3 Техници и приложни специалистистраница1/7
Дата15.10.2018
Размер0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
3 Техници и приложни специалисти

Техниците и приложните специалисти изпълняват технически задачи, свързани с изследване и прилагане на научни, административни, бизнес или артистични концепции и оперативни методи. В този клас се включват още и приложни специалисти в държавната администрация, които практически прилагат съответните нормативни документи и разпоредби. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този клас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Техниците и приложните специалисти изпълняват следните основни задачи: извършват техническа работа, свързана с изследване и прилагане на концепции и оперативни методи в областта на физически, технически и хуманитарни науки, информационни и комуникационни технологии, включително медицински и социални услуги; изпълняват различни видове технически услуги, свързани с търговия, финанси, администрация и социална работа; осигуряват техническа помощ за провеждане на художествени прояви и забавления; участват в спортни дейности; изпълняват религиозни ритуали, обреди и други подобни. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.
Този клас включва следните подкласове:

31 Приложни специалисти в природните и техническите науки

32 Приложни специалисти в здравеопазването

33 Стопански и административни приложни специалисти

34 Други приложни специалисти

35 Техници в областта на информационните и комуникационни технологии31 Приложни специалисти в природните и техническите науки

Приложните специалисти в природните и техническите науки изпълняват технически задачи, свързани с изследване и прилагане на оперативни методи в природни и технически науки. Те наблюдават и контролират технически и производствени процеси в добивната и преработващата промишленост, строителството и други технически науки, работят с техническо оборудване, управляват самолети и кораби. Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум пето образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Приложните специалисти в природните и техническите науки изпълняват следните основни задачи: настройват, контролират и работят с техническо оборудване и инструменти, провеждат и контролират експерименти и тестват системи; вземат и изпитват проби; записват наблюдения и анализират данни; изготвят, коригират и разчитат технически чертежи и диаграми; координират, наблюдават, контролират и определят дейности на други работници; управляват и контролират разпределителни табла, компютъризирани системи за контрол и многофункционални машини за контрол на производствени процеси; изпълняват технически задачи за осигуряване на безопасно и ефективно движение и управление на кораби, самолети и друго оборудване.
Този подклас включва следните групи:

311 Приложни специалисти във физическите и техническите науки

312 Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството

313 Техници по контрол на производствени процеси

314 Природонаучни техници и сродни на тях специалисти

315 Корабни и авиационни специалисти311 Приложни специалисти във физическите и техническите науки

Приложните специалисти във физическите и техническите науки изпълняват задачи по подпомагане на научни изследвания и практическо приложение на концепции, принципи и оперативни методи във физически науки и други области като инженерство, техническо чертане или икономическа ефективност на производствени процеси.

Приложните специалисти във физическите и техническите науки изпълняват следните основни задачи: предприемат и осъществяват технически дейности, свързани с химия, физика, геология, метеорология, астрономия, инженерство или техническо чертане; настройват, оперират и поддържат лабораторни инструменти и оборудване, наблюдават експерименти, извършват измервания, изчисляват и записват резултати; приготвят материали за експерименти; провеждат тестове на системи; вземат и анализират проби; записват наблюдения и анализират данни; изготвят, коригират и разчитат технически чертежи, електрически схеми и други.
Тази група включва следните единични групи:

3111 Техници в областта на химическите и физическите науки

3112 Строителни техници

3113 Електротехници

3114 Електронни техници

3115 Машинни техници

3116 Химик-технолози

3117 Минни и металургични техници

3118 Чертожници

3119 Приложни специалисти във физическите и техническите науки, н.д.3111 Техници в областта на химическите и физическите науки

Техниците в областта на химическите и физическите науки изпълняват технически задачи по подпомагане на изследвания в области като химия, физика, геология, геофизика, метеорология и астрономия, разработване на промишлени, медицински, военни и други практически приложения на получените резултати.

Техниците в областта на химическите и физическите науки изпълняват следните основни задачи:


 1. вземат проби и приготвят материали и оборудване за провеждане на експерименти, тестове и анализи;

 2. извършват рутинни лабораторни тестове и изпълняват различни технически спомагателни дейности на учени физици и химици при техните изследвания, проучвания, разработки, анализи и тестове;

 3. контролират качество и количество на лабораторни материали чрез тестване на проби и наблюдение на употребата им, изготвят подробни изчисления за количества и цени на материали и работна ръка, необходими при изпълнение на проекти, съгласно представените спецификации;

 4. настройват, оперират и поддържат лабораторни инструменти и оборудване, наблюдават експерименти, извършват наблюдения и изчисления, записват резултати;

 5. приготвят материали за експерименти като замразяват и нарязват проби, смесват химикали и други;

 6. събират и тестват водни и земни проби, записват резултати от наблюдения и анализират данни като подпомагат геолози и геофизици.

Примерни длъжности в единичната група: 1. Техник, химия

 2. Техник, геология

 3. Техник, метеорология

 4. Техник, физика


Не включва:

 1. Технолог, химик - 3116

 2. Оператор, контролно табло (химическо производство) - 3133

 3. Техник, биология - 31413112 Строителни техници

Строителните техници изпълняват технически задачи, свързани с проучвания, проектиране, изграждане, поддържане, реконструкция и ремонт на сгради и други строителни съоръжения като водоснабдителни и канализацонни системи, мостове, пътища, язовири, летища и други.

Строителните техници изпълняват следните основни задачи:


 1. изпълняват или подпомагат лабораторни тестове на почви и строителни материали;

 2. осигуряват техническа помощ, свързана със строителство на сгради и други съоръжения, проучвания и изготвяне на доклади;

 3. осигуряват съответствие със спецификации, закони и наредби, поддържат необходимите стандарти за материали и работа;

 4. прилагат технически знания за принципи и практики в строителството на сгради и съоръжения;

 5. подпомагат изготвяне на подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка съгласно проектни спецификации;

 6. организират поддръжане и ремонт на сгради и строителни съоръжения;

 7. контролират спазване на строително законодателство, планове, спецификации, стандарти и правила за качество и безопасност по време и след изграждане на сгради и строителни съоръжения;

 8. проверяват промишлени предприятия, хотели, кина и други сгради и съоръжения за определяне и консултиране относно рискове от пожари и тяхното ограничаване;

 9. дават консултации относно инсталиране на пожароизвестителни и дъждовални (спринклер) системи, използване на подходящи материали при строителство за намаляване на риска от пожари и щети.

Примерни длъжности в единичната група: 1. Техник, строителство и архитектура

 2. Техник, инвеститорски контрол

 3. Техник, геодезия, фотограметрия и картография

 4. Техник, транспортно строителство

 5. Техник, водоснабдяване и канализация


Не включва:

 1. Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други - 2149

 2. Техник-механик, корабостроене - 3115

 3. Инспектор, разследване на пожари - 31193113 Електротехници

Електротехниците изпълняват технически задачи, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддръжане и ремонт на електрическо оборудване, съоръжения и системи за електроснабдяване.

Електротехниците изпълняват следните основни задачи:


 1. осигуряват техническа помощ, свързана с проучвания, разработване и изпитване на прототипи на електрическо оборудване и съоръжения;

 2. проектират и изготвят планове и схеми за електрически инсталации съгласно спецификации;

 3. изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на електрически системи и оборудване съгласно проектни спецификации;

 4. контролират технически изисквания относно производство, инсталиране, експлоатация, поддържане и ремонт на електрически системи и оборудване за съответствие със спецификации и наредби;

 5. определят методи за инсталиране, тестване за безопасност и първоначално включване на електрически системи или оборудване;

 6. сглобяват, инсталират, тестват, калибрират, модифицират и ремонтират електрически инсталации и оборудване съгласно изисквания и наредби за безопасност.

Примерни длъжности в единичната група: 1. Техник, електрически системи

 2. Техник, електрически централи и мрежи


Не включва:

 1. Техник, електронна техника - 3114

 2. Оператор, блок в електроцентрала - 3131

 3. Електромеханик - 72413114 Електронни техници

Електронните техници изпълняват технически задачи, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на електронно оборудване.

Електронните техници изпълняват следните основни задачи:


 1. осигуряват техническа помощ, свързана с проучвания, разработване и изпитване на прототипи на електронно оборудване;

 2. проектират и изготвят планове и схеми за електронно оборудване съгласно спецификации;

 3. изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на електронно оборудване съгласно проектни спецификации;

 4. контролират технически изисквания относно производство, експлоатация, поддържане и ремонт на електронно оборудване за съответствие със спецификации и наредби;

 5. подпомагат при проектиране, разработване, инсталиране, експлоатиране и поддържане на електронни системи;

 6. определят методи за инсталиране, тестване за безопасност и първоначално включване на електронни системи или оборудване;

 7. тестват електронни системи, събират и анализират данни, сглобяват електронни схеми.

Примерни длъжности в единичната група: 1. Техник, електронна техника


Не включва:

 1. Техник, електрически системи - 3113

 2. Техник, телекомуникации - 3522

 3. Механик, електроник - 7241

 4. Монтажник, електронно оборудване - 82123115 Машинни техници

Машинните техници изпълняват технически задачи, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на машини, елементи и механично оборудване.

Машинните техници изпълняват следните основни задачи


 1. осигуряват техническа помощ, свързана с проучвания, разработване и изпитване на прототипи на машини и механично оборудване;

 2. проектират и изготвят планове и схеми за машини и механично оборудване съгласно спецификации;

 3. изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на машини и механично оборудване съгласно проектните спецификации;

 4. контролират технически изисквания относно производство, експлоатация, поддържане и ремонт на машини и механично оборудване за съответствие със спецификации и наредби;

 5. разработват и контролират прилагане на стандарти и процедури за безопасност при изследване на корабни корпуси, оборудване и товари;

 6. сглобяват и инсталират нови и модифицирани механични елементи, машинни части, контролни табла и хидравлични системи;

 7. тестват механични системи, събират и анализират данни, сглобяват и инсталират механично оборудване;

 8. осигуряват изпълнение на проекти съгласно спецификации, наредби и договорни условия.

Примерни длъжности в единичната група: 1. Техник, аеронавтика

 2. Техник-механик, корабостроене

 3. Техник, механик

 4. Инспектор, технически стандарти


Не включва:

 1. Механик, промишлено оборудване - 7233

 2. Монтажник, механични машини - 82113116 Химик-технолози

Химик-технолозите изпълняват технически задачи, свързани с химико-технологични проучвания, проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на химически съоръжения.

Химик-технолозите изпълняват следните основни задачи


 1. осигуряват техническа помощ, свързана с проучване, разработване и изпитване на прототипи на промишлени химически процеси, съоръжения и оборудване;

 2. проектират и изготвят планове и схеми за химически съоръжения съгласно спецификации;

 3. изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за изграждане и инсталиране на химически съоръжения съгласно проектни спецификации;

 4. контролират технически изисквания относно изграждане, инсталиране, експлоатация, поддържане и ремонт на химически съоръжения за съответствие със спецификации и наредби;

 5. провеждат химични и физични лабораторни тестове за подпомагане на учени и инженери при изготвяне на количествени и качествени анализи на твърди, течни и газообразни вещества.

Примерни длъжности в единичната група: 1. Технолог, химик

 2. Технолог, оценител


Не включва:

 1. Техник, химия - 3111

 2. Оператор, контрол на процеси в химическото производство - 31333117 Минни и металургични техници

Минните и металургичните техници изпълняват технически задачи, свързани с металургични проучвания и експерименти, усъвършенстване на методи за извличане на твърди минерали, нефт и газ, проектиране, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на минно оборудване.

Минните и металургичните техници изпълняват следните основни задачи:


 1. осигуряват техническа помощ при проучвания и разработване на процеси за изследване свойства на металите и добиване на нови сплави;

 2. осигуряват техническа помощ при геоложки и топографски изследвания, проектиране и планиране на системи за добив и транспорт на нефт, природен газ и руди, както и на съоръжения за обработване и рафиниране на минерали и метали;

 3. изготвят подробни изчисления за количества, разходи за материали и работна ръка за проекти за проучване, добив, обработване и транспортиране на минерали, нефт и природен газ;

 4. контролират технически изисквания относно изграждане, инсталиране, експлоатация, поддържане и ремонт на съоръжения за изследване, извличане, транспортиране, обработване и складиране на нефт, природен газ и минерали за съответствие със спецификации и наредби;

 5. подпомагат планиране и проектиране на мини, минни шахти, тунели и съоръжения за оказване на първа помощ под земята;

 6. събират и приготвят проби от скали, минерали и метали за извършване на лабораторни тестове за изследване на свойствата, анализират и докладват резултати от тестовете, поддържат оборудване за провеждане на тестове;

 7. използват микроскопи, електромагнитни излъчващи машини, спектрометри, спектографи, уреди за определяне на плътност и машини за измерване на опън;

 8. подпомагат учени при използване на електрически, звукови или ядрени измервателни уреди за измерване както при лабораторни, така и при производствени условия за получаване на данни за откриване на потенциални находища от метални руди, природен газ или нефт.

Примерни длъжности в единичната група: 1. Техник, минен

 2. Техник-металург

 3. Инспектор по безопасността в минодобива


Не включва:

 1. Техник, геология - 3111

 2. Машинен оператор, дълбаене (мина) - 8111

 3. Миньор - 8111

 4. Работник, кариера - 81113118 Чертожници

Чертожниците подготвят технически чертежи, карти и схеми от скици, измервания и други данни, копират чертежи и рисунки.

Чертожниците изпълняват следните основни задачи:


 1. подготвят и коригират работни чертежи от скици и спецификации, изготвени от инженери и дизайнери за производство, инсталиране и изграждане на съоръжения и оборудване или за строителство, модифициране, поддържане и ремонт на сгради, язовири, мостове, пътища и други архитектурни и строителни проекти;

 2. работят с компютърно оборудване за създаване, модифициране и възпроизвеждане на работни чертежи върху хартия и за дигитално представяне;

 3. работят със специално оборудване за пренасяне на работни чертежи, карти и други подобни от хартиени на цифрови носители;

 4. подготвят и коригират чертежи и схеми за справочници, брошури и технически ръководства за сглобяване, монтириране, поддържане и ремонт на машини, съоръжения и оборудване;

 5. копират чертежи и рисунки върху камък или метални плоскости за отпечатване;

 6. подготвят електрически схеми, диаграми и планове на чертежи за производство, инсталиране и ремонт на електрическо оборудване във фабрики, електроцентрали и сгради;

 7. създават подробни работни диаграми, съдържащи размери, методи на свързване и подобна техническа информация за машини и механични устройства;

 8. организират възпроизвеждане на готови чертежи за използване като работни.

Примерни длъжности в единичната група: 1. Чертожник

 2. Чертожник, техника

 3. Чертожник, архитектура


Не включва:

 1. Картограф - 2165

 2. Геодезист - 21653119 Приложни специалисти във физическите и техническите науки, н.д.

В тази единична група се включват приложни специалисти във физическите и техническите науки, некласифицирани другаде в група 311 Приложни специалисти във физическите и техническите науки. Например специалисти, които подпомагат учени и инженери, свързани с разработване на процедури или извършване на проучвания за безопасност, биомедицина, околна среда и преработваща промишленост.

Приложните специалисти във физическите и техническите науки, н.д.изпълняват следните основни задачи:


 1. събират информация и осигуряват техническа помощ, свързана с: ефективно, безопасно и икономически рентабилно използване на работна ръка, материали и оборудване; методи на работа, последователност на операции и контрол на тяхното изпълнение; ефективно оборудване на съоръжения или предприятия;

 2. подпомагат определяне на потенциални опасности и въвеждат процедури и планове за безопасност;

 3. модифицират и тестват оборудване и съоръжения за превенция, контрол и опазване на околна среда;

 4. подпомагат инженери при разработване на съоръжения за опазване на околна среда;

 5. подпомагат инженери при тестване и проектиране на роботи.

Примерни длъжности в единичната група: 1. Техник, продукция

 2. Техник, количествени измервания

 3. Техник, качествени измервания

 4. Техник, робот

 5. Техник, криминалист

 6. Инспектор, разследване на пожари


Не включва:

 1. Инженер, техническа безопасност - 2149

 2. Инженер, изследване на труда - 2149

 3. Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други - 2149

 4. Техник, аеронавтика - 3115312 Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството

Приложните специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството координират, контролират, ръководят и планират дейности на работници, заети в съответните производства.

Приложните специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството изпълняват следните основни задачи: контролират и координират дейности на техници по контрол на производствени процеси, машинни оператори, монтажници и други работници; организират и планират ежедневни дейности; изготвят отчети за разходи и доклади; установяват недостиг на персонал или материали; осигуряват безопасност на работници; инструктират и обучават нов персонал.

Тази група включва следните единични групи:

3121 Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост

3122 Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост

3123 Приложни специалисти с контролни функции в строителството

3121 Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост

Приложните специалисти с контроли функции в добивната промишленост координират, контролират, ръководят и планират дейности на работници в мини и кариери.

Приложните специалисти с контроли функции в добивната промишленост изпълняват следните основни задачи:


 1. ръководят и координират дейности на работници, които добиват минерали и други полезни изкопаеми в мини и кариери;

 2. въвеждат методи за спазване на работни графици, препоръчват на ръководители на мини мерки за подобряване на производителността;

 3. работят с управленски и технически персонал, други отдели и изпълнители за решаване на оперативни проблеми и координиране на дейности;

 4. представят на ръководители на мини доклади и друга информация за дейностите в мини или кариери;

 5. определят необходимост от персонал и материали в дадена мина или кариера.

Примерни длъжности в единичната група: 1. Заместник-директор в мина

 2. Специалист с контролни функции в мина

 3. Специалист с контролни функции в кариери

 4. Началник смяна, подземен минодобив


Не включва:

 1. Управител, добивна промишленост - 1322

 2. Инспектор по безопасността в минодобива - 3117

 3. Миньор - 8111

 4. Работник, кариера - 8111

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница