2015 посолство на република българиястраница1/4
Дата17.10.2017
Размер0.49 Mb.
#32554
  1   2   3   4

2015


ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТАВА

СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО -

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ
ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

СЕКТОРЕН АНАЛИЗ


ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ


(NAICS 325)ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Сектор „Химическа промишленост” в Канада обхваща фирми, ангажирани в производството на химикали и химически препарати от органични и неорганични суровини.

Извън обхвата на сектора са фирмите, основно ангажирани с преработка на суров нефт, въглища и природен газ; обогатяване на полезни изкопаеми; топене и рафиниране на руди и техните концентрати – дейности, които обособяват отделни подсектори от Северноамериканската класификационна система - North American Industry Classification System (NAICS).


Настоящият анализ на сектор "Химическа промишленост" в Канада представя обща информация за състоянието на бранша през последните години; икономическия принос на сектора за канадската икономика; сочи средните приходи на фирми от сектора; натрупаните и годишните капиталови инвестиции; представя накратко компаниите от сектора - по провинции и територии; сочи търговския баланс на Канада със САЩ като основен партньор; търговския баланс общо с осталите страни; с ЕС и други икoномически региони; и в частност - с България за последните години.
Секторът „Химическа промишленост” в Канада е с номер 325 от Северноамериканската класификационна система.

Фирмите от този сектор са разпределени в подкатегории както следва: основна химическа промишленост: нефтохимия; производство на промишлен газ; производство на синтетични багрила и пигменти; неорганична и органична химия (NAICS 3251); производство на синтетичен каучук и изкуствени и синтетични влакна (NAICS 3252); производство на пестициди, торове и други продукти за селското стопанство (NAICS 3253); фармацевтични и медицински продукти (NAICS 3254); производство на бои и лепила (NAICS 3255); производство на сапун и други тоалетни и почистващи препарати (NAICS 3256); други химични производства – мастила за принтер; взривни вещества и др. (NAICS 3259).


Категоризацията на канадските фирми съгласно NAICS става в съответствие с дейността, от която те генерират най-големи приходи. Стопански субекти, които упражняват повече от една дейност, могат да променят кода си по системата според приходите си за конкретната година.
Информация за сектор „Химическа промишленост” може да бъде намерена на страницата на Industry Canada, Web: http://www.ic.gc.ca/), където се публикуват: материали, предназначени за малкия и среден бизнес, целящи да послужат като ръководство и ориентир във федералното корпоративно законодателство; база данни на регистрирани фирми; бази данни за банки и други финансиращи институции; статистики, касаещи внос, износ и търговски баланс; информация, касаеща защитата на интелектуалната собственост и авторските права; статистически данни по икономически сектори; информация за дейностите, изискващи лицензиране; информация, касаеща обявяването в несъстоятелност; рекламирането на продукти; правила за поставяне на етикети; реда и начина за подаване на жалби от потребители; съвети за разпознаване на некоректни търговци и др.
С отношение към сектора са държавни структури и браншови организации както следва:

Министерство на здравеопазването;

Министерство на природните ресурси;

Министерство на околната среда;

Министерство на иновациите, науката и икономическото развитие;

Канадска Асоциация на химическата индустрия – браншова организация, представляваща интересите на фирми от нефтохимията; на фирми, ангажирани с неорганична химия; на производители на химически продукти за специални нужди; на производителите на продукти на биологична основа и др.

Канадска асоциация по химия - професионално сдружение с нестопанска цел, което обединява работещи в индустрията и академични среди.
СЪСТОЯНИЕ НА СЕКТОРА

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНОС ЗА КАНАДСКАТА ИКОНОМИКА
Канадската химическа индустрия разчита на суровини от добивните секториприроден газ, газокондензати, нефт, електроенергия, минерали и биомаса. Основната химическа промишленост и производството на синтетични смоли и влакна – обикновено посочвани общо като „индустриална химия”, са с най-голяма значимост за канадската икономика като подсектори с най-голяма добавена стойност. Канада е най-големият износител на натриев хлорат и сярна киселина в света; втори по големина износител на етилен гликол, и четвърти - на полиетилен. Според Асоциацията на химическата индустрия, през следващото десетилетие този промишлен сектор е с потенциал да привлече до десет млрд. долара нови инвестиции в полза на здравеопазването и околната среда главно поради конкурентността на цените на изходните суровини и благоприятната транспортна инфраструктура. Индустрията разчита на увеличаване на капиталовите разходи и на създаване на благоприятен инвестиционен климат и чрез намаляване на корпоративните данъчни ставки. Химическата промишленост е съсредоточена основно в три провинции: Онтарио – 44%; Албърта – 27% и Квебек – 19%. Заети в сектора през 2014 г. са 80 900 работници, което представлява 5.4% от ангажираните в производствения сектор като цяло. Заетите в подсектор „Индустриална химия” са 15 100. Заетостта в химическата промишленост като цяло е значително по-ниска от тази в други производствени отрасли като: хранителна промишленост; транспортно оборудване; металообработване и производство на машини; производство на пластмасови и каучукови изделия и дървопреработка, но според Асоциацията, всяко работно място в този сектор от канадската икономика има като резултат 5 други работни места в свързани икономики. Обобщението е, че химическата промишленост поддържа почти 485 000 индиректни работни места в Канада. По данни на браншовата организация, средната годишна работна заплата на работещ в химическата промишленост, е 66 700 долара, а на работещ в подсектор „индустриална химия” – 84 400 долара, което надхвърля средната работна заплата в производствения сектор като цяло (53 200 долара) За 2014 г., общо платените на работещите в сектора възнаграждения е в размер на 5.4 млрд. канадски долара, 1.5 млрд. от които са платени на ангажираните в подсектор „Индустриална химия”. За сравнение, средната годишна работна заплата на работещите в петролните рафинерии е 95 700 долара; на произвеждащите транспортно оборудване – 62 900; на произвеждащите компютри и електроника – 61 600, а на производителите на електрическо оборудване – 58 300.
Според обзорно представена информация от Канадската асоциация на химическата индустрия, през 2013 г., производството на продукти на индустриалната химия представлява половината от общото производство на цялата химическа промишленост. По данни на браншовата организация, изрично основаваща обобщенията си на Статистически институт на Канада, секторът „Химическа промишленост” е втори по големина износител сред всички производствени сектори на Канада. Първото място е за производителите на транспортно оборудване. Износът на продукти от химическата промишленост през 2014 г. на стойност общо 36 млрд. долара, бележи ръст с 11% спрямо предходната година. От него, износът за индустриалната химия е за 20 млрд. долара (увеличение от 5% спрямо 2013 г.). Също през 2014 г., вносът в страната общо на продукти на химическата промишленост е на стойност 50 млрд. долара. От тях, продуктите на индустриалната химия са на стойност 19 млрд. долара, което представлява увеличение от 7%. През 2014 г., оперативната печалба на предприятията от индустрията е 8.5 млрд. долара, което статистиките сочат като увеличение с 19% спрямо предходната 2013 г. От индустрията са убедени, че ниските цени на природния газ и на суровия петрол в Канада са от изключителна важност за нефтохимията, за която същите са суровини. Тези цени поставят в конкурентна позиция канадските производители спрямо производителите на аналогични продукти на химията от други страни, за които посочените суровини са предмет на внос.

ОБЩА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ


„Химическа промишленост” - NAICS 325

Общи показатели:

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Средна годишна заплата на служител - $

60 350

61 318

61 438
в производството

53 297

55 602

56 066
в администрацията

70 875

70 160

69 822
Заетост (брой служители общо)

81 442

79 751

83 624
в производството

48 766

48 440

50 966
в администрацията

32 676

31 311

32 658
Приходи общо – млрд. $

49.1

52.6

54.0
производствени приходи

43.4

47.1

48.5
добавена стойност

16.4

18.2

19.6
Разходи за материали и консумативи - млрд. $

25.1

26.7

27.0
Разходи за енергия, вода и гориво – млрд. $

2.1

2.2

1.9
Разходи за заплати – общо $

4 915 005 000

4 890 142 000

5 137 695 000
в производството

2 599 103 000

2 693 347 000

2 857 458 000
в администрацията

2 315 902 000

2 196 795 000

2 280 237 000
Год. капиталови инвестиции общо – млрд $

1.4

1.6

1.8

2.3

машини и оборудване

1.0

1.2

1.6

2.1

строителство

0.3

0.4

0.3

0.2

Акумулирани капиталови инвестиции – млрд.$

40.1

40.0

40.2

40.6

машини и оборудване

13.6

13.2

13.6

14.6

строителство

26.5

26.8

26.7

26.0


НАТРУПАНИТЕ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ в сектор „Химическа промишленост” са се увеличили от 40.0 млрд. канадски долара (CAD) през 2004 г. – на 40.6 млрд. CAD през 2013 г. или с комбиниран годишен темп от 0.8%. Между 2012 г. и 2013 г. е налице увеличение с 0.2%.


Натрупани капиталови инвестиции по вид на актива за периода: 2004 г. - 2013 г.,

сектор „Химическа промишленост” (NAICS 325)

Вид

на актива

Стойност

в млрд. CAD

Годишен ръст
2004 г. - 2013 г.


%Изменение
2012-2013


 

2004 г.

2013 г.

Машини и оборудване

17.9

14.6

-2.3%

7.4%

Строителство

22.1

26.0

1.8%

-2.6%

Общо

40.0

40.6

0.8%

0.2%

Източник: Statistics Canada, Основни капиталови потоци и наличности - 2004/2013 г.
ГОДИШНИТЕ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ в сектора са се увеличили от 1.4 млрд. CAD през 2004 г. – на 2.3 млн. CAD през 2013 г., или с комбиниран годишен темп от 5.6%. Между 2012 г. и 2013 г. е налице увеличение от 26.8%.


Годишни капиталови инвестиции по вид на актива за периода: 2004 г. – 2013 г.

сектор „Химическа промишленост” (NAICS 325)

Вид на актива

Стойност в млрд. CAD

Годишен ръст
2004 г. - 2013 г.


% Изменение
2012-2013


 

2004 г.

2013 г.

Машини и оборудване

0.8

2.1

10.7%

33.3.0%

Строителство

0.6

0.2

-10.3%

-14.1%

Общо

1.4

2.3

5.6%

26.8%

Източник: Statistics Canada, Основни капиталови потоци и наличности - 2004/2013 г.

Инвестиционен коефициент (%) по вид на актива за периода: 2004-2013 г.


16

14

12

10

8

6

4

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Машини и оборудване (инвестиционен коефициент)

Строителство и проектиране (инвестиционен коефициент)
Източник: Статистически институт на Канада, основни капиталови потоци и наличности, 2004-2013.Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница