39. наименование на услугата: заверката и регистрацията на личните здравни книжки на лицата, работещи в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храниДата19.10.2018
Размер75 Kb.
#91396
39. НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: ЗАВЕРКАТА И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЛИЧНИТЕ ЗДРАВНИ КНИЖКИ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ

Звена за административно обслужване „Фронт” офис

Звена за административно обслужване „Фронт” офис

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:

Айлин Хасан

главен специалист в Д „АПФСО”

Телефони: 0361/ 6 02 73

Адрес: ул. „ген. Вл. Стойчев” 2

E.mail: rzi.kardjali@gmail.com

Работно време: от 08:00 до 17:00ч.


Дирекция "Надзор на заразните болести


адрес: гр. Кърджали, ул. “ген. Вл. Стойчев”№ 2
e-mail:rzi.kardjali@gmail.com
приемно време: от 14:00 ч. до 16:00 ч. понеделник и петък.


НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ:

Наредба № 15 / 27 юни 2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
Характеристика
Цел:

Да укаже реда и условията за заверката и регистрацията в РЗИ Кърджали на личните здравни книжки на лицата, работещи в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, съгласно Наредба № 15/27.06.2006 г..


Предмет:

Признаване правото на извършване на определен вид дейност при условие, че лицата отговарят на изискуемите здравни изисквания. Регистрацията има конститутивно действие спрямо трети лица.

Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и регистрира в Регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи.

Процедура по извършване на административната услуга
Компетентен орган: Директорът на РЗИ

Регистрацията на личната здравна книжка се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на Директора на РЗИ Кърджали.Всяка лична здравна книжка се заверява и регистрира по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи.

Заявител: Всяко физическо лице, работещо във:

1. детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;

2. специализираните институции за възрастни;

3. водоснабдителните съоръжения и обекти - помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;

4. предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни;

5. бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени:

Всяко лице, работещо в гореупоменатите обекти трябва да удостовери, че отговаря на здравните изисквания за работа в тях чрез резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, които се регистрират в личната здравна книжка на лицето. ЛЗК трябва да бъде заверена и регистрирана в РЗИ по настоящ адрес на лицето.


Необходими документи:


  1. Заявление по образец;

  2. Здравна книжка с попълнена паспортна част, залепена актуална снимка на лицето и с отразени извършени задължителни изследвания, удостоверени чрез положени печати и подписи от съответните лаборатории и специалистите, извършили изследванията; заверка от извършил преглед общопрактикуващ лекар;

  3. Копие от документ за самоличност, заверено с текст „Вярно с оригинала”, трите имена, дата и подпис на заявителя;

  4. Удостоверение за настоящ адрес на лицето.Вътрешен ход на процедурата:
Заявленията за извършване на административната услуга могат да се приемат писмено в ЗАО, ет.І, чрез лицензиран пощенски оператор или устно.
Прием на документи за заверка и регистрация на ЛЗК се извършва от длъжностно лице от Дирекция „НЗБ”.

Заверяването на личните здравни книжки се извършва срещу представен документ за самоличност, удостоверение за настоящ адрес на лицето и попълнена ЛЗК с паспортни данни, снимка, месторабота и отразени извършените задължителни изследвания, удостоверени чрез положени печати и подписи от съответните лаборатории и специалистите, извършили изследванията; заверка от извършил преглед общопрактикуващ лекар.

Длъжностното лице проверява за наличие на необходимите документи и извършените изследвания при изготвяне на нова или съществуваща ЛЗК, според Наредба № 15 / 27 юни 2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

При окомплектованост на заявлението с необходимите документи и допустимостта на искането за регистрация - наличие на необходимите изследвания и проби, длъжностното лице извършва регистрация ЛЗК в електронен „Регистър на заверените здравни книжки в РЗИ – Кърджали”.

След регистрацията в ЛЗК се вписва поредния номер от регистъра с датата на извършената регистрация.

Поставя се син печат на РЗИ – Кърджали на снимката на лицето в ЛЗК, както и името и подпис на длъжностното лице, извършило регистрацията.

Заверената Лична здравна книжка може да бъде получена на мястото, където е заявена или на посочен точен адрес чрез лицензиран пощенски оператор.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, заверената Лична здравна книжка се изпраща като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, РЗИ – Кърджали връща на заявителя личната здравна книжка, копието от документа за самоличност и удостоверението за настоящ адрес на лицето.

Отказ за извършване на услугата:
Липса на приложени необходими документи.

Резултат от процедурата:
Права и задължения на регистрираните лица:

Заявителят получава ЛЗК, заверена и регистрирана в регистъра на РЗИ – Кърджали.


Срок за валидност:

Вписването в регистъра е за неопределен срок.


Срок за извършване на услугата:

При наличие на всички изискуеми документи – в еднодневен срок от подаване на заявлението.Такса:

За заверка на лична здравна книжка и вписването й в регистъра на новоиздадените лични здравни книжки се събира такса в размер на 3 лв.

Таксата се събира на основание чл. 33 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

Таксата може да бъде платена по следните начини:

1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ с адрес: гр. Кърджали, ул. „ген. Владимир Стойчев” №2, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;

2. В брой – на касата на РЗИ гр. Кърджали, ул. „ген. Владимир Стойчев” №2, 8:30 – 17:00 ч.3. По банков път: IBAN: BG74SOMB91303150879901, ОБЩИНСКА БАНКА


 

ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

Заявление за заверка и регистрация на ЛЗК


Каталог: docs -> PROCEDURI
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
PROCEDURI -> 36. процедура за извършване на административна услуга „извършване на лабораторни анализи и дейности по искане на физически и юридически лица”
PROCEDURI -> Настаняване в приемно семейство, като мярка за закрила на детето нормативна уредба
PROCEDURI -> 25. процедура за извършване на административна услуга „издаване на международeн сертификат за ваксинация или профилактика”
PROCEDURI -> Закон за почвите и Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт
PROCEDURI -> Служебна бележка днес г., в
PROCEDURI -> Утвърдил: за кмет на община ново село съгласно заповед № рд02-407/23. 09. 2015г инж. Анита тодорова
PROCEDURI -> Звена за административно обслужване „Фронт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница