4. Равнище на курса (окс)Дата18.12.2018
Размер59.54 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 2/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1 Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Приложна лингвистика

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Основи на социолингвистиката

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС 'бакалавър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


3

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


5

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Радослава Минкова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите тази учебна дисдиплина ще имат основни познания за предмета, проблемите и развитието на Социолингвистиката в Северна Америка, Англия, Франция, Италия и Германия с типични представители: Бернщайн, Улрих Оверман, Оскар Негт, Улрих Амон и Ханс Бюлер.

ще могат ...


ще могат да различават езика на различни социални грури, възрасти, полове и институции: социолект, идеолект, функциолект, жаргон и диалект.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


знания и умения по немски език на ниво В2

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


история и цивилизация

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Проследява се първоначалното развитие на социолингвистиката от нейното зараждане като наука през 60-те години на XX век в Северна Америка, Англия, Франция, Италия и Германия на фона на духовното и политическо развитие. Разглеждат се проблеми на конкретното взаимодействие на език и общество в исторически ситуации като се набляга на хетерогенността на отделния исторически език, на едновременното съществуване на няколко езика в една нация и на кодифицирането на езиците. Изтъква се взаимовръзката на социолингвистиката и историята на езика като се проследява връзката между различните езици и връзките между подсистемите на един език. Обсъждат се проблеми на социолингвистиката като наука свързани със събирането на данни както и създаването на теория и обратното влияние на социолингвистиката върху теорията на общото езикознание. Обръща се внимание на по-новото развитие на социолингвистиката. На семинарните упражнение се разглеждат езикови проблеми на различни социални групи, възрасти, полове и обществени институции като се акцентира особено на културното и езиково многообразие.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Schlieben-Lange, Brigitte: Soziolinguistik. Eine Einführung. Verlag W. Kohlhammer: Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1991

Veith, Werner H. : Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch. Gunter Narr Verlag Tübingen, 2005


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции, семинари, тестове, реферати

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с изпит

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


немски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Радослава Минкова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Die Problemstellung der Soziolinguistik

2. Wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung der Soziolinguistik. Die Soziolinguistik in Nordamerika

3. Die Soziolinguistik in England, Frankreich und Italien

4. Die Soziolinguistik in der Bundesrepublik

5. Probleme der Soziolinguistik. Heterogenität der historischen Einzelsprache

6. Zusammenleben mehrerer Sprachen in einer Nation

7. Kodifizierung von Sprachen

8. Attitude (Einstellungen)

9. Soziolinguistik und Sprachgeschichte

10. Die Probleme der Soziolinguistik als Wissenschaft

11. Probleme der soziolinguistischenTheoriebildung

12. Rückwirkung der Soziolinguistik auf die Theoriebildung der allgemeinen Sprachwissenschaft. Stellung der Soziolinguistik zu benachbarten Disziplinen

13. Neuere Entwicklungen in der Soziolinguistik

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. Theoretische Grundlagen der Soziolinguistik: Handlungsorientierung, Sysemorientierung

2. Primäre sprachliche Sozialisation: Gesellschaft und Individuum, Kindheit und Sprache

3. Soziolinguale Ausgrenzung: Schüler und Jugendliche, Sondersprachen Erwachsener

4. Kommunikationskonflikte in Institutionen: Öffentliche Ordnung und Verwaltung, Schule

5. Sprachliche Varietäten: Theorie und Empirie, Soziolinguistik der Stadt

6. Geschlechts- und altersspezifische Sprachkonflikte: Geschlecht und Sprache, Alter und Sprache7. Kulturelle und sprachliche Vielfalt: Multikulturelle, multiethnische, polyglossische Gesellschaft, multilinguale Gesellschaft

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Добра материална и техническа база, чуждоезикова библиотека в Нова сграда, Немска читалня на Гьоте-институт. Компютри и интернет.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 18 декември 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница