3. Тип на курсаДата28.10.2018
Размер102.31 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 2/4/2013


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по български език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Лингвистика и превод (английски език)
ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Съпоставителна аспектология

(вид и видови значения в българския и английския език)


2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


Магистър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


5

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>10

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3 кредита

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...

ще могат ...


Студентите, завършили успешно курса, ще познават спецификите на аспектуалната система в съвременния български език, както и основните лингвистични теории за изразяването на аспектуални значения в английския език; ще формират трайни умения за откриване на най-точните еквиваленти на българските аспектуални форми при превод на английски език. Наред с това ще бъдат овладени и базисни понятия от терминологичния инвентар на теорията за функционално-семантичните категории, с помощта на която може да бъде успешно представена структурата на аспектуалността в английския език.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Методи и форми на обучение: лекции, семинарни занятия, практикуми (анализиране на практически езикови казуси) и др.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновременни курсове)


Необходими са базисни познания по общо езикознание, получени в бакалавърския курс на обучение

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Лекционният курс има подчертано съпоставителна насоченост. Той си поставя няколко съществени цели: 1) да анализира спецификите на аспектуалната система в съвременния български език, акцентувайки върху някои твърде важни “открити” въпроси в славянската аспектология; 2) да представи основните лингвистични теории за изразяването на аспектуалните значения в английския език, откривайки и анализирайки формално-семантичните аналози на българските видове в традиционно приемания за безвидов английски език; 3) да проследи рефлексията на видовите значения в българската и английската повествователна практика и по-конкретно – да илюстрира употребите на т.нар. praesens historicum в двата сравнявани езика – таксономичен фонд с огромна практико-приложна стойност в преводната дейност.

Основните оперативни понятия, използвани в обучението, са заети от инвентара на функционално-семантичната граматика и по-точно на теорията за функционално-семантичните полета, създадена от А. В. Бондарко.

Значима операционна цел на обучението е развиването на трайни умения за откриване на най-точните еквиваленти на българските аспектуални форми при превод на английски език.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


1.1. Основна литература

Кабакчиев Кр. Видът в английския език. София. 1992.

Quirk R., S. Greenbaum, G. Leech, J. Startvik A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman (london & New York). 1985.

Spasov D. The verb in the structure of English. Sofia. 1992.

Станков В. Глаголният вид в българския книжовен език. София, 1980.

Чакърова Кр. Аспектуалност и количество. Велико Търново, 2003

1.2. Допълнителна литература

Андрейчин Л. Към морфологичната характеристика на видовата система в съвременния български език. - Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.

Бондарко А. В. Грамматическое значение и контекст. Ленинград, 1971.

Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Ленинград, 1983.

Бородич В. В. К вопросу о формировании совершенного и несъвершенного вида в славянских языках. - Вопросы языкознания, 1953, кн. 6.

Вопросы глагольного вида. Москва, 1962.

Граматика на съвременния български книжовен език. Том II. Морфология. София, 1983.

Dushkova l. has the English verb system the kategory of aspect? - Reading in Theoretical Grammar. The English verb. Sofia 1991.

Earl l. The English verb. Sofia 1993.

Иванова К. Начини на глаголното действие в съвременния български език. София, 1974.

Иванчев Св. Проблеми на аспектуалността в славянските езици. София, 1971.

Эсперсен O. Философия грамматики. Москва, 1958.

Куцаров Ив. По въпроса за категориалната характеристика на глаголния вид в съвременния български език. - Научни трудове на ПУ, т. 21, 1983, кн. 5, Филология.

Куцаров Ив.Очерк по функционално-семантична граматика на българския език. Пловдив, 1985.

Куцаров Ив. Още едно мнение за характера на противопоставянето аорист / имперфект. - Ив. Куцаров. Проблеми на българската морфология. Пловдив, 1993.

Lindstedt J. On the semantics of tense and aspect in Bulgarian. Helsinki, 1985, Slavica Helsingiensia, 4.

Маровска В. Пореден опит за интерпретация на глаголната опозиция аорист / имперфект. - Съпоставително езикознание, 1991, № 6.

Маровска В. Славянските словообразувателни и формообразувателни аргументи за интерпретацията на категорията вид на глагола като триграмемна. - Славистика. Пловдив, 1998.

Маслов Ю. С. Глагольный вид в современном болгарском литературном языке. - Вопросы грамматики болгарского литературного языка. Москва, 1959.

Маслов Ю. С. Очерки по аспектологии. Ленинград, 1984.

Мутафчиев Р. Сегашно историческо време в съвременния български език. София, 1964.

Palmer F. Aspect. - Reading in Theoretical Grammar. The English verb. Sofia, 1991.

Pencheva M. Reading in the Theory of English Wordformation. Sofia. 1982.

Теория функциональной граматики (Введение, Аспектуальность, Таксис, Временная локализованость). Ленинград, 1987.

Чакърова Кр. Наративните системи в съвременния български език.. - Кр. Чакърова. Помагало по българска морфология. Пловдив 2000.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Курсът включва следните планирани учебни дейности:

лекции


семинари

курсови работи

участие в семинар (конференция)

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Методи и форми за оценяване на студентите: устен изпит, разработване на курсови работи по актуални проблеми на съпоставителната аспектология.

Критерии за оценяване: степен на усвояване на отделните теми и подтеми, включени в настоящата учебна програма, както и на основните граматични понятия; умение за прилагане на теоретичните знания в преводаческата практика.

Форма на оценка: устен изпит, курсова работа.

Структура на изпита 80 % от устен изпит, 20 % от курсова работа

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български език.

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


Практикуми – анализиране на практически езикови казуси.

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Тема 1. Основни понятия във функционално-семантичната граматика – функционално-семантична категория (поле, ядро и периферия), морфологична категория, лексикално-граматична категория, модификатор. Граматичните опозиции.

Тема 2. Функционално-семантичната категория аспектуалност в славянските езици: специфики и параметри. Лексикално-граматичната категория вид на глагола – ядро на аспектуалността.

Тема 3. Глаголния вид в съвременния български език. Основни концепции за същността на вида в българското езикознание.

Тема 4. Българският вид като триграмемна категория: имперфектив-перфектив-итератив (биаспектив). Процесът “вторична имперфективация” и/или итеративация. Морфологичната категория повторяемост - “скритото” граматично ядро на вида.

Тема 5. Същност на релацията вид - време - начин на действие.

Тема 6. Начини за образуване на перфективи и итеративи в българския език. Видова триада. Прояви на дефективност в аспектуалната система (имперфектива тантум, биаспективи). Глаголната полипрефиксация.

Тема 7. Същност на противопоставянето аорист - имперфект в съвременния български език. Проблемът за темпоралните квантификатори.

Тема 8. Конотативен потенциал на българския глаголен вид (видови транспозиции).

Тема 9. Аспектуалност и наративност. Участие на аспектуалните грамеми в българските наративни системи.

Тема 10. Проблемът за видовостта в съвременния английски език. Теория на Р. Куърк. Прогресивът и перфективът в английския език – темпорални и/или аспектуални форми. (5 часа)

Тема 11. Теория на Х. Веркьойл за композиционния вид.

Тема 12. Формални аналози на българските глаголни видове в английския език.

Тема 13. Случаи на асиметрия при превод на българския praesens historicum в английския език. (1 час)

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Тема 1. Формално-семантична характеристика на глаголните видове в съвременния български език. Образуване на перфективи и итеративи. Прояви на видова дефективност. Откриване на основната форма на глагола и определяне на вида му.

Тема 2. Специфика на отношението вид - начин на действие в българския език. Определяне на начините на действие. Префиксацията в съвременния български език. Систематизация на представките, префиксална дистрибуция. Проблемът за “чисто видовите” префикси.

Тема 3. Особености при функционирането на глаголните видове в съвременния български език. Същност на релацията вид - време. Проблемът за квантитативните времена. Видови транспозиции.

Тема 4. Участие на глаголните видове в наративните системи на българския език. Наративна норма и наративен преход.

Тема 5. Функционални аналози на българските глаголни видове в съвременния английски език. Самостоятелна работа с преводни текстове.

Тема 6. Специфики при превода на наративни преходи от български на английски език. Самостоятелна работа с текстови корпуси.


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


Практикуми - анализиране на практически езикови казуси.

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 27 октомври 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница