40 души дневно ще могат да ползват услугитеДата08.05.2018
Размер111.63 Kb.
#68750
40 души дневно ще могат да ползват услугите на открития в София център за хора с увреждания, информира БНР на 10 август 2006

. Инициативата се организира по проект на сдружение „Здраве за всички", финансиран от Американската агенция за международно развитие. Центърът ще раздава безплатно широка гама от технически средства, обучение за ползването им, сервизно обслужване и консултации. За да ползват предоставяните услуги и за да вземат безплатно съответното техническо помощно средство, нуждаещите се трябва да предоставят протокол от лекарска комисия в дирекция „Социално подпомагане", откъдето ще им бъде издавана заповед за получаване. Центърът се на мира на булевард Освободител №25.Национална среща по проблемите на заетостта на хора с нарушено зрение

Фондация "Тайм", съвместно с Министерство на труда и социалната политика и фондация ‘Хоризонти' организираха национална среща на заинтересованите страни по проблемите на заетостта на хора с нарушено зрение. при наемане на работа и съдействие за интегрирането им в работна среда", финансиран по програма ФАР ‘Развитие на гражданското общество 2002' на ЕС. Основна цел на проекта е да се повиши заетостта сред хората със зрителни увреждания, като по този начин се преодолее социалната им изолация и те пълноценно да се интегрират в обществото. В срещата участие взеха представители на всички заинтересовани страни по проблема - държавни институции и организации, неправителствени организации и представители на работодателски организации и по-големи работодатели от цялата страна. Дейностите, реализирани по проекта, включват: изготвяне на каталог с професиите, достъпни за хора със зрителни увреждания; организиране на обучение за професионално ориентиране в 12 клас в УДНЗ - София; адаптиране на страницата на "ДжобТайгър" ЕООД за използване от хора със зрителни увреждания, откриване на ресурсен център в помощ на хора с нарушено зрение и развитие на обучителни и информационни услуги, които да се предоставят в него.
Минчо Коралски, председател на Агенцията за хората с увреждания:Все още слугуваме на чиновници

Обществото да не приема хората с увреждания като екзотика, а като равни, казва бившият министър . Минчо Коралски е роден на 5 септември 1951 година в София, завършил е право в Софийския университет. Бил е ревизор, главен специалист и председател на Държавния институт по обществено осигуряване. Работил е като специалист по трудовоправно законодателство и зам.-председател на Комисията по трудово и социално осигуряване. Един от създателите и първите директори на НОИ. Бил е зам.-министър и министър на труда и социалните грижи. В момента е председател на Агенцията за хората с увреждания.

Първо трябва да направим достъпни всички видове транспорт - автобусния, железопътния, въздушния, за хората с увреждания. Всеки от тях има специфични изисквания, които, след като бъдат приложени, позволяват достъпа както на трудно подвижните, така и на хората с ментални увреждания - например с влошено зрение или напълно незрящите. Обмисляме също да разработим специални транспортни схеми и да бъдат предвидени транспортни средства, които да позволяват свободен достъп на хората с увреждания до транспортната инфраструктура. Чрез транспорта ние бихме могли да реализираме на практика интеграцията на инвалидите в обществото. Защото за каква интеграция можем да говорим, ако човек трябва да си седи само вкъщи. Транспортът като едно по-широко понятие означава и адаптиране на околната среда. Защото освен достъпа до всички видове транспорт проблем е и придвижването с инвалидни колички в града. - Какво не е направено? - Не е адаптирана околната среда - не са скосени тротоарите, не са озвучени всички големи кръстовища за хора със зрителни увреждания. Ние стартираме програма по проблеми, които хората в Европа от години са решили и вървят напред. Аз се надявам, че веднъж тръгне ли този процес, той е необратим и обществото ще се убеди, че създаването на достъпна среда за хората с увреждания е благо, което ползва всички, а не само хората с увреждания. То ще ползва и младите семейства, майките с деца, възрастните хора, които без да са инвалиди, имат достатъчно проблеми с придвижването.

Достъпната среда е всеобщо благо, не е само жест за хората с увреждания.Опростява се процедурата за изготвяне на социална оценка на хората с увреждания

Всяко лице с трайно увреждане или негов упълномощен представител ще има възможност да присъства на заседанието, на което се извършва неговата социална оценка. Комисиите ще уведомяват лицата не по-късно от три дни преди датата на провеждане на заседанието, на което ще се разглеждат техните молби. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, одобрени от кабинета. Измененията се отнасят главно до реда и условията за извършване на социалната оценка на хората с увреждания. Новите текстове гарантират по-голяма обективност и прилагане на индивидуален подход при определяне на потребностите от рехабилитация и възможностите за интеграция на всяко отделно лице. Комисиите вече няма формално да се позовават на доклад от социален работник, а ще изготвят социалната оценка на основата на лични впечатления и констатации за човека с увреждане, като на него ще му се дава възможност да присъства на заседанието на комисията заедно с други експерти и представител на неправителствената организация, в която членува. Социалната оценка ще се извършва на основата на медицинската експертиза, но акцентът ще се поставя върху възможностите за интеграция и професионална реализация. Намаляват се сроковете на процедурата за изготвяне на социалната оценка, облекчават се хората при подаване на молби и документи за ползване на права и услуги. Месечна добавка за обучение в размер на 20 на сто от гарантирания минимален доход ще се предоставя на деца с трайно намалена възможност за социална адаптация и лица със 71 и над 71 на сто трайно намалена работоспособност, които имат потребност от придобиване на допълнителни знания и умения, чрез различни форми на обучение, извън заложените в системата на общообразователната подготовка. При наличие на лекарско предписание тези лица ще получават и месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти в размер на 15 на сто от минималния гарантиран доход. Промените предвиждат още заповедите за отпускане на целеви помощи за помощни средства, приспособления и съоръжения след изтичане на експлоатационния срок да се издават въз основа на първоначалните медицински документи, които удостоверяват нуждата от тях. Разписани са и допълнителни изисквания към работодателите с цел създаване на механизъм за контрол при неспазване на разпоредбите на закона за наемане на хора с увреждания.когато сте с незрящ

По различни причини може да ви се случи да имате контакт с невиждащи хора. Може би някой член от семейството ви да е сполетян от тежката съдба на невиждащите или някое от децата ви трябва от малко да понася затрудненията от слепотата или слабото зрение. Или сте срещнали случайно човек с недостатък в зрението, на когото желаете да помогнете. Може и да е служебно задължение в някои случаи.

И между слепите има бързи и бавни, сръчни и несръчни, такива, които лесно се ориентират, и други, които трудно се справят с обстановката. Всички тези различия ще определят по какъв начин да действате. С течение на времето вие ще се научите кога, как и до каква степен да помагате. Когато слепият е млад, с него можете да се движите бързо и леко навсякъде, при по-възрастните е необходимо обаче повече внимание и предупреждаване за препятствията, които се срещат по пътя.

Когато водите сляп, предложете му да ви хване за ръката /малко над лакътя/, като невиждащият върви половин крачка по-назад от вас. Лицата с остатъчно зрение, а също и напълно слепи, но много добре ориентиращи се в пространството, могат да се движат понякога и само като леко докосват с рамо водача. Когато пътят е труден или когато трябва да се мине през много хора, придружителят върви винаги малко напред. Ориентирите трябва да се казват по възможност ясно и кратко, точно определени.

Често пъти придружителят иска да свърши всичко той, да поеме най-тежкия товар. Това не е необходимо, а и не е разумно. По-добре е да се помага там, където е необходимо зрение, а не с физическа сила. Един здрав и психически нормален сляп човек може да се справя с всичко, което е във възможностите на запазените му сетива. Естествено, придружителят не може веднага да открие до каква степен е самостоятелен партньорът му, но с течение на времето това ще се изясни. Например, не е необходимо да се казва, че косата е добре сресана или ципът е затворен. Това той установява сам с ръка лесно и бързо. Но ако дрехата му е изцапана, или има бримка на чорапа, трябва да предупредим. Ако срещнете негов познат, добре е своевременно да предупредите кой идва и в коя посока да поздрави. Когато придружителят разбере, че някой познат желае да поговори насаме с придружавания, оттегля се малко настрана, но предупреждава къде се намира.

В началото придружителят трябва да разбере дали партньорът му се интересува от пейзажи или от външния вид на хора, сгради и други предмети. Интересите могат да бъдат много различни. Важно е да се знае, че е неправилно да считаме, че щом един човек е сляп, той непременно трябва да бъде занимаван непрекъснато, понеже няма никакви впечатления. Истина е, че той има впечатления, само че те са от друго естество.

Много хора в разговор със сляп не се решават да употребяват думи като: виждам, гледам, сляп, слепота. Те говорят приблизително така: “Чичо ми беше получил същото нещо” или “Баба ми е също така”, а ако изпуснат и кажат думата “виждам”, се чувстват неудобно или започват да се извиняват.

Трябва да се знае, че много от самите слепи често разказват шеги за собствения си недъг. Те възприемат и употребяват думите “сляп” и “слепота”, както всички останали думи, а глаголът “виждам” използуват, за да изразяват своя специфичен начин на виждане: чувам, възприемам, пипам, опипвам и т.Автогенен тренинг

Автогенният тренинг представлява концентрирано себеотпускане. Този метод произлиза от учението за хипноза и от сродни на нея психотерапевтични техники.

Всички заболявания с невротични и психогенни компоненти са подходящи за лечение с автогенен тренинг.

Такива са: безсъние, вегетативни нарушения, притеснение, безпокойство, тревога, неврози, натрапли вости, депресивни състояния, хипертония, стенокардия, състояние след сърдечен инфаркт, стомашно-чревни заболявания, климактериум.

Опитът показва, че "меки", безхарактерни личности по-добре усвояват автогенния тренинг, отколкото "силния човек". Пациенти със слабости в логичното мислене, но с богат емоционален живот вярват в ефективността на автогенния тренинг повече, отколкото сухи, вечно колебаещи се интелектуалци, и съответно постигат по-значителен успех.

Известно значение имат и други личностни особености - точните, търпеливите и уравновесените са по-подходящи за автогенен тренинг, отколкото активните, нервните и агресивните лица.

Успява онзи, който не се поддава на импулсите по време на тренинг, а потъва в себе си без опит за анализ и противодействие. Начинаещият трябва да е настроен неутрално. Много по-добре, ако той има доверие в автогенния тренинг, ако иска да промени себе си, ако е готов за промяна и вярва, че може да я постигне. За да има положителен резултат, единственото изискване към пациента е системното и последователно трениране.

Автогенният тренинг като средство за отдих е приложим навсякъде и особено при професии с ненормиран и неритмичен работен ден. Пет-десет-минутен автогенен тренинг осигурява няколко часа висока работоспособност, тонус и самочувствие. Във всекидневната дейност има много моменти, когато човек не върши нищо съществено /в асансьор, в транспорта, при чакане на опашка, престои/. С помощта на автогенния тренинг тези моменти могат да се използват за ефективна почивка. Достатъчно е да се прави "минитренинг", т.е.релаксация /отпускане/ на лицето, рамена та, ставите и да се набляга на издишването. Автогенният тренинг дава възможност за премахване на страха, за самовнушаване на положителни емоции, емоционално наситени действия и на чувство за бодрост. Освобождаването на пасивното внимание при автогенен тренинг изисква от пациентите избягване на "външните и вътреш ните шумове", които биха привлекли пасивно внимание, т.е. - необходими са тихо помещение, полумрак, удобни дрехи, удобна поза и тренировката да се провежда след нахранване. Упражненията се правят три пъти на ден, със затворени очи, в продължение на 30 до 300 секунди. Често допускани грешки при заемане на позата са асиметрия на тялото, остатъчно напрежение и затруднено движение на диафрагмата. Базисната формула "Аз съм спокоен" е основна за автогенния тренинг. В началото съдържанието на базисната формула не отговаря на действителността и тя може да бъде заместена с "почивам си" или "обгръща ме спокойствие". Овладяването й се улеснява от създаване на по-богатата представа, която закономерно успокоява, напр. "лежане на поляна", "лежане на топъл пясък на брега на морето". След упражнение ръцете и краката задължително енергично се раздвижват и тогава се отварят очите .ЛюБОПИТНО

Симеон Петров е български авиатор, роден на 1 септември 1888 година в Русе. Служи в 4-ти артилерийски полк в София. След конкурс е изпратен в школата за обучение на пилоти на Луи Блерио в Етамп край Париж.Той е първият авиатор в световната история, който приземява самолет със спрял двигател. По повод на това геройство във Франция издават картичка с лика му. Заедно с Христо Топракчиев разработват методика за приземяване на самолети със спрял двигател, която е приета в програмата за обучение на пилоти в школата на Луи Блерио.Симеон Петров е първият правоспособен български пилот и е първият български авиатор, летял над България. Този полет е извършен на 13 август 1912 г. След това заминава за Русия за закупуването на аероплани. Изпълнил задачата си, той се връща в България към средата на октомври 1912 г. По време на Балканската война извършва редица бойни полети. На 14 март 1913 г. излита със своя самолет "Блерио" към противниковата столица Цариград/Истанбул, но поради лоша видимост е принуден да се върне след Епиватос.Конструира авиационните бомби тип „Чаталджа“, изключително успешна конструкция. Впоследствие чертежите са предадени на Германия и бомбата е използвана от Централните сили до края на Първата световна война.Той е началник на II-ро аеропланно отделение.След войната Петров се занимава с внос на спортни стоки и най-вече велосипеди. Водач е на българския колоездачен отбор на Олимпийските игри в Берлин през 1936 г. Най-първо внася от Франция грамофонни плочи, а по-късно организира производството им в България. За тази цел през 1938 г. той създава дружеството "СИМОНАВИЯ" (от СИМеОН АВИАтора). Марката на плочите е "Орфей". Дружеството записва повече от 5000 плочи, които са основа на репертоара на Радио София. През 1947 г. то е национализирано и е преименувано "Балкантон". Самият Петров става работник-бобиньор в софийския Силнотоков завод. Умира, забравен от всички, през 1950 г. в София.


НАЙ-ДОБРИ ПОСОКИ СПОРЕД ФЪН ШУЙ

Съществуващите осем посоки се делят на 4 успешни и 4 неуспешни.

Успешните, подредени по реда на намаляване на силата на влияние, са:

Шен Ци (“произвеждаща добра ЧИ”) - това е най-успешната посока.

Тян И (“небесният доктор”) - Препоръчва се при здравословни проблеми да се седи с лице в тази посока или да се лежи с глава насочена в тази посока.

Нян Ян (“дълголетие”) - Удачна посока за входната врата, гостната или спалнята. Води до постигане на хармония в семейството, поражда разбирателство и толерантност във взаимоотношенията.

Фу Вей (“добър живот”) - най-слаба от успешните посоки. Влияе върху личността на човек. Това е отлична посока за стимулиране на ума и мисълта. Увеличава личните възможности и способности, което я прави подходяща посока за работно място на ръководители и мениджъри. Препоръчва се и на студенти подготвящи се за изпити или работещи над писмени задания.

Неуспешните посоки, подредени по реда на намаляване на лошото влияние, са:

Цзюе Мин (“нещастна съдба”) - най-неблагоприятната посока. Ако входната ви врата е насочена в тази посока, ще изгубите всичките си потомци. Децата и внуците ви ще загинат и рода ви ще бъде прекъснат. Също така може да загубите богатството си, а целият ви живот ще протича не както трябва. Семейството ви ще страда от редовни здравословни проблеми. Избягвайте подобно направление на всяка цена.

У Гуй (“петте призрака”) - Смята се, че ако входната врата на жилището ви е в тази посока, всички ваши работници ще ви изоставят. Попадането на важни помещения и врати в тази посока може да доведе до увеличаване на караниците в дома.

Лю Ша (“шестте демона”) - Нанася тежки вреди на семейството и на семейния бизнес. Възможно е възникването на юридически проблеми, а член от семейството ще бъде постоянно болен (възможна е дори смърт). Майсторите по фън шуй, често препоръчват в съответната част на дома, да се поставя тоалетната, за да може негативната ЧИ енергия да изтича.

Хо Хай (“нещастие”) - Най-слабо неблагоприятната посока. Неуспехи и нещастни случаи - това е направление, което води към бедствия, но не означава пълен крах. Например, ако спите с глава насочена в тази посока, може да загубите не много голямо дело или да го спечелите, но похарчвайки повече средства. Нещо като “най-малкото зло”.Съставители:

Инж. Румен Петков, н.с. инж. Гергана Спиридонова

Гена Дочева Николинка Димитрова

Владимир ПетковЗа връзка :тел. 064 83 58 52, GSM 0888 033 046
Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница