731. гр. Кърджали,19. 07. 2012годДата25.02.2018
Размер28.94 Kb.
#58854


731.
гр. Кърджали,19.07. 2012год.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от АПК, чл.65, ал.1 и ал.3 от Закона за общинска собственост, чл.140, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ в Община Кърджали и Констативен протокол от 12.07.2012г, съставен от Комисия от служители на Община Кърджали, във връзка с предприемане на действия за изземване на общински терен, който се владее неправомерно

Н А Р Е Ж Д А М:

Отменям заповед №2012 от 06.11.2009г. за изземване на имот общинска собственост, находяща в гр.Кърджали, кв.122, ул.,,Брацигово’’ЗАПОВЯДВАМ:
ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ИМОТ, представляващ терен общинска собственост, върху който е поставен преместваем обект /тип ЛОК/ за търговска дейност, находящ се в гр. Кърджали, кв.122, ул.”Брацигово”, с площ 103.00 кв.м., предоставен от Община Кърджали за временно и възмездно ползване под наем с Договор №3385-02/24.09.2007г. от Община Кърджали на ЕТ „КАСОБЕЯ-ЛЮБОМИР ИВАНОВ” с адрес на управление, гр. Кърджали, бл. „Балатон” №3, ет.1, ап.2, вписан в търговски регистър на „Агенцията по вписванията”, гр. Кърджали, ЕИК №108026642, с управител Любомир Емилов Иванов с ЕГН 6610052621, поради това, че общинския имот се владее без правно основание.

ОПРЕДЕЛЯМ 14 /четиринадесет/ - дневен срок за доброволното изпълнение на заповедта, считано от датата на съобщаването й, в който срок собственика - Любомир Емилов Иванов следва да премахне поставения ЛОК и освобождаване на общински терен.

При липса на доброволно изпълнение в 7 /седем/ дневен срок след изтичане срока на обжалване да се извършат действия по принудително изпълнение на настоящата заповед, чрез премахване на конструкцията на павилиона поставен върху общинския терен. Разходите по премахването на павилиона ще бъдат за сметка на - ЕТ „КАСОБЕЯ-ЛЮБОМИР ИВАНОВ”.

При не плащане на средствата за премахване на преместваемия обект, същите ще бъдат потърсени по съдебен ред, с всички произтичащи от това последици – отговорност за разноските и юрисконсултско възнаграждение.

Препис от настоящата заповед да се връчи на собственика на ЛОК-а Любомир Емилов Иванов управител на ЕТ „КАСОБЕЯ-ЛЮБОМИР ИВАНОВ”, с адрес, гр. Кърджали, бл. „Балатон” №3, ет.1, ап.2, както и да се постави на обществено достъпно място, а именно таблото за обяви на община Кърджали, вратата на павилиона и да се публикува в интернет-страницата на Община Кърджали.

Препис от настоящата заповед, след влизането й в сила, за сведение и изпълнение, да се връчи на ,,ОЧБ ‘’ЕООД Кърджали за премахване на ЛОК-а.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на органите на полицията за сведение и оказване на съдействие за изпълнението й.

Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет /14/ - дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд- Кърджали, по реда и при условията на АПК.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Юсеин Ахмед – зам. кмет на Община Кърджали.


М О Т И В И:

Със Заповед №928/30.05.2009г. на кмета на Община Кърджали е прекратено действието на договор за наем, поради системно не плащане на наемната цена и изтичане на срока на договора.

Издадена е Заповед за изземване на терена №2012/06.11.2009г. от кмета на Община Кърджали, която не е съобщена по надлеженя ред.

От приобщения по преписката констативен протокол от 12.07.2012 год., съставен от служители на Община Кърджали се установява, че общинският терен продължава да се владее от собственика на лока Любомир Емилов Иванов, без правно основание.

С оглед на така установеното, считам че във връзка с направените по-горе констатации следва да се направи категоричния извод, че ЕТ „КАСЕОБЕЯ-ЛЮБОМИР ИВАНОВ” представляван от управителя Любомир Емилов Иванов, продължава да владее описания подробно в диспозитивната част на заповедта общински имот, представляващ терен – общинска собственост, при липса на валидни действащи наемни правоотношения с Община Кърджали.

Ето защо, мотивиран от гореизложените съображения, считам, че по отношение на ЕТ „КАСЕОБЕЯ-ЛЮБОМИР ИВАНОВ” представляван от управителя Любомир Емилов Иванов, следва да се осъществи производство по принудително изземване при стриктно спазване на разпорежданията ми, изрично посочени в диспозитивната част на заповедта.
КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:

/инж. ХАСАН АЗИС/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница