21 Специалисти по природни и технически наукистраница1/10
Дата21.02.2018
Размер2 Mb.
#58638
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
2 Специалисти

Специалистите обогатяват съществуващите практико-приложни знания умения в дадена област, прилагат научни или художествени методи, концепции, теории и системно изучават водещите постижения в тази област или са ангажирани с изпълнение на някаква комбинация от посочените дейности. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум шесто образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Специалистите изпълняват следните основни задачи: провеждат изследвания и анализират резултатите от тях; разработват концепции, теории, оперативни методи и методики; прилагат съществуващите знания в областта на физическите, математическите и инженерните науки, информационните и комуникационните технологии, хуманитарните и обществените науки, медицинските и здравните услуги; провеждат теоретично или практическо обучение по една или повече дисциплини на различни образователни равнища; обучават лица със специални образователни потребности и/или хронични заболявания; предоставят различни видове стопански, юридически и социални услуги; създават и представят произведения на изкуството; подготвят научни доклади и отчети; предоставят духовни напътствия. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.
Този клас влючва следните подкласове:

21 Специалисти по природни и технически науки

22 Медицински специалисти

23 Преподаватели

24 Стопански и административни специалисти

25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии

26 Юристи и специалисти по обществени науки и култура

21 Специалисти по природни и технически науки

Специалистите по природни и технически науки провеждат изследвания, усъвършенстват или разработват концепции, теории, оперативни методи и прилагат тези знания в такива области, като физика, астрономия, метеорология, химия, геофизика, геология, биология, екология, фармакология, медицина, математика, статистика, архитектура и технически науки.

Специалистите по природни и технически науки изпълняват следните основни задачи: провеждат изследвания; увеличават или прилагат научни знания, получени чрез изучаване на структури и свойства на физичните явления, химичните свойства и процеси, всички форми на човешки, животински и растителни видове и на математически и статистически концепции и методи; консултират, проектират и ръководят строителството на сгради, инфраструктура на населени места, транспортни системи или строителни съоръжения, както и на машини и други съоръжения; разработват и прилагат методи за добив и осигуряват тяхното оптимално използване; проучват земни и морски площи и изготвят карти; изучават и консултират по отношение технологичните аспекти на определени материали, продукти и процеси, както и по отношение ефективността на производството и организацията на труд; изготвят научни доклади и отчети. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.
Този подклас включва следните групи:

211 Специалисти по физически и химически науки и науки за земята

212 Математици, актюери и статистици

213 Специалисти по естествени науки

214 Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)

215 Инженери по електротехнологии

216 Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери

211 Специалисти по физически и химически науки и науки за земята

Специалистите по физически и химически науки и науки за земята провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват концепции, теории, оперативни методи и прилагат тези знания в такива области, като физика, астрономия, метеорология, химия, геология и геофизика.

Специалистите по физически и химически науки и науки за земята изпълняват следните основни задачи: увеличават научното познание чрез изследвания и експерименти, свързани с механиката, термодинамиката, оптиката, технологичното използване на звука, електричеството, магнетизма, електрониката, ядрената физика, астрономията, различните направления на химическите науки, атмосферните условия и изучаване на състава и структурата на земята; прилагат тези научни знания в производството, селското стопанство, медицината, навигацията, изследването на космоса, използването на петролни, газови, минерални и водни ресурси, телекомуникации, други услуги и строителното инженерство; изготвят научни доклади и отчети.
Тази група включва следните единични групи:

2111 Физици и астрономи

2112 Метеоролози

2113 Химици

2114 Геолози и геофизици

2111 Физици и астрономи

Физиците и астрономите провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи отнасящи се за веществата, пространството, времето, енергията, физичните сили и взаимовръзката между тези физични явления. Прилагат тези знания свързани с физиката и астрономията в промишлеността, медицината, военното дело и други.

Физиците и астрономите изпълняват следните основни задачи:


  • провеждат изследвания, усъвършенстват или разработват концепции, теории, практически методи, контролно-измервателни уреди или софтуер, свързани с физиката и астрономията;

  • провеждат експерименти, тестове и анализи на структурата и свойствата на веществата в области като механика, термодинамика, електроника, комуникации, генериране и подаване на енергия, аеродинамика, оптика и лазери, дистанционно наблюдение, медицина, технологично използване на звука, магнетизъм и ядрена физика;

  • оценяват резултати от проведени проучвания и експерименти и изготвят заключения, като използват математически техники и модели;

  • прилагат принципи, техники и процеси за разработване или усъвършенстване на индустриални, медицински, военни и други практически приложения и техники на физиката и астрономията;

  • осигуряват безопасното и ефективно доставяне на радиация (йонизираща и нейонизираща) до пациенти за постигане на диагностични или терапевтични резултати, както е предписано от практикуващия лекар;

  • осигуряват точно измерване и характеризиране на физични величини, използвани в медицински приложения;

  • тестват, въвеждат и оценяват оборудване, използвано при възпроизвеждане на образи, медицинско лечение и дозиметрия;

  • съветват и се консултират с практикуващи лекари и други здравни специалисти за оптимизиране на баланса между полезните и вредните въздействия от радиацията;

  • наблюдават, анализират и тълкуват небесни явления и разработват методи, числови модели и техники с цел разширяване на познанието относно навигацията, сателитните комуникации, космическите изследвания, небесните тела и космическата радиация;

  • разработват, внедряват и поддържат стандарти и протоколи за измерване на физични явления и за използването на ядрени технологии за индустриални и медицински цели;

  • изготвят научни доклади и отчети.

Примерни длъжности в единичната група:  • Астроном

  • Физик

  • Физик, медицинска радиологична физика

  • Физик, атомна физика


Не включва:

  • Лекар, нуклеарна медицина - 2212

  • Лекар, радиационна хигиена - 2212

  • Лекар, образна диагностика - 2212

  • Рентгенов лаборант - 32112112 Метеоролози

Метеоролозите изготвят краткосрочни или дългосрочни прогнози за времето, използвани в авиацията, корабоплаването, селското стопанство и други области, както и за информиране на обществеността. Те провеждат научни изследвания относно състава, структурата и динамиката на атмосферата.

Метеоролозите изпълняват следните основни задачи:

  • изследват посоката и скоростта на въздушните движения, налягание, температура, влажност, физични и химични трансформации на замърсители и други явления като образуване на облаци и валежи, електрически смущения и слънчева радиация;

  • изучават събраните данни от метеорологични станции, радари и сателити и информацията от компютърни системи за да очертаят и прогнозират метеорологичните условия;

  • изготвят и предоставят краткосрочни или дългосрочни метеорологични карти, прогнози и предупреждения относно атмосферни явления като циклони, бури и други явления опасни за живота и имуществото;

  • разпространяват информация за атмосферните условия чрез електронни и печатни медии, включително интернет;

  • провеждат експерименти по време на разпръскване на мъгла, образуване на облаци, засилване на дъжд и други видове програми за промяна на времето;

  • разработват и изпробват математически компютърни модели за прогнозиране на времето и климата за експериментални или оперативни цели;

  • участват в изследвания за ефекта от метеорологичните условия върху околната среда;

  • анализират въздействието на индустриалните проекти и човешката дейност върху климата и качеството на въздуха и работят съвместно с експерти по социални, инженерни и икономически науки за да разработят подходящи стратегии за намаляване на вредните влияния;

  • ангажират се при проектиране и изработване на ново оборудване и процедури за събиране на метеорологични данни, дистанционно отчитане или за други подобни приложения;

  • провеждат изследвания и усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи, свързани със състава, структурата и динамиката на атмосферата и изготвят научни статии като резултат от тези проучвания;

  • изготвят научни доклади и отчети;

Примерни длъжности в единичната група:  • Климатолог

  • Хидрометеоролог

  • Метеоролог

  • Прогнозист на време2113 Химици

Химиците провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи или прилагат тези знания, свързани с химията, основно с цел изпитване, разработване и подобряване на материали, промишлени продукти и контрол на производствени процеси.

Химиците изпълняват следните основни задачи:


  • провеждат изследвания, усъвършенстват или разработват концепции, инструментариум, теории и оперативни методи, свързани с химията;

  • провеждат експерименти, тестове и анализи, за да бъдат изследвани химичния състав, енергия и химични промени в различните естествени или синтетични вещества, материали и продукти;

  • разработват процедури за контрол на замърсяването на околната среда, контрол на качеството и други процедури за производители или потребители;

  • провеждат програми за събиране на данни и анализиране на проби за да се идентифицират и да се определи количеството на замърсители в околната среда;

  • участват в интердисциплинарни научноизследователски проекти и разработки съвместно с инженер-химици, биолози, микробиолози, агрономи, геолози и други специалисти;

  • използват микроорганизми за получаване на нови съединения чрез преобразуване на съществуващите вещества;

  • определят способи за укрепване, комбиниране или разработване на нови материали;

  • възпроизвеждат и синтезират естествени вещества и създават нови изкуствени съединения;

  • изготвят научни доклади и отчети.

Примерни длъжности в единичната група:  • Химик


Не включва:

  • Биохимик - 2131

  • Фармаколог, токсикология - 2131

  • Химик - фармацевт - 2262

  • Фармацевт магистър, технолог - 22622114 Геолози и геофизици

Геолозите и геофизиците провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват концепции, теории, оперативни методи и прилагат тези знания, свързани с геологията и геофизиката в области като добив на нефт, газ и минерали, строителство, далекосъобщения, навигация и опазване на води.

Геолозите и геофизиците изпълняват следните основни задачи:


  • провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи, свързани с геологията и геофизиката;

  • изучават състава и структурата на земните недра, изследват скали, минерали, фосили и други материали, за да определят въздействието на процесите върху развитието на земята, проследяват еволюцията на отминал живот, установяват естеството и хронологията на геоложки форми и оценяват техните търговски приложения;

  • интерпретират данни от научни изследвания и подготвят геоложки доклади, карти, таблици и диаграми, отчети и други подобни документи;

  • прилагат геоложки познания при проблеми в изграждането на язовири, мостове, тунели и сгради, както и проекти за култивиране на почвата;

  • използват различни програми за дистанционно наблюдение и измерване на сеизмични, гравитационни, електрически, термични и магнитни сили, влияещи на земята;

  • изчисляват теглото, размера и масата на земята, състава и структурата на вътрешността й, както и изучават характера, дейността и предвидимостта на вулкани, ледници и земетресения;

  • изучават магнитното поле на земята и неговото приложение за радиоизлъчване, навигация и други цели;

  • проучват и измерват физичните свойства на моретата, атмосферата и тяхната взаимовръзка, като например обмена на топлинна енергия;

  • локализират и определят характера и количеството на нефтените, газовите и минералните находища чрез използване на сеизмологични, гравиметрични, магнитни, електрически или радиометрични методи;

  • откриват находища на строителни материали и определят техните характеристики и годността им за използване при строителство на пътища или за други приложения;

  • проучват движението, разпределението и физичните качества на подземни и надземни води;

  • дават съвети при управлението на отпадъци, избора на трасе или район и възстановяване на замърсени места.

Примерни длъжности в единичната група:  • Геолог

  • Геолог, океанография

  • Геофизик

  • Геофизик, океанограф212 Математици, актюери и статистици

Математиците, актюерите и статистиците провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват математически, актюерски или статистически концепции, теории, оперативни методи и техники и прилагат тези знания в инженерните, стопанските, социалните и други науки.

Математиците, актюерите и статистиците изпълняват следните основните задачи: изучават, усъвършенстват или разработват математически, актюерски или статистически теории и техники; съветват или прилагат математически принципи, модели и техники в инженерните, естествените, стопанските, социалните и други науки; изготвят логически анализи на управленски проблеми основно по отношение на ефективността и формулират математически модели на всеки проблем най-често за програмиране и решаване от компютър; разработват и внедряват осигурителни и пенсионни схеми, здравни, социални и други видове застрахователни системи; прилагат математически и статистически теории, теории за вероятността и риска, за да изчислят потенциални финансови въздействия от бъдещи събития; планират и организират статистически изследвания, събирането на други данни и проектират въпросници; оценяват, обработват, анализират и интерпретират статистически данни и ги подготвят за публикуване; съветват или прилагат различни методи за събиране на данни, статистически методи и техники и определят надеждността на резултатите в медицината, стопанските, естествените, социалните и други науки; изготвят научни доклади и отчети; контролират работата на приложни специалисти и служители по математика, актюерство и статистика.
Тази група включва следните единични групи:

2120 Математици, актюери и статистици2120 Математици, актюери и статистици

Математиците, актюерите и статистиците провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват математически, актюерски или статистически концепции, теории, оперативни методи и прилагат тези знания в инженерните, стопанските, социалните и други науки.

Математиците, актюерите и статистиците изпълняват следните основните задачи:


  • изучават, усъвършенстват или разработват математически, актюерски или статистически теории и техники;

  • съветват или прилагат математически принципи, модели и техники в инженерните, естествените, стопанските, социалните и други науки;

  • изготвят логически анализи на управленски проблеми основно по отношение на ефективността и формулират математически модели на всеки проблем най-често за програмиране и решаване от компютър;

  • разработват и внедряват осигурителни и пенсионни схеми, здравни, социални и други видове застрахователни системи;

  • прилагат математически и статистически теории, теории за вероятността и риска, за да изчислят потенциални финансови въздействия от бъдещи събития;

  • планират и организират статистически изследвания, събирането на други данни и проектират въпросници;

  • оценяват, обработват, анализират и интерпретират статистически данни и ги подготвят за публикуване;

  • съветват или прилагат различни методи за събиране на данни, статистически методи и техники и определят надеждността на резултатите в медицината, стопанските, естествените, социалните и други науки;

  • изготвят научни доклади и отчети;

  • контролират работата на приложни специалисти и служители по математика, актюерство и статистика.

Примерни длъжности в единичната група:  • Актюер

  • Аналитик, изследване на операциите

  • Демограф

  • Математик

  • Статистик


Не включва:

  • Бизнес анализатор, информационни технологии - 2511

  • Приложен специалист, математика - 3314

  • Приложен специалист, статистика - 3314

  • Приложен специалист, актюерство - 3314

  • Отчетник, статистически документи - 4312

  • Отчетник, уреждане на застрахователни полици - 4312213 Специалисти по естествени науки

Специалистите по естествени науки прилагат знания, придобити от научни изследвания за живите организми, взаимодействието между тях и с околната среда за получаване и разширяване на познания за селското и горското стопанство, както и за решаване на проблеми, свързани с човешкото здраве и опазването на околната среда.

Специалистите по естествени науки изпълняват следните основни задачи: събират, анализират и оценяват експериментални и оперативни данни с цел да се идентифицират и разработят нови процеси и техники; съветват и подпомат държавни органи и институции, предприятия и други организации относно екологичното устойчиво развитие на природните ресурси.
Тази група включва следните единични групи:

2131 Биолози, ботаници, зоолози и сродни на тях

2132 Специалисти в селското, горското и рибното стопанство

2133 Специалисти по опазване на околната среда2131 Биолози, ботаници, зоолози и сродни на тях

Биолозите, ботаниците, зоолозите и сродни на тях специалисти изучават живите организми, взаимодействието между тях и с околната среда и прилагат тези познания за решаване на проблеми, свързани с човешкото здраве и околната среда. Работят в различни области като: ботаника, зоология, екология, морска биология, генетика, имунология, фармакология, токсикология, физиология, микробиология и вирусология.

Биолозите, ботаниците, зоолозите и сродни на тях специалисти изпълняват следните основни задачи:


  • провеждат изследвания в лаборатории и на терен за да разширят научните познания за живите организми; правят нови открития; изпитват хипотези; решават проблеми в области като околна среда, селско стопанство и здравеопазване; разработват нови продукти, процеси и техники за приложение във фармацията, селското стопанство и опазването на околната среда;

  • проектират и провеждат експерименти и тестове;

  • вземат проби и събират данни за хора, животни, насекоми и растения, изучават техния произход, развитие, химични и физични форми, структура, състав, живот и репродуктивни процеси;

  • изследват живи организми чрез използване на различни видове специализирано оборудване, инструменти, технологии и техники като електронни микроскопи, телеметрия, системи за глобално позициониране, биотехнологии, сателитни изображения, генно инженерство, дигитален анализ на изображения, полимеризационни верижни реакции и компютърно моделиране;

  • идентифицират, класифицират, записват и наблюдават живи организми и поддържат бази данни за тях;

  • изготвят научни доклади и отчети, в които подробно описват изследвания и нови открития и ги правят достъпни за научната общественост чрез публикуване в научни издания или представяне на конференции;

  • проектират и извършват оценки за въздействието върху околната среда за да установят промени, причинени от естествени и човешки фактори;

  • съветват държавни органи и институции, предприятия и други организации относно опазване и управление на природните ресурси, влиянието на климатичните промени и замърсяването.

Примерни длъжности в единичната група:  • Бихевиорист (животни)

  • Бактериолог

  • Ботаник

  • Зоолог

  • Биолог

  • Биолог, генетик

  • Биолог, морски

  • Биолог, микробиология

  • Биолог, молекулярен

  • Биолог, фармакология


Не включва:

  • Еколог - 21332132 Специалисти в селското, горското и рибното стопанство

Специалистите в селското, горското и рибното стопанство изучават, подпомагат и съветват в областта на управлението на селското, горското и рибното стопанство, включително култивиране, наторяване, прибиране на реколтата, ерозия и състав на почвата, превенция на заболяванията, подхранване, редуване на културите и маркетинг. Те разработват техники за увеличаване на продуктивността, изучават и разработват планове и политики за управление на селското, горското и рибното стопанство.

Специалистите в селското, горското и рибното стопанство изпълняват следните основни задачи:


  • събират и анализират данни и проби, свързани с продуктивност, храна, почва, качество на водата и други фактори, влияещи на продукцията от селското, горското или рибното стопанство;

  • съветват относно техники за увеличаване продукцията от растителни култури, животни и риби, както и за алтернативни варианти;

  • съветват относно болести по животни и растителни култури, контролиране на вредители и плевели, подобряване на почвата, отглеждане на животни и хранителни програми;

  • изучават факторите на околната среда, влияещи върху търговската продукция от растителни култури, растежа на пасищата, животновъдството, рибните запаси и растежа и здравината на горските масиви;

  • изучават последиците от техниките за култивиране, почви, насекоми, болести и добри практики върху добивите в селското, горското и рибното стопанство;

  • изучават миграцията на рибите, растежа, храненето и хвърлянето на хайвер и разработват методи за събиране, оплождане, инкубация и люпене на рибни яйца;

  • изследват характеристиките, капацитета на използване и продуктивността на почвите и прилагат резултатите за разработване на подобрени практики в селското, горското и рибното стопанство;

  • разработват процедури или техники за решаване на проблеми в селското стопанство и повишаване ефективността на производството;

  • управляват ресурсите в рибното и горското стопанство, за да се увеличат дългосрочните ползи при използването им за търговски или развлекателни цели и опазване на околната среда;

  • изучават развъждането и отглеждането на горски дървета, методи за подобряване на растежа и последиците от намаляване на горските добиви;

  • проучват, планират и внедряват процедури за управление и справяне с последиците от пожари, наводнения, суша, ерозия на почвата, вредители и болести;

  • изготвят научни доклади и провеждат консултантски срещи и лекции на заинтересовани групи в селското, горското и рибното стопанство.

Примерни длъжности в единичната група:  • Агроном

  • Агроном, поливно земеделие и борба с ерозията

  • Специалист, земеделие

  • Специалист, лесовъдство

  • Зооинженер (зоотехник)

  • ЛесоинженерКаталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница