2016 – 2020 Област Велико Търново


Мерки и дейности по Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен животстраница10/14
Дата19.07.2018
Размер4.04 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
4.3. Мерки и дейности по Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.

Обща цел : Подобряване на съществуващите грижи за възрастни хора и развиване на широка мрежа от услуги в общността, в семейна и домашна среда за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.

Специфична цел 3.1. Създаване на възможности за независим живот на възрастните хора чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората.
Мярка 3.1.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и обхващане на малките изолирани населени места.

Дейност 3.1.1.1. Продължаване на дейността на Домашния социален патронаж и разширяване на обхвата му в населените места на територията на област Велико Търново. Разширяване на териториалния обхват на обществените трапезарии.

Мярка 3.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда чрез увеличаване на капацитета на услугите домашен помощник, социален и личен асистент.

Дейност 3.1.2.1. Разширяване на дейността и обхвата на услугите в домашна среда – увеличаване на броя на домашните помошници, личните и социални асистенти. Предоставяне на тези услуги и в отдалечените малки населени места.

Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора.

Дейност 3.1.3.1. Продължаване дейността на Дневните центрове за стари хора. Предоставянето на тази услуга има ключова роля за предотвратяването на риска от социално изключване и институализация сред целевите групи.
Дейност 3.1.3.2. Продължаване и разширяване на дейността на клубовете на пенсионера и инвалида на територията на област Велико Търново.
Дейност 3.1.3.3. Осигуряване и разширяване на услугата Домашен помощник по национални и европейски програми.
Дейност 3.1.3.4. Осигуряване и разширяване на услугите Социален и Личен асистент по национални и европейски програми.
Дейност 3.1.3.5. Разкриване на ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания, който да стартира през 2017 г. с предвиден капацитет 30.
Дейност 3.1.3.6. Планиране, изграждане и развитие през 2016 год. на Дневен център за възрастни хора в закрития ДДУИ с. Михалци за лица с увреждания с ТЕЛК над 51% на двигателния апарат, захарен диабет и др.

Дейност 3.1.3.7. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30 потребителя.

Дейност 3.1.3.8. Увеличаване на капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в град Полски Тръмбеш. Предвижда се капацитет на услугата да стане 50 потребителя. Така ще може да ползват социални услуги повече нуждаещи се лица в неравностойно положение от общината.
Дейност 3.1.3.9. Планиране, изграждане и разкриване на ДЦВХУ с капацитет 20 души през 2016 год. в с. Михалци, община Павликени.
Дейност 3.1.3.10. Разкриване на Дневен център за възрастни хора в гр. Стражица от 2016 г. с капацитет 10 потребителя.
Дейност 3.1.3.11. Разкриване на дневен център в община Сухиндол.

Мярка 3.1.4. Осигуряване на добри условия за живот на старите хора.

Дейност 3.1.4.1. Изграждане на Социални жилища в гр. Горна Оряховица през 2019-2020 г., за осигуряване на подслон и подходящи битови условия на бездомни лица и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, лица в риск от бедност и социално изключване.


Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.
Мярка 3.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижите в съществуващите специализирани институции за стари хора.

Дейност 3.2.1.1. Изграждане на специализирана институция за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, с капацитет 130 места /в т.ч. 100 места за Дом за стари хора и 30 места за хоспис/ до 2020 г. в община Велико Търново.
Дейност 3.2.1.2. Планиране, изграждане и развитие през 2016 год. на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция в другото крило на закрития ДДУИ в с. Михалци.
Дейност 3.2.1.3. Дофинансиране на услугите в рамките на различни проекти по национални и международни програми. Поставяне на потребителя в центъра на услугата – услугите да са ориентирани към самия потребител и към неговите променящи се социални и здравни потребности, характер, интереси, история на живот и семейни обстоятелства, възможности и предпочитания. Тези характеристики са в основата на планирането и реализирането на грижите, развитието на персонала и контрола на качеството.
Дейност 3.2.1.4. Продължаване и развитие на дейностите в ДСХ с. Караисен, община Павликени.
Дейност 3.2.1.5. Изготвяне на план за подобряване на условията в ДСХ с. Караисен, община Павликени, като се търси възможност за финансиране по национални и европейски проекти.
Дейност 3.2.1.6. Релизиране на изготвяне на план за подобряване на условията в ДСХ с. Караисен, община Павликени.
Дейност 3.2.1.7. Изграждане на асансьор до втория и третия етаж на сградата на ДСХ в община Свищов, в която са настанени потребителите на социални услуги.
Дейност 3.2.1.8. Дом за възрастни хора с деменция в с. Горско Косово осигурява постоянна грижа на възрастни хора с деменция от цялата страна.

Дейност 3.2.1.9. Подобряване на качеството на живота на старите хора в Община Полски Тръмбеш и подкрепа на стари хора, нуждаещи се от 24 часова грижа чрез разкриване на Дом за стари хора с капацитет 50 потребители.
Дейност 3.2.1.10. Разкриване на Дом за стари хора в с. Козаревец, община Лясковец, с капацитет 30 лица. Подготвителните дейности ще започнат през 2017 г.

Мярка 3.2.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги и малки домове за обгрижване на стари хора в среда, близка до семейната.

Дейност 3.2.2.1. Увеличаване на капацитета на разкрития Дом за стари хора „Св. Иван рилски“ с. Балван, община Велико Търново, от 20 места на 28 места до 2020 г.
Дейност 3.2.2.2. Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за стари хора в община Горна Оряховица – 3 броя, всеки един с капацитет 15 места до 2018 г. и разкриването им като делегирана от държавата дейност до 2020 г.
Дейност 3.2.2.3. Разкриване на 2 броя ЦНСТ за възрастни с деменция всяко с капацитет 20 потребителя в с. Тодювци, община Елена – първото през 2018 г., а второто през 2019 г.
Дейност 3.2.2.4. Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора в община Златарица.
Дейност 3.2.2.5. Планиране, изграждане и разкриване на ЦНСТВД с капацитет 15 души през 2016 год. в с. Михалци, община Павликени.
Дейност 3.2.2.6. Планиране, изграждане и разкриване на ДЦВХУ с капацитет 20 души през 2016 год. в с. Михалци, община Павликени

Дейност 3.2.2.7. Разкриване на 3 Центъра за настаняване от семеен тип с капацитет по 12 места в община Полски Тръмбеш. С разкриването на ЦНСТ ще се подобри качеството на живот на възрастните хора в неравностойно положение.
Дейност 3.2.2.8. Изграждане на ЦНСТ към ДСХ в община Свищов, като 12 от потребителите могат до бъдат изведени от соц.институция.
Дейност 3.2.2.9. Разкриване на ЦНСТ за стари хора в община Стражица с капацитет 10 места.

Мярка 3.2.3. Подпомагане на възрасни хора с ниски доходи.

Дейност 3.2.3.1. Обществена трапезария в община Сухиндол.

Таблица 3: Планирани социални услуги и мерки в област Велико Търново – Направление 3: ГРИЖА ЗА СТАРИТЕ ХОРА ЗА ПО-ДОБЪР И ДОСТОЕН ЖИВОТ.Услуга - име, вид

Потребители

Капацитет

Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. Планирани насоки за развитие на услугата

Местоположение

Статус към 2015 и етапи/стъпки за развитие на услугата
Целеви групи

Териториален обхват

2015

2016

2020

Направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.

1.

Домашен социален патронаж

Лица над 60 г.

Лица в т.ч. и деца с уврежданияОбщина Велико Търново

430

430

450

Комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, подпомагане поддържане на личната хигиена и на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при лица с увреждания, битови услуги и др.

гр. Дебелец, общ В. Търново и филиали – с. Балван и с. Ново село.

СУ се финансира със средства от общинския бюджет

2.

Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж

Лица над 60 г.

Лица в т.ч. и деца с уврежданияОбщина Велико Търново

45 потребители

50потребители

60 потребители

Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда, които включват помощ при поддържане на личната хигиена на потребителите, комунално – битови дейности и дейности за социално включване

гр. В. Търново, пл. „Майка България“ № 2, стая 218А

СУ финансирана със средства от общинския бюджет

3.

Клубове на пенсионера и инвалида

Хора в пенсионна възраст

Хора с уврежданияОбщина Велико Търново

34 бр.

34 бр.

34 бр.

Форма за социална интеграция и социални услуги в общността, имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите в общината

5 КПИ в гр. В. Търново и 29 КПИ в населени места на територията на Община Велико Търново

Клубовете на пенсионера и инвалида се финансират със средства от общинския бюджет

4.

Дневен център за стари хора

Стари хора на пенсионна възраст

Хора с уврежданияОбласт Велико Търново

30

30

30

Социална услуга в общността

Имаща за цел да повиши качеството на живот и възможностите за социално включване на стари хора в пенсионна възраст натериторията на град Велико Търново, чрез удовлетворяване на техните ежедневни и рехабилитационни потребности, както и техните нужди от организиране на свободното време, лични контакти и социални умения,

с оглед оказване на взаимопомощ, закрила и социална интеграция


Гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” № 1

Държавно делегирана дейност

СУ е предоставена за управление на Сдружение „Център за социални и здравни грижи“5.

Дом за стари хора „Венета Ботева“

Потребители на услугата са хора навършили пенсионна възраст, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности

Национален обхват

130

130

130

Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

гр. Велико Търново, ул.“Иларион Драгостинов“ № 3

Държавно делегирана дейност

6.

Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“

Потребители на услугата са хора навършили пенсионна възраст, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности

Национален обхват

20

20

28

Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

с. Балван, общ. Велико Търново

Държавно делегирана дейност.

Предвижда се капацитета на специализираната институция да бъде завишен на 28 места до 2020 г.7.

Изграждане на специализирана институция за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания

Възрастни хора и хора с увреждания

Национален обхват

0

0

100

Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“

Нова СУ предвижда се да бъде разкрита 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

8.

Разкриване на социалната услуга „Личен асистент“

Хора, в т.ч. и деца с трайни увреждания и техните семейства

Община Велико Търново

0

0

50

Социалната услуга цели предоставяне на постоянни грижи в семейна среда на лица с трайни увреждания, в т.ч. деца с невъзможност за социална адаптация, които са затруднени да се обслужват сами и да задоволят ежедневните си потребности.

гр. В. Търново

С Решение № 1323/26.05.2011 г. Великотърновски общински съвет даде съгласие за разкриване на социалната услуга в общността „Личен асистент”, считано от 01.01.2012 г. като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица, в т.ч. и деца с трайни увреждания в община Велико Търново, с капацитет – 50 потребители. Услугата е предложена за разкриване като държавно делегирана дейност по начин на финансиране в проектобюджет 2016 г., към момента неразкрита.

9.

Разкриване на социалната услуга „Социален асистент“

Хора, в т.ч. и деца с трайни увреждания и техните семейства. Тежко болни самотни стари хора

Община Велико Търново

0

0

100

Социалната услуга е предназначена за подпомагане на потребители в ежедневните дейности от бита, здравословното състояние, придружаване извън дома, подкрепа при занимания и др., целящи интеграция и социално включване


гр. В. Търново

С Решение № 1324/26.05.2011 г. Великотърновски общински съвет даде съгласие за разкриване на социалната услуга в общността „Социален асистент”, считано от 01.01.2012 г. като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица, в т.ч. и деца с увреждания или тежко болни самотни стари хора в община Велико Търново, с капацитет – 100 потребители. Услугата е предложена за разкриване като държавно делегирана дейност по начин на финансиране в проектобюджет 2016 година.

10.

Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.


- Лица, в т.ч. и деца с трайни увреждания и техните семейства

- Лица над 65 г., с ограничения или невъзможност за самообслужванеОбщина Велико Търново
70 потребители

70 потребители

Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

Предоставяне на комплексни социални и здравни услуги и психологическа подкрепа на лица с увреждания и възрастни лица над 65 г., с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.


Населени места на територията на община Велико Търново

Разработен и одобрен Проект „Подкрепа за независим живот“, Схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, ОП РЧР 2014-2020 през 2015 г.

След подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, считано от 01.02.2016 г. за срок от 22 месеца до 30.11.2017 г., ще бъдат предоставяни интегрирани социални и здравни усулги и осигуряване на психологическа подкрепа на потребителите на Центъра.
11.

Домашен социален патронаж – социална услуга в общността

Лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или поради намалена работоспособност, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали

община Горна Оряховица

320

320

350

Комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и др.
Продължаване на дейността.

гр. Горна Оряховица

Местна дейност

12.

Обществена трапезария– социална услуга в общността

Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии

гр. Горна Оряховица

45

45

50

Задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.
Продължаване на дейността.

гр. Горна Оряховица

Услуга с проектно финансиране

През 2015 г. е увеличен капацитета на услугата от 30 на 45 места.13.

Домашен помощник– социална услуга в общността

1.Хора с увреждания

2.Хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужванеобщина Горна Оряховица

-

-

-

Предоставяне на услуги в домашна среда, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.
Нова услуга, стартирала в края на 2015 г.
Услуга с проектно финансиране

14.

Домашен помощник – социална услуга в общността

Възрастни хора с увреждания над 65 години

община Горна Оряховица

-

-

-

Предоставяне на услуги в домашна среда, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.
Продължаване на дейността.
Услуга предоставяна на доброволен принцип или по пазарни цени

15.

Социален асистент – социална услуга в общността

Възрастни хора с увреждания над 65 години

община Горна Оряховица

-

-

-

Дневна грижа, социална работа и консултации, свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.
Продължаване на дейността.
Услуга предоставяна на доброволен принцип или по пазарни цени

16.

Личен асистент – социална услуга в общността

Деца и лица с увреждания

община Горна Оряховица

-

-

-

Постоянна дневна грижа за деца и възрастни с увреждания, за задоволяване на ежедневните им потребности.
Продължаване на дейността.
Услуга с проектно финансиране

17.

Личен асистент – социална услуга в общността

Деца и лица с увреждания

община Горна Оряховица

-

-

-

Постоянна дневна грижа за деца и възрастни с увреждания, за задоволяване на ежедневните им потребности.
Продължаване на дейността.
Услуга с финасиране от държавния бюджет

18.

Център за настаняване от семеен тип за стари хора – 3 броя, всеки един от тях с капацитет 15 места - социална услуга в общността от резидентен тип

Стари хора

община Горна Оряховица

-

-

45

Комплекс от социални услуги, предоставяни в среда близка до семейната, осигуряващи по-добро качество на живот.
Създаване на нова услуга.

община Горна Оряховица

Изграждане на материална база до 2018 г. и разкриване на услугата като делегирана от държавата дейност до 2020 г.

19.

Домашен социален патронаж

Възрастни, самотно живеещи лица, хора с увреждания, ветерани

Община Елена

100

130
Комплекс от социалните услуги, предоставяни по домовете на възрастни хора и хора с увреждания.

Град Елена

Местна дейност

20.

Обществена трапезария

Лица и семейства в неравностойно социално положение

Община Елена

30

45
Обществените трапезарии са социални услуги в общността, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.

Град Елена

Финансиране по Оперативна програма по фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица.

21.

Дневен център за възрастни с увреждания

Възрастни хора с увреждания

Община Елена


Цялостно обслужване на хора с увреждания чрез осигуряване на храна, задоволяване на ежедневните здравни, образовнателни и рехабилитационни потребности.

Град Елена

Проект 2019 г.

Капацитет 3022.

Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция – 2 бр.

Лица с деменция

Община Елена


Комплекс от социални и медицински грижи.

с. Тодювци

Проект 2018 - 2019 г

Всяко с капацитет 20 потребителя23.

Цетър за социална рехабилитация за деца и възрастни

Деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки:
Деца и лица с различни видове увреждания, емоционално

поведенчески проблеми и

девиантно поведение, нарушения в развитието;
Деца

и лица с различни форми на зависимост;


Деца и лица жертви на различна форма на насилие и експлоатация и др.


Община Елена


Медицинска рехабилитация;

Логопедична рехабилитация;

Социална рехабилитация;

Психологична рехабилитация;

Тредотерапия;


Град Елена

Проект 2017 г.

Капацитет 3024.

Дом за стари хора „Донка Паприкова

Потребители на услугата са хора навършили пенсионна възраст, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности

Национален обхват

26

26

26

Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

гр. Златарица

Държавно делегирана дейност - налична

25.

Център за настаняване от семеен тип за стари хора


лица над 65г.

от страната

-

-

15

Социална услуга, насочена към лица, които имат потребност от 24-часова грижа. Социалната услуга създава среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Услугата се предоставя в комбинация и координация с базовите услуги в общността и с други социални услуги.

гр. Златарица

Плануване на услугата

26.

Домашен социален патронаж

лица над 65 години

община Златарица

20

30

80

Домашният социален патронаж е форма за обслужване по домовете на лица над 65-годишна възраст и инвалиди от първа и втора група, които са затруднени самостоятелно или с помощта на близки да организират своя бит.

гр. Златарица

налична

27.

Пенсионерски клубове

Възрастни хора в над трудоспособна възраст.

Община Златарица

120

130

200

Социално включване на хората в пенсионна възраст; осигуряване на занимания и мероприятия в свободното време на нуждаещите се лица. Целта е интегриране на възрастните хора и създаване на социални контакти

4 населени места в община Златарица

налична

28.

Личен асистент

възрастни хора и лица с увреждания

Община Златарица

-

78

80

„Център за почасово

предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда“
Община Златарица

От месец март 2016 г. в община Златарица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. стартира проект „Независим живот – община Златарица”.Услугата е налична.

29.

Дневен център за стари хора

Стари хора

Община Лясковец

20

20

20

Предоставяне на образователни, социални и здравни услуги; консултации и социални контакти, с цел предотвратяване на социална изолация.

Гр. Лясковец

Налична

30.

Дом за стари хора

Стари хора

Община Лясковец

0

0

30

Задоволяване на ежедневните потребности.

с. Козаревец

Стартиране на услугата 2017-2018 г.

31.

Домашен социален патронаж

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Лясковец

80

80

80

Услугата е добре развита до настоящия момент. Изпълняват се дейности за доставка на храна. Мобилна услуга за обхващане на селата.

Гр. Лясковец

Местна дейност

32.

Обществена трапезария

Възрастни хора с ниски доходи, лица и семейства на месечно социално подпомагане по чл9 от ППЗСП, скитащи и бездомни, които не са в състояние да задоволят сами основните си жизнени потребности

Във всички населени места от общината

44

44

Увеличение на капацитет, съобразно потребностите

Услугата е насочена към доставка на “топъл обяд” на хората, които по различни причини не могат да си го осигурят сами.

община Лясковец

Налична. Финасирането е от фонд „Социална закрила” и от общинския бюджет; по Оперативна програма през летните месеци

33.

Домашен санитар

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Лясковец

10

10

Увеличение на капацитет, съобразно потребностите

Помощ при почистване на жилище, пазаруване, заплащане на сметки и др.

Община Ляковец

2016-2020 г. Проект по ОПРЧР

34.

Личен асистент

Деца и лица с уврежвания

Община Лясковец

20

17

Увеличение на капацитет, съобразно потребностите

Помощ при поддържане на лична хигиена и осъществяване на ежедневните нужди

Община Лясковец

2016-2020г. кандидатстване по проект на ОПРЧР

35.

Социален асистент

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Лясковец

5

5

Увеличение на капацитет, съобразно потребностите

Поддържане на социални контакти, придружаване до институции, здравни и социални грижи

Община Лясковец

2016-2020г. кандидатстване по проект на ОПРЧР

36.

ДСП

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Павликени

260

260

260

Комплексни социални услуги, предоставяни по домовете за доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства; битови услуги и др.


Гр. Павликени

налична

37.

ДСХ- Караисен

Стари хора над 65 год.


Област Велико Търново

35

35

35

Стари хора над 65 год.със затруднения в самообслужването,с 24 часови здравни грижи.


с. Караисен

Предвижда се ремонт и оборудване при отварянето на подходяща грантова схема по Оперативни програми през новия програмен период 2014-2020 год.

38.

Пенсионерски клубове

Възрастни хора в над трудоспособна възраст.

Община Павликени

1600

1600

1600

Социално включване на хората в пенсионна възраст; осигуряване на занимания и мероприятия в свободното време на нуждаещите се лица. Целта е интегриране на възрастните хора и създаване на социални контакти

18 населени места в община Павликени

налична

39.

Клуб на хората с увреждания


Хора в неравностойно положение с увреждания и с определен процент трайно намалена работоспособност.


Община Павликени

300

300

300

Социално включване на хората с увреждане.

Гр. Павликени

налична

40.

Домашен санитар

Безработни лица в трудоспособна възраст;

деца/лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване.

Целевата група на ползвателите ще обхване лица, живеещи както в град Павликени, така и в част от селата на територията община Павликени.Община Павликени

20

12

12

Създаване на реална възможност хората с увреждания достойно да реализират правото си активно да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си; Насърчаване на хората с трайни увреждания при вземането на самостоятелни решения що се отнася до въпроси, свързани с организацията на техния живот;Създаване на благоприятни условия за професионално развитие на семейства, в които има и се отглеждат деца с трайно увреждане


Гр. Павликени

През месец юли 2015 г. Община Павликени е одорбена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насъчаване на социалното включване» Очаква са проекта да стартира от 01.12.2015 год41.

Личен асистент

Лица и деца с 90 и над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ - лежащо болни и лица или деца, изведени от специализирани институции за лица с увреждания.

Община Павликени

31

31

31

Осигуряване на качествена грижа в семейна среда на тежко болни хора и лица с увреждания и постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност.Намаляване броя на настанените в специализирани институции хора с увреждания и тежко болни хора. Осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.


Гр. Павликени

През месец юли 2015 год. община Павликени е одобрена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Очаква се проектът да стартира от 01.12.2015 год


42.

Социален асистент

Безработни лица в трудоспособна възраст;

деца/лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване.

Целевата група на ползвателите ще обхване лица, живеещи както в град Павликени, така и в част от селата на територията община Павликени.Община Павликени
2

2

Подобряване качеството на живот, намаляване на социалната изолация и подобрено участие на хората в неравностойно положение в обществения живот

Гр. Павликени

През месец юли 2015 г. Община Павликени е одобрена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Очаква се проектът да стартира от 01.12.2015 год.43.

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция

Възрастни хора с деменция.

Област Велико Търново
15

15
с. Михалци

Нова. През 2016 год. кандидатстване за проектно финансиране съгласно обявените мерки и схеми от Оперативните програми и ПРСР.

44.

Дневен център за възрастни хора

Лица с увреждания с ТЕЛК над 51% на двигателния апарат, захарен диабет и др

Община Павликени
30

30

Осигуряване на адекватна гъвкава дневна, почасова и заместваща грижа за настанените в ЦНСТ за възрастни с деменция потребители и от общността, с цел превенция на социално изключване и изолация.

Предоставяне на комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Основните дейности в дневния център ще целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират възрастните с увреждания. Процесът на социална интеграция ще бъде стъпаловиден и ще включва реализацията на разнообразни програми, съобразен с конкретните нужди на потребителите.
с. Михалци

Нова. През 2016 год. кандидатстване за проектно финансиране съгласно обявените мерки и схеми от Оперативните програми и ПРСР.

45.

Дом за стари хора


Стари хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от 24 часово обгрижване


Община Полски Тръмбеш

0

0

50

Резидентна грижа – постоянно 24-часово обгрижване

Община Полски Тръмбеш

Разкриване на дом за стари хора през 2017 г.46.

ЦНСТ за възрастни

Хора с увреждания и стари хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от резидентна грижа


Община Полски Тръмбеш

0

1х12

2х12

Предоставяне на социална услуга- резидентна грижа на хора с увреждания и стари хора със затруднения в обслужването.

Община Полски Тръмбеш

Разкриване на едно ЦНСТ през 2016 г. и две ЦНСТ през периода 2017-2020 г.47.

ДСП

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Стражица

100

100

100

Доставяне на готова храна, помощ при ежедневни дейности48.

Домашен санитар

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Стражица
10

30

Помощ при почистване на жилище , поддържане на личната хигиена.
2016-2020г. Кандидатстване по проект по ОПРЧР

49.

Личен асистент

Деца и лица с увреждания и възрастни хора

Община Стражица

55

55

60

Помощ при поддържане на личната хигиена, помощ при осъществяване на ежедневните нужди.
За 2016 и 2020 г. кандидатстване по проект по ОПРЧР

50.

Дневен център за възрастни хора

Лица над 65 год.

Община Стражица
10

10

Псих. и социално подпомагане, социална рехабилитация
От2016 год. кандидатстваме за делегирана държ. дейност

51.

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора

Лица над 65 год.

Община Стражица
10

10От 2016 год. кандидатстваме за делегирана държ. дейност

52.

Домашен социален патронаж

Самотно живеещи стари хора с увреждания и/или със затруднения в самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда. Самотно живеещи стари хора в отдалечени нас. места без достъп до услуги

Във всички населени места от общината

80

80

80

Услугата е добре развита до настоящия момент. Изпълняват се дейности за доставка на храна. Мобилна услуга за обхващане на селата. Разширяване на традиционните дейности на патронажа към обгрижване в дома, посредничество, помощ в домакинството и пр. според конкретните условия, ресурси и възможности.

община Сухиндол

Налична

53.

Личен асистент услуга с финансовата подкрепа на ОП”РЧР”

Лица с увреждания или самотно живеещи хора с невъзможност за самообслужване

Във всички населени места от общината

34

Увеличение на капацитет, съобразно потребностите


Увеличение на капацитет, съобразно потребностите

Осигуряване на грижи в домашна среда на хората, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си, като успоредно се осигурява заетост на обгрижващото лице.

община Сухиндол

За разширяване

54.

Обществена трапезария

Възрастни хора с ниски доходи, лица и семейства на месечно социално подпомагане по чл9 от ППЗСП, скитащи и бездомни, които не са в състояние да задоволят сами основните си жизнени потребности

Във всички населени места от общината

54

54

Увеличение на капацитет, съобразно потребностите

Услугата е насочена към доставка на “топъл обяд” на хората, които по различни причини не могат да си го осигурят сами.

община Сухиндол

Налична

55.

Дневен център за възрастни хора

Възрастни хора в пенсионна възраст

гр. Сухиндол

60

60

60

Създаване за възможности за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото, подкрепа за пенсионираните и напусналите активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ.

гр. Сухиндол

Новооткрит

56.

Дом за възрастни хора с деменция

Услугата е предназначена за възрастни хора с деменция от цялата страна.

цялата страна

60

60

60

Постоянна грижа за възрастните хора с деменция, подобряване качеството им на живот, чрез осигурено консултиране, рехабилитация и терапия.

с. Горско Косово

Налична

57.

ДСХ

Лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгл. КСО, включително и с % намалена трудоспособност, установено с ЕР на ТЕЛК.

От цялата страна

125

125

113

Задоволяване ежедневни потребности на възрастни хора и хора с увреждания

Гр. Свищов
58.

ДСП

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Свищов

175

250

350

Доставяне на храна, помощ при ежедневни дейности

Гр. Свищов

Налична, увеличаване на капацитета. Ремонтиране, оборудване и преместване на ДСП в сградата на УК”Алеко Константинов”

59.

Домашен санитар

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Свищов

30

40

50

Помощ при почистване на жилище, пазаруване, заплащане на сметки и др.

Община Свищов

На 17.09.2015 г. община Свищов сключи договор с МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Проектът да стартира на 01.11.2015г.,а услугата на 01.01.2016 г.60.

Личен асистент

Деца и лица с уврежвания

Община Свищов

80

80

80

Помощ при поддържане на лична хигиена и осъществяване на ежедневните нужди

Община Свищов

На 17.09.2015 г. община Свищов сключи договор с МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване».

Проектът стартира на 01.11.2015г. , а услугата на 01.03.2016 г.61.

Социален асистент

Лица с увреждания и възрастни хора

Община Свищов

10

10

10

Поддържане на социални контакти, придружаване до институции, здравни и социални грижи

Община Свищов

На 17.09.2015 г. община Свищов сключи договор с МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Проектът стартира на 01.11.2015г. , а услугата на 01.01.2016 г.


62.

Пенсионерски клубове

Възрастни хора в над трудоспособна възраст.

Община Свищов


Социално включване на хората в пенсионна възраст с цел културно – масови и спортни мероприятия и създаване на социални контакти. Участия в общински, областни и национални форуми и певчески конкурси.

Гр. Свищов – 3 Културни клубове на пенсионера и 2 спортни пенсионерски клубове и 16 ККП във всички села

Налични

Финансиране от общински бюджет63.

Клуб на хората с увреждания


Хора в неравностойно положение с увреждания и с определен процент трайно намалена работоспособност.


Община Свищов


Социално включване на хората с увреждания.

Гр. Свищов - 3 бр. на хора с физ. увр. ,

на хора с увр. зрение, на хора с увреден слухНалични

Финансиране от общински бюджет64.

ЦНСТ за възрастни

Лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгл. КСО, включително и с % намалена трудоспособност, установено с ЕР на ТЕЛК.

Община Свищов

12

12

12

Задоволяване ежедневни потребности на възрастни хора и хора с увреждания

Гр. Свищов

2016-2020 г. кандидатстване по проект на ОПРЧР

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница