8. клас -анатомия и физиология на човекаДата11.04.2018
Размер119.17 Kb.
#66823
ТипКонспект
КОНСПЕКТ ПО БИОЛОГИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

2007/2008 г  
ЧАСТ 1
ТЕМИ
 ПО БИОЛОГИЯ
8. клас -Анатомия и физиология на човека.
1. Скелет. Кости и свързване на главата. Кости и свързване на туловището 
и крайниците. Скелетни мускули. Физиология на скелетните мускули. 
2. Вътрешна течна среда на организма. Кръв. Защитна функция на кръвта. 
Сърце и кръвоносни съдове. Сърдечна дейност. 
3. Устройство и функция на дихателните органи. Газова обмяна. Регулация 
на дишането. 
4. Устройство и функции на устата, гълтача, хранопровода и стомаха. Устройство и функции на червата. Храносмилателни жлези. 
5. Устройство и функции на отделителната система. Кожа. 
6. Полови органи. 
7. Устройство и функции на нервната система. Гръбначен мозък. Устройство и функции на главния мозък. Вегетативна нервна система. 
8. Устройство, функции и нарушения на жлезите с вътрешна секреция. 
9. Зрителна система. Слухова система. 
Таблица 1 е задължителна.

9. клас - Биосфера.
1. Екологични фактори на средата. 
Същност на екологичните фактори на средата. 
Биотични фактори. Същност на биотичните фактори. Вътревидови взаимоотношения. Междувидови взаимоотношения. 
2. Биоценоза. 
Биоценоза - същност и подразделяне. Структура на биоценозите. Екологична ниша. 
3. Екосистема. 
Екосистема -същност, структура, функциониране. Развитие и екологично 
равновесие на екосистемите.

Задължителна фигура: 1.2. Закономерности на въздействието на абиот
ните екологични фактори. 
Клетка (микросистема - структура и процеси).
1. Равнища на организация на микросистемата. 
Органични съединения. Въглехидрати. Липиди. Белтъци. Нуклеиноби киселини. 
Вируси. 
Прокариотна клетка.  Еукариотна клетка - обща характеристика. 
Клетъчна мембрана. Преминаване на веществата през клетъчната мембрана. 
Цитоплазма. Цитоплазмени органели. 
Едномембранни органели: ендоплазмена мрежа; комплекс на Голджи; лизозоми; пероксизоми. 
Двумембранни органели: митохондрии; пластиди. 
Немембранни органели: рибозоми; клетъчен център. Специфични клетъчни 
органели. Включения. 
Клетъчно ядро. 
2. Процеси в клетката. 
Генетични процеси. 
РепликациянаДНК. Реализация на генетичната информация: транскрипция; транслация. 
Метаболизъм. 
Обща характеристика на метаболизма.  Катаболитни процеси: биологично окисление; разграждане на глюкозата; 
разграждане на мастни киселини и аминокиселини. 
Дихателни вериги. Окислително фосфорилиране.

Делене на клетката. 
Амитоза. Митоза. Мейоза. 
Жизнен цикъл и диференциране на клетките. 
Задължителни фигури: 
2.19. Схематично представяне на формулата на нуклеотид. 
2.50. Механизъм на транслацията. 
2.52. Гликолиза. 
2.53. Цикъл на лимонената киселина. 
2.69. Жизнен цикъл на клетката. 


10. клас - Многоклетъчен организъм
(мезосиетема, структура и процеси).
1. Наследственост и изменчибост. 
Развитие на генетиката като наука. Предмет, задачи и основни понятия. 
Монохибридно кръстосване. Дихибридно кръстосване. Закони на Мендел. Анализиращо кръстосване. 
Взаимодействия на гените. Взаимодействия на алелите на един ген. Взаимодействия между алели на различни гени. 
Изменчибост. Модификационна изменчибост. Генотипва изменчибост. 
2. Индивидуално развитие на животните и човека. 
Размножаване при животните и човека. Безполово размножаване. Полово 
размножаване. 
Индивидуално развитие. Продължителност на живота, стареене и смърт. 
Регенерация. 
Задължителни фигури: 
1.2.2. Монохибридно кръстосване. 
1.2.3. Дихибридно кръстосване (решетка на Пънет). 
1.2.4. Анализиращо кръстосване. 
1.2.6. Непълно доминиране. 
1.2.8. Комплементарно взаимодействие приунаследяване формата на гребена при различни породи кокошки. 
1.2.9. Компламентарно взаимодействие приунаследяване баграта на цветовете при ароматното секирче.
1.2.10. Епистатично взаимодействие при унаследяване на оперението при 
кокошки. 
1.2.11. Унаследяване на цвета на семената при пшеницата в резултат 
на полимерно взаимодействие. 
1.2.16. Структурни изменения нахромозомите. 
1.3.2. Схема на полов процес. 
1.3.3. Гаметогенеза - овогенеза и сперматогенеза. 
ЗадълЖителни таблици: 
1. Определяне на кръвните групи при човека. 
2. Произход на органите от трите зародишни листа при гръбначните 
кивотни. 
Биологична еволюция.
1. Теория на Дарвин за еволюция на организмите. 
Изменчивост и наследственост. Борба за съществуване. Естествен отбор. Представи на Дарвин за вид и видообразуване. 
2. Съвременна теория за еволюцията. 
Видообразуване. Съвременни схващания за видообразуване. Критерии за 
вид. Съвременни схващания за еволюцията. Макроеволюция. Основни насоки и 
пътища на еволюцията. 
3. Еволюция на човека. 
Антропогенеза. Палеонтологична история на човека. Човешки раси. Фактори на расообразуването. 
4. Доказателства за еволюцията. 
Сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични, еравнително-ембриологични доказателства. Палеонтологични доказателства.

МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ 
Конкурсният изпит по биология е писмен и продължава пет часа. Той се 
провеЖда върху учебния материал от задължителната подготовка по биология 
за 8-и, 9-и и 10-и клас на СОУ и е стриктно съобразен с учебното съдържание за 
първо равнище. В изпита са включени два въпроса: урок или част от урок от 
учебния материал от 8-и клас и тема върху учебния материал от 9-и клас или 
10-и клас. Темата включва урочни единици от един раздел или от различни раз­
дели на учебника за съответния клас. 
Изложението трябва да съответства на обема и съдържанието на уроч-
ните единици в учебниците, посочени като основни източници за подготовка. 
При разработването на въпросите трябва да личи умението на кандидат-сту-
Програма за канфадат-студентски конкурс по Биология за учебната 2007/2008 г. 
дента да дефинира и обяснява вярно и задълбочено включените факти, явления и 
закономерности. Не се изисква да се отговаря на вътреурочните и на следуроч-
ните въпроси и задачи. 
Оценката на писмената работа е средно аритметична от оценката на 
въпроса от 8-и клас и удвоената оценка на темата.
УЧЕБНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА 
Основни източници за подготовка са следните учебници: 
1. Биология за 8. клас 
(В. Ишев и съавтори, "Просвета", изд. 2001,2002,2003,2004,2005,2006 г.) 
2. Биология за 9. клас - задължителна подготовка 
(П. Ангелов и съавтори, "Просвета", изд. 2001,2002,2003,2004,2005,2006 г.) 
3. Биология за 10. клас - задължителна подготовка 
(П. Попов и съавтори, "Просвета", изд. 2001,2002,2003,2004,2005,2006 г.) 
Забележка: Като допълнителни източници може да се ползват учебни­
ците: 
Биология за 8. клас (В. Овчаров и съавтори, "Булвест-2000", изд. 2002, 
2003,2004,2005,2006 г.) 
Биология за 9. клас - задължителна подготовка (О. Димитров и съ­
автори, "Булвест-2000", изд. 2001,2002,2003,2004,2005,2006 г.) 
Биология за 10. клас - задължителна подготовка (О. Димитров и 
съавтори, "Булвест-2000", изд. 2001,2002,2003,2004,2005,2006 г.) 

ЧАСТ 2
ПРОГРАМА
 ПО ХИМИЯ
1. Химична връзка
1.1 Ковалентна връзка – същност, видове и характерни особености.
1.2 Хибридизация при въглеродния атом
1.3 Междумолекулни взаимодействия. Водородна, йонна и метална връзка.
2. Оксиди
2.1 Състав и строеж на оксидите. Видове оксиди.
2.2 Свойства на оксидите.
3. Хидроксиди
3.1 Класификация, химичен състав и строеж на хидроксидите. Получаване на хидроксиди.
3.2 Химични свойства на хидроксидите.
4. Оксокиселини
4.1 Химични състав и строеж на оксокиселините.
4.2 Химични свойства на оксокиселините.
5. Соли
5.1 Класификация на солите. Получаване.
5.2 Строеж и химични свойства на солите.
6. Окислително-редукционни процеси
6.1 Същност на окислително-редукционни процеси. Окислители и редуктори – пример.
6.2 Окислителни и редукционни свойства на елементите. Ред на относителната активност на металите.
7. Скорост на химичните реакции
7.1 Зависимост на скоростта от концентрацията ( Закон за действие на масите).
7.2 Зависимост на скоростта от температурата. Активираща енергия.
7.3 Катализа – видове. Механизъм на каталитичното действие. Ензимна катализа – строеж на ензимите. Механизъм на ензимно действие.
8. Химично равновесие 
8.1. Обратимост на химичните реакции. Химично равновесие и равновесна константа. 
8.2. Фактори влияещи върху химичното равновесие - температура, концентрация и налягане. Принцип на подвижното равновесие. 
9. Дисперсни системи 
9.1. Истински разтвори - определение, видове. Механизъм и фактори влияещи 
върху разтворимостта. 
9.2. Свойства на истинските разтвори (парно налягане, температура на кипене 
и температура на замръзване). Осмоза и осмотично налягане. 
9.3. Колоидно-дисперсни системи - строеж и свойства. Стабилност. 
10. Теория на електролитната дисоциация 
10.1. Същност. Механизъм на електролитната дисоциация при вещества с 
йонна и ковалентна връзка. 
10.2. Степен на електролитната дисоциация. Силни и слаби електролити. Фактори, влияещи върху дисоциацията на слабите електролити (примери с киселини, 
основи и соли). 
10.3. Дисоциация на водата. Водороден показател (рН). Хидролиза на соли - видове и особености. 
11. Строеж и изомерия при органичните съединения. 
11.1. Структурна теория и структурна изомерия. 
11.2. Стереохимична теория и пространствена изомерия. 
12. Алкани 
12.1. Хомоложен ред и изомерия. Получаване на алкани. 
12.2. Строеж. Химични свойства на алкани: 
Заместителни реакции - ход на процеса халогениране; 
Реакции на окислеше; 
Химични свойства на халогенопроизводни на алканите; 
- хидролиза и аминолиза 
- получаване на нитрили 
13. Алкени 
13.1. Хомоложен ред и изомерия, Получаване на алкени. 
13.2. Строеж. Химични свойства на алкени:
Присъединителни реакции - ход на процеса: 
- присъединяване на халогени 
- присъединяване на халогеноводород, вода и на други полярни молекули 
Реакции на окисление, хидриране и дехидриране; 
Реакции на полимеризация. 
14. Алкини 
14.1. Хомоложен ред и изомерия. Получаване на алкини. 
14.2. Строеж. Химични свойства на алкини: 
Присъединителни реакции - ход на процеса: 
- присъединяване на халогени 
- присъединяване на халогеноводород, вода и на други полярни молекули 
Реакции на окисление, хидриране и дехидриране; 
Реакции на полимеризация, 
15. Арени 
15.1. Бензен - строеж. Получаване. Химични свойства: 
Заместителни реакции - ход на процеса; 
Реакции на халогениране, нитриране, сулфотгоане, алкилиране и ацилиране; 
Реакции на окисление. 
15.2. Хомолози на бензена - изомерия. Получаване. Химични свойства: 
Заместителни реакции - ход на процеса. Ориентиращо влияние на 
заместителите в ароматното ядро; 
Реакции на халогениране, нитриране, сулфониране, алкилиране и ацетилиране; 
Реакции на окисление и редукция. 
16. Хидроксилни производни на въглеводородите (алкохоли и феноли) 
16.1. Определение, класификация и наименование. Изомерия при алкохоли и феноли. Получаване, 
16.2. Физични свойства на алкохоли и феноли. Сравнително разглеждане на химичните им свойства. 
17. Карбонилни производни на въглеводородите (алдехиди и кетони)
17.1. Определение, класификация, наименование и изомерия. Получаване на алдехиди и кетони.
17.2. Строеж на карбонилната група. Сравнително разглеждане химичните 
свойствата на алдехиди и кетони. 
18. Карбоксилни киселини 
18.1. Определение, класификация и хомоложен ред на мастни наситени монокарбоксилни киселини. Изомерия при наситени, ненаситеш, хидрокси и ароматни 
карбоксилни киселини. 
18.2. Мастни и ароматни монокарбоксилни киселини - строеж и сравнително 
разглеждане на свойствата им. 
18.3. Получаване на мастни и ароматни киселини. 
19. Производни на карбоксилните киселини (соли, естери, амиди, анхидриди и нитрили) 
19.1. Естери - определение, видове. Получаване. Химични свойства. 
19.2. Мазнини - химичен състав. Свойства и биологична функция. 
19.3. Соли, амиди, анхидриди и нитрили. Получаване. Химични свойства. 
20. Хидрокси-карбоксилни киселини 
20.1. Определение, класификация и изомерия при хидрокси-карбоксилни кисели. 
20.2. Салицилова киселина - строеж и химични свойства. Лекарствени средства 
производни на салициловата киселина. Други представители на хидроксикарбоксилните киселини. 
21. Въглехидрати 
21.1. Определение и класификация на въглехидратите. Монозахариди. Пространствен строеж на глюкоза, фруктоза, рибоза и дезоксирибоза. 
21.2. Свойства на глюкоза и фруктоза. 
21.3. Дизахариди - състав и строеж. Свойства на захароза. 
21.4. Полизахариди. Строеж и свойства на нишесте и целулоза.
22. Амини 
22.1. Определение, класификация и изомерия. Получаване на мастни и ароматни 
амини: 
- от нитропроизводни на въглеводородите; 
- от амоняк и халогеноалкани; 
- чрез редукция на амини. 
22.2. Молекулен строеж. Химични свойства на амините: 
Взаимодействие с: минерални киселини, карбоксилни киселини, киселинни
анхидриди, киселинни халогениди и карбонилни съединения; 
Реакции до ароматното ядро при ароматни амини; 
Реакция на поликондензация. 
23. Аминокарбоксилни киселини 
23.1. Определение, видове, наименования и изомерия. Представители на аминокиселините с неутрални, основни и кисели свойства. 
23.2, Химични свойства на аминокиселините: 
- амфотерни свойства; 
- свойства до функционалните групи; 
- качествени реакции за доказване функционални групи в аминокиселините; 
- кондензационни реакции. 
24. Полипептиди и белтъци 
24.1. Получаване на ди-, три- и полипептиди. Наименования и изомерия. Химични 
свойства. Качествени реакции. 
24.2. Състав, строеж и свойства на белтъците. Качествени реакции.

МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ 
Изпитната "Програма по химия" за специалностите Медицина, Стоматология и Фармация в Медицински университет - гр. Пловдив е съставена въз 
основа на гимназиалния материал отразен във всички одобрени от 
МОН учебници. 
Конкурсният изпит по химия е писмен. Той включва части от два теоретични въпроса и две логически задачи. 
Общата оценка от изпита по Химия се образува като средно аритметична от оценките по теоретичните въпроси и удвоената оценка от двете логически задачи. 
Препоръчителна литература за подготовка: 
1. Издателство "Просвета" с авторски колектив: Ст. Манев, М. Чавкова, Д. 
Лазаров и Г. Петров. 
2. Издателство "Булвест-2000"с авторски колектив:М. Георгиев, Г. Нейкови 
9Р-
Програма за каноедат-студентски конкурс по Химия за учебната 2007/2008 г. 
3. Издателство "Булвест-2000" с авторски колектив:Г. Нейков, С. Караиванов 
идр. 
4. Издателство "Булвест-2000" с авторски колектив: М. Кирилов, Г. Нейков и 
др-
5. Издателство "Анубис"с авторски колектив:Г. Близнаков, А. Боянова идр. 
6. Издателство "Аскони-Издат" с авторски колектив:К. Манолов, В. Нангалова 
и М. Добрева.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница