637 гр. Кърджали, 01. 07. 2014 гДата01.06.2018
Размер27.48 Kb.
#69992
637


гр. Кърджали, 01.07.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 12 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в Община Кърджали за 2014 г.


З А П О В Я Д В А М:

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.07.2014 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая № 409, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:

1.1. Имот № 000165 в землище с. Звънче, местност „Община-остатък”, начин на трайно ползване: нива, ІX категория, с площ 11,262 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 20,00 лева на декар. Начало на търга – 9,30 часа.

1.2. Имот № 000127 в землище с. Крушевска, местност „Община-остатък”, начин на трайно ползване: нива, VІІІ категория, с площ 12,007 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 20,00 лева на декар. Начало на търга – 10,00 часа.

1.3. Имот № 000093 в землище с. Божак, местност „Община-остатък”, начин на трайно ползване: нива, ІV категория, с площ 10,396 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 20,00 лева на декар. Начало на търга – 10,30 часа.

2. Срокът за отдаване на горепосочените имоти под аренда за отделните видове овощни насаждения се определя съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с ПМС №151/1991 г., считано от 2014/2015 стопанска година.

При създаване на смесени овощни насаждения в един имот, продължителността на периода на отдаване се определя на база насаждението с най-дълъг срок на плододаване, определен с Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с ПМС №151/1991 г.

3. Условията за заплащане на арендната цена са както следва:

3.1. Гратисен период – 4 /четири/ стопански години, считано от 2014/2015 стопанска година;

3.2. За периода на плододаване от 5-та до 7-та стопанска година, включително – достигнатата на търга арендна цена на дка за стопанска година, платима ежегодно до 1 октомври на съответната година;

3.3. За останалия период – 35,00 лв. на дка за стопанска година, платима ежегодно до 1 октомври на съответната година.

Върху арендната цена не се начислява ДДС.


4. При сключване на договора за аренда се заплаща гаранция в размер на 30,00 /тридесет/ лв. на декар, за изпълнение на задълженията по договора.

5. Тръжна документация да се закупува всеки работен ден, до деня предхождащ провеждането на търга, от стая № 515, етаж V на Общинска администрация Кърджали, бул. „България” № 41, гр. Кърджали срещу такса от 10,00 лв. за всеки имот, платима в касата на Информационния център на общината, ет. 1.

6. Депозита за участие в търга в размер на 50,00 лв. за всеки имот да се внесе до деня, предхождащ датата на провеждане на търга в касата на общината – стая 314, ет. 3.

7. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, в присъствието на кмета на кметството, в чието землище се намира имота, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

При неявяване на кандидати, повторни търгове да се проведат на 07.08.2014 г., 14.08.2014 г., 21.08.2014 г. и 28.08.2014 г. на същото място, по същото време и при същите условия.

Допълнителна информация може да бъде получена в стая № 515 в Общинска администрация Кърджали и на тел. 0361/67364.Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Юсеин Ахмед – зам. кмет „Общинска собственост и икономическо развитие” на Община Кърджали.

КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И : инж. ХАСАН АЗИС


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница