3 Преобразуватели на напрежение в ток и на ток в напрежение 1Дата30.07.2018
Размер217 Kb.

3

Преобразуватели на напрежение в ток и на ток в напрежение 1


  1. Задачи за изпълнение

1. Да се разучи макетът, означен с A1 и да се изследват схемите на преобра­зу­ва­тели­те на напре­жение в ток, дадени на фиг.1 и фиг. 2.

2. Да се подаде захранващо напрежение и −15V от източника на стабилно напрежение. Масата на макета означена с GND да се свърже към масата на захранващия блок.

3. За схема 1 (означена на макета) – преобразувател на напрежение в ток със заземен товар да се снеме предавателната харак­терис­тика при . За целта да се свържат накъсо букси 1 – 7, букса 2 към маса и между букси 4 и 6 да се свърже амперметър. Потенциометърът да се завърти в крайно ляво положение. По този на­чин се получава товарно съпротивление нула. От източника , да се зададат стой­ности на входното напрежение в обхвата ±12V и за всяка да се отчете из­ход­ният ток (между букси 4 и 6). Освен това за всяка стойност на да се изчисли изходният ток по формулата . Получените резултати за измерена, изчислена стойност и грешка () да се нанесат в таблица 1 и да се начер­тае графика при .
Таблица 1

UG

-12

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

12

IL,изч.


IL,изм.


δ, %

Въз основа на измерените напрежения и токове да се определят:

– правата проходна проводимост (стръмност) [mA/V], като и се намерят за две съседни стойности в линейната работна област;

– максималният изходен ток (изходният ток на насищане) , mA.4. За схема 1 при зададени стойности на да се определят граничните стойности на , до които токът не се променя. За целта на входа на схемата последователно от източника се подават напрежения със стойности ±1 и ±5V. За ±1V се увеличава товара от нула до стойност, при която токът започва да намалява (т.е. преоб­разу­вателят излиза извън работната си област). След което за ±5V се увеличава товара от нула до стойност, при която токът започва да намалява. Отчита се изход­ният ток и макси­малното напрежение върху товара , над която стой­ност започва да намалява. Получените резултати да се нанесат в таблица, подобна на таблица 1.

Таблица 1.

+ 1V


– 1V


+ 5V


– 5V


5. За схема 2 (означена на макета) – преобразувател на напрежение в ток с разширен обхват по ток да се снеме предавателната харак­терис­тика при . За целта между букси 2 и 3 да се свърже амперметър. Потен­циометърът да се завърти в крайно ляво положение. По този начин се полу­чава товарно съпротивление нула. С помощта на потенциометъра да се зада­дат десет стойности на входното напрежение в обхвата ±12V и за всяка да се отчете из­ход­ният ток (между букси 2 и 3). Освен това за всяка стойност на да се изчисли изходният ток по формулата (за BD139 ). Получените резултати за измерена, изчислена стой­ност и грешка () да се представят в графичен и таб­личен вид.

Въз основа на измерените напрежения и токове да се определят:

– правата проходна проводимост (стръмност) [mA/V];

– максималният изходен ток (изходният ток на насищане) , mA.6. Да се изследва преобразувателят на напрежение в ток (схема 2) с товар – уп­рав­ляваща намотка на електромагнитно реле . За целта между букси 2 и 4 да се свърже амперметър и увеличавайки от нула входното напрежение да се отчетат вход­ното напрежение и изходният ток ( и ), при които релето се включва (диодът светва). След което при намаляване на да се отчетат вход­ното напрежение и из­ход­ният ток ( и ), при които релето се изключва (диодът изгасва).

7. В схема 2 въз основа на изме­ре­ните стойности за и (между букси и ) да се изчисли съпротив­ле­нието на управ­ля­ва­щата намотка на релето.
8. Да се разучи макетът, означен с A2 и да се изследват схемите на преобра­зу­ва­те­ли­те на ток в напрежение, дадени на фиг. 3 и фиг. 4.

9. Да се подаде захранващо напрежение и −15V от източника на стабилно напрежение. Масата на макета означена с GND да се свърже към масата на захранващия блок.

10. За схема 3 (означена на макета) – преобразувател на ток в напрежение да се снеме предавателната харак­терис­тика при две стойности на съпро­тивлението във веригата на ООВ (ключът в положение 1) и (ключът в положение 2). За целта между букси 1 и 2 да се свърже амперметър и ключът да се постави в положение 1. От източника , да се зададат десет стойности на тока в обхвата и за всяка от тях да се отчете изходното напрежение (между букса 3 и маса). Освен това за всяка стойност на да се изчисли изходното напрежение по формулата . Получените резултати за измерена, изчислена стойност и грешка () да се нанесат в таблица.

11. За схема 3 в режим на покой () да се изчисли изходното напрежение на грешката при и по формулата

,

където параметрите на ОУ са , и .12. Да се изследва ИС TSL257 (преобразувател на осветеност в напрежение), озна­чена като схема 4 на макета. С цифров волт­метър да се измери напре­жението в изхода на схемата (между букса 3 и маса) в режим на “светло” и в режим на “тъмно”. Режим на “тъмно” се получава, като се закрие прозрачният прозорец, с който е снабден корпусът на ИС.

Въз основа на измерените напре­жения за двата режима да се изчислят:

− осветеността [] в режим на “светло”, ако максималният коефициент на предаване на ИС TSL257 :

[];


токът на “светло” и на “тъмно” през фотодиода , ако съпро­тивлението във вери­гата на ООВ е .1 Аналогова схемотехника – II част
Каталог: analog circuits -> dis
dis -> 5 Програмируеми аналогови матрици (Field Programmable Analog Arrays –fpaa). Приложения
dis -> Лабораторно упражнение №4 Aналогови умножители Задачи за изпълнение
dis -> Аналогова схемотехника II част Линейни операционни схеми за интегриране и диференциране
dis -> Изследване на усилвателни стъпала по схема с ок(общ колектор) и с од(общ дрейн) за средни честоти и в честотна област
dis -> Изследване на усилвателни стъпала по схема с ое(общ емитер) и с ос(общ сорс) за средни честоти и в честотна област
dis -> 5 Изследване на фазово затворени вериги (pll). Приложения1
dis -> Избирателни lc-, rc- усилватели и активни rc-филтри1
dis -> 6 Аналогово-цифрови преобразуватели (ацп)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница