3. Тип на курсаДата28.10.2018
Размер61.86 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 14/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1 Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Приложна лингвистика с информационни технологии (втори чужд език - испански)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със названието на дисциплината по учебния план>


Практически испански език

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС ‘бакалавър’

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


1

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


1 и 2

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


15

8. Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


хон. ас. Пресентасион Ортега

9. Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите практическия курс по испански език научават основни и често употребявани думи и изрази от области, свързани с ежедневието. Усвояват трите спрежения на правилните и неправилните глаголи, както и значението и употребата на основните глаголни времена на изявително наклонение. Изграждат умения за писане на диалогичен текст на испански език, както и кратки писма и описания на събития, празници, пътувания и т.н. Автоматизират основни изрази и ги прилагат при разговор.

ще могат ...


След завършване на курса студентите могат писмено и устно, с определен набор от думи и основни глаголни перифрази, да описват свои желания, впечатления, случки, събития и т.н. Те владеят трите спрежения на испанския глагол и основните времена на изявително наклонение. Умеят да изграждат диалогичен текст на испански език въз основа на предварително зададена или импровизирана ситуация, свързана с ежедневието. Познават различни аспекти от бита, ежедневието и обичаите на испаноезичните страни.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Странознание на Испания, Фонетика и фонология, Лексикология

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Правопис на испанския език

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът започва от нулево ниво и поставя граматичните и лексикални основи за по-нататъшното изучаване на испанския език.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Кънчев, И. Испански език за всеки. Практическа морфология. София, Колибри, 2000.

Marín Barrera, S., K. Amann, J. Schleyer. Encuentros 1. Método de español. Berlin, Cornelsen, 2003.

Миткова, А., Б. Кючукова-Петринска. Граматика на испанския език. София, Нови знания, 2006.

Миткова, А., Б. Кючукова-Петринска. Помагало по превод от български на испански език. София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2006.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


семинари, самоподготовка

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Текущ контрол – 50 % (домашни работи, контролни, участие по време на занятия), завършва с комплексен писмен и устен изпит – 50 %.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Испански

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


гл. ас. Райна Петрова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. Род и число на съществителното име, определителен и неопределителен член. Род и число на прилагателно име, съгласуване със съществителното. Сравнителна и превъзходна степен на прилагателното име. Глаголите ser, estar, haber. Presente de Indicativo: правилни и неправилни глаголи. Местоимения. Наречия. Предлози. Числителни имена. Най-често употребявани глаголни перифрази. Пряко и непряко допълнение. Pretérito Perfecto de Indicativo, Pretérito Indefinido. Pretérito Imperfecto de Indicativo.

2. Поздравяване, представяне, питане за име, националност, възраст. Изразяване на благодарност. Местоположение на лица и предмети. Семейството. Къщата и квартала. Време и природни явления. Сезони, месеци, дни. График и час. Описание на ежедневни обичайни дейности. Увлечения и занимания, предпочитания и вкусове. Дрехи, размери, цветове. Храни, напитки, пазаруване. Градът: транспорт, обществени места и сгради. Искане и даване на информация. Описание на минали факти и събития. Описание на бъдещи действия. Барове, типични заведения. Обучение. Защита правата на животните. Четене, разбиране и разказване на минали събития. Описание на лица. Разказване на исторически събития. Писане на писма. Описание на обичайни действия, навици и обичаи.


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 27 октомври 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница