4 3 о у „х р и с т о с м и р н е н с к и“Дата25.07.2016
Размер52.91 Kb.
4 3 О У „Х Р И С Т О С М И Р Н Е Н С К И“

гр. София 1309, район „Илинден”, бул. „Сливница” № 45, тел. 02/822 92 76

http://www.43ou.net; e-mail: ou43@mail.bgД О Г О В О Р

2/ 24.03. 2015г.


Днес, 24.03. 2015 година, в гр. София, между:


1. 43 ОУ „Христо Смирненски”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, р. „Илинден”, бул. „Сливница” № 45, Код по БУЛСТАТ: 000668028, представлявано от Сергей Георгиев Богачев – директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. „ЕТ „ТОНИ – ТРАЯНКА БОЖКОВА” ЕИК № 130415099, представлявано от Траянка Иванова Божкова - управител., със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1614,ж.к. „Горна Баня„ , ул. „Дон„ № 9 , с обслужваща банка „Уни Кредит Булбанк„ АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG14UNCR96601007575415 наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящият договор за изпълнение на обществена поръчка, обявена чрез Публична покана по реда на глава осма “a от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове за учениците от първи до четвърти клас в 43 ОУ „Христо Смирненски“ по Програма „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училищата и учениците от I до IV клас“ на МОН“, за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: „Доставка на закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове за учениците от първи до четвърти клас в 43 ОУ „Христо Смирненски“ по Програма „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училищата и учениците от I до IV клас“ на МОН“.
(2) Доставката на закуски се осъществява ежедневно (през учебни дни) в ученическия стол на 43 ОУ „Христо Смирненски”, в съответствие с изискванията за осигуряване на здравословно хранене, определени в Наредба № 37 от 21 юли 2009г. на Министерство на здравеопазването.
(3) Предметът на настоящия договор обхваща доставка на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за приблизителен брой от 370 ученика.


ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2 (1) Общата стойност на настоящия договор, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляваща неразделна част от договора, е в размер на 22730 лв. / двадесет и две хиляди двеста седемстотин и тридесет лева/ без ДДС или 27276 лв. / двадесет и седем хиляди двеста седемдесет и шест лева/ с начислено ДДС.
(2) В срок до последния работен ден от текущия месец, най-късно до 10-то число на месеца, следващ отчетния, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отделни фактури за извършените доставки на закуски.
(3) Плащането се извършва до 25-то число на месеца, следващ отчетния с платежно нареждане по банков път, след представяне на фактурите за действително извършения разход.

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща цената на извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете, начина и условията, посочени в настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва текущ контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като следи дали същият осигурява на учениците висококачествени закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове, съобразени с нормите за рационално хранене на учениците, в съответствие с физиологичните норми за хранене.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя времето и графика за закуска на учениците.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя реда и контролира дисциплината по време на хранене.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява на учениците от първи до четвърти клас присъствието на дежурен класен ръководител или възпитател по време на храненето им в стола.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да извършва доставка на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове за учениците от I до IV клас на 43 ОУ „Христо Смирненски”.

2. Предлаганите закуски и продукти за закуска да отговарят на нормативно определените отраслови норми.

3. Основният компонент на закуската трябва да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, като в рамките на една седмица да не се повтарят. Закуските могат да бъдат от следните групи:

- сандвичи с млечен продукт (сирене, кашкавал, извара, млечни салати);

- сандвичи с меса (колбаси), риба или яйца;

- сандвичи със зеленчуци;

- тестени закуски с ограничено съдържание на мазнини - баници с млечна, зеленчукова или месна плънка, пици, сиренки, кифли - не повече от веднъж седмично.
(2) Закуските трябва да включват разнообразни продуктови набори отговарящи на Приложение № 3 към чл. 10, ал. 5 от Наредба № 37 от 21.07.2009 г. на МЗ (в сила от 15.09.2009 г.).
(3) Млечните продукти в закуските следва да бъдат с намалена масленост (от краве мляко).
(4) Хлябът в сандвичите поне два пъти месечно трябва да е ръжен или пълнозърнест.

(5) Доставяните сандвичи да се предлагат в полиетиленова или полипропиленова индивидуална опаковка за еднократно ползване, а доставяните тестени закуски - по същия начин или с индивидуална книжна салфетка.
(6) Тестените закуски да бъдат произведени в деня на консумацията, а сандвичите не по-късно от 24 часа преди предлагането им за консумация, като до този момент следва да бъдат съхранявани в хладилни условия при температура от +2°С до +4°С.
(7) Предлаганите кисело млечни закуски да се съхраняват до консумацията в охладено състояние, но да се предлагат при температура не по-ниска от 10° С.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава договорените възнаграждения в уговорените в настоящия договор срокове.
V. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 6. Настоящият договор е със срок на действие от датата на сключването му до 31.12.2015г.
VI. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. В случай на неспазване на задълженията по чл. 4 от настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от стойността на конкретната забавена/некачествена доставка.
Чл. 8. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане на срока;

2. С писмено уведомление от изправната страна, при неизпълнение на задълженията по договора;

3. При достигане на стойностният праг преди изтичане срока на договора.

4. При промени в нормативната база, свързани с предмета на договора, които водят до отпадане на неговото основание.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обективни обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 9. Настоящият договор влиза в сила считано от датата на сключването му.
Чл. 10. Споровете между страните се уреждат чрез преговори, а ако не бъде постигнато съгласие - по съдебен ред.
Чл. 11. За неуредените въпроси по договора се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..............п................. ИЗПЪЛНИТЕЛ: …п……………

СЕРГЕЙ БОГАЧЕВ ТРАЯНКА БОЖКОВА
Директор на 43 ОУ „Христо Смирненски” Управител на ЕТ „ТОНИ - ТРАЯНКА

БОЖКОВА„

Съгласувано: ………п…………………

Лили Миткова

Главен счетоводител на 43 ОУ „Христо Смирненски„Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница