№4. Логистиката като част от управлението на предприятиетостраница6/9
Дата29.03.2024
Размер81.28 Kb.
#120832
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9
дипломен проект дк 12 клас
Свързани:
Търговска марка, същност и видове
Обработка на Поръчките: Управлението на стоковите запаси включва и ефективното обработване на поръчките. Това може да включва бърза обработка, опаковане и подготовка за доставка.

Обратна Логистика: Управлението на стоковите запаси се разширява и до обратната логистика, където се управлява връщането на стоките от клиентите. Този процес изисква ефективно привеждане на върнатите стоки обратно в системата на предприятието.

Технологии и Информационни Системи: Съвременните технологии, като RFID, баркодове, и системи за управление на запасите, са от съществено значение за успешното управление на стоковите запаси.

Оптимизация на Връзките с Доставчиците: Стоковите запаси са често свързани с доставчиците. Успешното управление включва оптимизация на връзките с доставчиците, за да се гарантира своевременното и качествено доставяне на стоки.

Управлението на стоковите запаси като логистична дейност е от ключово значение за поддържането на баланс между наличността на стоки и изискванията на клиентите, като същевременно се намаляват разходите и се подобрява общата ефективност на логистичния процес.


I I I. Организация на управлението на логистичите дейности - Организацията на управлението на логистичните дейности включва редица стратегии, практики и системи, които имат за цел да гарантират ефективното функциониране на логистичната верига и задоволяване на нуждите на клиентите. Това включва планиране, изпълнение, контрол и оптимизация на всички процеси, свързани с транспорт, складиране, управление на запасите и други логистични дейности.
1. Логистична система: Логистичната система в организацията на управлението на логистичните дейности представлява комплекс от взаимосвързани елементи и процеси, които работят заедно с цел ефективно и ефикасно управление на цялостната верига на доставка. Тази система се стреми да оптимизира движението на стоките, информацията и финансите през цялата логистична мрежа. Ето някои ключови аспекти на логистичната система:

Планиране и Прогнозиране: Логистичната система започва с планиране и прогнозиране на бъдещите нужди от стоки и услуги. Това включва оценка на търсенето, определение на ресурсите, необходими за удовлетворяване на тази търсене, и изготвяне на стратегии за бъдещи логистични операции.

Управление на Складовете и Запасите: Логистичната система трябва да оптимизира управлението на запасите и складовите наличности. Това включва контрол върху наличните запаси, управление на поръчките, минимизиране на необходимите запаси и премахване на излишните стоки.

Транспорт и Дистрибуция: Системата трябва да осигури ефективно истоварване, транспортиране и доставка на стоките до техните дестинации. Това включва избор на подходящи транспортни средства, оптимизация на маршрутите, проследяване на товарите и контрол върху целия процес на доставка.

Технологии и Информационни Системи: Логистичната система използва различни технологии и информационни системи, за да подпомогне автоматизацията и координацията на логистичните операции. Това включва използването на системи за управление на склада (WMS), системи за проследяване на товарите (ТMS), баркодове, RFID технологии и други.

Управление на Връзките със Снабдителите и Клиентите: Логистичната система трябва да поддържа ефективни отношения с доставчиците и клиентите. Това включва комуникация, преговори, обмен на информация и сътрудничество, за да се поддържа непрекъсната циркулация на стоки.

Сигурност и Защита: Системата трябва да осигурява сигурност на стоките по време на транспортиране, складиране и други логистични операции. Това включва мерки за предотвратяване на загуби, кражби, повреди и други потенциални заплахи.

Обратна Логистика: Системата трябва да включва механизми за обратна логистика, които позволяват ефективното управление на връщането на стоки от клиентите и други процеси, свързани с върнати стоки.

2. Ло­гис­тич­на­стра­те­гия: тя най-чес­то се из­ра­зя­ва чрез кон­цеп­ци­я­та за дос­та­вя­не на точ­ния про­дукт на точ­но­то мяс­то и вре­ме в точ­но­то ко­ли­чес­т­во с точ­на­та це­на за точ­ния кли­ент при ми­ни­мал­ни за то­ва раз­хо­ди. При­ла­га­не­то на та­зи кон­цеп­ция изис­к­ва осъ­щес­т­вя­ва­не­то на на­бор от ко­ор­ди­ни­ра­ни и син­х­ро­ни­зи­ра­ни дейс­т­вия в об­ласт­та на снаб­дя­ва­не­то, про­из­вод­с­т­во­то и дис­т­ри­бу­ци­я­та. До­ри и пра­вил­но фор­му­ли­ра­ни и ре­а­ли­зи­ра­ни, стра­те­ги­и­те по снаб­дя­ва­не­то, про­из­вод­с­т­во­то и дис­т­ри­бу­ци­я­та не мо­гат да бъ­дат мак­си­мал­но ефек­тив­ни за сис­те­ма­та, ако не са об­вър­за­ни с ця­лос­т­на­та ло­гис­тич­на стра­те­гия на фир­ма­та.


Тази стратегия обикновено включва планове, методи и действия, насочени към ефективното управление на всички етапи на веригата на доставка. Важно е да се отбележи, че логистичната стратегия трябва да бъде тясно интегрирана с общата стратегия на компанията.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница