4. 0 инсталиранестраница1/5
Дата27.03.2017
Размер1.18 Mb.
#17863
  1   2   3   4   5
4.0 ИНСТАЛИРАНЕ

За да възприемете по-бързо системата Galaxy и да подготвите клавиатурата за програмиране, извършете следните стъпки:

1. Свържете 1к (1%) резистор към всяка зона.

2. Убедете се, че тамперния шлейф "Т" на главната платка не е отворен.

3. Убедете се, че ключето "МЕМ ВК" е включен (чрез него се захранва паметта, когато панелът е без захранване).

4. Свържете клавиатурата към контролния панел, както е показано долу.

GALAXY КЛАВИАТУРА

AUX + +


AUX - -

A A


B B

ЗАБЕЛЕЖКА: Убедете се,че капакът на клавиатурата е поставен правилно.

5. Свържете проводници за мрежово захранване. На тази стъпка не включвайте мрежовото напрежение.

6. Поставете капака на панела.

7. Включете мрежовото напрежение (240v/50Hz).

8. Ще последва поредица от събития.

а) Зумерът на клавиатурата ще изсвири.

б) Ще се включи подсветката на дисплея.

в) На горния ред на дисплея ще се изобрази:

* * * * * * * * * * * * * * * *

г) На дисплея ще се появи съобщение "CONFIGURING PLEASE WAIT" - "КОНФИГУРИРАНЕ. МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ".

д) Зеленият светодиод, който индицира, че присъства мрежовото захранване, светва.

е) На дисплея се появява фабричния постоянен надпис.

Например GALAXY 500 1.00

01:01 WED 01 JAN

Сега системата е готова за използуване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Времето за тази поредица от събития ще зависи от системата.

5.5 СВЪРЗВАНЕ

GALAXY РАЗШИРИТЕЛ (RIO)

МОСТЧЕТА


LK1-При окъсяването му се шунтира антисаботажния ключ SW2.

LK2-При прекъсване на този мост разширителя се конфигурира за влизане/излизане (EXIT/ENTRY)

LK3-При прекъсване на този мост разширителя се конфигурира като групов (GROUP RIO).

LK4-При прекъсване на този мост разширителя се конфигурира като подчинен (SLAVE RIO).

SW1 С превключвателя SW1 се задава адреса на разширителя от 00 до 15.

ИЗБОР - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

АДРЕС - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

О/Р Това са 4 транзитни изхода 1-4, които са напълно програмируеми и всеки превключва 400мА. Фабричното им програмиране е:

1 = СИРЕНА (BELL), 2 = МИГАЛКА (STROBE),

3 = ПА (РА), 4 = НУЛИРАНЕ (RESET).

ЛИНИЯ ВА Комуникационната линия RS 485 се свързва към тези клеми. Да се спазва маркировката А и В.

12v Две клеми осигуряват захранване на външни устройства. Напрежението може да се измери точно от контролния панел Galaxy.

S Това е резервна клема, която не е свързана никъде.
ЗОНИ Това са 8 входа за зонови шлейфове. Всеки фабрично е програмиран като МИГНОВЕННА (INTRUDER), но може да бъде препрограмиран според изискванията.
СВЕТОДИОД Светодиодът отразява състоянието на разширителя.
ИЗКЛЮЧЕН = Няма захранване

Секунди


1.5 ВКЛ/1.5 ИЗКЛ = Разширителят не е бил конфигуриран.

0.2 ВКЛ/1.5 ИЗКЛ = Разширителят е загубил комуникацията

с Galaxy.

0.1 ВКЛ/0.9 ИЗКЛ = Нормални комуникации.

0.9 ВКЛ/0.1 ИЗКЛ = Много лоши комуникации.
5.9 СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА

КОНФИГУРИРАНЕ

КОНФИГУРИРАНЕ-В GALAXY конфигурирането на системата се осъ-

ществява при включване на захранването.Контролният панел показва съобщението "Configuring System-Please Wait"(Конфигуриране на системата-моля почакайте).По време на конфигурирането на системата,панелът проверява какви модули са свързани в системата и ги съхранява в паметта.Това не позволява да се изключват модули от системата без да се прави ново конфигуриране. Списъкът от модули може да се прегледа в меню 23.

Забележка: Тъй като на платката има батерия, която поддържа паметта, панелът се връща в предишното си състояние ВКЛ или ИЗКЛ след възстановяване на отпаднало мрежово и акумулаторно захранване.

ПАМЕТ-Системната конфигурация се съхранява в паметта.Тя има собствена батерия,която поддържа захранването и. Батерийният ключ трябва да бъде включен за да се поддържа паметта.В системната памет също се съхраняват цялото инженерно програмиране и дневника на събитията. Тази информация систематически се проверява и всякакво нарушаване на тази информация води кьм повторно конфигуриране според фабричната програма.


ПРОГРАМНО КОНФИГУРИРАНЕ-Задаването на параметьр "CONFIGURE" от меню ENGINEER 1 води до пьлно конфигуриране на системата без да се изключва и да се включва повторно захранването.
RS 485 Комуникационна линия

Забележки:

1.Комуникационната линия поддьржа до 32 подключени устроства заедно с управляващото устройство.

2.Свързване тип "дърво" или "звезда" не се препоръчва,защото се увеличава възприемчивостта към смущения.

3.Препоръчва се използуване на усукана двойка кабели.

4.Когато се използува екраниран кабел, той трябва да бъде заземен от към контролния панел.

5.Управляващото устройство Galaxy и отделно захранване не трябва да бъдат свързвани паралелно.Препоръчва се отрицателните полюси на захранването да се обединят.

6.1 КЛАВИАТУРА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛАВИАТУРАТА

ЦИФРОВИ КЛАВИШИ

С помощта на цифровише клавиши от 0 до 9 инженерът може да избира менюта и програмни функции.Всички потребители на системата трябва да се идентифират с PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN)-ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (ПИН).

ENGINEER CODE - 1 1 2 2 3 3 Фабрични кодове

MANAGER CODE -1 2 3 4
КЛАВИШИ ЗА ПРЕГЛЕД >A

Клавишите за преглед се използуват за търсене в списъци и менюта. Клавиш >A премества изображението, напред докато клавиш
ФУНКЦИОНАЛНИ КЛАВИШИ >A Клавишите >A и

нютата.Те могат да бъдат програмирани да са активни с или без потребителски код.Тези клавиши са познати като клавиш А и клавиш В.

ВЪВЕЖДАНЕ ent

Клавишът ent се използува за подтвърждаване въвеждането на потребителски кодове, на опции в менютата, за подтвърждаване на

програмни опции.


ИЗЛИЗАНЕ esc

Клавишът esc се използува за излизане от избраното меню.Използуването на esc спира програмирането в избраното меню(с изключение на въвеждане на букви и цифри).

Повторното натискане на esc винаги връща потребителя към първоначалния дисплей (постоянен надпис), познат като BANNER.
ИНЖЕНЕРСКА КЛАВИАТУРА

Клавиатура с адрес 15 може да бъде свързана или отсъединена, когато GALAXY е в инженерски режим (виж 6.2 МЕНЮ ИНЖЕНЕРСКИ РЕЖИМ).Клавиатура може да бъде свързана където и да е в комуникационната линия RS 485 (А,В).За тази цел са осигурени куплунзи на платката на контролния панел в клавиатурите и в расширителите (RIO).Клавиатура 15 може да бъде остранена напълно от системата.Инженерът има една минута време след излизане от инженерския режим за отсъединяване на клавиатура 15.


ДИЕЗ #

Клавишът # се използува за изобразяване на допълнителна информация, например, горен или долен регистър или текст от библиотеката, напрежение, съпротивление и др.

Клавишът # също се използува за сигнал по принуда, ако се натисне два пъти след въвеждане на код.
ЗВЕЗДИЧКА *

Клавишът * се използува като специален функционален клавиш за допълнителни опции като разпечатване, изтриване на въвеждания, разширени функции.


ЛАМПА ЗАХРАНВАНЕ ~

Този зелен светодиод свети, когато мрежовото захранване е включено коректно.Изключване или отказ на захранването води до изключване на светодиода.


ЛАМПА БАТЕРИЯ

Това е жълти светодиод,който свети постоянно, когато системата работи само на акумулаторна батерия(отказало мрежово захранване).

Когато напрежението на батерията спадне под допустимото ниво, жълтият светодиод ще мига.
ПОСТОЯНЕН НАДПИС - BANNER

Постоянен надпис е съобщение,което обикновенно се появява на дисплея, когато системата е снета от охрана.Това съобщение може да се променя при различни системи и може да бъде направено от инженера. Има още постоянен надпис в ИНЖЕНЕРСКИ РЕЖИМ, когато инженерът работи със системата.


КУРСОР

По време на работа с менютата на екрана се появява курсор, за да посочи на инженера адрес за избор или място, където ще се появи следващия символ.

Например 1001 FUNCTION

09=SET


курсор

ЗАГЛУШАВАНЕ-MUTE

Клавиатурите могат да бъдат изключени чрез използуването на опция MUTE от инженерското меню 58 KEYPAD.
ПО ПРИНУДА-DURESS

Две допълнителни въвеждания на # след кода ще активират изход PANIC.

НАПРИМЕР 3765 # # ent

Тази функция се задействува винаги при въвеждане на код.

6.2 МЕНЮ

Системните възмможности, които се предлагат,са структурирани във вид на дърво и разклонения тип меню.На инженера се предлагат 6 менюта за избор:задаване, изобразяване, тест, модифициране и инженерски менюта1 и 2.

ДОСТЪП И ИЗБОР

За влизане в менютата са разрешени само валидни кодове.Нивото на достъпа на потребителя определя дълбочината, според която потребителят може да достига съответните опции на менюта.Опциите са подредени повъзходящ ред.Само инженерът има достъп към инженерското меню.След като потребителят или инженерът е влязъл в менюто,той може да търси оп ции, използувайки клавишите за преглед (на пред или назад) или направо чрез въвежданена номера на желаната опция.Потребителите не могат да преглеждат опции, за които те не са авторизирани.

ИНЖЕНЕРСКИ РЕЖИМ

При въвеждане на инженерския код се задействува саботажнааларма, която трябва да бъде анулирана чрез повторно въвеждане на инженерския код.След това системата преминава в инженерски режим.По време на работа в инженерски режим всички системни антисаботажни устройства се игнорират.Обаче охранителна(Security) зона, паник аларма(РА),пожарна(FIRE) и 24-часова зони ще останатактивни.Основен екран сега е ИНЖЕНЕРСКИ РЕЖИМ ENGINEER MODE.


БЪРЗО МЕНЮ

Меню GALAXY се състои от две части: бързо меню(0-9)и пълно меню.В бързото меню севлиза с всички потребителски кодове.Това малко меню е съставено от избрани опции от пълното меню.Инженерът може, ако трябва, да промени избраните опции в бързото меню,използувайки опция 59 - QUICK MENU. При контролните пане ли GALAXY 8 и GALAXY 18 в QUICK MENU се влиза с мениджърски кодове.


МНОГОПОТРЕБИТЕЛСКО ИЗПОЛЗУВАНЕ

Контролните панели GALAXY 60 и GALAXY 500 позволяват на 4 и 8 потребителя да работят със системата едновременно.По едно и също време могат да бъдат осъществени различни или еднакви задачи.

6.3 ОПЦИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

ВКЛЮЧВАНЕ – Контролния панел GALAXY осигурява широк избор от менюта, параметри, зони, изходи и други възможности за да улесни инженера в програмирането на системата с цел да бъдат удовлетворени изисквания на потребителя за включване и изключване от охрана.

ОБРАТНО БРОЕНЕ - Когато панелът се включва с временно закъснение, дисплеят показва времето, което остава до включване на системата под охрана. Това се отразява и на дисплея. ИЗТИЧАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато 75% от времето за излизане/влизане е изтекло, сигнал на зумера за излизане/влизане ще звучи по бързо за да предупре ди потребителя, че времето изтича.

НУЛИРАНЕ ПРИ ИЗЛИЗАНЕ

Ако потребителят се отклони от маршрута за излизане в бърза зона, времетс за излизане ще се нулира и започва обратно броене, когато зоната се възстанови.

ПАУЗА

Когато последната врата се затвори, остават 4 секунди вратата да бъде заключена и взета под охрана.ДВОЕН ЗУМЕР

За да се подтвърди включването на системата под охрана зумерът за излизане влизане издава два дълги сигнала.

НЕИЗПРАВНОСТ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ

Ако 6 минути след опит системата да бъде включена под охрана това пълно включване не става, може да бъде активиран изход.(само GALAXY 60 и 500).

ВРЕМЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

Ако потребителя надхвърли времето за влизане или се отклони от маршрута за влизане, ще се включи пълна аларма.Обаче активирането на комуникатор може да бъде отложено за да има потребителя време да предотврати сигнализация в централното съоръжение.

ОПЦИИ НА МЕНЮТО

Менюто на GALAXY предлага различни възможности за включване под охрана,които могат да бъдат назначени на функционални клавиши >A и
11 ШУНТИРАНЕ НА ЗОНИ - Шунтиране на зони преди системата да бъде взета под охрана става чрез използуване на тази опция.След въвеждането на тази опция на дисплея се появява първата зона,която трябва да бъде шунтирана.

Само зони, програмирани за шунтиране(OMIT),ще се появяват на дисплея.Всяка зона може да бъде прегледана чрез използуване на клавишите >A и

ЗАБЕЛЕЖКА:Шунтира се зоновия шлейф,включително и тампера.

12 ВКЛЮЧВАНЕ ПО ВРЕМЕ - След въвеждането на тази опция се стартира програма за включване под охрана чрез използуване на време за излизане(0-300 secs).Системата ще се включи под охрана в края на програмираното време или по рано, ако последна зона се отвори и се затвори, ако се натисне клавиш 0 или ако се задействува бутон,програмиран като "терминатор".При въвеждането на тази опция на дисплея ще се появи времето,което остава до включване под охрана (SET) или броя на зони, отворени преди SET.На рушаването на зона по време на испълнение на програмата за излизане ще нулира изходния брояч.Натискането на клавиш esc спира програмата за включване под охрана. При натискане на клавиш >A с код се влиза в TIMED SETTING.

13 ЧАСТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ - PART SET

Тази опция действува също, както и TIMED SET с изключение на това, че под охраната ще се вземат само зони, програмирани като PART.

14 ПРИНУДИТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ FORCED SET

Опция ПРИНУДИТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ е опция ВКЛЮЧВАНЕ ПО ВРЕМЕ с автоматично шунтиране на всички зони, които са отворени в момента на избор на опция ПРИНУДИТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ.При въвеждане на опцията веднага стартира програмата за излизане. Опцията трябва да бъде разрешена от инженера, като се използува системния параметър FORCED, в противен случай изборът е невалиден.

15 ЗВЪНЧЕ CHIME

Тази опция позволява на потребителя да използува тази възможност.Зони, програмирани за CHIME, веднага ще задействуват зумерите за влизане/излизане,когато се отворят. CHIME се програмира от инженера по време на програмиране на зоните.


16 МИГНОВЕННО ВКЛЮЧВАНЕ - INSTANT SET

При избора на тази опция всички зони веднага се включват под охрана.

17 МИГНОВЕННО ЧАСТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ - INSTANT PART

При избора на тази опция всички зони, програмирани за PART, веднага се включват под охрана.

18 ДОМАШНО ВКЛЮЧВАНЕ

При този избор системата се включва цялостно ако времето за излизане е прекратено чрез задействуване на бутон "терминатор"или крайна зона,но се включва частично,ако времето за излизане изтече.


6.4 ОПЦИИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ

21 ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗОНИТЕ DISPLAY ZONES

При избор и въвеждане на тази опция на дисплея се появява първата зона на системата. Другите зони могат да бъдат прегледани чрез използуване на клавишите за преглед или направо чрез въвеждане на номера на зоната.За всяка зона се изобразява адреса, функцията и състоянието и на долната линия на описанието на зоната. На дисплея ще има текущото състояние на шлейфа: отворен, затворен, високо съпротивление, ниско съпротивление, затворен или отворен антисаботажния контакт. За всеки потребител ще се изобразяват само зоните, които се отнасят към неговата потребителска група. (Фабрично всички зони се от насят към 1 група).

При натискане на клавиш # долната линия ще се замени с изписване на съпротивлението на шлейфа в омове и на напрежението на разши рителя във волтове, натискането на клавиш # още един път връща долната линия към описанието на зоната. При тази опция може да бъде направена разпечатка на всички зони чрез натискане на клавиш * . Натискането на клавиш esc спира разпечатването.

ЗАБЕЛЕЖКА:Съществува отделно меню за тестване чрез ходене (WALK TEST). Виж 31 WALK TEST.
22 ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ДНЕВНИКА – DISPLAY LOG

Изобразяването на дневника на GALAXY е възможно чрез използуване на тази опция от менюто. След като достъп към дневника е получен в него вече ще се изобразяват всички дати.

Натискането на клавиш A ще прехвърля съдър жанието на дневника напред във времето. Задържането на някой от тези клавиши в натиснато положение ще прехвърля бързо само дати те, докато не бъде намерена необходимата дата. Когато избраната дата е на дисплея,дневника на този ден и на предишните дни може да бъде прегледан чрез повторно натискане на клавиш A, дневника ще се преглежда напред. Дневника EVENT LOG - се превърта от начало до край. Съобщение "START/END LOG" сочи, къде началото и края на дневника се съединяват. При натискане на клавиш # по време на преглед на зоните, може да бъде получена допълнителна информация за отделни видове събития. В дневника за потребителски събития ще има информация за клавиатурата, потре бителското ниво и потребителската група.В дневника за алармени събития ще има и описанието на зоната, ако е програмирано. Разпечатване на дневника може да бъде направено чрез натискане на клавиш * по време на изобразяването на събитие. Разпечатката ще съдържа изобразяваното събитие и предишното. Натискането на клавиш esc спира разпечатването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Потребители с право на избор на групите могат да изберат група(и), която те искат да се изобразява , като трябва да имат предвид, че изобразяваната информация зависи само от потребителската група(и).

23 СИСТЕМА

Тази опция предоставя бързо ръководство за системата. Когато то се появява на дисплея, информацията му може да бъде прегледана. (Не важи за GALAXY 8).С помощта на клавишите >A и

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Кодовете включват мениджърски,инженерски и отдалечен 2.Два от разширителите се намират на основния панел.

3.U = ИЗКЛЮЧЕНО (Unset)

S = ВКЛЮЧЕНО (SET)

P = ЧАСТИЧНО (Part)

4.PANEL Location се попълва от инженера чрез използуване на системния параметър "ТЕХТ" и представлява съобщение, което може да съдържа до 16 символа.


24 ПЕЧАТ – PRINT

Потребителят има възможност да избира опции за PRINT от 1- зони, 2- кодове, 3- дневник, 4- всички от 1 до 3. След като опциите за печат се появяват на дисплея, те се избират чрез натискане на съответния клавиш 1- 4. Разпечатването ще започне веднага и може да бъде спряно чрез натискане на клавиш esc.

Ще се отпечатва само информация, свързана с потребителската група(и).
6.5 ОПЦИИ ЗА ТЕСТВАНЕ

31 ТЕСТВАНЕ ЧРЕЗ ХОДЕНЕ - WALK TEST

Опция WALK TEST предлага два метода за тестване на зоните.

1. ВСИЧКИ ЗОНИ: След като опция "ВСИЧКИ ЗОНИ" (ALL ZONES) е избрана, тестването чрез ходене започва веднага.Сирената ще се включва всеки път при отваряне на зона и всяко отваряне на зона ще се записва в дневника под заглавието WALK TEST. Тестването може да бъде спряно по всяко време чрез натискане на клавиш esc или тестването ще свърши автоматически, ако зоните няма да

бъдат нарушени в продължение на 20 минути.

Нешунтируемите зони няма да бъдат включени в това тестване и ще останат активни по време на провеждането му. Ако всички зони са

нешунтируеми при избиране на тази опция, ще се появи съобщение "NO ENTRIES".

2. ОТДЕЛНИ ЗОНИ: Опцията за тестване на "ОТДЕЛНИ ЗОНИ" (SELECTED ZONES) позволява на потребителя да избере някои зони, независимо от функциите им, за тестване чрез ходене. Толкова зони, колкото е необходимо, могат да бъдат добавени към списъка, преди началото на тестването. При въвеждане на тази опция първата зона ще се появи на дисплея с "подсказка" на долната линия # = TEST. Натискане на # ще включи тази зона в WALK TEST. Включването се отбелязва чрез промяна на "подсказка" # на TEST. Всяка зона,която трябва да бъде тествана, може да бъде прегледана чрез използуване на клавишите >A и

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Зоните,които успешно са минали тестването, могат да бъдат прегледани чрез използуването на # след всяко тестване.

2. За зоновия шлейф по време на тестване се намаля време за "отговор" до 60мс за да се улесни откриване на повредени кабели или липса на връзки.

3. Ако има нешунтируеми зони, когато се избира шунтиране, на дисплея се появява съобщение "NO ENTRIES".

4. При тестване чрез ходене (WALK TEST) зоновия статус не се изобразява. Виж 21 ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗОНИТЕ.

32 ИЗХОДИ - OUTPUTS - Изходите се тестват функционално. Когато изходите се тестват за СИРЕНА (BELL), тогава всички изходи, програмирани с СИРЕНА ще бъдат активни. По същия начин се тестват изходите за МИГАЛКА (STROBE).

След въвеждане на опция "ТЕСТ НА ИЗХОДИТЕ" (TEST OUTPUTS) на дисплея ще се появи първия тип функция за изход за избор 01- BELLS Клавишите >A и

ИЗХОДИ НА ВРЪЗКИ - LINK OUTPUTS

Тези изходи имат несвойственни функции и се използуват за специални приложения. Препоръчва се приложението им да се определи преди тестването на тези изходи.

Пълно описание на всяка функция на изхода се дава в 6.7 ИНЖЕНЕР 1.

ПОТРЕБИТЕЛИ - USERS - Потребители с нива на достъп 5 и 6 имат достъп към менюто за тестване на изходите,но могат да тестват са изходите 01 - BELL и 02 - STROUBE. Всички останали изходи не са достъпни за потребителите. Само инженерът има достъп къмчки типове изходи.

6.6 ОПЦИИ ЗА МОДИФИКАЦИЯ

41 ВРЕМЕ/ДАТА - TIME/DATE

Тази опция служи за сверяване на времето и датата на системата.

При въвеждане на опцията на дисплея се появява "подсказка" за избор А = TIME B = DATE

Натискането на клавиш >A ще избере време и натискането на клавиш

ИЗБЪРЗВАНЕ/ЗАКЪСНЯВАНЕ - ADVANCE/RETARD

Промените в скоростта на часовника могат да бъдат компенсирани. При натискане на # когато на дисплея е менюто за време/дата, се избира скоростта за регулиране. Допустими промени са от 0 до 120 секунди в седмица. Въвеждането на * ще забави скоростта.

42 КОДОВЕ - CODES - Системата GALAXY предоставя фабричен код и за инженера и за главния мениджър. Те са показани по долу заедно с броя на кодове срещу всяка система.

GALAXY РАЗРЕШЕНИ МЕНИДЖЪР ИНЖЕНЕР КОДОВЕ ПИН КОД

8 10 1234 8 112233 9
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница