3 1 Учебни лабораторииДата15.10.2018
Размер1.26 Mb.
#88195
(3.3.1) Учебни лаборатории

катедра

брой

Работни места

Площ (m2)

Брой обучавани студенти

А

1

12

40

50

АФ

12

103

362

Всички

КЕ+ЛЛТ

8

47

205

85

УЦКИТ

0

0

0

0

ЛФТП

6

24

327

161

МГ

2

4

38

13

МОФ

2

23

109

30

ОС

10

45

210

174

ОФ

4

48

192

560

РФЕ

15

128

480

Всички

ТФ

0

0

0

0

ФКМ

4

80

306

Всички

ФП

10

56

264

477

ФТТ

11

49

471

Всички

ЯТЯЕ

2

20

54

20

общо

87

639

3058
(3.3.1) Научни лабораторииКатедра

брой

Работни места

Площ (m2)

А

0

0

0

АФ

11

68

309

КЕ

6

24

297

ЛЛТ

2

9

60

ЛФТП

5

22

304

МГ

3

8

62

МОФ

0

0

0

ОС

8

20

148

ОФ

0

0

0

РФЕ

5

27

142

ТФ

0

0

0

ФКМ

8

23

227

ФП

7

24

177

ФТТ

10

41

423

ЯТЯЕ

0

0

0

Общо

65

242

2149

(3.3.1) Научни лаборатории

име

стая

Работни места

площ

Ръководител

АпаратураФизика на елементарните частици


В36б


7

20

Доц. Д-р Леандър Литов

Апаратура за разработка и тестове на детектори на високоенергетично йонизиращо лъчение, радиоактивен източник,

Компютри
Физика на елементарните частици и Grid технологии

В30

8

40

Доц. Д-р Леандър Литов

Grid кластер (120 CPU), компютърна ферма (96 CPU), оборудвани работни места за анализ на експериментални данни.

CMS център.

Ядрена структура

А316

5

20

доц. д-р Г. Райновски
гл.ас. д-р К. Гладнишки

Компютъри:

 1. Intel Core 2 -2.2GHz

 2. Intel Core 2 -2.2GHz

 3. Intel Pentium 3 – 3GHz

 4. Intel Quad 2.4GHz

Принтер: CannonЯдрена структура

В27

3

20

гл.ас.д-р С.Лалковски

Компютъри:

Athlon 1.2GHz; Duron 800 MHz; Elitegroup; HP, ASSUS


Принтери: HP Laser Jet P2015dn; Lexmark
Аапаратура за измерване на времена на живот по метода на забваените съвпаденияБиосензори

В28а

7

20

гл.ас. д-р Валери Костадинов Кочев

PH – метър

Елелтроди

Ултразвуков дезинтегратор

Микроскоп

Медицинска физика, Биофизика, Патология на биомембраните

В23

10

24

Гл.ас. д-р Елица Павлова

pH-метри

Йонометър

Спектрофотометър
Биофизика на биомембраните

В28б

7

20

Д-р Лилия Страхилова Владимирова


Луминометър

Система за чиста вода

Полярометър
Ядрена и физическа електроника

В26/В37

3

15 м2

Доц. д-р Илко Русинов

Електронна измервателна апаратура; вакуумна инсталация за висок вакуум;

универсален вакуумен пост, спектрофотометри (2)

Дозиметрия и Лъчезащита

В10

5

110

доц. д-р Добромир Стефанов Пресиянов

Гама-спектрометрична система ORTEC за нискофонова гама-спектрометрия със свръхчист германиев детектор, Нискофонова система за измерване на обемната активност на радон във въздух и води, Системи за химично и електрохимично ецване на твърдотелни диелектрични детектори на следи, Системи за оптично и автоматично броене на трекове в твърдотелни диелектрични детектори на следи, Компютри за Монте Карло симулации на транспорт на йонизиращи лъчения във веществото, Преносими радиометри и дозиметриМетрология на йонизиращите лъчения

В32

4

20

гл. ас. д-р К. Митев

Средства за измерване на радиоактивностМоделиране на физични процеси

В25

9

20

проф. дфр Ана Пройкова

Локална мрежа с 6 работни станции, 2 принтера, 3 лаптопа, комуникационни възли, WiFi, интерактивна дъска за обучениеСпектроскопия на кристали

Б10

2

48

доц. д-р Мирослав Вергилов Абрашев

Раманов спектрометър LabRAM HR Visible,

двоен спектрометър SPEX 1403,

лазери ILA 120, ILA 190
Спектроскопия на твърдото тяло

Б228

4

48

доц. д-р Митра Иванова Балева

Спектрометър UR-20,

спектрометър SPECORD,

установка за лазерно изпарение на

тънки слоеве(вакуумна установка –V-30,

Nd-мов лазер), установка за измерване

На фотопроводимост


Лаборатория по Биофизика

Б315

2

24

доц. д-р Атанаска Спасова Андреева

Оптичен криостат Optistat DN Oxford

Спектрометър UV VIS,

Монохроматор SPM2
Магнетизъм

Б214

8

48

доц. д-р Михаил Тодоров Михов

 1. Високотемпературна магнитна везна,

 2. Високотемпературен вибрационен магнитометър,

 3. Нисокотемпературен вибрационен магнитометър,

 4. Магнитен анизометър,

 5. Високотемпературен променливотоков магнитометър,

 6. Променливотоков хистерезиограф,

 7. Установка за измерване на магнитосъ-противление при високи температури,

 8. Установка за измерване на магнитосъ-противление при ниски температури.Mолупроводникови детектори на лъчения

Б218

2

24

гл. ас. д-р Йордан Кърмаков

Спектроелепсометър, установки за измервания на електрични и оптични характеристики на детекториФотоелектрични явления

Б338

3

48

доц. д-р Дочка Съева Георгиева

Апаратура за позиционни

Характеристики

Апаратура за контактна потенциална разлика
Израстване и изследване на кристали

Б340, и Опто-механич-на работ

2

35

гл. ас. д-р Желю Иванов Бънзаров

Апаратура за израстване и изследване на кристалиТехнология на материалите

мазе на сграда А

6

100

доц. д-р Стоян Христов Русев

Комбинирана система сканиращ електронен микроскоп с фокусиран йонен лъч

LIRA I XMU, Tescan;

Апаратура за електронно лъчево изпарение

(Edwards E610A) и за радиочестотно разпрашване (Edwards ESM100);

Установка за нанасяне на слоеве чрез центробежно разстилане (Headway research);

Аналитична везна; Дестилатор; Дейонизатор;

Установка за отлагане на въглеродни покрития
Електронни и фононни свойства на твърдотелни

материали и структуриБ220

Б222


А206

1

2

524

24

24доц. д-р Евгения Петрова Вълчева

двоен спектрометър SPEX 1404,

лазер ILA 120, криостат ARS

Монохроматор SPEX Minimate,

PARC 5207 lock-in усилвател, Hewlet-Packard 4140 pA-meter, криостат Leybold-Haraeus

WayneKerr 6425 multi-bridge, монохроматори SP1и SP2
Рентгеноструктурен анализ № 1

Б 208-210

2

53

проф. дфзн Иванка Александрова Йорданова

Апарат за Рентгеностр. Анализ URD-6

Апарат за Рентгеностр. Анализ Дрон 3

Металографски микроскоп Neophot 2

Металографски микроскоп МИМ7

Машина за механично шлайфане на проби

Машина за полиране на проби

Муфелна пещ за термообработка на проби

Аналитична везна

Компютри, принтер
Рентгеноструктурен анализ № 2

А124

А126


2

48

доц. д-р Руслан Василевич Бездушний

Рентгенови апарати ТUR-М62 и УРС-60Фотоакустични и фототермични явления

Б346

4

30

доц. д-р Цветан Стаменов Велинов

Установка за плазмонна спектроскопия

Установка за фотоакустична спектроскопия

Плазмонен микроскоп

Електронно-измерителна апаратура

Акустични вълни

Б344

2

24

проф. дфзн Веселин Любомиров Страшилов

Спектроанализатор, Генератор 100 MHz,

Импулсен генератор 50 MHz, Усилвател 10 W 300 MHz, Осцилосцопи: аналогов 200 MHz,

цифров 100 MHz, Селективна техника (lock-in)
Елипсометрия

А204

4

24

доц. д-р Стоян Христов Русев

Елипсометър PCSrotAA, Eлектронен микроскоп Hitachi S-570, Спектрометър Spektromom 195D, Монохроматор SPM-2, Спектрометър Avantes с източник Avalight – 200÷1100 nmМагнетизъм

Б224

2

24

доц. д-р Руслан Василевич Бездушний

Вибрационен магнитометър за измерване на намагнитеността в атмосфера на различи газове; Апаратура за изследване на водородна абсорбция; Апаратура за изследване на променливотокова магнитна възприемчивостЕлектроакустични взаимодействия

Б205

2

24

доц. д-р Николай Стоянов Танковдски

Осцилоскоп HP54610B, функционален генератор HP33120A, He-Ne лазер, Coherent 10mWКомпютърна техника

Б221

9

24

доц. д-р Руслан Василевич Бездушний

9 персонални компютри класа Pentium IІ и Pentium IIІНелинейно разпространение на снопове и имулси

Б403

4

24 м2

проф. дфн Александър Драйшу


Ексимерен лазер EMG-50 (Lambda Physik)

Оптичен спектрален анализатор (Jobin Yvon)

Пикосекунден твърдотелен Nd:YAL-лазер

3 компютъра тип Pentium, лазерен принтер

Лазерна спектроскопия

ЛЛТ308

2

24

Доц. д-р Иван Стефанов

Монохроматор, ФЕУ, Сканиращ интерферометър на Фабри-Перо, Азотен лазер, CCD линийкаЛаборатория по фемтосекундна фотоника

ЛЛТ 103

8

100

Доц. д-р Иван Стефанов

Фемтосекунден лазерен генератор и усилвател, Преобразувател на лазерно лъчение във ВУВ, Монохроматор за ВУВ диапазонЕксимерни лазери

ЛЛТ203

2

49

Доц. д-р Иван Хълтъков

Ексимерни лазериНелинейна оптика и устройства

101,202

ЛЛТ


6

50

доц. д-р Иван Христов Бъчваров

уникални лазерни източници в близката и средната инфрачервена област , цифрови и аналогови осцилоскопи , оптичен спектрален анализатор и спектрометри за ултравиолетовата, видимата и близката ИЧ спектрални области , Импулсни и постояннотокови захранвания за диодни лазери, термоконтролери

термостати за лазерни източници с висока мощност, термоелектрични и пироелектрични измерителни на мощност и енергия на лазерно лъчение , измерител на профила на лазерното лъчение, бързи фотодиоди

Твърдотелни лазери

Б405, Б407

2

50

доц. д-р Иван Христов Бъчваров

лазери базирани на YVO,

диодни лазери куплирани в оптични влакна

виброустойчиви оптични маси
Археогеофизика

10

6

40

доц., д-р Явор Й. Шопов

-Георадар Zond 12c

-Апаратура за Електропрофилиране, Вертикално електрическо сондиране и Електротомография

-Апаратура за импулсна индукция
Фотолуминесценция

9

3

20

доц., д-р Явор Й. Шопов

-луминесцентен микроскоп

-апаратура за фотография на фосфоресценция

Спектрална лаб.

314ЛФТП

3

20.7

доц. д-р Нели Николова Желева

ст. ас. Митко Стакев ВанковСпектрометриЛаборатория епитаксия-HWE

315

3

27.4

доц. д-р Нели Николова Желева

Апаратури за епитаксия по метода на горещата стена-2

Инсталация за изпарение В30

Лаборатория Течна епитаксия

216

3

28.9

гл.ас. Емилия Николова Монова

Апаратура за епитаксия от течна фаза на А3-В5 съединения и фотолитографияБяла стая

ЛФТП

10

200

Доц. д-р Нели Николова Желева

гл.ас. Емилия Николова МоноваАп. за ВЧ катодно разпрашване Leybold Z400

Ап-ра за отлагане на метални слоеве В30

Сканиращ ел.микроскоп Tesla BS 340

Ап-ра за съвместяване на маски MJB 3 UV 300

Лаборатория Сканираща ел. микроскопия

205 ХФ

3

27

Доц. д-р Нели Николова Желева

Пламен Любомиров ГърдевСканиращ ел. микроскоп Philips 505Измерителни методи в метеорологията

В58

1

18

проф. дфн Е.Донев

стандартна метеорологична апаратура за измерване на температура, сторост и посока на вятъра, влажност, валежи, слънчева радиация; съвременна измервателна апаратура-автоматична станция за метеорологично измерване; озонометри; сдистеми за измерване потоци топлина и количество движение; кондензационен хигрометър и др. Електронна измерителна техникаПетрофизика

В68

4

20

проф.дфн Г.Тенчов /пенсионер до 2008 г/,

доц.д-р Д.Йордановавезни, вакумна помпа,центрофуга, волтметър, амперметърФизика и динамика на океана

В57

3

24

проф.дфн Е.Станев

работна станцияАтомна и молекулна

спектроскопия с висока разделителна

способност


В17-19

5

30

Доц. дфзн Асен Енев Пашов

750mm монохроматори, CCD детектори,

диодни лазерни системи,

He-Ne и Nd:YAG лазери, сканиращ интерферометър,

оптични маси, електроника, оптомеханика, вакуумни систаеми, газоразрядни източници, компютъризирани системи за събиране на данни.

Нискотемпературна плазма

В14б

2

15

проф. дфн

Александър Благоев750mm монохроматори

вакуумни инсталации

автоматизирани системи за сондова и оптическа диагностика на плазмата
Лаборатория по плътна замагнитена плазма

В16

1

13

проф. дфн

Александър БлагоевКондензаторна батерия

разрядна камера

вакуумна и друга

спомагателна апаратура

Спектроскопия на ексимерни молекули

В12

2

15

доц. д-р Кузман Кирилов

Паскалев


Монохроматор МДР-2

Монохроматор SPM-2

Монохроматор МДР-3

Вакуумна инсталация

Спектроскопия на плазмата

В11а

3

15

доц. д-р Иванка Тенева Колева

Монохроматор SPM-2

Лазери HNA -50, -30

Камера СФР

Интерферометър -ФП

Елипсометрия

В14а

3

15

доц. д-р Агнеса Иванова Панева

доц. д-р Иванка Тенева КолеваЕлипсометър ЛФ-М1 лазерОрганична оптоелектроника

В18

4

35

Доц. д-р Ст. Балушев

Ar+ лазер, Ti:Sapphire fs-лазер, диодни лазери, оптоелектроник, оптомеханика, вакуумни системиТехнология на полупроводникови

МатериалиА106

2

24

доц. д-р Станислав Кръстев Лилов

Лабораторна апаратура за израстване на кристали (високотемпературна пещ, мощен трансформатор, помпи за преден (2DS-30) и висок (HVPO-500) вакуум, вакууметри (mgt-406, ВИТ-1А), система за охлаждане); Микротвърдомер – ПМТ-3Нанобариерни полупроводникови структури

ЛФТП

211


212

213


6

54

проф. дфн Ангел Сашев Попов

Елитаксиална апаратура и апаратура за

изследване на епитаксиални слоеве,

двоен спектрометър SPEX1403,

лазери ILA 120, ILA 190

Течна епитаксия и контакти

319

ЛФТП


5

18

доц. д-р Светла Крумова Евтимова

Апаратура за течна епитаксия на GaAs

Апаратура за сплавни контакти

Полупроводникови лазери – характеристики

302

ЛФТП


4

18

проф. Борис Георгиев Арнаудов

Апаратура за спектрални и мощностни характеристики на полупроводникови лазериЕлектрични и фотоелектрични измервания

А216

3

24

доц. д-р Светла Крумова Евтимова


Апаратура за измерване на електрична проводимост и ефект на Хол, Спектрометър ИСП51Фурие спектроскопия

Б6

2

21

доц. д-р Нели Николова Желева

ст.ас. Митко Стакев ВанковФурие спектрометър Bomem DA3Лаборатория по атомно силова микроскопия

219

ЛФТП


2

18

доц. д-р Марина Бурова

Атомно силов микроскопФизика на плазмата и газовия разряд

А04

Б425


8

45

24


проф. дфн Антония Шиварова

Двуканални цифрови осцилоскопи: HP54510В и Tekronix TDS360, TDS220, TDS3054C и TPS2024; Спектроанализатори: HP8594Е и Xameg HM5011; Векторен волтметър: HP8405A; Цифрови измерители на мощност: HP347В и NRT с NAP-Z8 сензор (Rohde&Schwarz); Радиочестортен усилватели (2): HP8347А; Измерител на преминал/отразен сигнал HP87512А; Вакуумни помпи: 2 турбо-куба ба Pfeiffer (TSU521 и TSH071), 2 турбомолекулярни помпи (Balzers), 3 дифузионни и 5 ротационни помпи; Вакуумметри (Pfeffer и Balzers) и измерителни глави; Генератори и мощни усилватели: 2.45 GHz, 27 MHz, 100-500 MHz, 1-30 MHz, 144 MHz, 2-30 MHz (ACOM); 10 Хелмхолтцови бобини и захранване (250 V, 400 A); Измерители на газов поток: 3; MFJ Versa Tuner 989C/3 kW; SMART сонда; Nd:YAG лазер Surelite III-10(Continuum); спектрометър Ocean Optics HR-4000; нановолтметър SR830; свърхскоростна камера (ICCD камера PI-MAX2:1003); Компютри: 9; принтери: 3Микровълни и комуникационни технологии

А410

(част)


3

12

доц. д-р Пламен Илиев Данков

Sweep анализатор HP 8757 А (2-18 GHz), анализатор на вериги ГКЧ 61 (Х обхват), спектроанализатори C4-27 (2 бр.), анализатор на вериги Х1-42 (0.5 – 1800 MHz), микровълнови генератори Г4 (от 1.7 до 10.5 GHz) (6 бр.), др. генератори (5 бр.), осцилоскопи (3 бр.) микровълнов честотомер Ч3-38 (2 бр.), ватметри (2 бр.) компютри Pentium от 400 до 2600 MHz (3 бр.) и др. Използва се и богата съвременна експериментална база на 3 фирми и 2 други научни лаборатории.Микровълнови феритни устройства


Б420 част

Б430


3
2

12
5

доц. д-р Пламен Илиев Данков

Уникални измерителни постановки за измерване на параметри на ферити и диелектрици (4 бр.), sweep анализатор HP 8510 (3 блока до 18 GHz), анализатор на вериги Р2-65 (25 – 38 GHz), спектроанализатор Я4Ц, микровълнови генератори (X обхват) (4 бр.), осцилоскопи (4 бр.) микровълнов честотомер Ч3-38 (1 бр.), ватметър термодвойков 1 бр., компютър Pentium 400 и 1200 MHz (2 бр.) и др. Към Лабораторията има и уникална вакуумна установка за изпарение на метални слоеве B-30 и уникална фотолитографска лаборатория с оборудване (лаб. Б430) (работна камина, сушилня, центрофуга, фото-литографски приспособления)Магнитоелектроника

Б419

3

24

д-р Борислав Петков

Вакуумна установка за нанасяне на тънки слоеве с оборудване към неяИзмервания в електрониката и комуникациите

Б-450

8

20

доц. д-р инж. Нина Джерманова

Програмируеми генератори на сигнали ICL8038, компютърно управляема микроконтролерна PIC16F84 система за измерване на ток, напрежение, честота, импеданс, снемане на волт/амперни характеристики и параметри на електрически вериги, мощен 900W аудиоусилвател LM4702B, мостов Lock-In усилвател АD630, микроконтролерен модул АТМЕGA8М за сканираща CCD линийка ILX551-Sony, цифрови волтметри ICL7106, микроконтролерен измерител на RF мощност и коефициент на стояща вълна AD8307, компютърноуправляема система за събиране на данни от сензори (на температура LM335, влага SMTH07, налягане SPD15A, ускорение Melexes, на магнитно поле ZMT22), с In-System Programmable микроконтролер Atmega328/Аrduino Duo, компютърно управляема микроконтролерна PIC16F84 трансиверни конфигурации BiM TX/RX432 и МАХ7030, нискошумови усилватели МАX2642 на 315MHz и 432MHz, осцилоскоп С1-103, стабилизирани токоизправители и др.Приложна ядрена физика

В34а

2

24

доц. д-р Людмил Тодоров Цанков

рентгенов спектрометър

с HPGe планарен детекторСпецифична база за учебна и изследователска дейсност:

Астрономическа обсерватория

на УниверситетаМестоположение - Борисовата

градина


4500 квадратни метра обща площ, от която

250 квадратни метра – сгради.Ръководител: доц. д-р Валери Костадинов Голев

(3.3.1) Аудиторна и лабораторна площ за учебна заетост в кв.м. на 1 студент (средно приравнен брой)Площ аудитории

Площ лаборатории

Площ общо

Брой студенти

Отношение

1413

3058

4471

588.5

7.6

(3.3.1) Брой работни места за аудиторна и лабораторна работа на 100 студенти (средно приравнен брой)Брой места аудитории

Брой места лаборатории

Брой места общо

Брой студенти

Отношение на 100 студенти

1022

639

1661

588.5

282

(3.3.1) Лабораторна площ за изследователска дейност в кв.м на 1 преподавател на ОТДОбща площ

Брой преподаватели

Отношение

2149

157

13.7

(3.3.2) Брой места в библиотеката на 100 студентиместа

Студенти

Отношение

52

588.5

8.8

(3.3.2) Относителен дял на новопостъпилите библиотечни единици - 843 книги, 3.5% от тях са със CD, 89 заглавия на периодични списания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница