№57/01. 09. 2009 г. И допълнен със Заповед на Управителя №88/29. 11. 2012 гстраница1/3
Дата14.01.2019
Размер4.35 Mb.
  1   2   3
Утвърден със Заповед на Управителя №57/01.09.2009 г.

И допълнен със Заповед на Управителя №88/29.11.2012 г

И допълнен със Зповед на Управителя №111/03.11.2014 гОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в «Телепол» ЕООД се издава от Управителя, в качеството му на Работодател, на основание чл. 181 от Кодекса на труда. С ПВТР в «Телепол» ЕООД се конкретизират правата и задълженията на всички служители, страна по индивидуално трудово правоотношение с работодателя, наречени по-долу служителите.

(2) ПВТР в «Телепол»ЕООД предоставя уредба на въпросите,свързани с организацията на трудовия процес и осигуряването на безопасна и здравословна работна среда, стимулираща повишаването на качеството и ефективността на труда.Чл. 2. При изготвянето на този правилник бяха взети предвид императивните правни норми, съдържащи се в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове, уреждащи неговото приложение и цялото действащо българско законодателство.

Чл. 3. Правилникът за вътрешния трудов ред урежда:

1 Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения;

2 Правата и задълженията на работодателя;

3 Правата и задълженията на служителите;

4 Разпределението на работното време и почивките;

5 Трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания;

6 Имуществени взаимоотношения и реализиране на ограничена имуществена отговорност;

7 Трудово възнаграждение, работната заплата;

8 Здравословни и безопасни условия на труд;

9 Отпуски;

10 Командировки;

11 Пропускателен режим;

12 Правила за носене на униформено облекло.

13. Правила за използване на служебните автомобили.

14. Етични норми на поведение на служителите.
I. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ - ВЪЗНИКВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 4. Трудовите правоотношения между работодателя и служителите в «Телепол» ЕООД са уредени чрез трудови договори по реда и условията на КТ и други нормативни актове.

Чл. 5. Работодателят си запазва правото да сключва:

- трудови договори за неопределено време;

- срочни трудови договори - за определен срок, до завършване на определена работа, за заместване на работник или служител и други;

- договори със срок на изпитване, в своя полза и за период не по-дълъг от 6 месеца.Чл. 6. (1) Основание за възникване на трудово правоотношение е трудовият договор, сключен между служителя и работодателя в писмена форма.

(2) Към молбата си, отправена към работодателя, желаещият да встъпи в трудово правоотношение прилага:

- лична карта за справка, която се връща веднага;

- документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, изискващи се за заемането на обявената вакантна длъжност, за която лицето кандидатства;

- документ, удостоверяващ придобитият стаж по специалността;

- документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;Чл. 7 За охранителния състав, работодателят изисква и предоставянето на допълнителна информация и документи, извън посочената в предходния текст, свързана с изискванията на Закона за частаната охранителна дейност. Те включват, но не изчерпват следните документи:

- Автобиография;

- Молба / Заявление за назначаване;

- Диплома за завършено образование / квалификация – копие;

- Медицинско свидетелство за работа със заверка от личния лекар, че не се води на диспансерен отчет;

- Лична карта – копие;

- Свидителство за управление на МПС - копие;

- Свидетелство за съдимост;

- Служебна бележка от НСС, Окръжна Прокуратура или други, изискуеми съгласно текущото законодателство;

- Трудова книжка /пенсионно решение/;

- Снимки – 1 бр

- Документ за открита банкова сметка в Пощенска банка;

- Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ;

- Служебна бележка за използван годишен отпуск при предходен работодател;

- Удостоверение за психопригодност;

- Курс за първоначално обучение съгл.чл.28 от ЗЧОД. За целта всеки един кандидатстващ, който няма завършен такъв курс и непредставил удостоверение, попълва теста за програма минимум, молба за курс и личен картон;

- Подписана длъжностна характеристика за съответната длъжност;

Чл. 8. (1) Трудовият договор със служителя се сключва в писмена форма, в два екземпляра и се подписва от страните по него.

(2) В тридневен срок от сключването на всеки отделен трудов договор, работодателят изпраща уведомление за възникналото трудово правоотношение до Национална агенция за приходите.Чл. 9. (1) Екземпляр от двустранно подписания трудов договор и копие от уведомлението по ал. 2, заверено от съответното териториално поделение на Национална агенция за приходите, както и длъжностна характеристика, се връчват на служителя при постъпването му на работа. Това се удостоверява с подпис на служителя под специален текст в трудовия договор при връчването му.

(2) Вторият екземпляр от трудовия договор се съхранява, като се прилага към трудовото досие на работника.Чл. 10. (1) Длъжностните характеристики са вътрешен акт на работодателя, с който се определят границите и характерните особености на работното място, трудовите задължения на служителя, изискванията на заеманата длъжност и условията на работа.

(2) Работодателят е длъжен да запознае служителя с характеристиките на длъжността и работата, установена за съответното работно място при сключването на трудовия договор.

(3) Организирането, утвърждаването и разработването на длъжностната характеристика е задължение на работодателя. Утвърждаването става с подпис на работодателя върху длъжностната характеристика, или с отделна заповед, в която се казва, че се утвърждават длъжностните характеристики в конкретното предприятие. В случай, че характеристиките се утвърждават чрез заповед, на във всяка една от тях трябва да се впише номерът и датата на издаване на заповедта за утвърждението им.

Чл. 11. (1) Служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите, описани в предходния текст, освен ако страните не са уговорили друго.

(2) В случай че служителя не постъпи на работа в посочения срок, трудовото правоотношение се счита за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, доведени до знанието на работодателя с писмено уведомление, направено до изтичането на срока по чл. 10, ал. 1 от този правилник.Чл. 12. (1) Назначените служители постъпват на работа след представяне на всички необходими документи и подписване на:

- Трудов договор;

- Длъжностна характеристика;

- Уведомление по чл. 62 ал.5 от КТ;

- Декларация за проведен първоначален инструктаж по ЗБУТ;

(2) Изпълнението на задълженията по трудов договор започва с постъпването на служителя на работа, което се удостоверява в писмен вид, с акт за постъпване /подпис в книгата за проведен инструктаж на работното място/;Чл. 13. (1) Валидно възникналото трудово правоотношение може да бъде изменено с писмено съгласие на страните по него /допълнително споразумение/, съставляващо неразделна част от трудовия договор.

(2) Писменото съгласие по ал.1, оформено като допълнително писмено споразумение, се изготвя, съгласува, сключва и съхранява по реда, установен за трудовите договори в «Телепол» ЕООД.

(3) Работодателят или служителят не могат да променят едностранно клаузите на сключения трудов договор, освен в хипотезите, установени с нормативен акт.

(4) В тридневен срок от изменението на трудовия договор, в случаите регламентирани нормативно и изискващи уведомление за промяната, работодателят изпраща уведомление за това обстоятелство до съответното териториално поделение на Национална агенция за приходите.Чл. 14. (1) Прекратяването на трудовия договор се извършва при наличието на предпоставките и при спазването на процедурите, предвидени в Кодекса на труда.

(2) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:

- по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;

- с изтичане на уговорения срок;

- със завършване на определената работа;

- със завръщане на замествания на работа;

- при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;

(3) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя.

- срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

- за работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок по ал. 2, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието.

- срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичането на срока му със съгласието на работодателя.

(4) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:

- не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;

- работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;

- работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;

(5) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 14, в следните случаи:

- при закриване на предприятието;

- при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;

- при намаляване на обема на работата;

- при спиране на работа за повече от 15 работни дни;

- при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;

- когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;

- за освобождаване на заеманата длъжност поради завръщане на работник или служител, който е предсрочно освободен или отложен от редовна военна служба и е заемал преди това същата длъжност;

- при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;

- при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

(6) Право на подбор.При закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

(7) Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато:

- когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.

- работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;

- работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;

- работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;

(8) Закрила при уволнение. В част от случаите по ал.(7) работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

- работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;

- трудоустроен работник или служител;

- работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;

- работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;

(9) Трудовият договор, сключен със срок за изпитване, може да бъде прекратен без предизвестие от страната, в чиято полза е уговорен.

(10) При напускане на служител във всеки от случаите на прекратяване на трудовия договор, служителят е длъжен да върне поверената му фирмена собственост. Преди да му бъде връчена заповедта служителят е длъжен да завери обходен лист за задълженията и приключване на административната му дейност при съответните длъжности лица, което ще удостовери, че лицето няма задължения към фирмата.

(11) При прекратяване на трудовите правоотношения с длъжностни лица - материално отговорни или съхраняващи дълготрайни, краткотрайни активи, документация и др. служебни реквизити, се назначава комисия и се съставя приемо-предавателен протокол, който се подписва от служителя и членовете на комисията. Установените нарушения и липси, ако има такива, са изискуеми и се отстраняват по съответния законов ред.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Чл. 15. Работодателят е длъжен: да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури:

- работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;

- работно място и условия в съответствие с характера на работата;

- здравословни и безопасни условия за труд;

- длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването;

- указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.;Чл. 16. Работодателят е длъжен в установените срокове:

- да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд;

- да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа;

- да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения.Чл. 17. Работодателят е длъжен да осигури работника или служителя при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.

Чл. 18. По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен:

- да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането.

- при прекратяване на трудовото правоотношение да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.

Чл. 19. Работодателят е длъжен да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

Чл. 20. Работодателят има следните права:

- да изисква от всеки служител точно, добросъвестно и качествено да изпълнява възложените му трудови задължения;

- да издава задължителни за работещите указания и нареждания относно изпълнението на тяхната трудова функция;

- да осъществява контрол върху спазването и прилагането на вътрешните актове, правила и процедури;

- да осъществява контрол върху начина на съхранение и експлоатация на повереното на работниците фирмено имущество;

- да налага установените от Кодекса на труда дисциплинарни наказания;

- да търси ограничена имуществена отговорност за виновно причинените от работника вреди и щети.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл.21. Работникът или служителят трябва да изпълнява трудовите си задължения точно и добросъвестно.

Чл.22. При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен:

- да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време;

- да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работното време алкохол и/или друго упойващо вещество;

- да използува цялото работно време за изпълнение на възложената работа;

- да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество;

- при изпълняване на охранителни задачи, при проверки и претърсване, при задържане и обезвреждане, при използване на физическа сила и помощни средства, да пази личното достойнство и живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашава живота и здравето на други лица;

- да спазва техническите и технологическите правила при работа с техника, инструменти и машини, правилата за движение по пътищата и управление на МПС,както и правилата за противопожарна безопастност;

- да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

- да изпълнява законните нареждания на работодателя;

- да пази грижливо имуществото, което му е поверено или с което е в досег при изпълнение на възложената му работа, както и да пести суровините, материалите, енергията, паричните и другите средства, които му се предоставят за изпълнение на трудовите задължения;

- да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието;

- да не изнася, да не прави копия, без разрешение и по никакъв повод информация и документация от офиса или обекта, представляващи фирмена, търговска и друга тайна, свързана с охраната и безопастността на обекта и възложителя;

- да спазва вътрешните правила, приети в предприятието, и да не пречи на другите работници и служители да изпълняват трудовите си задължения;

- да съгласува работата си с останалите работници и служители и да им оказва помощ в съответствие с указанията на работодателя;

- да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й за него възникне някое от основанията за недопустимост;

- да изпълнява и всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от колективен трудов договор, от трудовия договор и от характера на работата.Чл. 23. Служителите в «Телепол» ЕООД имат следните права:

- на нормални, здравословни и безопасни условия на труд, съгласно приетите от работодателя вътрешни правила;

- на трудово възнаграждение, в размера, сроковете и условията, предвидени с индивидуалния им трудов договор с работодателя;

- на социално и здравно осигуряване, съгласно действащата нормативна уредба;

- на почивките и отпуските, установени в този правилник, при спазване на императивните разпоредби на Кодекса на труда;

- да получат кратко описание на работата (длъжностна характеристика), която поемат ангажимента да извършват;

- да получават указания относно начина на изпълнение на трудовите им задължения;

- да подават писмени, неанонимни сигнали и жалби до работодателя;

- да получават от работодателя достоверна и своевременна информация по въпроси, непосредствено свързани с техните трудови ангажименти;

- на достъп до утвърдените от работодателя вътрешни актове, правилници и правила;

- при изпълняване на охранителни задачи, при проверки и претърсване, при задържане и обезвреждане, да дават задължителни указания, да използват физическа сила и помощни средства, и оръжие;

- на униформено и/или работно облекло за определените със заповед на управителя длъжности;;

- на служебен автомобил за определените със заповед на управителя длъжности;
IV РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

Чл. 24. (1) Работната седмица е петдневна с нормална продължителност 40 часа

(2) Нормалната продължителност на работното време в през деня е 8 часа;

(3) По производствени причини, работодателят може с писмена заповед да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други. Продължителността на удължения работен ден не може да надвишава 10 часа

(4) Страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време в трудовия договор.Чл. 25. (1) Поради специфичния характера на работа във фирмата, за дежурния охранителен състав се въвежда режим на работа със сумирано изчисляване на работното време- на смени, по предварително изготвени графици.

(2) Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа;.

(3) Отчитането на работното време за дежурния охранителен състав, се извършва сумирано за 3 /три/ месечен период, както следва от 01 януари – 31 март, от 01 април - 30 юни, 01 юли – 30 септември и 01 октомври - 31 декември включително.

(4) В края на всеки 3 /три/ месечен период се засича извънредния труд, ако има такъв и се начислява за изплащане към заплатите на последния месец от отчетния период, с увеличение от 50%. Извънредният труд се вписва в специална книга и се декларира пред Дирекция „Инспекция по труда”.

(5) За служители, с които е прекратено трудовото правоотношение преди края на отчетния период за сумирано отчитане на работното време, отчитането на часовете извънреден труд и начисляването на допълнително възнаграждение за положен такъв, се прави към момента на прекратяване на правоотношението.

Чл.26. Работодателят изготвя заповеди за разпределение на работното време и почивките за всеки охраняван обект, в зависимост от договореностите с възложителя. Охранителните екипи задължително се запознават с тези заповеди от старшия охранител /началника на охранителния екип/ на обекта. Оригиналите на тези заповеди се съхраняват при оперативния дежурен на дружеството.

Чл. 27. (1) Работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.

(2) Почивките не се включват в работното време.

(3) За обектите с непрекъсваем производствен процес - денонощна охрана, работодателят, с отделна заповед, осигурява време за хранене през работно време, като времето за хранене се отчита като работно такова.

(4) Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.

(5) При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.

(6) При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа.

(7) С цел да бъде осигурена устойчива работоспособност и здравословна работна среда, служителите, които работят с компютър или с размножителна техника, ползват допълнително 2 /две/ почивки от по 15 /петнадесет/ минути в рамките на работния ден, както следва:

от 10.00ч. до 10.15ч.

от 15.00ч. до 15.15ч.


Каталог: help -> doc-center
doc-center -> Инструкции за експлоатация и работа с „Дисплея
help -> Спирам се на програмата Fair Use, по-точно на новите и версии
help -> Резервивай и купи!
help -> В. "Дума", 19 юли 1993 г., Леонора Лекова Български открития
doc-center -> Инструкция за попълване на Пътна книжка
doc-center -> На (фиг. 2) е показан регион в които имаме алармиращо събитие в случая „Шумен
doc-center -> Приходен Касов Ордер Разходен Касов Ордер Касова книга
doc-center -> Национална агенция за сигурност телепол еоод обходен лист име
doc-center -> Опис на медикаментите, превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечни чанти
doc-center -> Основни правила за оказване на първа долекарска помощ при различни състояния при кръвотечение


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница