3. Тип на курсаДата30.11.2018
Размер50.4 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 24/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по славянска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Славянска филология – сръбски и хърватски език и литература

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Избираема дисциплина – 2. Норма и кодификация на южнославянските езици

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Избираем курс

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС ‘магистър’

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


V

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


IX

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


2

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Доц. д-р Славка Величкова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


След успешно завършване на обучението по избираемата дисциплина студентите-слависти ще знаят основните положениия на социолингвистиката и стандартологията за същността на книжовноезиковата норма и кодификацията и фактите, свързани с декретираното провъзгласяване на нови стандарти, с интервенционизма, ирелевантни за езиковедската наука.

ще могат ...


Въз основа на усвоените базови социолингвистични постановки студентите придобиват умения(могат) да оценяват от позициите на езиковедската наука появилите се нови писмени идиоми в югославския и постюгославския период.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно(лекции)

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Необходими са предварителни познания по общо езикознание (преди всичко – за дейността на Пражкия лингвистичен кръг и последователите му), по историческа граматика и история на българския книжовен език и на другите (южно)славянски езици, по дисциплината ‘увод в славянската филология’ и др.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Вж.Приложение 5.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Величкова, Сл. Тенденции в езиковата политика на Република Македония. Изд. БАН.Институт за български език. София, 1992.

Кочев, Ив. и колектив. Съчиняването на т.нар. македонски книжовен език. Македонски научен институт.София, 1993.

Норма и реч. София, 1986.

Увод в изучаването на южнославянските езици. БАН.София, 1986.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции, самоподготовка, колоквиуми

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с текуща оценка.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доц.д-р Славка Величкова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 30 ноември 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница