3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 годинистраница2/2
Дата09.09.2016
Размер0.52 Mb.
#8618
1   2

Цитирания

Казимир Попконстантинов. Два старобългарски надписа от скалния манастир при Крепча, Търговищки окръг. – Археология, 3 (1977), 17-24.-7 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009.

 • Р. Костова. Манастирът, основан от Св. Йоан Рилски: археология на писмените свидетелства. - В: Културните текстове на миналото: носители, символи идеи. Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, 120-128.

 • Р. Костова. Скалният манастир при Крепча: още един поглед към монашеските практики в България през Х в.—В: Сб. “Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура”. В. Търново, 2005, 289-305.

 • П. Георгиев. Две рисунки от Велики Преслав и представите за цар Симеон през Х в. – В: Проф. д. и. н.Т. Тотев и столицата Велики Преслав. София: Български писател, 2006, 35-60.

 • Н. Овчаров. Исторически приноси към старобългарската и старославянската епиграфика и книжовност. София, 2006.

 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

 • Р. Костова. Патронаж и манастирска география в България през втората половина на ІХ и Х в. – В: LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova. Кн. І. София, 2009, 199-215.

Казимир Попконстантинов. Два старобългарски надписа от Преслав. – Векове, 4 (1980), 26-31.-3

 • Н. Овчаров. Исторически приноси към старобългарската и старославянската епиграфика и книжовност. София, 2006.

 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009.Казимир Попконстантинов. Новооткрити старобългарски надписи от X в. в Североизточна България. - В: Сб. Славянска палеография и дипломатика. С., 1980, 188-210.-2

 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009

Казимир Попконстантинов. Старобългарски ктиторски надпис от с. Троица, Шуменски окръг. - Археология, 4 (1980), 56-65.-4

 • П. Георгиев. Моливдовулът от Смядово като исторически източник. – В: Трудове на катедрите по история и богословие. В чест на 75-годишнината на видния църковен историк проф. д.т.н. Тодор Събев., София, Академично издателство „Марин Дринов”, 6, 2004, 108-116.

 • Н. Овчаров. Исторически приноси към старобългарската и старославянската епиграфика и книжовност. София, 2006.

 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009.

Казимир Попконстантинов. Граждански комплекси в Плиска и Преслав. - В: Средновековният български град. С., 1980, 17-131.-2 • R. Kostova. Polychrome ceramics in Preslav, 9th to 11th c.: Where were they produced and used?-In: Byzantine Trade 4th –12th c. The archaeology of local, regional, and international exchange M. Mango (ed.). Aldershot: Ashagte Publishing Ltd., 2008, 97-117.

 • Р. Костова. Патронаж и манастирска география в България през втората половина на ІХ и Х в. – В: LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova. Кн. І. София, 2009, 199-215.

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 190.

Казимир Попконстантинов. За четенето и тълкуването на надписа от Цар Асен, Силистренско. – Археология, 3-4 (1982), 43-50.-4 • Г. Атанасов. Християнският Дуросторум-Дръстър. Варна: „Зограф”. 2007

 • Я. Димитров. За един “прочит” на рисунки-графити с кръстове и “оранти” от Плиска. – В: Християнската култура в средновековна България. В. Търново: Фабер, 2008, 300-311.

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009.

 • Г. Атанасов. Добруджанското деспотство. В. Търново: Фабер, 2009

Казимир Попконстантинов. Още веднъж за надписа на Иво Граматик. - Археология, 1-2 (1983), 98-106.-3

 • Н. Овчаров. Исторически приноси към старобългарската и старославянската епиграфика и книжовност. София, 2006.

 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009Казимир Попконстантинов, Т. Смядовски. За почитането на Климент папа Римски в Средновековна България (по епиграфски данни). - Palaeobulgarica, 2 (1983), 39-54.-1

 • П. Георгиев. Две рисунки от Велики Преслав и представите за цар Симеон през Х в. – В: Проф. д. и. н. и столицата Велики Преслав. София: Български писател, 2006, 35-60.

Казимир Попконстантинов, А. Медынцева. Надписи из Круглой церкви в Преславе. С., 1984.-5 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009.

 • Ив. Добрев. Глаголицата. София, 2005

 • Св. Велинова. Рисунки-графити от скалната църква при с. Осмар, Шуменско.-В: Изследвания по Българска средновековна археология. Сборник в чест на проф. Р. Рашев. В. Търново: Фабер, 2007, 385-392.

 • K. Petkov. The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

 • R. Kostova. Polychrome ceramics in Preslav, 9th to 11th c.: Where were they produced and used?-In: Byzantine Trade 4th –12th c. The archaeology of local, regional, and international exchange M. Mango (ed.). Aldershot: Ashagte Publishing Ltd., 2008, 97-117.

Казимир Попконстантинов. Двуезични надписи и абецедари от старобългарския манастир при Равна, Варненски окръг. - Известия на Народния музей Варна, 20 (35) (1984), 65-80.-4 • Б. Николова. Манастирските училища през ІХ-Х век (по материали от Равна). – В: Кирило-методоиевски студии, кн. 17, 2007, 513-528.

 • Г. Илиева. Християнската символика върху археологически паметници от времето на княз Борис Първи. – В: Християнската култура в средновековна България. В. Търново: Фабер, 2008, 323-335.

 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

 • G. Velenis. Emmetres kyrillikes epigrafes.-In: Byzantio kai Boulgaroi (1018-1185). Athens, 2008, 190-208.

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 200.

Kazimir Popkonstantinov. Die Verbreitung des altbulgarischen Schrifttums. Auf Grund von Inschriften. - Die Slawischen Sprachen (Salzburg), 8 (1985), р. 167-200.-1 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.Казимир Попконстантинов. Надпис с дата от с. Горно Новково, Търговищко. - В: Културата на средновековния Търнов. С., 1985, 170-175.-4

 • Н. Овчаров. Исторически приноси към старобългарската и славянската епиграфика и книжовност. София: Академично издателство „Марин Дринов”2006.

 • К. Хаджиев. Още веднъж за Ямболския надпис от 6865 г. (1356-1357). – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. 3, част 2. София, 2007, 144-152.

 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009.

Казимир Попконстантинов. Разпространение на старобългарската писменост през IХ-ХI век (по епиграфски данни). - Старобългарска литература, 17 (1985), 39-80.-2

 • А. Джурова. В света на ръкописите. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009.

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 200.

Казимир Попконстантинов. Възникване и разпространение на старобългарската писменост през IХ-ХI век (по епиграфски данни). - Старобългарска литература, 17 (1985), 39-80.-1 • Х. Миклаc. По следите на Константиновата глаголица. – Palaeobulgarica, 1, 2007, 3-27.

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 200.

Kazimir Popkonstantinov. Die Inschriften des Felsklosters Murfatlar. - Die Slawischen Sprachen, 10 (1986), р. 77-106.-3 • Г. Атанасов. Християнският Дуросторум-Дръстър. Варна: „Зограф”. 2007

 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009

Казимир Попконстантинов. Още веднъж за гръцкия надпис от старобългарския манастир при Равна. – Археология, 1 (1986), 11-29.-2

 • Б. Николова. Манастирските училища през ІХ-Х век (по материали от Равна). – В: Кирило-методоиевски студии, кн. 17, 2007, 513-528.

 • Г. Атанасов. Християнският Дуросторум-Дръстър. Варна: „Зограф”. 2007

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 200.K. Popkonstantinov. Les inscriptions du monastere rupestre prés du village Murfatlar (Basarab). - In: Dobrudža, S., 1987, p. 115-146.-4

 • Fl. Curta. Southeastern Europe in the Middle Ages 500-1250. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

 • Г. Атанасов. Християнският Дуросторум-Дръстър. Варна: „Зограф”. 2007

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009.

 • G. Velenis. Emmetres kyrillikes epigrafes.-In: Byzantio kai Boulgaroi (1018-1185). Athina, 2008, 190-208.

Казимир Попконстантинов. Латинската мисия през 866-870 г. и отражението й в старобългарската култура (по археологически и епиграфски данни). - Die Slawischen Sprachen, 11 (1987), р. 115-121.-1 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

Казимир Попконстантинов, В. Константинова. Апокрифна молитва от Х век върху оловна пластина. - Die Slawischen Sprachen, 13 (1987), р. 45-54.-3 • Г. Атанасов. Християнският Дуросторум-Дръстър. Варна: „Зограф”. 2007

 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009.

Казимир Попконстантинов. Българските имена в "Liber confraternitatum vetustior" в манастира “Св. Петър” в Залцбург. – Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев". Т. 1 (1987), 123-135.-1 • Р. Рашев. Българската езическа култура VІІ-ІХ в. София: Класика и стил, 2008

Казимир Попконстантинов. Глаголическата писмена традиция в Средновековна България през IХ-ХI в. – Кирило-Методиевски студии. Т. 4. С., 1987, 283-291.-1 • Р. Панова. Средновековният български град –възможният анализ и невъзможният синтез. С., 2001.

Казимир Попконстантинов, Л. Дончева. Апокрифна молитва от Х-ХІ век върху оловен амулет от Одърци, Толбухинско. – В: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Д. Ангелов. София, 1988, 78-90.-4 • Н. Овчаров. Исторически приноси към старобългарската и старославянската епиграфика и книжовност. София, 2006.

 • Г. Атанасов. Християнският Дуросторум-Дръстър. Варна: „Зограф”. 2007

 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009.


Казимир Попконстантинов. За два паметника с псалтирни текстове. - В: Приноси към българската археология. Т.1. С., 1992, 113-120.-3

 • Б. Николова. Манастирските училища през ІХ-Х век (по материали от Равна). – В: Кирило-методоиевски студии, кн. 17, 2007, 513-528.

 • G. Velenis. Emmetres kyrillikes epigrafes.-In: Byzantio kai Boulgaroi (1018-1185). Athina, 2008, 190-208.

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009.

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 200.

Казимир Попконстантинов. Въпроси около гроба и надписа на чъргубиля Мостич. - Плиска-Преслав, Т. 5, Ш., 1992, 266-274.-1

 • Й. Ал. Йорданов. Чъргубиля Мостич (костни останки, образ, гроб).- В: Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 211-215.

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 190.

Казимир Попконстантинов. Рунически надписи от Средновековна България. - В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. В. Търново, 1993, 141-165.-4

 • Св. Велинова. Дунавско-българската писмена група и руническите надписи от Брегалнишко и южните Родопи.- В: Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 152-155.

 • Г. Атанасов. Християнският Дуросторум-Дръстър. Варна: „Зограф”. 2007

 • Я. Димитров. За един “прочит” на рисунки-графити с кръстове и “оранти” от Плиска. – В: Християнската култура в средновековна България. В. Търново: Фабер, 2008, 300-311.

 • Р. Рашев. Българската езическа култура VІІ-ІХ в. София: Класика и стил, 2008

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 200.

Казимир Попконстантинов. Епиграфски бележки за Иван, Цар-Симеоновият син. - В: Българите и Северното Причерноморие. Т. 3, В. Търново, 1994, 41-45.-1

 • Б. Николова. Манастирските училища през ІХ-Х век (по материали от Равна). – В: Кирило-методоиевски студии, кн. 17, 2007, 513-528.

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 200.

K. Popkonstantinov. Das altbulgarische Kloster bei Ravna. - In: La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et Temps modernes. Wrocław, 1995, 691-701.-1

 • Fl. Curta. Southeastern Europe in the Middle Ages 500-1250. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.K. Popkonstantinov, O. Kronsteiner. Altbulgarische Inschriften. I. Salzburg-Wien, 1994.-11

 • Ив. Божилов, В. Гюзелев. История на Добруджа. Том 2, В. Търново: Фабер, 2004.

 • Н. Овчаров. Исторически приноси към старобългарската и старославянската епиграфика и книжовност. София, 2006.

 • Fl. Curta. Southeastern Europe in the Middle Ages 500-1250. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

 • М. Петрова. Бележки върхъу преславските керамични „етикети” към мощи на светци (Св. Мария/Св. Марина Антиохийска).- В: Старобългарска литература, 35-36, 2006, 75-95.

 • Ив. Добрев. Два Царсамуилови надписа. Slavia Verlag. Linz, 2007

 • Г. Атанасов. Християнският Дуросторум-Дръстър. Варна: „Зограф”, 2007

 • Х. Миклаc. По следите на Константиновата глаголица. – Palaeobulgarica, 1, 2007, 3-27.

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009.

 • G. Velenis. Emmetres kyrillikes epigrafes.-In: Byzantio kai Boulgaroi (1018-1185). Athina, 2008, 190-208.

 • В. Гюзелев. Папството и българите през средновековието. Пловдив, 2009

 • Г. Атанасов. Добруджанското деспотство. В. Търново: Фабер, 2009

Казимир Попконстантинов. Оловни пластини с надписи. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия, Т. 2. С., 1995, 850-853.-1 • Х. Миклаc. По следите на Константиновата глаголица. – Palaeobulgarica, 1, 2007, 3-27.

Казимир Попконстантинов, Ив. Добрев. „Керамични надписи.-В: Кирило-Методиева енциклопедия, 2. С., 1995, 244-246.-1 • М. Петрова. Бележки върхъу преславските керамични „етикети” към мощи на светци (Св. Мария/Св. Марина Антиохийска).- В: Старобългарска литература, 35-36, 2006, 75-95.

Казимир Попконстантинов. Прабългарските имена от манастирите при Мурфатлар и Равна. - В: Българите в Северното Причерноморие. Т. 5, В. Търново, 1996, 101-109.-2 • Р. Рашев. Българската езическа култура VІІ-ІХ в. София: Класика и стил, 2008.

 • Г. Атанасов. Християнският Дуросторум-Дръстър. Варна: „Зограф”. 2007

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 200.

Казимир Попконстантинов, Ал. Пейков. Два оловни амулета от Х в. против тресавици. – Епохи, 1998, 3-4, 83-90.-1 • Р. Иванов. Оловен амулет и бронзови камбанки от светилище на Тракийския конник край Трявна. – Археология, 2008, 1-4, 110-116.K. Popkonstantinov, O. Kronsteiner. Altbulgarische Inschriften. II. Salzburg-Wien, 1997.-7

 • Н. Овчаров. Исторически приноси към старобългарската и старославянската епиграфика и книжовност. София, 2006.

 • Fl. Curta. Southeastern Europe in the Middle Ages 500-1250. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

 • Г. Атанасов. Християнският Дуросторум-Дръстър. Варна: „Зограф”. 200

 • G. Velenis. Emmetres kyrillikes epigrafes.-In: Byzantio kai Boulgaroi (1018-1185). Athina, 2008, 190-208.

 • В. Гюзелев. Папството и българите през средновековието. Пловдив, 2009

 • Старобългарски речник. І-ІІ, София, 1999-2009.

 • Г. Атанасов. Добруджанското деспотство. В. Търново: Фабер, 2009

Kazimir Popkonstantinov. Das altbulgarische Kloster bei Ravna – Das Schrifttums – und Kulturzentrum. - In: Preliminary publications. XI International Congress of Greek and Latin Epigraphy. Roma, 18-14 September 1997. Rome, 1997, р. 713-723.-1

 • R. Kostova. Polychrome ceramics in Preslav, 9th to 11th c.: Where were they produced and used?-In: Byzantine Trade 4th –12th c. The archaeology of local, regional, and international exchange M. Mango (ed.). Aldershot: Ashagte Publishing Ltd., 2008, 97-117.

Казимир Попконстантинов. Към въпроса за отшелническите практики в България през Х в.: светият отец Антони от Крепча и св. Йоан Рилски. - В: Светогорска обител “Зограф”, 3 (1999), 152-164.-1

 • Р. Костова. Скалният манастир при Крепча: още един поглед към монашеските практики в България през Х в.-В: Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 289-305.

Kazimir Popkonstantinov. The Letter of Abgar on a Tenth-Century Amulet. - In: Ars Philologica. FS Baldur Panzer. Wien, 1999, р. 649-654.-1

 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

К. Попконстантинов. Поклоннически надписи от скалния манастир при Мурфатлар (Басараби),Румъния. - В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения “Проф. Иван Гълъбов”. В. Търново, 2001, 47-79.-1

 • Р. Костова. Патронаж и манастирска география в България през втората половина на ІХ и Х в. – В: LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova. Кн. І. София, 2009, 199-215.Казимир Попконстантинов. Още веднъж за храма под “Голямата базилика” в Плиска.—В: Сб. “Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура”. В. Търново, 2005, 289-305.-2

 • В. Вачкова. За общите принципи и частните решения при създаването на „младите” християнски столици в Европа. – В: Средновековен урбанизъм. Памет+Сакралност+Традиции. Mediaevalia Christiana 2, 2007, 54-76.

 • Р. Рашев. Българската езическа култура VІІ-ІХ в. София: Класика и стил, 2008

Казимир Попконстантинов, Р. Костова, В. Плетньов. Манастирите при Равна и Караачтеке в манастирската география на България през ІХ-Х в. — В: Българските земи през средновековието /VІІ-ХVІІІ в./. Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Ал. Кузев. – В: Acta Musei Varnaensis III-2. Варна, 2005, 107-119.-1

 • Г. Атанасов. Добруджанското деспотство. В. Търново: Фабер, 2009.

Казимир Попконстантинов. Оловен амулет палимпсест с глаголико-кирилски текст. – В: Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев. София, 2006, 311-331.-2

 • Х. Миклаc. По следите на Константиновата глаголица. – Palaeobulgarica, 1, 2007, 3-27.

 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

Kazimir Popkonstantinov, Rossina Kostova. Literacy, Literature and Liturgy in Bulgarian Monasteries of the 9th -10th c.- In: Love of Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries. 5th International Hilandar Conference. Belgrade/Columbus, 2006, 145-163 (with R. Kostova).-1 • K. Petkov., The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The records of a bygone culture. Leiden-Boston: Brill, 2008.

Казимир Попконстантинов. Нежитъ идýше от Чръмнаго морý – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. Ив. Харалампиев. В. Търново, 2006, 99-108.-1 • Х. Миклаc. По следите на Константиновата глаголица. – Palaeobulgarica, 1, 2007, 3-27.

Казимир Попконстантинов. Печати на багатури или печати на престолонаследници? – В: Юбилеен сборник „Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007).” Шумен, 2008, 75-89.-2

 • П. Георгиев. Моливдовулите на български престолонаследници от Х век. – Археология, 3-4, 2009, 114-125.

 • Р. Костова. Патронаж и манастирска география в България през втората половина на ІХ и Х в. – В: LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova. Кн. І. София, 2009, 199-215Казимир Попконстантинов. Новооткрит печат на Михаил багатур и багатурският род на Йоан, Сондоке и Михаил. – Археология, 2008, 1-4, 68-80.-2

 • П. Георгиев. Моливдовулите на български престолонаследници от Х век. – Археология, 3-4, 2009, 114-125.

 • Р. Костова. Патронаж и манастирска география в България през втората половина на ІХ и Х в. – В: LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova. Кн. І. София, 2009, 199-215.

Казимир Попконстантинов. Още веднъж за т. нар. Мартириум в Плиска. – В: Сб. Проф. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. В. Търново, 2005, 24-29.

 • Я. Христов. Между памет и забрава –почитанието към Енравота. – В: Balkanistic Forum. 1-2-3. ХVІІІ. Благоевград, 2009, 238-252.

Kazimir Popkonstantinov, Otto Kronsteiner. Altbulgarische Inschriften. I. Wien,1994 – 1

 • Г. Николов. Самостоятелнии полусамостоятелни владения във възобновеното Българско царство (края на ХІІ-средата на ХІІІ в.).София, 2011, 49

Kazimir Popkonstantinov, Otto Kronsteiner. Altbulgarische Inschriften. II. Wien,1997 - 1

 • Г. Николов. Самостоятелнии полусамостоятелни владения във възобновеното Българско царство (края на ХІІ-средата на ХІІІ в.).София, 2011

Казимир Попконстантинов, Албина Медынцева. Надписи из Круглой церкви в Преславе. София, 1984 - 1

 • S. Kempgen. Das “Munchener Abecedarium” – ein neues Facsimile samt einigen neuen Beobachtungen. – In: Scripta& e-Scripta. 2007, 73-95.

Казимир Попконстантинов Граждански комплекси в Плиска и Преслав. - В: Средновековният български град. С., 1980, 17-131.

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 108.

Казимир Попконстантинов. Въпроси около гроба и надписа на чъргубиля Мостич. - Плиска-Преслав, Т. 5, Ш., 1992, 266-274.

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 136.

Казимир Попконстантинов. Още веднъж за гръцкия надпис от старобългарския манастир при Равна. – Археология, 1 (1986), 11-29.

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 190.

Казимир Попконстантинов. Манастирите при Равна и Караачтеке в манастирската география на България през ІХ-Х в. — В: Българските земи през средновековието /VІІ-ХVІІІ в./. Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Ал. Кузев. – В: Acta Musei Varnaensis III-2. Варна, 2005, 107-119 (в съавторство с Р. Костова и В. Плетньов).

 • Б. Николова. Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България. Том І., София, 2010, 190
Общо:

371

71

Каталог: docs -> acrediation -> 423
acrediation -> Дипломант: Михаил Паев Научен ръководител доц д-р П. Пенев Рецензент ст ас. Мария Иванова
acrediation -> Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008 2012)
acrediation -> С 581. 9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994
acrediation -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011) катедра “етнология”
423 -> 5. Студенти и докторанти, участници в научни форуми
423 -> 1. Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 години


Сподели с приятели:
1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница