2011 г. Здравно-демографска характеристика на областтастраница2/8
Дата25.11.2018
Размер1.16 Mb.
#105903
1   2   3   4   5   6   7   8

Възрастова структура на населението в област Пазарджик към 31.12.2010/2011г.


Години

Възрастови групи

Общо

0-19

% от

общия


брой

20-59

% от

общия


брой

60+

% от

общия


брой

Общо


2011

273 803

54373

20 %

151472

55 %

67958

25 %

2010

287 910

59 057

20 %

161 679

57 %

67 174

23 %


В градовете

2011

170 216

34037

20 %

96409

57 %

39770

23 %

2010

179 050

37 547

21 %

103 414

58 %

38 089

21 %


В селата

2011

103 587

20336

20 %

55063

53 %

28188

27 %

2010

108 860

21 510

19 %

58 265

54 %

29 085

27 %Забележка: Данните за населението се получават от НСИ

Възрастова структура на населението в област Пазарджик (в %)
В демографско отношение населението на област Пазарджик може да се характеризира като регресивен тип. Налице е демографско стареене – непрекъснато намалява населението във възрастовите групи до 59 г. и се увеличава това над 60 г., като към 2011 г. формира 25 % от общото население. Делът на хората в трудоспособна възраст е по-голям сред градското население в сравнение с това в селата, но възрастните над 65 г. са повече в селата, отколкото в градовете. Относителният дял на младото население /до 20 г. / е еднакъв в градовете и селата.
    1. Раждаемост

През 2011 год. в област Пазарджик са се родили 2 185 деца, от които 21 мъртвородени. В сравнение с предходната година са се родили 241 деца по – малко. В периода 2004 – 2009 год. се наблюдаваше увеличение на раждаемостта, която тенденция е прекъсната през 2010г. Раждаемостта в област Пазарджик остава по-ниска в сравнение с тази за страната. Най-висока е раждаемостта в общините Ракитово / 10,9‰/, Велинград /9,5‰/ и Септември /8,3‰/, а най-ниска в общините Белово /3,1‰/ и Батак /4,5‰/. За втора година се наблюдава с около 4 на хиляда по-висока раждаемост в селата /15,1 ‰/ , в сравнение с тази в градовете /11.2 ‰ /.

По данни на НСИ за 2011 г. средната възраст на майката при раждане на първо дете в област Пазарджик е 24,1 години, при 26,3 години за страната. Тоталният коефициент на плодовитост на жените в областта е 1,71 и е по-висок от този за страната /1,51/. Т.е. всяка жена от област Пазарджик би родила 1,7 живи деца през целия си фертилен период.

Раждаемост в област Пазарджик и Р България на 1000 души население
Броят на извършените аборти в лечебните заведения от областта през 2011 год. е 2167. При 2185 раждания, съотношението раждания : аборти е 1:1 , т.е. всяка втора бременност през 2011 г., както и през 2010 г. е завършила с аборт. Освен високия брой извършени аборти, тревожен е фактът, че 80 % от тях са извършени по желание на жената, което показва, че все още абортът е широко използвано средство за семейно планиране. През 2011 г. е намалял делът на абортите, извършени от момичета под 15-годишна възраст – 5, като през 2010 г. са 16. Във възрастта от 15 до 19 години броят през 2011 е 227 при 228 за 2010 г. Тези данни сезират нужда от активна и мащабна дейност в посока повишаване здравната и сексуална култура на младежите.

Раждания и аборти в област Пазарджик
година

Брой

На 1000 жени от 15 до 49 години

Раждания

Аборти

Раждания

Аборти

2011 г.

2185

2167

36,51

36,21

2010 г.

2426

2288

35,38

33,36

2009 г.

2644

2276

38,56

33,19

2008г.

2594

2544

36,12

35,42

1.3. Обща смъртност

През 2011 год. в област Пазарджик са умрели 3660 души. В сравнение с предходната година броят на умрелите е с 66 души повече. Общата смъртност в последните години е малко под 13 на хиляда души от населението и е по-ниска от тази за страната. Забелязва се обаче плавна, но устойчива тенденция на нарастване на смъртността на населението от областта. Най-висока е смъртността в общините Батак /20,4 ‰ /, Лесичово /19,9 ‰ / и Белово /19,4 ‰/, а най-ниска в общините Пещера / 10,0 ‰ / и Велинград /10,4 ‰ /. Традиционно по-висока е общата смъртност на населението в селата / 15,1 ‰ / спрямо тази в градовете / 11,2 ‰ / . Чувствителната разлика в смъртността на градското и селското население е резултат от предимно на по-интензивния процес на остаряване на населението в селата.
Обща смъртност в област Пазарджик и страната (на 1000 души от населението)
Основна причина за смърт са болестите на органите на кръвообращението и относителният дял на починалите от тези заболявания непрекъснато расте. През 2009 г. те съставляват 71 % от всички умирания, с 5 % повече от предходната година. В по-голямата си част този процент се формира от умиранията следствие на мозъчно-съдови болести и исхемична болест на сърцето. Втората по относителен дял причина за смърт са злокачествените новообразувания, които формират 13 % от всички умирания. Следват болестите на храносмилателната система /3 %/, болести на дихателната система / 3,8 %/, травми, отравяния и други последици от въздействието на външни причини / 2,5 %/.
№ на класа

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10

2010г. – област Пазарджик

2011г. – област Пазарджик

брой

на 100000 от населението

Относителен дял ( % )

брой

на 100000 от населението

Относителен дял ( % )

 

ОБЩО I – XIX клас

3891

1351,5

100,0

4018

1467,5

100,0

I

Някои инфекциозни и паразитни болести

40

13,9

1,0

32

11,7

0,8

II

Новообразувания

531

184,4

13,6

431

157,4

10,7

III

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм

5

1,7

0,1

9

3,3

0,2

IV

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

46

16,0

1,2

16

5,8

0,4

V

Психични и поведенчески разстройства

2

0,7

0,1

3

1,1

0,1

VI

Болести на нервната система

28

9,7

0,7

20

7,3

0,5

VII

Болести на окото и придатъците муVIII

Болести на ухото и мастоидния израстък

Болести на органите на кръвообращението

2768

961,4

71,1

3007

1098,2

74,8

Х

Болести на дихателната система

105

36,5

2,7

100

36,5

2,5

ХI

Болести на храносмилателната система

109

37,9

2,8

120

43,8

3,0

ХII

Болести на кожата и подкожната тъкан

1

0,3

0


ХIII

Болести на костно-мускулната сис­тема и на съединителната тъкан


1

0,4

0

ХIV

Болести на пикочо-половата система

36

12,5

0,9

41

15,0

1,0

ХV

Бременност, раждане и послеродов период


1

0,4

0,0

ХVI

Някои състояния, възникващи през перинаталния период

13

4,5

0,3

23

8,4

0,6

ХVII

Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации

1

0,3

0

9

3,3

0,2

ХVIII

Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде

102

35,4

2,6

126

46,0

3,1

ХIX

Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини

104

36,1

2,7

79

28,8

2,0


Забележка: Данните за смъртността по причини се получават от НСИ
Структура на общата смъртност по причини за умирания в област Пазарджик през 2011г.


    1. Детска смъртност
През 2011 г., според постъпилите в РЗИ от ТЗ „ГРАО” съобщения за раждане, в област Пазарджик са починали 28 деца до 1-годишна възраст, което е със 100 % увеличение от предходната година /през 2010 г. са 14/. Стойностите на показателя „детска смъртност” за областта са доста нестабилна величина – отклоненията в различните години са значителни. Същото се наблюдава при анализа на детската смъртност по градове и села. В някои години тази в селата е по-висока от тази в градовете, в други – обратно. През 2011 год. 18 от починалите деца са живели в градовете и 10 в селата. Мъртвородените деца през 2011 г. са 21, с 2 повече от предходната година. По отношение на възрастовата структура на детската смъртност най-голям е делът на перинаталната смъртност – мъртвородените и починалите деца до 6-тия ден от раждането са общо 31 или 14,2 на хиляда живородени. Основна причина за мъртвораждаемост е вътреутробната асфиксия на плода /81 % от всички случаи/. Основните причини за детска смъртност са някои състояния, възникващи през перинаталния период. Интензитетът им е 20 от всички 28 случая и формират 71 % относителен дял.


Детска смъртност в област Пазарджик и страната (на 1000 живородени деца)
Детска смъртност по причини в област Пазарджик

№ на класа

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10

2010 г.

2011 г.

брой

на 1000 живородени

относителен дял ( % )

брой

на 1000 живородени

относителен дял ( % )

 

ОБЩО I – XIX клас

14

5,77

100,00

28

12,8

100,0

I

Някои инфекциозни и паразитни болести


1

0,46

3,6

II

Новообразувания


1

0,46

3,6

III

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъмIV

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществатаVI

Болести на нервната система


1

0,46

3,6Болести на органите на кръвообращението


1

0,46

3,6

Х

Болести на дихателната система

3

1,23

21,43


ХI

Болести на храносмилателната системаХVI

Някои състояния, възникващи през перинаталния период

8

3,29

57,14

20

9,15

71,4

ХVII

Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации


2

0,92

7,1

ХVIII

Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другадеХIX

Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини

3

1,23

21,43

2

0,92

7,1

Детска смъртност (умрели деца до 1г. възраст) в област Пазарджик
година

общо

В градовете

В селата

брой

На 1000 живородени

брой

На 1000 живородени

брой

На 1000 живородени

2011 г.

28

12,8

18

12,96

10

12,62

2010 г.

14

5,77

10

6,71

4

4,27

2009 г.

17

6,42

10

6,03

7

7,09

Перинатална, неонатална и постнеонатална детска смъртност в област Пазарджик
Година

Перинатална ДС

Неонатална ДС

Постнеонатална ДС

2011 г.

14,2

3,7

4,6

2010 г.

10,7

3,7

2,1

2009 г.

10,96

3,02

3,4    1. Естествен прирастЕстественият прираст на населението на област Пазарджик от 1994 г. е отрицателна величина с плавна, но устойчива тенденция на задълбочаване. Започвайки от -1‰ през 1994 год. тази тенденция към 2011 г. достига – 5,1 ‰, което в абсолютен брой представлява намаляване на населението на областта с 1475 души за една година, само като разлика между раждаемостта и смъртността.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница