3. Съгласуване на издадената виза (скица) за проектиране в експлоатационните дружестваДата15.10.2018
Размер41.5 Kb.
3. Съгласуване на издадената виза (скица) за проектиране в експлоатационните дружества
След издаването на виза от Главния архитект на Общината (района) тя трябва да се съгласува с експлоатационните дружества, а когато това е наложително и със специализираните контролни органи. На база на съгласуваната виза компетентните институции издават удостоверение за захранване с електроенергия, вода и канал, топлопреносната система (ако съществува такава) и телефонна връзка. За всякакво строителство задължително се изисква съгласуване в експлоатационните дружества на Електроразпределение”, „ВиКи Топлофикация”.

Съгласуването не може да се извършва паралелно от институциите, защото те изискват предоставяне на самата виза. Съгласуването завършва с полагане на подпис и печат и изчертаване на инфраструктурните проводи върху визата или пък с издаване на заключение по представената виза. Така че Възложителят (или упълномощено от него лице) е задължен да посети експлоатационните дружества и специализираните контролни органи и да предостави визата за съгласуване. Редът за извършването не е регламентиран и възложителят сам избира последователността на съгласуване в различните институции.
3.1. Съгласуване на визата (скица) за проектиране и издаване на становище за присъединяване към разпределителните електрически мрежи
Съгласуването на скица -виза за проектиране и издаването на становище за присъединяване към преносната и разпределителните мрежи се издава въз основа на проучване за условията и начина на присъединяването, извършено от съответното разпределително предприятие, към която мрежа може да се осъществи присъединяването. Проучването за присъединяване се извършва след издаването на виза за проектиране, когато издаването и е задължително съгласно разпоредбите на ЗУТ.

Преносното и/или разпределителните предприятия могат да отказват присъединяване на обектите, когато не отговарят на изискванията и застрашават надеждната работа на електроенергийната система, сигурността и качеството на снабдяване на потребителите с електрическа енергия, здравето и живота на гражданите и собствеността на трети лица.

Съгласуването на визата за проектиране с енергоразпределителните предприятия се издава с цел да послужи при проектирането на обект във връзка с външното захранване с електроенергия. За проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа се подава искане при:

- изграждане на нов обект;

- при преустройство на обект по реда на ЗУТ;

- при обособяване на нов обект със самостоятелно измерване чрез отделяне от съществуващ обект.


Нормативната уредба, с която се регламентира процедурата е:

- Закон за енергетиката (ЗЕ)

- Наредба №6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
Схема: Процедура по издаване на становище за присъединяване към преносната и разпределителните мрежи от електроразпределителните предприятия

І стъпка: За проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа се подава писмено искане (по образец) от възложителя (собственика) в съответното електроразпределително предприятие. Към искането се прилагат и следните необходими документи:


  • Копие от скицата /визата/ за проектиране, когато издаването и е задължително съгласно разпоредбите на ЗУТ

  • Документ, удостоверяващ вещно право върху обекта или договор за наем

  • Разрешение за поставяне на преместваем обект, в случай че се отнася за такъв

  • Съдебно решение за регистрация на фирмата-възложител (в случай,че възложителят е фирма)

Когато възложителят е наемател, към искането се прилага нотариално заверено съгласие на собственика за подаване на искането по образец.
ІІ стъпка: Подадената скица /виза/ за проектиране се съгласува с електропреносните уредби на съответното районно електроразпределително предприятие Ако е необходимо тези уредби се нанасят върху издадената скица /виза/. Когато представените документи са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата, преносното или съответното разпределително предприятие писмено уведомяват лицето, което е подало искането в 14 дневен срок от датата на подаването му. Лицето, подало искането отстранява непълнотите или представя допълнително необходимите документи в 30 дневен срок от датата на получаване на уведомителното писмо.
ІІІ-та стъпка: След като искането е заведено в деловодството, документите се придвижват по вътрешен ред, извършва се проучване и се издава становище. В него са описани условията за външно захранване на обекта. Условията за присъединяване съдържат информация за присъединяване относно предоставена мощност, номинално напрежение на електрическата мрежа към която се присъединява обекта, начина и местата за присъединяване към съществуващата ел. мрежа, в т.ч. и необходимо разширение или повишение на преносните възможности, сервитутни зони на съоръженията и др.

Становището за присъединяване към преносната и разпределителната мрежа се издава за проектиране и важи за срок от една година, когато е до 10 kW и две години – над 10 кW, ако не започне строителството на обекта.Каталог: ic enterpreneur -> stroitelstvo -> 1-investicionen proekt i razreshitelno za stroezh -> 3-syglasuvane s eksploatacionnite druzhestva
3-syglasuvane s eksploatacionnite druzhestva -> Evn bulgaria Elektrorazpredelenie ad евн българия Електроразпределение ад
1-investicionen proekt i razreshitelno za stroezh -> 6. Съгласуване инвестиционни проекти с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи
1-investicionen proekt i razreshitelno za stroezh -> 6 Съгласуване на инвестиционен проект с експлоатационното дружество на в и К
stroitelstvo -> „Констатации от извършените проверки при достигане на контролните проектни нива„ съдържа резултатите от извършените проверки на контролните нива „изкоп", „цокъл", „корниз" („стреха") и „било"
stroitelstvo -> Приложение №6 към чл. 7, ал. 3


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница