2016 посолство на република българияДата31.12.2017
Размер350.3 Kb.

2016


ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТАВА
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО -

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

СЕКТОРЕН АНАЛИЗ


комунални услуги


(NAICS 22)ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Подсекторът „Комунални услуги” в Канада е с номер 22 от Северноамериканската класификационна система (NAICS). Категоризацията на канадските фирми съгласно NAICS се извършва в съответствие с дейността, от която те генерират най-големи приходи. Стопански субекти, които упражняват повече от една дейност, могат да променят кода си по системата според приходите си за конкретната година.
Подсекторът „Комунални услуги” обхваща фирми, генериращи, предаващи, контролиращи и разпределящи електическа енергия, природен газ и вода; поддържащи канализационни системи и съоръжения за отпадни води и ползващи за дейността си стопанската инфраструктура, тръбопроводите и пречиствателните съоръжения. Фирмите от този подсектор са разпределени в подкатегории както следва: електрически компании, ангажирани с генериране, пренос, контрол и разпределение на електрическа енергия за промишлени, търговски, жилищни и институционални клиенти (NAICS 2211); предприятия, ангажирани с разпределение на природен или синтетичен газ (NAICS 2212); предприятия с предмет на дейност - водоснабдяване и канализация (NAICS 2213).
Настоящият анализ на подсектора представя обща информация за състоянието на бранша през последните години и икономическия му принос за канадската икономика; сочи средните приходи, разходи и брутна печалба на малките и средни фирми; натрупаните и годишните капиталови инвестиции; представя накратко компаниите от подсектора; сочи търговският баланс на Канада за последните години общо с осталите страни и със САЩ като основен търговски партньор; сочи също: брутен вътрешен продукт; нива на заетост и заплащане в подсектора.
Ресорно за подсектор „Комунални услуги” е канадското Министерство на иновациите, науката и икономическото развитие (Innovation, Science and Economic Development Canada, Web: http://www.ic.gc.ca/), на чиято страница, освен обща информация за структурата на ведомството и ресорите, се публикува информация, предназначена за малкия бизнес, целяща да послужи като ръководство и ориентир във федералното корпоративно законодателство; база данни на регистрирани фирми; бази данни за банки и други финансиращи институции; статистики, касаещи внос, износ и търговски баланс; информация, касаеща защитата на интелектуалната собственост и авторските права; статистически данни по икономически сектори; информация за дейностите, изискващи лицензиране; информация, касаеща обявяването в несъстоятелност; рекламирането на продукти; правила за поставяне на етикети; реда и начина за подаване на жалби от потребители; съвети за разпознаване на некоректни търговци и др.
Канадска асоциация по електрификация е обединение на фирми от бранша, защитаващо на регионално, национално и международно ниво интересите на индустрията и изразяващо позицията на бизнеса по регулаторни въпроси. Сред членовете на Асоциацията са електрически компании, енергоразпределителни дружества, енергийни търговци и производители и доставчици на материали, технологии и услуги, които поддържат безпроблемната работа на индустрията.
Канадска газова асоциация е браншова организация на предприятия, ангажирани с газоразпределение. Организацията представлява своите членове пред представители на други индустрии и представители на федералните, провинциални и общински администрации.
Структурата с нестопанска цел, обединяваща интересите на фирмите, предоставящи водоснабдителни и канализационни услуги в Канада е Канадската асоциация по водоснабдяване и канализация.

СЪСТОЯНИЕ НА ПОДСЕКТОРА

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНОС ЗА КАНАДСКАТА ИКОНОМИКА
Обобщени данни от Министерство на иновациите, науката и икономическото развитие сочат, че към м. декември, 2014 г., канадските фирми, наемащи персонал и ангажирани с генериране, пренос, контрол и разпределение на електическа енергия, природен газ и вода, както и ангажирани с поддръжка на канализационни системи и съоръжения, преобладаващо са от малък и микро тип – общо 90.2%. Т.е., огромна част от предприятията са с персонал под 100 човека. Средните предприятия и големите работодатели общо съставляват под 10% от общия брой на фирмите. Подсекторът е развит основно в провинциите: Онтарио, Албърта, Британска Колумбия и Квебек, и значително в по-малка степен в провинциите: Саскасчеуан, Ню Брънзуик, Нова Скотия, Манитоба.

Предприятията от електроенергийния пазар в Канада, или фирмите – производители; доставчици; търговци на електическа енергия, крайни снабдители и оператори на електроразпределителни мрежи представляват 80% от фирмите общо от подсектор „Комунални услуги”. Като цяло, индустрията е ориентирана предимно към вътрешния пазар и е много чувствителен към промените в промишленото производство и строителството. През 2014 г., според данните за общата заетост в подсектор „Комунални услуги”, заети в индустрията са били 136 900 човека, като заетостта на 76% от тях е била във фирмите от електроенергийния пазар; 11% във фирмите, ангажирани с разпределение на природен газ, и 13% в тези с предмет на дейност - водоснабдяване и канализация. Заетостта е концентрира в провинциите: Онтарио (37%); Квебек (21%), Албърта (13%) и Британска Колумбия (10%). Характерни за индустрията като цяло, и особено за електроинженерните специалности, са възнаграждения в размер значително по-висок от средния за страната, което ресорната държавна администрация обяснява със силната позиция на професионалните сдружения в бранша.Между 2005 г. и 2008 г., подсекторът като цяло отчита сериозно развитие, дължащо се основно на инвестиции в обществената инфраструктура и в електропреносната мрежа. След известен спад през 2009 г., индустрията се възстановява бързо през следващите няколко години в резултат от ръст в промишленото производство и строителството. В периода: 2005 г. – 2014 г., реалният БВП за подсектора нараства средно с 2% - в съответствие с темпа на растеж, регистриран за канадската икономиката като цяло. Заетостта достига най-високо равнище през 2008 г. След преодоляване на спада през следващите няколко години (2009 – 2012 г.), тя остава относително стабилна. Особено характерно за индустрията, свързана със генериране, пренос, контрол и разпределение на електическа енергия е, че тя е силно капиталоемка, в резултат от което, увеличението на продукцията идва от технологични подобрения повече, отколкото от ръст в заетостта. Въпреки по-бавния разтеж на инвестициите през последните години, специалисти от електроенергийния пазар свързват очакванията си за развитието на подсектора в дългосрочен план с оптимистични перспективи поради текущо изпълнение на проекти, свързани с работа по нови преносни и разпределителни системи и съоръжения на територията на цяла Канада. Проектите включват: съоръжение във водноелектрическата централа в Нюфаундленд и Лабрадор; планът „Север” като обща стратегия за икономическо развитие, започната от правителството на Квебек през м. май, 2011 и включваща проекти за развитие на добивния сектор в частта на провинция Квебек на север от 49-ия паралел; инвестиционни проекти в провинция Онтарио, целящи преобразуването на централи, използващи въглища в централи с по-екологично производство на електроенергия; а също и проекти в няколко провинции, целящи по-широкото използване на вятъра за производство на електроенергия и проекти за повишаване на общия капацитет на ветрогенераторите.
За периода: 2015 г. – 2024 г., Министерство на заетостта и социалното развитие на Канада очаква средният годишен ръст на БВП за подсектор „Комунални услуги” да бъде 1.9%, а ръстът в заетостта да се ускори средногодишно с 0.6%.
ОБЩА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Информация за преките и оперативните разходи и за брутната печалба на малките и средни фирми от подсектор „Комунални услуги” в Канада, е посочена в таблицата по-долу, като са взети предвид предприятия с годишен приход в диапазона от 30 хил. долара – до 5 млн. канадски долара.
NAICS 334

За индустрията

като цялоПоследна

четвърт


(25%)

Под средното

ниво


(25%)

Над средното

ниво


(25%)

Водеща

Четвърт


(25%)

% доклад-

вали


фирми

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

(процент от общите приходи)

Приходи общо

100.0В

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Преки разходи

33.2В

39.1

46.5

17.9

1.0

40.8

Заплати и

обезщетения

3.2В

4.8

3.6

2.7

0.1

12.7

Покупки, материали

и подизпълнители

31.0В

38.6

43.1

15.4

1.2

41.1

Начални запаси

2.9В

4.0

3.3

1.9

0.9

18.9

Крайни запаси

4.0C

8.3

3.7

2.1

1.1

19.8

Оперативни разходи

61.3C

132.8

45.7

49.4

21.6

92.5

Труд и комисионни

17.2B

33.7

16.2

11.4

3.3

39.8

Ремонти и поддръжка

8.6B

18.0

5.5

8.6

4.9

73.1

Амортизации

2.8B

2.8

3.3

2.8

0.8

44.4

Телеком. разходи

1.3B

1.5

1.3

1.5

0.5

68.4

Наеми

1.6B

2.8

1.2

1.5

0.9

32.1

Банкови такси и лихви

6.8E

19.9

3.4

4.1

2.6

54.5

Професионални и

бизнес такси

4.7C

12.0

2.6

3.6

2.5

68.9

Реклами и промотиране

1.0E

3.1

0.5

0.6

0.3

44.9

Складови разходи

0.3C

0.1

0.5

0.1

0.0

11.7

Застраховки

1.1B

1.7

1.0

1.1

0.6

59.2

Други разходи

15.9C

37.1

10.2

14.0

5.2

84.7

Общо разходи

94.5B

171.9

92.2

67.3

22.6

92.6

Брутната печалба (%)

66.8

60.9

53.5

82.1

99.0

Легенда за индикаторите:

A = Отличен
B = Много добър
C = Добър

D = Приемлив

E = Повишено внимание
Източник: Статистически институт на Канада, профил на малкия бизнес, 2013 г.

НАТРУПАНИТЕ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ в подсектор „Комунални услуги” са се увеличили от 417.0 млрд. канадски долара (CAD) през 2004 г. – на 648.1 млрд. CAD през 2013 г., или с 5.5% средногодишно. Между 2012 г. и 2013 г. увеличението е с 5.0%.Натрупани капиталови инвестиции по вид на актива за периода: 2004 г. - 2013 г.,

подсектор „Комунални услуги” (NAICS 22)

Вид

на актива

Стойност

в млрд. CAD

Годишен ръст
2004 г. - 2013 г.


%Изменение
2012-2013


 

2004 г.

2013 г.

Машини и оборудване

97.9

101.0

0.3%

3.2%

Строителство

319.1

547.1

6.2%

5.9%

Общо

417.0

648.1

5.5%

5.0%
Източник: Statistics Canada, Основни капиталови потоци и наличности - 2004/2013 г.


ГОДИШНИТЕ КАПИТАЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ в подсектор „Комунални услуги” са се увеличили от 11.9 млрд. канадски долара (CAD) през 2004 г. – на 30.5 млрд. CAD през 2013 г., или с 11.0% средногодишно. Между 2012 г. и 2013 г. увеличението е с 8.2%.


Годишни капиталови инвестиции по вид на актива за периода: 2004 г. - 2013 г.,

подсектор „Комунални услуги” (NAICS 22)

Вид

на актива

Стойност

в млрд. CAD

Годишен ръст
2004 г. - 2013 г.


%Изменение
2012-2013


 

2004 г.

2013 г.

Машини и оборудване

3.1

6.8

9.1%

20.3%

Строителство

8.8

23.7

11.6%

5.1%

Общо

11.9

30.5

11.0%

8.2%
Източник: Statistics Canada, Основни капиталови потоци и наличности - 2004/2013 г.

ИНВЕСТИЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ ПО ВИД НА АКТИВА

в графика за периода: 2004 – 2013 г.:

ИНДЕКС НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА

ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ В ПОДСЕКТОРА
Между 2010 и 2014 г., производителността на труда в подсектора на комуналните услуги намалявa с 1% средногодишно. За сравнение, производителността на труда за канадската икономика като цяло се увеличава с 1.2% на година. През 2015 г., производителността на труда в подсектора се увеличава с 0.5%, при увеличение в размер на 2.2% за канадската икономика.


Индекс за производителността на труда за канадската икономока като цяло;

Индекс за производителността на труда за подсектор „Комунални услуги”.
По данни на канадската статистика към м. декември, 2014 г. разпределението общо на предприятията от подсектор „Комунални услугив Канада е както следва: 35.4% от тях се считат за „микро” (под 5 човека персонал); „малките” (между 5 и 99 човека персонал) съставляват 54.8%; „средните” (между 100 и 499 човека персонал) - 7.1% от общия брой, а „големите” работодатели с повече от петстотин човека на работна заплата, представляват 2.8% от общия брой на фирмите.

Основно фирмите са със седалища в провинциите: Онтарио, Албърта, Британска Колумбия и Квебек. Значително по-малък брой са разположени в Саскасчеуан; Ню Брънзуик; Ню Фаундленд и Лабрадор.

Възнагражденията в предприятията от индустриалната група са в размер – значително над средния за страната. През 2012 г. и 2013 г., средното почасово заплащане на служител, ангажиран в подсектора е било 36 долара, като служителите в електрическите компании, ангажирани с генериране, пренос и разпределение на електрическа енергия за жилища и институционални клиенти и тези, работещи в компании с газопреносна дейност, са били със заплащане – 37 долара на час.

За сравнение за посочения период, заплащането е било аналогично в традиционно добре платената добивна индустрия. В строителството заплащането е било: 27-28 долара; в селското и горското стопанство – 26 долара; в хранително-вкусовата и текстилната промишленост – 17-18 долара; в дървопреработвателната: 21-22 долара. Служителите в предприятията, произвеждащи електротехника, техника и автомобилни части, са били с почасовото заплащане от 21 долара, а тези ангажирани в търговията на едро – 26 долара.


Компаниите от подсектора - по категории според броя наети лица по провинции и територии към м. декември, 2014 г.

(NAICS 22)

Провинция/Територия

Компании по брой наети лица

микро
1-4


малка
5-99


средна
100-499


голяма
500+


Албърта

113

190

22

8

Британска Колумбия

96

116

6

4

Манитоба

17

13

5

3

Ню Брънзуик

10

32

5

1

Нюфаундленд и Лабрадор

3

27

7

0

Северозападни територии

0

4

2

0

Нова Скотия

23

15

6

0

Нунавут

0

3

0

0

Онтарио

186

279

41

10

Остров Принц Едуард

0

0

0

0

Квебек

60

97

4

14

Саскасчеуан

17

28

7

1

Юкон

0

1

0

0

ОБЩО за Канада

525

813

105

41

Процентно разпределение

35.4%

54.8%

7.1%

2.8%


Източник: Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, декември, 2014 г.

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (БВП): 2010 - 2014 г. за подсектора

НИВА НА ЗАЕТОСТ
Често икономическият разтеж се измерва като процентно увеличение на БВП, коригиран спрямо инфлацията за период от години. За фирмите от подсектора, БВП - определящо важен икономически индикатор, както и нивата на заетост в периодите: 2005 г. – 2014 г. и прогнозно до 2024 г., са посочени по-долу в таблиците както следва:


БВП по провинции и територии: 2010 г. – 2014 г. (NAICS 22)
в млн. CAD

%Изменение

Провинция/Територия

2010

2011

2012

2013

2014

2013 - 2014

Албърта

4 460

4 571

4 861

4 967

5 170

4.1%

Британска Колумбия

3 999

4 030

3 894

3 691

3 839

4.0%

Манитоба

1 386

1 335

1 375

1 284

1 383

7.7%

Ню Брънзуик

746

950

802

788

995

26.4%

Нюфаундленд и Лабрадор

616

618

646

664

637

-4.1%

Северозападни територии

66

67

69

69

68

-2.2%

Нова Скотия

703

643

668

719

652

-9.2%

Нунавут

67

67

62

65

69

5.8%

Онтарио

11 712

11 274

11 269

11 216

11 815

5.3%

Остров Принц Едуард

52

56

54

50

49

-2.2%

Квебек

13 151

13 697

12 541

13 048

13 543

3.8%

Саскасчеуан

1 204

1 217

1 180

1 230

1 278

3.8%

Юкон

34

36

36

32

35

8.4%


Източник: Statistics Canada, Брутен вътрешен продукт по провинции, 2010 г. - 2014 г.


Реален БВП и нива на заетост в индустрията

(% средногодишно) 2005-2014; 2015-2024

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Реален БВП Нива на заетост

Реален БВП

Заетост

2005 г. – 2014 г.

2.0

0.4

2015 г. – 2024 г.

1.9

0.6


Източник: Статистически Институт на Канада; бази данни на Министерство на заетостта и социалното развитие на Канада и канадска система за трудово прогнозиране – февруари, 2016 г.
В периода: 2005 г. – 2014 г., Министерство на заетостта и социалното развитие на Канада отчита, че реалният БВП за подсектора нараства средно с 2% - в съответствие с темпа на растеж, регистриран за канадската икономиката като цяло.

В периода: 2015 г. – 2024 г., министерството прогнозира слаб спад в реалния БВП общо за подсектор „Комунални услуги”. Това се обяснява с обстоятелството, че за разлика от положителните очаквания и оптимистични прогнози, свързани с изпълнението на текущи проекти, касаещи нови преносни и разпределителни системи и съоръжения за електрическите компании, то за предприятията, ангажирани с разпределение на природен газ, очакванията не са свързани с развитие в бързи темпове. Въпреки прогнозирания слаб спад в реалния БВП, периодът: 2015 г. – 2024 г. се свързва с очаквания за ръст в заетостта с 0.6% средногодишно.КОМПАНИИТЕ ОТ ПОДСЕКТОРА
В канадските бази данни, компаниите с основен предмет на дейност в подсектор Комунални услугиса подредени в списъци по фирмени профили, оформени съгласно конкретната заетост както следва:
- Фирми, ангажирани с генериране, пренос, контрол и разпределение на електрическа енергия за промишлени, търговски, жилищни и институционални клиенти

(NAICS 2211).
Фирмите с този предмет на дейност по данни на канадското ресорно министерство към края на м. декември, 2014 г. са със седалища преобладаващо в провинциите: Онтарио, Албърта, Квебек и Британска Колумбия. Общо 51.9% от предприятията, ангажирани с посочената дейност в Канада са от „малък” тип. Големите работодатели от тази индустриална подгрупа съставляват едва 4.5% от всички, и са основно в провинциите: Квебек, Онтарио и Албърта.

През 2013 г., средното почасово заплащане на служител е било 37 CAD.


В двустранния търговски обмен на фирми от подсектора се очертава растящо за последните пет години за Канада – положително търговско салдо. През 2015 г., износът на електроенергия за САЩ е бил на обща стойност: 3 137 млн. долара.
- Предприятия, ангажирани с разпределение на природен или синтетичен газ

(NAICS 2212).
Фирмите с този предмет на дейност са със седалища основно в: Албърта, Онтарио; Британска Колумбия и Манитоба. Значително по-малък е броят на фирми на териториите на Саскасчеуан и Квебек. 69.5% от фирмите с нает персонал са от „малък” тип; 24.6% са от „микро” тип, а останалите са средни и големите работодатели. Фирми с нает персонал над 500 човека има в провинциите: Онтарио; Албърта; Манитоба и Квебек.

Почасовото заплащане на служител от тази индустриална подгрупа фирми е било 35 CAD през 2010 г.; 33 CAD през 2012 г. и 37 CAD през 2013 г.


- Водоснабдяване и канализация

(NAICS 2213).
Фирмите от тази индустриална подгрупа са с предмет на дейност, свързан със снабдяване с вода за битови и промишлени нужди; поддръжка на напоителни, канализационни и пречиствателни съоръжения.

Фирмите от подгрупата са преобладаващо от „микро” и „малък” тип и са със седалища основно в провинциите: Онтарио, Британска Колумбия, Албърта и Квебек. Общо за територията на Канада, големите работодатели от индустриалната група са едва 0.2%.


Канадски компании от трите индустриални групи на подсектора (NAICS 22), се изброяват по азбучен ред в интернет-страницата на ресорното министерство, с подробна информация за профилите, включваща: наименование; седалище и адрес на управление; основна и субсидиарна търговска дейност; детайли от регистрацията; лица с представителна власт; контакти; брой служители и обща финансова информация.
ТЪРГОВСКИ БАЛАНС
В подсектор Комунални услуги”, търговският баланс на Канада общо с осталите страни и със САЩ като основен търговски партньор - е положителен и е показан по-долу в табличен вид. Канада изнася електроенергия и природен газ основно за САЩ. През 2014 г., износът е бил за близо 3 млрд. долара, а през 2015 г. - за над 3 137 млн. долара. Вносът е основно от САЩ и за 2015 г. същият е на стойност малко над 318 657 хил. долара.


ТЪРГОВСКИ БАЛАНС НА КАНАДА, NAICS 22

2011

2012

2013

2014

2015

с всички държави

Общо

(в хил. CAD)

Общо износ

2 031 448

1 927 373

2 445 176

2 946 260

3 137 387

Общо внос

381 322

245 361

385 997

637 093

323 380

Търговски баланс

1 650 126

1 682 012

2 059 180

2 309 167

2 814 007
ТЪРГОВСКИ БАЛАНС НА КАНАДА, NAICS 22

2011

2012

2013

2014

2015със САЩ

(в CAD)

Общо износ

2 031 436 906

1 927 372 899

2 445 149 766

2 946 239 667

3 137 383 262

Общо внос

378 143 719

242 994 155

385 533 095

634 541 713

318 657 031

Търговски баланс

1 653 293 187

1 684 378 744

2 059 616 671

2 311 697 954

2 818 726 231

Източник: Статистически институт на Канада
Износ и внос на електроенергия за САЩ (В тераватчаса)Източник: канадско Министерство на природните ресурси
ОБОБЩЕНО ЗА ИНДУСТРИЯТА
Разпределението на електрическата енергия в Канада е 43% за промишлени нужди; 33% - за жилищни; 18% - за търговски нужди. Останалата част е за селско стопанство, транспорт и публична администрация. Електрическите компании, генериращи и пренасящи, електрическа енергия за промишлени, търговски, жилищни и институционални клиенти, са преобладаващата част от всички фирми от подсектор „Комунални услуги”. Голяма част от компаниите захранват именно енергоемките промишлени дейности. Отделните канадски провинции имат собствена юрисдикция по отношение на производството, преноса и разпределението на електоенергията и разчитат на различни енергийни източници: в Онтарио се ползва ядрена и хидроенергия и в по-малка степен се ползват енергийни ресурси като въглища и природен газ; Квебек, Нюфаундленд и Лабрадор, както и Британска Колумбия и Манитоба почти изцяло разчитат на хидроенергия, а Албърта, Нова Скотия и Саскасчеуан – на въглища, нефт и природен газ. Националният енергиен съвет упражнява федерална юрисдикция върху износа на електроенергия зад граница и между провинциите.

По данни на канадското министерство на природните ресурси, Канада е вторият по големина производител на хидроелектричество в света с над 378 тераватчаса през 2014 г., поради което и в съответните региони, разчитащи приоритетно на хидроенергия, канадските потребители се ползват с едни от най-ниските цени на електроенергия в развития свят. Общо 59.3% от доставките на електроенергия в Канада са от хидроцентрали, а 9.5% от въглища; 8.5% от природен газ и 1.3% от нефт. Около 16% от електрическа енергия в Канада се генерира в атомни електроцентрали. Осемнадесет от общо деветнадесетте работещи ядрени инсталации на Канада са в провинция Онтарио, една е в Ню Брънзуик. Провинция Квебек затвори своята атомна електроцентрала през декември, 2012 година.

През 2013 г., годишните капиталови инвестиции в подсектор „Комунални услуги” са 30.5 млрд. долара. За периода: 2010 г. – 2030 г., анализатори на подсектора предвиждат капиталовите инвестиции само в канадската електрическа инфраструктура за трансмисия и разпределение да бъдат в размер за над 290 млрд. долара.В периода: 2005 г. – 2014 г., реалният БВП за подсектора е нарастнал с около 2%. В периода до 2024 г., канадското министерство на заетостта и социалното развитие очаква средният годишен ръст на БВП за подсектора да бъде 1.9%. Заетостта достига най-високо равнище през 2008 г., след което бележи известен спад. През следващите години очакванията на министерството са за 0.6% средногодишен ръст в заетостта.

Като цяло индустрията и особено тази, свързана със генериране и пренос на електическа енергия е силно капиталоемка, в резултат от което, увеличението на продукцията идва от технологични подобрения повече, отколкото от ръст в заетостта. На територията на цяла Канада активно се работи по изпълнението на нови проекти, свързани с изграждане на преносни и разпределителни системи и съоръжения, както и по проекти на соларни, вятърни и геотермални електроцентрали.Д. Драгнева, СТИВ - Отава
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница