4. Равнище на курса (окс)Дата14.01.2019
Размер66.89 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 25/9/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по славянска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Славянска филология – бохемистика

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


История на чешката литература (втора част)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС магистър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


IV-V

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


8-9

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


4+4

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


доц. д-р Жоржета Чолакова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Курсът обхваща развитието на чешката литература от края на Възраждането до началото на ХХI век. Студентите получават знания за спецификата на чешкото литературно развитие в жанрово, тематично и поетологично отношение, изграждат стройна система от естетически ориентири, които им помагат да проследят еволюцията на чешкото литературно съзнание от раждането на реализма през развитието на модернизма до съвременната постмодернистка проза.

ще могат ...


Завършилите курса придобиват литературоведски компетентности както по отношение на разглеждания етап от развитието на чешката литература., така и практически умения в интерпретацията на художествени текстове, принадлежащи на чешката литературната класика. Те ще могат да прилагат усвоените знания и в компаративистичен план.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно – лекции и упражнения

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Да познават общоевропейските характеристики на културните епохи.

Да познават литературния канон на западноевропейските и славянските литератури (включително и българската) през разглеждания период.

Да ползват свободно литературоведския терминологичен апарат.

Да владеят чешки език на ниво, позволяващо четене на разглежданите текстове в оригинал.


12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Съдържанието на курса представя в диахронен план чешката литература от средата на XIX век до наши дни. Материалът е организиран в тематични цикли, които последователно представят развитието на реализма, модернизма и постмодернизма. Втората половина на ХIX век е време на интензивно развитие на критическия реализъм и на оживена литературна дискусия между новосъздадените школи – „Май”, „Освета”, „Рух”, „Лумир”. През 70-те и 80-те години се създават нови жанрови структури: исторически роман (А. Ирасек), научна фантастика (Я. Арбес), късия разказ от Чеховски тип (Я. Неруда). Многообразието от значими явления се засилва в края на века, когато още с първите си литературни манифестации през 90-те години модернизмът утвърждава поетиката на символизма и импресионизма и импулсира раждането на модерната литературна критика (Фр. Кс. Шалда). Първата фаза на модернизма – Модерната, и втората – авангардизмът с принадлежащите му школи и течения, са обстойно представени в тематично обособени цикли, в които чешките литературни факти са интерпретирани както с оглед на техния генезис, така и на естетическото им взаимодействие със съответните общоевропейски тенденции. Разглеждат се особеностите в художествената концепция за езика на отделните течения – кубизъм, цивилизъм, експресионизъм, поетизъм и сюрреализъм. В отделен тематичен цикъл се разглежда литературата на реализма от първата половина на ХХ век и по-конкретно творчеството на Ярослав Хашек и Карел Чапек. Политическият прелом след края на Втората световна война и последствията от комунистическата цензура и репресиите над писателите и въобще над чешката интелигенция стават причина за обособяването на официозна, вътрешно дисидентска и емигрантска литература. Постмодернистката вълна, която се появява през 90-те години предимно в прозата и до днес се налага като доминираща естетическа тенденция, е представена чрез творчеството на Михал Айваз, Даниела Ходрова, Иржи Кратохвил и др.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>

Христина Балабанова, Иван Павлов, Величко Тодоров. История на чешката литература. Част ІІ. София, “Наука и изкуство”, 1989.

Иван Павлов. Величко Тодоров. Българо-чешки литературни паралели. І-ІІ. София, 1983, 1992.

Pavel Janoušek. Dějiny české literatury 1945-1989. I-IV. Praha, Academia, 2008-2011.

Добромир Григоров. Милан Кундера. София, 2000.

Жоржета Чолакова. Лицата на човека в поезията на чешкия авангардизъм. Пловдив, 1998.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции със спорадично включване на мултимедия;

упражнения, в които се анализират художествени текстове;самоподготовка, която освен прочита на определен набор от произведения включва и писмени домашни задачи – рефериране на статии, план-конспекти, интерпретативни разработки.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Крайната оценка е комплексна. В нея участват оценките от:

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български език, чешки език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


доц. д-р Жоржета Чолакова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 14 януари 2019 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница