6000, Студентски град, Стара ЗагораДата06.02.2018
Размер180.3 Kb.
#55745
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

6000, Студентски град, Стара Загора

О П (042) 699270 http://www.uni-sz.bg

Факс (042) 672009 rector@uni-sz.bg


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за
представяне на оферти, по реда на Глава VIII „а“ от ЗОП

с предмет:


«Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Китен за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора»

І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Тракийски университет гр. Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора, Тракийски университет, Студентски град, Ректорат, тел.: 042 699270 – обществени поръчки;

Интернет адрес: Настоящата обществена поръчка е качена в официалния интернет сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, основно меню „Профил на купувача“ - http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/940,

hyperlink:

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150629RWXJ185961

ІІ. КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Провеждането на процедура с предмет: «Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Китен за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора» има за цел осигуряване на охрана на движимо и недвижимо имущество, собственост или експлоатирано от Тракийски Университет, с цел постигане на сигурност при осъществяване дейността на Университета.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

(CPV) 79713000

Описание: Охранителни услуги

ІІІ. КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ:

Осигуряване на охрана на движимо и недвижимо имущество, собственост или експлоатирано от Университета, с цел постигане на сигурност при осъществяване на дейността. Обектите по вид и местоположение са описани в Приложение № 1. Обектите ще се охраняват посредством „сигнално – охранителни системи” и физическа /въоръжена/ охрана.ІV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9 200 BGN без ДДС за 2 /две/ години съгласно Приложение № 7.


V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 • „НАЙ – НИСКА ЦЕНА”

При класирането на офертите ще се вземе предвид направеното от участника ценово предложение за изпъление на поръчката за месечното възнаграждение за услугата, посочено като обща сума без ДДС за обекта.

VІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ:

 • Не по – малко от 90 /деветдесет/ календарни дни.

VІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


 1. «Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Китен за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора»:

Възстановителен учебен център „Лес” в гр. Китен..


СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Преди изготвяне и подаване на офертата, всеки участник следва да извърши оглед на съответните обекти – предмет на възлагане по отделните обособени позиции.

Огледът на обектите се извършва по предварителна заявка и уговорена дата и час в присъствието на представител на Възложителя.

За доказване на извършения оглед на обектите от страна на кандидата или негов представител се съставя Протокол за извършен оглед – Образец № 1.

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчката включва дейности по изграждане и поддръжка на сигнално-охранителна техника (СОТ), наблюдение и контрол със СОТ и реакция при регистрирано нарушение от Изпълнителя на услугата, както и въоръжена охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност.


1. Обектите, на които ще се извършва охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и реакция от Изпълнителя, представляват части от административни сгради /парични каси, кабинети, аудитории, клиники, музей и складово помещение, трафопостове, почивна и учебна бази, водоем и ел. подстанция/.

2. Охраната на посочените обекти следва да се осъществява денонощно в работни, празнични и почивни дни.

3. Охраната на обектите следва да се извършва посредством сигнално-охранителна система, свързана с денонощен оперативен дежурен център за мониторинг на участника, където да се следят и регистрират всички получени сигнали, като нарушенията се проверяват и предотвратяват от специализирани патрули.

4. Участникът следва да разполага с минимум 2 (два) патрулни автомобила, в състав не по – малък от по 2-ма (двама) служители, за реагиране при сигнал от сигнално – охранителната техника по всяко време.

5. Охраната на обектите следва да се осъществява от квалифициран персонал в трудоспособна възраст и обучен за работа със СОТ и GPS –системи.

6. Изпълнението на охраната на посочените обекти следва да се поеме в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката.

7. Изпълнителят следва да изгради за своя сметка сигнално-охранителната система в обектите на Възложителя по посочените Обособени позиции.

8. Изградената система следва да включва необходимите компоненти (клавиатура за включване и изключване на системата, детектори за движение, обемни датчици, датчици за шум и вибрации, сирена, магнитен контакт за входна врата, шоков датчик за каси и други), които да гарантират сигурността и защитата на охраняваните обекти от кражби, пожар и пресичане на нападения с цел грабеж. Изградените охранителни системи да имат осигурено резервно електрическо захранване. За изградената от избрания за изпълнител участник сигнално-охранителна система се съставя и подписва приемо-предавателен протокол.

9. Осъществяването на охраната на обектите следва да включва:

 1. Денонощно наблюдение и реакция с автопатрули на охраняваните обекти, регистрация и реагиране със специализирани патрулни екипи за проверка на сигналите, получени от СОТ.

 2. Времето за реакция и осигуряване пристигането на служители на участника (дежурен патрул) на всеки охраняван обект, следва да бъде извършено не повече от 5 (пет) минути от получаване на сигнала. Под „време за реакция” се разбира времето от момента на регистриране на алармения сигнал в диспечерския център на участника до момента на пристигане до обекта, от който е получен сигнала.

 3. Контролна проверка на състоянието на охранителните системи в обектите 15 (петнадесет) минути след края на работното им време и осигуряване на автоматичното им включване при регистрирано отсъствие на обекта в дежурния оперативен център за мониторинг на участника.

 4. Уведомяване на определените от Възложителя длъжностни лица по телефон и e-mail при получаване на сигнал за взлом, пожар, спиране на електрозахранването или технически проблем в системата в срок до 10 (десет) минути от регистриране на сигнала.

 5. Блокиране на входно – изходните портали и уязвимите точки на обектите на Възложителя и изчакване на негов представител за отваряне и достъп до сградата в случаите, когато няма служители или в извън работно време.

 6. Осигуряване на физическа охрана на обекта до пристигане на представител на Възложителя, в случай на проникване и/или нарушена цялост на обекта, установено от дежурния патрул.

 7. Незабавно уведомяване на дежурните органи на противопожарната охрана при пожар или признаци за възникване на пожар в обекти на Възложителя, както и на компетентните полицейски органи – при проникване взлом в обектите, кражба или грабеж.

 8. Осигуряване на денонощна техническа поддръжка на сигнално-охранителната техника в обектите, като подмяната на повредената или унищожена техника е за сметка на нейния собственик.

 9. Отстраняване на възникнали повреди на сигнално-охранителната техника в обектите в срок до 3 (три) часа от установяване на повредата.

 10. Периодична профилактика на сигнално-охранителната техника в охраняваните обекти – не по-малко от два пъти годишно.

 11. Възможност за достъп на Възложителя до обектите във времето, когато същите са под охрана със сигнално – охранителна техника.

10. Участникът следва да притежава валиден Лиценз за извършване на частна охранителна дейност в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

11. Участникът да има изграден денонощен оперативен център за мониторинг на системи за охрана, както и монтирана в него GPS-система за контрол на местоположението на автопатрулните екипи в реално време и архивиране за период от 3 месеца.

12. Участникът да има изграден радио/GSM – мониторинг център за обработка на сигнали от СОТ системи.

13. Участникът следва да осъществява контрол при реакцията на специализираните патрули след получаване на алармен сигнал, като:

- отчита времето за реакция, съгласно данните от GPS – системата и радиосъобщение от патрула при пристигането до обекта;

- регистрира всички разговори, провеждани от дежурния център посредством цифрова звукозаписваща система.

14. При поискване от Възложителя да представя разпечатка за включване и изключване на охранителната техника в обектите.

15. Системите за охрана, необходими за изпълнение на поръчката, които са изградени от участника, са негова собственост. При прекратяване на договора, Възложителят осигурява на Изпълнителя достъп до инсталираните технически средства и възможност за демонтаж и изнасяне, за което се съставя и подписва Приемо – предавателен протокол.

IX. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Оферта за участие с приложен списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец № 2).

2. Административни сведения (Образец № 3).

3. Удостоверение за търговска/съдебна регистрация на участника или посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (оригинал или заверено копие).

4. Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 6).

5. Декларация от участника, че е запознат и приема всички изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката по отделните обособени позиции, предвидени в РАЗДЕЛ VІІІ от настоящата Публична покана (в свободен текст).

6. Протокол за извършен оглед на охраняваните обекти (Образец № 1).

7. Декларация за приемане условията на Проекто-договора за съответната обособена позиция (в свободен текст).

8. Парафиран Проект на Договор за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция.

9. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация :

9.1. Информация – Образец № 4, съдържаща списък с изпълнени договори за услуги /минимум 3 договора/, свързани с предмета на поръчката през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите.

Участниците представят списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Изпълнението на услугите трябва да е приключило към датата на подаване на офертата.За „услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката” ще се считат услуги по извършване на охранителна дейност.

9.2. Валидно Разрешение (лиценз) за извършване на съответния вид охранителна дейност, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност, валидно за територията на цялата страна или за областите където са разположени обектите (заверено копие).

9.3. Доказателства за наличие (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника) на минимум 2 (два) патрулни автомобила за реагиране при сигнал от сигнално – охранителната техника по всяко време, които ще се използват при изпълнение на поръчката (заверено копие).

9.4. Списък на техническото оборудване за изпълнение на поръчката.

- Списъкът следва да съдържа наименование на оборудването, технически характеристики и основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника). (оригинал с подпис на участника).

- Документи, удостоверяващи основанието за ползване на оборудването – документ за собственост, договор за наем или лизинг, предварителен договор за закупуване, наем или лизинг и други (заверено копие).9.5. Списък на екипа, отговарящ за изпълнението на поръчката. Списъкът следва да съдържа име, презиме и фамилия, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на поръчката и информация за вида на правоотношението на лицата с участника – трудово, гражданско, друго. (оригинал с подпис на участника).

9.6. Списък на техническите лица – „охранители" по смисъла на ЗЧОД за изпълнението на поръчката. (оригинал с подпис на участника).

В списъка за всяко от лицата се посочва следната информация:

1. трите имена и длъжността, която се изпълнява – „охранител”;

2. опит в осъществяване на подобна дейност;

3. дали лицето притежава професионална квалификация „охранител” или е успешно завършило курса за първоначално обучение по чл. 28 от ЗЧОД.

- За всяко от лицата, включени в списъка на техническите лица, участникът трябва да приложи заверено копие на документ, удостоверяващ, че лицето успешно е завършило курса за първоначално обучение съгласно изискванията на чл. 28 от ЗЧОД или заверено копие на документ, че лицето притежава професионална квалификация „охранител".

- Заверено копие на документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионален опит на екипа, както следва: -трудово-биографични справки, съдържащи информация за образованието и професионалния им опит, като се приложат съответните доказателства – дипломи за завършено образование и придобита квалификация, копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж) и др.9.7. Застрахователна полица за сключена застраховка ”Професионална отговорност на лицата, извършващи охранителна дейност”, която следва да е със срок на застрахователно покритие за целия срок на изпълнение на поръчката (заверено копие).

9.8. Декларация от участника за подновяване на действието на застраховката по т. 9.7 по време на изпълнение на договора (свободен текст).

10. Техническо предложение със следното минимално съдържание:

10.1. Организация на дейността по охраната – предмет на поръчката.

10.2. Наличие на обучен технически персонал за обслужване на изградените технически системи за охрана през цялото денонощие.

10.3. Начин на регистрация и архив на сигналите от монтираната в обектите известителна техника.

10.4. Осигуряване на защита на монтираната техника срещу злонамерени посегателства от неоторизирани лица.

10.5. Наличие на изграден оперативен дежурен център за наблюдение състоянието на обектите с монтираната техника и възможност за своевременно изпращане на екип за проверка на получените сигнали за нарушения.

10.6. Наличие на сигнално-известителната техника;

10.7. Сервиз и техническата поддрържка на известителните системи;

5. Ценово предложение (Образец № 5).

ОБРАЗЕЦ № 1

ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД

на ................................................................................................................................................................................................

/изписва се името/ната на обектите/
Долуподписаният /-ната/ , ЕГН , лична карта № , издадена на г. от , в качеството ми на (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на (посочва се фирмата на участника), с ЕИК , със седалище и адрес на управление - участник в процедура по чл. 14 ал. 4 т. 2 от ЗОП за възлагане на поръчка с предмет:

«Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Китен за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора»

от една страна и

........................................................................................................, подписаха настоящия протокол, с който удостоверяват следното:

Извършен е оглед на обектите, включващ сградата и терена, съгласно предмета на поръчката «Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Китен за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора»

Дата:..................2015 г.

Страни:


За ТрУ: За участника:

__________________ __________________ОБРАЗЕЦ № 2

ОФЕРТА
от……………………………………………...................................................................................................................,

/фирмено наименование/

със седалище и адрес на управление:……………….........................................…………………................

адрес за кореспонденция ……................…………………...........................……………...…………………….............

………………………………………….........................……………….............................................……………..……………........

Тел. ………………..……; факс…………..…......…………, е-mail: ..........................................

БУЛСТАТ/ЕИК....................................., инд. № по ДДС BG…..………................…………..........................

Представляван от ………………....................................…….................………………..…………………………

в качеството му на ….………............................................., ЕГН …….....………............................,

лична карта № ………….......…, изд. на ………..……… от МВР гр………………...................ОТНОСНО: За обществена поръчка чрез публична покана с предмет: «Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Китен за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора»

ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Да изпълним услугите, предмет на настоящата обществената поръчка съобразно условията на Възложителя от публичната покана.

2. Ние удостоверяваме и потвърждаваме, че:


Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на ............ (................................) календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в пълно съответствие с всички изисквания на Възложителя в настоящата Публична покана.
Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи, съгласно условията на Публичната покана, описани в приложения списък.

гр. .................................. УЧАСТНИК:

..............................2015г. (име, подпис и печат)


ОБРАЗЕЦ № 3

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
1. Наименование на участника ...................................................................................................................
2.Седалище и адрес на управление:

.................................................................................................................

тел: ................................................;

факс: .............................................;

електронен адрес .........................................................................
3. Лице за контакти:

- .............................................................................................

тел: ......................................; моб. тел ..........................

електронен адрес............................................

- .............................................................................................

тел: ......................................; моб. тел ..........................

електронен адрес ............................................
4. Обслужваща банка:.................................кл.................................

б.код...................................

№ на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията: ....................................................... ........................................................................................................................................................................................

титуляр на сметката:.........................................................................................................................................


Дата: ................2015г.

гр. ..................................

гр. .................................. УЧАСТНИК:

..............................2015г. (име, подпис и печат)
ОБРАЗЕЦ № 4

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ, СХОДНИ ИЛИ ЕДНАКВИ С ПРЕДМЕТА НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.........,

ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

ОТ ........................................................

(наименование на участника)Име на Възложителя

Лице за контакти и телефон


Предмет на договора и кратко описание на извършените дейности

Вид на дейността, сочена за сходна с предмета на възлагане

Стойност на договора, без ДДС

Период на изпълнение

(от дата до дата)

1.
2.
3.
4.
n...
Правнообвързващ подпис:


!!! Под „дейности, сходни или еднакви с предмета на поръчката следва да се разбира: дейности по „сигнално охранителна дейност“.*** Когато участникът в процедурата е Обединение, настоящият документ се попълва и се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор за технически възможности и квалификация.

ОБРАЗЕЦ № 5

ЦЕНОВО предложение

за извършване на услуга с предмет:
«Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Китен за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора»

от……………………………….....................................……………..............................................................................,

/фирмено наименование/

със седалище и адрес на управление: ...................……………….......................…………………................

адрес за кореспонденция ……................……….........................…………………………...……………………..

………………………………………….........................................................................……………………………..……………

Тел. ………………..……; факс…………..…......…………, е-mail: .................................................,

БУЛСТАТ/ЕИК............................, инд. № по ДДС BG …..…………………..........................

Представляван от ……………………….................………………..……………................................……………

в качеството му на ….………............................................., ЕГН ………….....…............................,

лична карта № ………….......…, изд. на ………..……… от МВР гр………………...................


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним и извършим всички дейности, свързани с горецитираният предмет на обществената поръчка за сумата от  .............. ( с думи) лв. без включен ДДС и  .................. ( с думи) с включен ДДС.І. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в пълно описание на обществената поръчка, техническото задание и указанията за участие.ОБЕКТИ :

АДРЕСИ:


Предложение на участника

(лева/мес. без ДДС)Годишна сума без ДДС

Крайна цена /лева с ДДС/

ВУЦ „ЛЕС”

Гр. Китен, Приморски път – Атлиман


ОБЩО СУМА С ДДС

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме предложеният от Възложителя в проекта на договор начин на плащане.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за избор на изпълнител. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
ІІІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на …………… (………………………) календарни дни включително, считано от крайния срок за предаване на офертите.


До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

гр. .................................. УЧАСТНИК:

..............................2015г. (име, подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 58, ал. 1 от Закона за обществените поръчки


от……………………………….....................................……………..............................................................................,

/фирмено наименование/

със седалище и адрес на управление: ...................……………….......................…………………................

адрес за кореспонденция ……................……….........................…...………………………...……………………..

………………………………………….........................................................................……………………………..……………

Тел. ………………..……; факс…………..…......…………, е-mail: .................................................,

БУЛСТАТ/ЕИК............................, инд. № по ДДС BG …..…………………..........................

Представляван от ……………………….................………………..……………................................……………

в качеството му на ….………............................................., ЕГН ………….....…............................,

лична карта № ………….......…, изд. на ………..……… от МВР гр………………...................
ДЕКЛАРИРАМ, че
Срокът на валидност на настоящата оферта за участие в публична покана с предмет: «Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Китен за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора»,

е .............(...................................................) календарни дни.


Този срок започва да тече от датата на подаване на офертите.

Дата: .…………... 2015г. Декларатор: ...................................

гр. .................................... (име, подпис,печат)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7


«Осигуряване на охранителни услуги посредством „сигнално – охранителна техника”/СОТ/ на обекти, намиращи се на територията на гр. Китен за нуждите на Тракийски Университет Стара Загора»:


 • Гр. Китен -  Приморски път – Атлиман ; 21 обекта – обща приблизителна с-ст 4 600,00 лв. без ДДС.


Цитираните прогнозни стойности за звената на ТрУ и са на база 1 /една/ календарна година.

За контакти:

доц. д-р Добри Ярков - тел: (+359) 042 699 230; моб. тел. (+359) 0888 128 627 ;

Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница