4. Равнище на курса (окс)Дата18.12.2018
Размер76.17 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 22/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Английска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Лингвистика (Английски и чужд език) и ИТ; Приложна лингвистика (2 чужди)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Съвременен английски език (Синтаксис)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


3та и 4та

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


6ти и 7ми

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>
3+3=6 за Линг. с ИТ и 3+4=7 за Прил. Линг. с 2 чужди езика

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Доц. Михаил Грънчаров

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


основните понятия в традиционните и съвременни синтактични теории, структурата на простото и сложното изречение в съвременния английски език, основните принципи на словореда и различните видове инверсии, принцирите на функционалната изреченска перспектива, емфазата и фокуса и свързаните с тях синтактични средства

ще могат ...


анализират прости и сложни изречения, да ги анализират функционално, взависимост от локализацията на информационния фокус, да правят съпоставки и да разрешават сложни теоретични проблеми, свързани със синтактичното двусмислие

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно, състоящо се от лекции и семинари;

извънаудиторно, свързано със самостоятелна работа, индивидуални изследователски задачи и самостоятелна подготовка


11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


успешно взети изпити по морфология и лексикология

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


избираеми курсове по съвременна лингвистична теория

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът по Теоретичен английски синтаксис разглежда важни проблеми на традиционния синтаксис със специално внимание към развиване на практически умения у студентите да разпознават и анализират специфични синтактични структури. Курсът започва с кратък преглед на синтактичните теории, като засяга важни и основополагащи моменти в развитието на английския синтаксис. Лекциите дискутират проблемите за фразите и видовете изречения, словореда и функционалната изреченска перспектива. Подходът е този на традиционната граматика. Структуралистите са представени само с тяхното виждане за фразите и с бегъл поглед към анализа на непосредствено съставящите. Семинарите се фокусират върху уменията на студентите да разпознават и анализират конкретните синтактични явления. Цялостната организация на курса цели да изгради представа за това къде се разполата традиционния (или класически научния) синтаксис в общата съвременна лингвистична мисъл от самото начало на теориите на граматиката, стремейки се към адекватно описание и обяснение на английския език.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Michael Grancharov. English Syntax: Practice Book. Plovdiv University Press, 2009.

Michael Grancharov 2010: Грънчаров, М. Синтактични средства на функционалната изреченска перспектива, локализиращи комуникативно-информационния фокус на изречението в модерния английски книжовно-литературен език, 15-20 век. Пловдивско университетско издателство: 2010.

Michael Grancharov, et al.. Readings in English Syntax. Veliko Turnovo University Press, 1980.

Geoffrey Leech, et al. English Grammar for Today. Macmillan Education, Ltd., 1982.

Jana Molhova, et al. Reader in English Syntax. Shoumen, 1996.

Randolph Quirk, et al, A Grammar of Contemporary English. Longman, 1972


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции и семинари, самоподготовка, индивидуални презентации, изследователска работа с електронно и ръчно събран корпус

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


писмен изпит

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


английски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


N/A

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл.ас. Славка Грънчарова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Topics

1. English phrases.

2. The sentence: characteristic features and classification.

3. Sentence and clause structure. Basic patterns.

4. Types of sentences according to types of communication.

5. One-member sentences and elliptical sentences.

6. The subject.

7. The predicate and the predicative.

8. Subject-verb concord.

9. The object.

10. The attribute. (The) apposition.

11. The adverbial modifier.

12. Nexus constructions.

13. Word order: basic principles, inversion and dislocation.

14. Presenting and focusing information,

15. The compound sentence.

16. The complex sentence.

17. Subject, predicative, and object clauses.

18. Attributive clauses.

19. Adverbial clauses of: time, place, cause (reason), condition, concession, alternative and

universal conditional-concessive clauses

20. Adverbial clauses of: purpose, result, manner and comparison, proportion, comment clauses.

BIBLIOGRAPHY

1.Randolph Quirk, et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman, 1985.

2.Randolph Quirk, et al, A Grammar of Contemporary English. Longman, 1972.

3.Randolph Quirk, et al. A University Grammar of English. Longman, 1973.

4.Randolph Quirk, et al. A Concise Grammar of Contemporary English. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1973.

5.Geoffrey Leech, et al. English Grammar for Today. Macmillan Education, Ltd., 1982.

6.Frank Palmer. Grammar. Penguin, 1971.

7.Robert Stockwell. Foundations of Syntactic Theory. Prentice-Hall, Inc., 1977.

8.Vilem Mathesius. A Functional Analysis of Present Day English on a General Linguistic Basis. Mouton, 1975.

9.Marco Mincoff. An English Grammar. Sofia, 1958.

10.Boris Ilyish. The Structure of Modern English. Leningrad, 1971.

11.Jana Molhova, et al. Reader in English Syntax. Shoumen, 1996.

12.Jana Molhova, et al. Angliiska gramatika v sravnenie s bulgarski ezik - sintaksis. Sofia, 1965

13.M.A. Ganshina, et al. English Grammar. Higher School Publishing House, 1964.

14.V.L. Kaoushanskaia, et al.. A Grammar of the English Language. Leningrad, 1963.

15.Michael Grancharov, et al.. Readings in English Syntax. Veliko Turnovo University Press, 1980.

16.Michael Grancharov. English Syntax: Practice Book. Plovdiv University Press, 2009.

17.Michael Grancharov 2010: Грънчаров, М. Синтактични средства на функционалната изреченска перспектива, локализиращи комуникативно-информационния фокус на изречението в модерния английски книжовно-литературен език, 15-20 век. Пловдивско университетско издателство: 2010.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Topics for seminar discussions

Course book – “English Syntax Practice Book”

Michael Grancharov

1. English Phrases

2. English Sentence and Clause Structure

3. The Characteristic Features of the Sentence

4. Hierarchical Categorial Constituent Structure

5. The Subject

6. The Predicate

7. Subject-Verb Concord

8. The Predicative

9. The Object

10. The Attribute and Apposition

11. The Adverbial Modifier

12. The Loose Secondary Parts of the Sentence

13. Nexus Constructions

14. Word Order

15. Intensity and Emphasis in English Sentence Structure

16. Presenting and Focusing Information: Focusing Rules

17. Sentences with Homogeneous Parts and Cases of Transition

from Simple to Composite Sentences

18. The Compound Sentence

19. The Complex Sentence

20. Syntactic and Information Structure Analysis of Sentences
в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


N/A

г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


N/A

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)


N/A

13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


интернет, мултимедии, библиотека и американски център

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 18 декември 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница