5. Семейно положениеДата13.01.2018
Размер115.19 Kb.
АВТОБИОГРАФИЯ

1. Фамилия: Неделчева

2. Име: Божана

3. Рождена дата: 29 септември 1939

4. Националност: Българска

5. Семейно положение: вдовица, 2 деца, 1 внуче

6. Образование:


Институция

Софийски Университет

Период

1958 – 1962

Придобита степен или диплома

Магистър по право
Институция

Софийски Градски Съд

Период

1962 – 1964

Придобита степен или диплома

Правоспособен юрист
Институция

Чехословакия, Институт по индустриална собственост при Патентното ведомство – Прага

Период

1968 – 1972

Придобита степен или диплома

Висше образование по право, икономика и методика на техническа творческа дейност
Институция

Сорбона, Париж, Франция

Период

1975

Придобита степен или диплома

5 -месечна специализация по гражданско и търговско право,право на интелектуална собственост, международно частно право и европейско търговско право
Институция

Московски държавен институт по международни отношения/ МГИМО/

Период

1985

Придобита степен или диплома

3-месечна специализация по сравнително търговско и международно частно право , провеждане на лекции и изнасяне на доклад
Институция

Агенция по приватизация, София, България

Институт за приложна икономика, ЩутгартМинистерство на регионалното развитие

Период

1993

Придобита степен или диплома

Оценител на недвижимо имущество
Институция

Международна асоциация за закрила на интелектуалната собственост, Виена, Австрия

Период

1997

Придобита степен или диплома

Изнасяне на доклад
Институция

Университет за национално и световно стопанство – София

Период

1991 – до сега

Придобита степен или диплома

Доцент по гражданско и търговско право (Сравнително гражданско и търговско право), чете лекции по международно частно право, международно икономическо право, право на Европейския съюз, Право на интелектуална собственост в катедра “Частно - правни науки “ в Юридическия факултет и в Института за следдипломна квалификация при УНСС
Институция

Югозападен Университет – Благоевград

Период

1992 – до сега

Придобита степен или диплома

Доцент на половин щат
Институция

Технически Университет, Варна

Период

1991 – до сега

Придобита степен или диплома

Хоноруван доцент
Институция

Нов Български университет

Период

1999 – до 2004

Придобита степен или диплома

Хоноруван доцент по Международно частно право

2004 – 2006

Доцент по Международно частно право на

Основен трудов договор

2006 – до сега

Хоноруван доцент по Програма на френски език за специалност „Политология”


Институция

Варненски свободен университет

Период

1999 – до 2002

Придобита степен или диплома

Хоноруван доцент по право на интелектуалната собственост

Период

месец 11.2002 – до сега

Придобита степен или диплома

Професор по право на интелектуалната собственост
Институция

Институт за решаване на конфликти, София

Период

2005

Придобита степен или диплома

Удостоверение за специализация, медиатор и обучител по медиация

Период

2005 – до сега

Придоби

та степен или дипломаОбучител по медиация

Институция Институт за следдипломна квалификация

Отделение на УНСС

Период 2007 до сега

Придобита квалификация 30.06.2007г. до 29.07.2007 г.

Удостоверение за професионална

Квалификация по подготовка, разработка иУправление на проекти, финансирани от ЕС
7. Чужди езици

Език

Четене

Говорене

Писане


Френски

5

5

4

Руски

5

5

5

Английски

3

3

2

Чешки

4

-

-8. Членство в професионални организации:

 • Зам. Председател на Българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост

 • Председател на Институт за обучение на общински служители, от м.5.2003г.

 • Член на Международен институт за следдипломно обучение на общинските служители – САЩ / ІІМС / - Член на Комитета по образование и Комитета на директорите

 • Директор на Сертифициращ институт на общински служители за Централна и Източна Европа в системата на ІІМС

 • Зам. Председател на Българската Асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството – до 2005 г.

 • Съюз на учените

 • Председател на Контролния съвет на Националната асоциация по интелектуална собственост – България

 • Контрактор в проекта по мениджмънт “Phare” – завършен

 • Контрактор в Проекта Темпус за основаване на CME – 03051-97 “Национален център за индустриален мениджмънт” – завършен

 • Phare проект за обучение по право на Европейския съюз - завършн

 • Темпус проект IB Jep – 14425 Университетски център за консултация и обучение на журналисти - завършен

 • Представител на УНСС в проекта Phare за националния център по дистанционно обучение – завършен

 • Контрактор по проект “Леонардо да Винчи” Обучение на обучаващи по Програми за регионално развитие - завършен

 • Участник в проект за мобилност “Леонардо да Винчи” за обучение на застрахователи – завършен

 • Участник в Българо-Германски проект за квалификация на консултанти по професионално развитие

 • Участник в квалификации на безработни със средно и висше образование, включително на възраст до 18 г. и над 45 години с Агенция по заетостта и бюра по труда, включително в гр. Червен бряг

 • Участник в проучвателна визита във връзка с опита на жна Франция за квалификация на млади предприемачи – 2005 г.

 • Председател на Контролния съвет на УНСС – до м. Март 2005 г.

 • Управител на Японо-Български проект за създаване на Център за развитие на управленски умения при ИСК с участие на Министерство на икономиката и Японската агенция за международно сътрудничество – 2004 – 2007 г.9. Други умения: компютърна грамотност

10. Настояща длъжност:

 • Заместник Директор на Отделение “Институт за следдипломна квалификацшия” на Университета за национално и световно стопанство

 • Преподавател в УНСС

 • Председател на Асоциация по публична администрация

 • Директор на Сертифициращ институт на общински служители за Централна и Източна Европа

 • Член на комитети по образование,на Директорите и за международни връзки на ІІМС / Международен институт на общински служители/11. Опит в Източни страни:


Страна

Дата

Белгия, Брюксел

Септември 1998

Белгия, Брюж

Септември 1999

Холандия

Септември 1998; март 1999; май 2000

Великобритания, Дърам

Март 1999

Юли- Август 2004
Япония Азиатско-тихоокеански университет

Испания – Университет Валенсия ноември 2004

Испания –Аликанте Ведомство по хармонизация ноември 2004

12. Професионален опит:

1964 – 1966 Преводач по френски, Комбинат полуцелулоза и картон – гара Искър, София.

Икономист в Министерство на химията


  1. Комбинат за минерални торове, Повеляново, Девня

Началник планов отдел

Главен юрисконсулт  1. Висш икономически институт София

Асистент, старши асистент и Главен асистент в катедра”Правни науки” във Висшия икономически институт

1991 – до днес Университет за национално и световно стопанство – София

Доцент по гражданско и търговско право, международно частно право, международно стопанско право, право на Европейския съюз

Право на интелектуална собственост, Строително право, Право във ВИД, Основи на правото в катедра “Частноправни науки” в юридическия факултет и в Института за следдипломна квалификация

1991 – до сега Югозападен Университет - Благоевград

Технически Университет – Варна

1995 – до сега Хоноруван преподавател в Нов Български университет по Международно частно право, Право на Европейския съюз

1995 – до сега Преподавател в магистърски програми, включително за управление на човешки ресурси и ръководител на докторанти по Международно частно право, Право на интелектуалната собственост и пр.

1996 – 2005 Генерален Директор на Института за следдипломна квалификация при Университета за национално и световно стопанство, София

1996 Създаден центъра по публична администрация в ИСК/УНСС

1997 Сключен договор за курсове между ИСК иМеждународен институт за следдипломно обучение на общинските служители в САЩ,

Контрактор и преподавател

1998 – до сега Организатор и участник в квалификации на безработни и савместно с бюра по труда

1999 – до днес Варненски свободен университет

2000 – 2003 Участник в проект на Агенцията по заетостта, Федералната служба по заетостта, Герания, ИСК, Академията по труда в Манхайм и други български университети, за квалификация на консултанти по професионално развитие

2002 – до днес Представител по индустриална собственост пред Патентно ведомство – България и пред Европейското Патентно ведомство

2004-до сега Директор на Сертифициращ институт на общински служители за Централна и Източна Европа в системата на Международния институт за общински служители /IIMC/

2004 – 2007 Директор на Център за развитие на управленски умения

2005 – до сега Заместник-директор на Института за следдипломна квалификация при УНСС

2006 Участник в 60 –та годишна международна конференция на ІІМС в Анахайм –Калифорния

2006 Лектор пред Европейски университет – София, м. август с тема Икономически последици от /не/присъединяването на България в ЕС – на френски език

2006 Участник в трансгранично сътрудничество на област Хасково и област Одрин – лектор

2006 Съорганизатор и участник с доклад в Международна конференция Европейският град – архитектура, градоустройство, финанси, сигурност, София – Несебър м септември 2006 под патронажа на Бойко Борисов.

2007 Представител пред Ведомство по хармонизация на вътрешния пазар – Аликанте, Испания

2007 Участие в Международна конференция Изобретателство и иновации в условията на членство на България в ЕС

2007 Професионална квалификация по Подготовка, разработка и управление

На проекти, финансирани от ЕС

През последните 10 години:


 • Консултант в държавни организации като: Центъра по масова приватизация Министерство на образованието и науката, Софийска община, община Ихтиман, Патентно ведомство и др.

 • Експерт по публична администрация към Министерския съвет, Министерство на околната среда и водите, общините, участие в дискусии с представители на Световната банка, БНБ и др.

 • Консултант по проект на ЮНИДО – относно опазване на околната среда на предприятия в басеина на р. Дунав.

 • Експерт-консултант по внедряване на Системи за управление на качеството и проекти за повишаване на конкурентноспособността на малки и средни предприятия


13. Публикации:
Множество публикации: монографии, статии, учебници, образователни материали, научни издания, бележки, индивидуално или съавторско

Участия в конференции и конгреси в САЩ, Швеция, Холандия и Великобритания, Германия, Франция и др.


14. Участия в конференции, конгреси и проекти
1998 – 1999 Участие в проекта Phare “Обучение на преподаватели по мениджмънт”, като екперт преподавател по мениджмънт;

Подготовка на образователни програми за курсове по “Правно регулиране на мениджмънта” и “Право на интелектуалната собственост”

1998 – 1999 Участник в програмата “Темпус” в проект “Публичен сектор на Икономиката”;

Участник в работна група по хармонизация на Българското право с Правото на Европейския съюз относно чистотата на атмосферния въздух.

2000 – 2001 Участие в разработване на проект за изследвания в областта на конкуренцията.

Участие в учредяване на Национална асоциация по интелектуална собственост – България.

Участие в учредяване на сдружение “Съдебно-счетоводни експерти”.

2005 Участие в учредяване на Българо-френска търговско-промишлена палата

2003 Участие в 57-та Конференция на IIMC, USA

2004 Участие в 58-та Конференция на IIMC, USA

2004 Участие в Международна конференция на Световен морски комитет – Ванкувър, Канада

2005 Участие в 59-та Конференция на ІІМС, USA

юли 2005 Участие в международна конференция по морско право – Варна

2006 Участие в 60-та Конференция на ІІМС, USA

2006 Участие в международна конференция „Европейският град – архитектура и благоустройство, финанси и сигурност”

2006 Участие в проект за трансгранично сътрудничество между Хасковска област (България) и Одринска област (Турция) по въпроси на европейската интеграция

2007 Уастие в проект за трансгранично сътрудничество между Хасковска област и област Еврос – Гърция.

2007 Участие в конференция Изобретателство и иновации в условията на членство на България в Европейския съюз с доклад.
Подпис:
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница