581 гр. Кърджали, 16. 06. 2014 гДата01.06.2018
Размер20.21 Kb.
#69995

581гр. Кърджали, 16.06.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 11 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в Община Кърджали за 2014 г.


З А П О В Я Д В А М:
Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.07.2014 г. в Община Кърджали, стая № 409, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:

1. Имот № 000017 в землище с. Божак, местност „Община-остатък”, начин на трайно ползване: нива, VI категория, с площ 14.455 дка, с начална тръжна наемна цена за една стопанска година – 12 /дванадесет/ лева на декар. Начало на търга – 9.30 часа.

2. Имот № 000007 в землище с. Иванци, местност „........................”, начин на трайно ползване: нива, VI категория, с площ 26.805 дка, с начална тръжна наемна цена за една стопанска година – 12 /дванадесет/ лева на декар. Начало на търга – 10.00 часа.

3. Имот № 000180 в землище с. Крушевска, местност „Община-остатък”,начин на трайно ползване: нива, VIIІ категория, с площ 28.775 дка, с начална тръжна наемна цена за една стопанска година – 8 /осем/ лева на декар. Начало на търга – 10.30 часа.

Върху достигнатата на търга наемна цена не се начислява ДДС.

Тръжна документация да се закупува всеки работен ден, до деня предхождащ провеждането на търга, от стая № 501, етаж V на Община Кърджали, бул. „България” № 41, гр. Кърджали срещу такса от 10,00 лв. за всеки имот, платима в касата на Информационния център на общината, ет. 1.

Депозита за участие в търга в размер на 50,00 лв. за всеки имот да се внесе до деня, предхождащ датата на провеждане на търга в касата на общината – стая 314, ет. 3.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, в присъствието на кмета на кметството, в чието землище се намира имота, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

При неявяване на кандидати, повторни търгове да се проведат на 24.07.2014г., 31.07.2014г., 07.08.2014г. и 14.08.2014г. на същото място, по същото време и при същите условия.

Допълнителна информация може да бъде получена в стая № 501 в Общинска администрация – Кърджали и на тел. 0361/67360.Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Юсеин Ахмед – зам. кмет „Общинска собственост и икономическо развитие” на Община Кърджали.

КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И : инж. ХАСАН АЗИС


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница