4. Равнище на курса (окс)Дата22.01.2019
Размер61.21 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 17/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Балканистика, Български език и новогръцки език (и други)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Старогръцкa историческа проза

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Факултативен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


Магистър, бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


Трета , четвърта или пета

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


Пети, седми или девети

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>
3

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Доц. д-р Станка Козарова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Завършилите дисциплината ще имат по-задълбочени и систематизирани познания за старогръцката историческа проза от класическия период. Ще познават произведенията на Ксенофонт, Херодот и Тукидид. Ще подобрят и задълбочат знанията си по старогръцки език. Ще познават текстове от класическата гръцка проза в оригинал. Ще имат познания за езика на Херодот.

ще могат ...


Ще могат да четат с речник и помагала оригинални исторически текстове на старогръцки език.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно преподаване.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Трябва да е взет успешно задължителният курс по старогръцки език.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Полезни връзки могат да се направят с всички езиковедски дисциплини. В тясната област се препоръчват факултивните дисциплини Проблеми на старогръцката морфология и Латински език (ІІ част).

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът прави обща характеристика на старогръцката историческа от класическия период. Представя произведенията на големите автори на исторически съчинения Херодот, Тукидид и Ксенофонт. Откъси от творбите им се четат в оригинал.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


 • Богданов, Б., Старогръцката литература, С., 1992.

 • Тронски, И., История на античната литература, С. 1981.

 • Милев Ал., Г. Михайлов, Старогръцка граматика. София, 1979 и сл.

 • Войнов, М. и др., Старогръцко-български речник, С., 1992 и сл.

 • Liddell, H.G. , R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford, 1995.

 • Милев, Ал., Г. Михайлов, З. Попова, Курс по старогръцки език, С. , 1979.

 • Xenofon, Expeditio Cyri, Teubner, ed. C. Hude, 1972.

 • Xenofon, Institutio Cyri, Teubner, ed. W. Gemoll, 1968.

 • Ксенофонт, Исторически съчинения, С. ,1984.

 • Ксенофонт, Киропедия, С., 1995.

 • Херодот, Исторически новели, С. 1982.

 • Херодот, История, С.ч.1, 1986 и ч.2, 1990.

 • Тукидид, Избрани страници, С., 1988.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Курсът се състои от лекции и самоподготовка. На лекциите се прави преглед на наследството от историческа проза в старогръцката литература и се отделя специално внимание на Херодот, Тукидид и Ксенофонт. Разглеждат се техните теми и идеи, авторски почерк и постижения. Четат се и се коментират текстове в оригинал, като студентите се запознават с езиковите и диалектните особености на всеки от авторите.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с изпит. За него студентите подготвят предварително като самостоятелна задача превод и коментар на откъс от Ксенофонт и се провежда устно събеседване.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доц. д-р Станка Козарова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Мястото на историческата проза в старогръцката литература. Основни представители, традиция и новаторство.

2. Ксенофонт. «Походът на Кир». Четене на пасажи от І книга, превод и коментар. «Гръцка история». «Възпитанието на Кир».

3. Херодот и неговата «История». Главни особености на йонийския диалект и езика на Херодот. Четене на пасажи, превод и коментар.

4. Тукидид и «История на пелопонеската война». Четене на пасажи от увода и речта на Перикъл пред атиняните.5. Влияние на историческата проза и конкретно на тези автори върху по-нататъшната гръцка, римска и нова литература.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Студентите получават хендаути. При възможност се правят мултимедийни презентации. Провеждат се консултации онлайн и се предоставят линкове за допълнителни материали.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 22 януари 2019 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница