4. Равнище на курса (окс)Дата18.12.2018
Размер132.46 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 25/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


1.3. Педагогика на обучението по ...

Специалност(и)

<наименование>1


Балканистика, Български език и новогръцки език

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Методика на обучението по новогръцки език и литература

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС”магистър”, ОКС „бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


3-та

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


V семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


4

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Доц. д-р Кристина Танева

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

Студентите, които успешно са завършили обучението си по тази учебна дисциплина,

ще знаят:


- Системата и съдържанието на глотодидактиката като наука;

- Подходите, методите и принципите на чуждоезиковото обучение;

- Факторите за изграждане на ефективна чуждоезикова практика;

- Специфичните психолингвистични особености на овладяване на чужд (гръцки) език;

- Съвременни лингвотехнологии за преподаване на чужд език;

- Основите на европейската езикова политика.


ще могат:


Да подбират методи на преподаване, адекватни на типа обучавани и стиловете им на учене;

Да подготвят и структурират отделните типове уроци в различните етапи на обучение;

Да изготвят европейско езиково портфолио.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Лекционната форма на поднасяне на учебното съдържание е съчетана с практически упражнения, на които се коментират и разработват различни методически единици и съвременни проблеми на чуждоезиковото обучение.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Методиката на чуждоезиковото обучение е научна дисциплина, която предполага съчетаването на необходимите, задълбочени знания и речеви умения по съответния език- цел с познаването на психолингвистичните особености на неговото усвояване, преподаване и научаване на различни възрастови и речеви равнища. Добрата методическа подготовка на студентите изисква определени знания и умения от следните предходни курсове:

За специалност ”Балканистика”

Новогръцки език (практически курс)

Новогръцка литература

Увод в балканското езикознание

Старогръцка литература

Съвременен български език

За специалност „Български език и новогръцки”

Новогръцки език (практически курс)

Старогръцка литература

Увод в литературната теория

Увод в общото езикознание

Педагогика

Психология

И за двете специалности са важни като едновременни следните учебни дисциплини: Съвременен новогръцки език (морфология), Съвременен новогръцки език (синтаксис), Съвременен новогръцки език (фонетика), Съвременен новогръцки език (лексикология).

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


За специалност „Балканистика”:

Лингвокултурология

Интеркултурна комуникация

Етнолингвистика

За специалност „Български език и новогръцки”:

Новогръцки литературен канон

Странознание на Гърция

Културни реалии на Гърция

Писане и редактиране на текст (новогръцки)

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Лекционният курс разглежда глотодидактиката като съвременна научна дисциплина, обединяваща лингвистични, педагогически и психологически знания. Студентите се запознават със системата, съдържанието, методите и принципите на чуждоезиковата методика, със структурата на урока по чужд език и неговото приложение. В духа на комуникативно-дейностния подход се конструират традиционни и модерни технологии за преподаване на новогръцки език по основните речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане.

Представени са критериите и начините за контрол и оценка на ученическите постижения; очертан е професионалният профил на учителя по чужд език в съвременното образователно пространство.Учебната програма по дисциплината завършва с кратък преглед на актуални въпроси на българската и европейската езикова политика.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


 1. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М., 2003

 2. Гочева, Е. Чуждоезиково обучение. Лодос, С.,2000

 3. Европейский языковой портфель. Предложения по разработке. Страсбург,1997

 4. Кременска, Ан. Уеббазирано обучение по чужд език. Изток-Запад, С., 2011

 5. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. М., 2003

 6. Пороманска, Ст. Новогръцкият език в българските университети. В: Европа 2001, ХІV, 2007, №1, с. 50-51

 7. Стефанова, П. Методика на чуждоезиковото обучение. Парадигма, С., 1999

 8. Стефанова, П. Чуждоезиковото обучение, учене, преподаване, оценяване. Сиела, С., 2007

 9. Стефанова, П. Учебният комплекс в теорията и практиката на чуждоезиковото обучение. Анубис, С., 2007

 10. Стойчева,М. Европейска езикова политика. УИ „Св. Кл.Охридски”, С., 2006

 11. Симеонова, Й. Преподавателят по чужд език с комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. Фирма “Актив Комерс”, С., 2000

 12. Танева, Кр. Българският език в огледалото на метафората. В: Чуждоезиково обучение, бр.3, 2009

 13. Ценкова, А. Чуждият език в съвременния междукултурен диалог. В: Чуждоезиково обучение, бр. 4, 2009, стр.63-69

 14. Шопов, Т. Чуждоезиковата методика. УИ”Св. Кл.Охридски”,С., 2005

 15. Шопов, Т. Съвременните езици: подходи, планове, процедури. Международно висше бизнес училище, Благоевград, 2008

 16. Language processing in bilingual children. Ed. By Ellen Bialystok. Cambridge University Press, 1991

 17. Littlewood, W. Communicative Language Teaching – an Introduction. Cambridge University Press. 1983

 18. Pfeiffer, W. Nauka jezykow obcych. Od praktiki do praktiki. Wagros, Poznan, 2001

 19. Richards, J., Theodore S. Rodgers. Approaches and Methods in Language Teaching. Prosveta, Cambridge University Press, 1992

 20. Аналитико програма. Αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Ενηλίκους (Επίπεδο 1 και 2: Εισαγωγικό και Βασικό). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 1998.

 21. Мицис Μήτσης, Ν. Στοιχειώδεις αρχές της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας: διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Αθήνα, Gutengerg, 199815.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Обучението по дисциплината предполага посещение от студентите на теоретичен лекционен курс и участие в тематично организирани практически упражнения, на които те разработват и анализират различните типове уроци, подбират методи и упражнения за съответните етапи на обучение. При желание и поява на интерес от обучаваните се разработва курсова задача или реферат.

<списък от планирани учебни дейности: лекции, семинари, самоподготовка

<списък от други учебни дейности : разработване на курсова работа или реферат, на отделни методически единици.

Методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците: устно изложение, коментар, анализ, дискусия, методът на „мозъчната атака”.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит ( разработване на тема от учебната програма, представена в лекционния курс), самостоятелно структуриран и детайлно описан план на урок по новогръцки език и при проява на желание и интерес – писане на реферат, тематично свързан с учебния конспект.

Крайната оценка се формира от текущо наблюдение на студентската активност в двете форми на обучение – лекционна и практически упражнения (25%), от оценката на разработения теоретичен въпрос (50%) и плана на урока (25%).

.

Критерии за оценяване:  1. Степен на усвоеност на теоретичното съдържание.

  2. Системно и задълбочено участие в семинарните упражнения.

  3. Способност за методически анализ на дискутирани методически единици и на разгледани в лекционния курс проблемни въпроси.


17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български, със сравнения и примери на новогръцки, руски, английски, полски език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доц. д-р Кристина Танева

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Глотодидактиката ( методика на чуждоезиковото обучение) като наука.

Характеристика на глотодидактиката като научна дисциплина. Предмет, цели и методи на изследване (качествени и количествени).2. Система и съдържание на глотодидактиката.

Учител- обучаван - основна релация в глотодидактичната система. Езикът като централен елемент в глотодидактичната система. Глотодидактични материали и функцията им в процеса на усвояване на чужд език. Условия за усвояване на чужд език. Връзка на глотодидактиката със сродни науки.

3. Специфика на овладяването на чужд език / билингвизъм, диглосия, трансфер и интерференция/.

Значение на грешката в процеса на езиково обучение.4. Принципи на чуждоезиковото обучение - общодидактически и частнометодически.

Принципи на Роберт Ладо.5. Етапи в програмирането на чуждоезиковото обучение.

Дидактичен етап. Характеристика и фази: научна, методична и прагматична. Учебен план, методи на обучение, материали. Инфраструктура. Програмно разпределение. Конспекти на учебните единици. Дидактичен етап. Следдидактичен етап.6. Основи на методиката на обучението по чужд език.

Понятия и функции на методиката на чуждоезиковото обучение. Таксономия на методиката на чуждоезиковото обучение. Специфични методики на обучение.7. Методи на обучението по чужд език. Типове, класификация Кратък исторически преглед у нас и по света. Селективно-интегративна методология и методи на обучение. Фактори, детерминиращи развоя на методите на обучение.

8. Образователни идеологии в ЧЕО.

9. Теории за чуждоезиково обучение.

10. Система но ЧЕО в България. Цели и съдържание на ЧЕО.

11. Урокът по чужд език.

Структура на урока.Типове уроци; приложение в зависимост от етапа на обучение.12. Слушане с разбиране (аудиране). Слушането като процес.

Значение на слушането при усвояването на чужди езици. Усъвършенстване на слушането - техники и методи.

13. Запознаване с интонационния облик на гръцкия език. Говоренето като речева дейност.Форми на говоренето. Овладяване на гръцката фонетична система. Усвояване на произношението и на основните интонационни модели. Фонетични упражнения.
14. Конструиране на устно речево изказване (монолог и диалог) в процеса на чуждоезиковото обучение.

Езиковата продукция на учениците като комуникативен акт. Монолог и разговор. Говорене и писане. Спазване на правилата като модел на продуциране. Комуникативно-действен и ролеви подход в ранните етапи на усвояване на устна чуждоезична реч. Учебни диалози и монолози


15. Разбиране на дискурса в процеса на усвояване на устната чуждоезична реч.

Дискурсът като знание и умение в чуждоезиковото обучение. Функции на дискурса в средното училище. Разбиране на дискурса като комуникативен акт. Процесът на разбиране като търсене на смисъл. Графемен и фонемен облик на дискурса и взаимната им релация. Разбирането като семантизация, интерпретация и оценяване.

16. Модели на процеса на четене в чуждоезиковото обучение.

Представи за процеса на четене в майчин и чужд език - преход от единия към другия. Типове четене и техните дидактични функции. Подготовка за четене на чужд език. Стратегии на четене. Психолингвистични концепции за разбиране на дискурса и принципи за развитие на рецептивните умения.17. Писането като вид речева дейност.

Запознаване с гръцките графеми. Говоренето и писането в контекста на естествена и изкуствена комуникативна ситуация. Упражнения за развитие на уменията за писане.

18. Специфика на учебната работа върху лексиката на гръцкия език. Технология за въвеждане и семантизиране на лексиката. Упражнения за затвърждаване на значението на думите и включването им в активния лексикален фонд на учениците.

19. Принципи при преподаване на гръцката граматична система. Съпоставителен анализ на особеностите на граматичния строеж на българския и гръцкия език. Изграждане на правилен граматичен стереотип при употребата на гръцки език в разнообразни комуникативни ситуации.

20. Възприемане и разбиране на художествен текст в условията на овладяване на чужд език.

Специфика на методическата работа с текста.21. Контрол и оценяване на езиковите постижения на учениците.

Критерии. Системи. Тестове - съставяне, прилагане и оценяване.

22. Професионален профил на учителя по чужд език и взаимовръзката му с потребностите на практиката. Планиране и разпределение на учебния материал. Компетенции на учителя по чужд език в училище: езикова, методична, педагогична, крае- и културоведска. Въпроси на професионалната квалификация.

23. Въпроси на езиковата политика.

Основи на европейската езикова политика. Ранг на отделните езици в интеркултурната комуникация. Българска езикова политика. Сертификати за равнище на овладяност на чуждия език. Европейско езиково портфолио.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


 1. Традиционни и новаторски методи за развитие на устната чуждоезична реч – анализ на учебни комплекси за преподаване на новогръцки език.

 2. Типове уроци в чуждоезиковото обучение – разработване, сравняване, анализ.

 3. Комплекси упражнения за подготовка за писане и четене на новогръцки език.

 4. Изработване на европейско езиково портфолио


д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


За целите на преподаването – представяне на презентации по част от лекционните теми, е осигурен преносим компютър и мултимедиен проектор.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 18 декември 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница