84 от 28 Октомври 2011г., изм и доп. Дв бДата24.07.2016
Размер228.38 Kb.
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ

В сила от 28.10.2011 г.

Приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г.

Обн. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г.изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г.изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г.
Чл. 1. Държавните, регионалните и специализираните национални музеи събират следните такси:

1. за заверяване на препис и препис-извлечение на документи от основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея:

а) за първа страница - 5 лв.;

б) за всяка следваща страница - 2,50 лв.;

2. за извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея:

а) за устна справка - 7 лв.;

б) за писмена справка - 10 лв.;

3. за извършване на писмена справка в Автоматизираната информационна система "Археологическа карта на България":

а) за един археологически обект - 10 лв.;

б) за определена територия, в която не са установени археологически обекти - 30 лв.;

в) за копие на регистрационна карта на археологически обект - 7 лв.;

4. за издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи като културни ценности:

а) за една движима културна ценност - 15 лв.;

б) за група от движими културни ценности със сходни характеристики, включително монети и монетовидни предмети - 50 лв.;

в) за колекция от движими културни ценности - 100 лв.

5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) за издаване на удостоверение за извършена идентификация на предмети, които по смисъла наЗакона за културното наследство не са културни ценности:

а) машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат значение за научните изследвания и експозиционната стойност:

аа) за една монета/монетовиден предмет - 4 лв.;

бб) за група монети/монетовидни предмети от 2 до 50 броя - по 3 лв. за всяка монета/монетовиден предмет;

вв) за група монети/монетовидни предмети над 50 броя - по 2 лв. за всяка монета/монетовиден предмет;

б) машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак на своите автори или са произведени в големи количества, не притежават значима културна, научна или художествена стойност и не са свързани с историческа личност или събитие:

аа) за един предмет - 4 лв.;

бб) за група предмети от 2 до 50 броя - 3 лв. за всеки предмет;

вв) за група предмети над 50 броя - 2 лв. за всеки предмет;

в) произведения на изкуството, собственост на български или чужди автори, или такива, които не са по-стари от 50 години:

аа) за едно произведение - 4 лв.;

бб) за група произведения от 2 до 50 броя - по 3 лв. за всяко произведение;

вв) за група произведения над 50 броя - по 2 лв. за всяко произведение;

гг) за цикъл/тираж графични произведения до 50 броя - 10 лв.;

г) антикварни предмети, непредставляващи произведения на изкуството, които не са по-стари от 100 години:

аа) за един предмет - 4 лв.;

бб) за група предмети от 2 до 50 броя - по 3 лв. за всеки предмет;

вв) за група предмети над 50 броя - по 2 лв. за всеки предмет;

д) остатъчен материал - отпадъчна субстанция, получена вследствие на човешка дейност, която няма функционално или художествено предназначение - 10 лв.


Чл. 2. Националният институт за недвижимо културно наследство събира следните такси:

1. за извършването на писмена справка от Националния документален архивен фонд на недвижимите културни ценности:

а) за срок 10 дни - 10 лв. за една недвижима културна ценност;

б) за срок 24 часа - 20 лв. за една недвижима културна ценност;

2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) за издаване на заверени копия на документи от Националния документален архивен фонд на недвижимите културни ценности (НКЦ):

а) за копие на хартиен носител - 5 лв. за страница;

б) за извлечение от документи - 2,50 лв. за страница;

в) за копие на хартиен носител на технически документации, фотодокументации и фотограметрични заснемания от Националния документален архивен фонд на НКЦ:

аа) на техническа документация, включително архитектурни заснемания, инвестиционни проекти за консервация, реставрация и адаптация на НКЦ, силуетни планове, проекти за озеленяване и/или за благоустрояване, схеми, аналитични планове и концепции (на страница):

ааа) във формат А4 - 11,00 лв.;

ббб) във формат А3 - 17,00 лв.;

ввв) във формат А2 - 20,00 лв.;

ггг) във формат А1 - 24,00 лв.;

ддд) във формат А0 - 34,00 лв.;

бб) на фотодокументации:

ааа) снимки - 10,00 лв. за копие;

ббб) електронно копие от негатив - 14,00 лв. за кадър;

вв) на фотограметрични и геодезически планове на страница:

ааа) във формат А3 - 18,00 лв.;

ббб) във формат А2 - 24,00 лв.;

ввв) във формат А1 - 28,00 лв.;

ггг) във формат А0 - 38,00 лв.

3. за издаване на удостоверение за деклариран обект или със статут на недвижима културна ценност:

а) за срок 5 дни - 15 лв.;

б) за срок 24 часа - 25 лв.

4. (нова - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) За разглеждане на заявление за издаване на писмено становище за съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство:

а) на задания за устройствени схеми и планове:

аа) задание за подробен устройствен план (ПУП) на част от населено място (над 3 квартала) с единични НКЦ - 125 лв.;

бб) задание за ПУП на част от населено място (над 3 квартала) с единични и групови НКЦ - 169 лв.;

вв) задание за ПУП на населено място с единични НКЦ - 240 лв.;

гг) задание за ПУП на населено място с единични и групови НКЦ - 266 лв.;

дд) задание за общ устройствен план (ОУП) на населено място с единични и групови НКЦ - 300 лв.;

ее) задание за ОУП на община - 353 лв.;

жж) задание за районна устройствена схема (РУС) - 416 лв.;

зз) задание за план за опазване и управление (ПОУ) на единична НКЦ - 296 лв.;

ии) задание за ПОУ на групова НКЦ - 468 лв.;

б) на устройствени схеми и планове:

аа) ПУП на част от населено място (над 1 квартал) с единични НКЦ - 232 лв.;

бб) ПУП на част от населено място (над 1 квартал) с единични и групови НКЦ - 296 лв.;

вв) ПУП на населено място с единични НКЦ - 416 лв.;

гг) ПУП на населено място с единични и групови НКЦ - 468 лв.;

дд) ПУП на населено място с единични и групови НКЦ от национално значение - 518 лв.;

ее) ОУП на населено място - 556 лв.;

жж) ОУП на община - 665 лв.;

зз) за устройствени концепции по реда на чл. 126, ал. 1 ЗУТ - 452 лв.;

ии) РУС - 558 лв.;

кк) ПОУ на единична НКЦ - 376 лв.;

лл) ПОУ на групова НКЦ - 676 лв.;

в) на регулационни планове:

аа) план за регулация за 1 имот - 81 лв.;

бб) план за регулация до 3 имота - 104 лв.;

вв) план за регулация над 3 имота - 124 лв.;

гг) план за регулация за територия на 1 квартал - 141 лв.;

дд) план за регулация за част от населено място (над 1 квартал) с единични НКЦ - 165 лв.;

ее) план за регулация за част от населено място (над 1 квартал) с единични и групови НКЦ - 199 лв.;

жж) план за регулация на населено място с единични НКЦ - 249 лв.;

зз) план за регулация на населено място с единични и групови НКЦ - 269 лв.;

г) на застроителни планове:

аа) план за застрояване на 1 имот - 101 лв.;

бб) план за застрояване до 3 имота - 121 лв.;

вв) план за застрояване над 3 имота - 155 лв.;

гг) план за застрояване на 1 квартал - 175 лв.;

дд) план за застрояване за част от населено място (над 1 квартал) с единични НКЦ - 195 лв.;

ее) план за застрояване за част от населено място (над 1 квартал) с единични и групови НКЦ - 225 лв.;

жж) план за застрояване на населено място с единични НКЦ - 303 лв.;

зз) план за застрояване на населено място с единични и групови НКЦ - 361 лв.;

д) на допускане на изменение:

аа) на план за регулация:

ааа) план за регулация за 1 имот - 81 лв.;

ббб) план за регулация до 3 имота - 104 лв.;

ввв) план за регулация над 3 имота (част от квартал) - 124 лв.;

ггг) план за регулация за територията на 1 квартал - 169 лв.;

бб) на план за застрояване:

ааа) план за застрояване за 1 имот - 64 лв.;

ббб) план за застрояване до 3 имота - 74 лв.;

ввв) план за застрояване над 3 имота (част от квартал) - 98 лв.;

ггг) план за застрояване на 1 квартал - 146 лв.;

вв) на регулация и на застрояване:

ааа) план за застрояване и за регулация за 1 имот - 141 лв.;

ббб) план за застрояване и за регулация до 3 имота - 201 лв.;

ввв) план за застрояване и за регулация над 3 имота (част от квартал) - 225 лв.;

ггг) план за застрояване и за регулация на 1 квартал - 300 лв.;

е) на РУП със силуети:

аа) до 3 имота:

ааа) с НКЦ без определена категория или с категории за сведение и с ансамблово значение - 121 лв.;

ббб) с НКЦ с категории местно и национално и местно значение - 165 лв.;

бб) над 3 имота:

ааа) с НКЦ без определена категория или с категории за сведение и с ансамблово значение - 191 лв.;

ббб) с НКЦ с категории местно и национално и местно значение - 225 лв.;

ж) на обемно устройствено проучване, обхващащо имота - обект на проектиране, и непосредствено съседните му имоти:

аа) за ОУП, включващ имот на НКЦ, без определена категория или с категория за сведение и с ансамблово значение - 221 лв.;

бб) за ОУП, включващ имот на НКЦ с категория местно значение - 135 лв.;

вв) за ОУП, включващ имот на НКЦ с категория национално значение - 155 лв.;

з) на парцеларни планове и на промяна на предназначението на земята за фотоволтаични електроцентрали, ветроенергийни паркове и др.:

аа) до 5 бр. имоти - 84 лв.;

бб) до 10 бр. имоти - 114 лв.;

вв) над 10 бр. имоти - 134 лв.;

и) на подробни устройствени планове и на схеми за линейни обекти и обекти на техническата инфраструктура:

аа) за 1 обект или до 1 км - 72 лв.;

бб) до 3 обекта или до 3 км - 84 лв.;

вв) над 3 обекта или над 3 км - 103 лв.;

к) на искания за намеса в единични НКЦ и в охранителните им зони:

аа) конкурсни и комплексни програми, задания, доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и визи за проектиране:

ааа) конкурсни програми за НКЦ с категория до национално значение включително - 198 лв.;

ббб) конкурсни програми за НКЦ, вписани в Индикативната листа или в Списъка на световното наследство - 302 лв.;

ввв) комплексни програми за НКЦ с категория до национално значение включително - 258 лв.;

ггг) комплексни програми за консервация, реставрация и експониране на художествени НКЦ с категория местно значение - 288 лв.;

ддд) изпълнени етапи от комплексни програми за консервация, реставрация и експониране на художествени НКЦ с категория местно значение - 161 лв.;

еее) комплексни програми за консервация, реставрация и експониране на художествени НКЦ с категория национално значение, вписани в Индикативната листа и в Списъка на световното наследство - 299 лв.;

жжж) задания за НКЦ с категория до национално значение включително - 104 лв.;

ззз) задания за НКЦ, вписани в Индикативната листа и в Списъка на световното наследство - 202 лв.;

иии) задания за художествени НКЦ, вписани в Индикативната листа и в Списъка на световното наследство - 252 лв.;

ккк) доклади за ОВОС - 158 лв.;

ллл) виза за проектиране на НКЦ с категория до местно значение вклчително - 72 лв.;

ммм) виза за проектиране на НКЦ с категория национално значение - 91 лв.;

ннн) виза за проектиране на НКЦ, вписани в Индикативната листа и в Списъка на световното наследство - 118 лв.;

бб) на проекти за консервация, реставрация и експониране на археологически НКЦ:

ааа) с категория местно значение и с площ до 50 м - 194 лв.;

ббб) с категория местно значение и с площ над 50 м - 214 лв.;

ввв) с категория национално значение и с площ до 50 м - 231 лв.;

ггг) с категория национално значение и с площ над 50 м - 345 лв.;

л ) на инвестиционни проекти - част "Архитектура" (еднофазно проектиране - 100 на сто от таксата, фаза идеен проект - 60 на сто от таксата, за следваща фаза технически или работен и проект - 40 на сто от таксата) - на разгъната застроена площ (РЗП):

аа) за консервация, реставрация, адаптация, експониране, преустройства и реконструкция по автентични данни за сгради и съоръжения НКЦ:

ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 221 лв.;

ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 241 лв.;

ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 281 лв.;

ггг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 308 лв.;

ддд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 348 лв.;

еее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 408 лв.;

бб) за консервация, реставрация, адаптация, експониране, преустройства и реконструкция по автентични данни за художествени НКЦ:

ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 281 лв.;

ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 331 лв.;

ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 361 лв.;

ггг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 408 лв.;

ддд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 448 лв.;

еее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 498 лв.;

вв) за делба, пристрояване и надстрояване на единични НКЦ:

ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 134 лв.;

ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 154 лв.;

ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 164 лв.;

ггг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 162 лв.;

ддд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 201 лв.;

еее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 221 лв.;

гг) за ново допълващо и основно застрояване в имоти на НКЦ:

ааа) ново допълващо застрояване в имот на НКЦ с категория до местно значение включително - 72 лв.;

ббб) ново допълващо застрояване в имот на НКЦ с категория национално значение - 112 лв.;

ввв) ново основно застрояване в имот на НКЦ с категория до местно значение включително - 112 лв.;

ггг) ново основно застрояване в имот на НКЦ с категория национално значение - 159 лв.;

ддд) ново допълващо и основно застрояване в имот на НКЦ с категория до местно значение включително - 156 лв.;

еее) ново допълващо и основно застрояване в имот на НКЦ с категория национално значение - 199 лв.;

м) на проекти за фасадна реставрация и за цветни фасади:

аа) фасадна реставрация на НКЦ с категория до местно значение включително - 152 лв.;

бб) фасадна реставрация на НКЦ с категория национално значение, вписани в Индикативната листа на Република България - 192 лв.;

вв) цветни фасади на НКЦ с категория до местно значение включително - 112 лв.;

гг) цветни фасади на НКЦ с категория национално значение, вписани в Индикативната листа на Република България - 161 лв.;

н) на проекти за интериор и обзавеждане на НКЦ:

аа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 114 лв.;

бб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 134 лв.;

вв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 144 лв.;

гг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 164 лв.;

дд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 194 лв.;

ее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 221 лв.;

о) на схеми и детайли за смяна на дограма и на количествени сметки за аварийни и текущи ремонти:

аа) смяна на дограма на НКЦ с категория до местно значение включително - 72 лв.;

бб) смяна на дограма на НКЦ с категория национално значение - 112 лв.;

вв) изпълнение на аварийни и текущи ремонти на НКЦ с категория до местно значение включително - 72 лв.;

гг) изпълнение на аварийни и текущи ремонти в НКЦ с категория национално значение - 92 лв.;

п) на проекти за художествено осветление за НКЦ:

аа) с категория до местно значение включително - 114 лв.;

бб) с категория национално значение - 134 лв.;

р) за конструктивни становища и експертизи за сгради и съоръжения в НКЦ, включващи:

аа) конструктивни становища към проекти за НКЦ - 72 лв.;

бб) конструктивни експертизи за НКЦ с категория до местно значение включително - 114 лв.;

вв) конструктивни експертизи за НКЦ с категория национално значение, вписани в Индикативната листа и в Списъка на световното наследство - 154 лв.;

с) на конструктивни проекти (еднофазно проектиране - 100 на сто от таксата, фаза идеен проект - 60 на сто от таксата, за следваща фаза технически или работен и проект - 40 на сто от таксата):

аа) за НКЦ - сгради и съоръжения:

ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 142 лв.;

ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 162 лв.;

ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 182 лв.;

ггг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 161 лв.;

ддд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 201 лв.;

еее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 221 лв.;

бб) за художествени НКЦ:

ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 154 лв.;

ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 184 лв.;

ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 194 лв.;

ггг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 201 лв.;

ддд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 228 лв.;

еее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 258 лв.;

вв) за археологически НКЦ:

ааа) с категория местно значение и с площ до 50 м - 114 лв.;

ббб) с категория местно значение и с площ над 50 м - 134 лв.;

ввв) с категория национално значение и с площ до 50 м - 154 лв.;

ггг) с категория национално значение и с площ над 50 м - 191 лв.;

гг) за ново строителство в имоти с археологически НКЦ:

ааа) за укрепване на изкопа, за план на основите, кофражен план кота 0,00:

- в имот с площ до 50 м - 154 лв.;

- в имот с площ над 50 м - 221 лв.;

ббб) за осигуряване на проучвателски дейности, за специализирана намеса и експониране на НКЦ: фасадни скелета, подпорни скелета, укрепване на изкопи, укрепване на стени и покрития:

- за фасадни скелета - 72 лв.;

- подпорни скелета - 92 лв.;

- укрепване на изкопи - 110 лв.;

- укрепване на зидове и покрития - 130 лв.;

т) на схеми и проекти за преместваеми обекти, включително за настилки, огради, чешми, улично осветление и други елементи на градското обзавеждане, за рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, както и за електрически и газификационни табла, външни климатични съоръжения, антени на мобилни оператори:

аа) за единични НКЦ с категория до местно значение включително - 114 лв.;

бб) за НКЦ с категория национално значение - 141 лв.;

у) за въвеждане в експлоатация на НКЦ:

аа) с категория до местно значение включително - 107 лв.;

бб) с категория национално значение - 134 лв.;

ф) за проект-заснемане за възстановяване на изгубени чертежи за НКЦ по чл. 145, ал. 5 ЗУТ:

аа) с РЗП до 200 м - 152 лв.;

бб) с РЗП до 500 м - 172 лв.;

вв) с РЗП над 500 м - 192 лв.;

х) на инженерни проекти по техническата инфраструктура на НКЦ:

аа) с РЗП до 200 м и категория до местно значение включително - 72 лв.;

бб) с РЗП до 500 м и категория до местно значение включително - 92 лв.;

вв) с РЗП над 500 м и категория до местно значение включително - 112 лв.;

гг) с РЗП до 200 м и категория национално значение - 132 лв.;

дд) с РЗП до 500 м и категория национално значение - 152 лв.;

ее) с РЗП над 500 м и категория национално значение - 162 лв.;

жж) за групова НКЦ с категория местно значение включително - 184 лв.;

зз) за групова НКЦ с категория национално значение - 214 лв.;

ц) за технически паспорт на съществуващ строеж НКЦ - 192 лв.;

ч) на проекти на вертикална планировка:

аа) за територия до 1 дка - 72 лв.;

бб) за територия над 1 дка - 68 лв.;

ш) на проект за част "Паркоустройство и благоустройство" на НКЦ:

аа) с площ до 1 дка - 112 лв.;

бб) с площ до 5 дка - 152 лв.;

вв) с площ над 5 дка - 234 лв.;

щ) по искане за преместване, премахване изцяло или частично на НКЦ и за санитарни експертизи за преместване, премахване, кастрене на растителност в границите на НКЦ и в охранителните им зони:

аа) за преместване, премахване изцяло или частично на НКЦ - 114 лв.;

бб) за санитарна експертиза с включени до 5 дървета - 48 лв.;

вв) за санитарна експертиза с включени над 5 дървета - 58 лв.;

ю) по искане за намеса в охранителни зони на единични НКЗ и в границите на групови НКЦ, ако с режимите за опазване не е определено друго:

аа) за визи за проектиране на:

ааа) допълващо застрояване в охранителните зони на единични НКЦ с категория до местно значение включително и в границите на групови НКЦ с категория местно значение включително - 52 лв.;

ббб) допълващо застрояване в охранителните зони на единични НКЦ с категория национално значение и в границите на групови НКЦ с категория национално значение - 72 лв.;

ввв) основно застрояване в охранителните зони на единични НКЦ с категория местно значение и в границите на групови НКЦ с категория местно значение - 72 лв.;

ггг) основно застрояване в охранителните зони на единични НКЦ с категория национално значение и в границите на групови НКЦ с категория национално значение - 82 лв.;

ддд) основно и допълващо застрояване в охранителните зони на единични НКЦ с категория до местно значение включително и в границите на групови НКЦ с категория местно значение - 72 лв.;

еее) основно и допълващо застрояване в охранителните зони на единични НКЦ с категория национално значение и в границите на групови НКЦ с категория национално значение - 92 лв.;

жжж) реконструкция, надстрояване, пристрояване, ремонт и преустройство с промяна на външния вид на строежите в охранителните зони на единични НКЦ и в границите на групови НКЦ с категория местно значение - 92 лв.;

ззз) реконструкция, надстрояване, пристрояване, ремонт и преустройство с промяна на външния вид на строежите в охранителните зони на единични НКЦ с категория национално значение и в границите на групови НКЦ с категория национално значение - 112 лв.;

бб) за инвестиционните проекти - част "Архитектура", за ново допълващо и основно застрояване (еднофазно проектиране - 100 на сто от таксата, фаза идеен проект - 60 на сто от таксата, за следваща фаза технически или работен и проект - 40 на сто от таксата):

ааа) за ново застрояване до 200 м РЗП в охранителните зони на НКЦ с категория до местно значение или в групови НКЦ с категория местно значение - 82 лв.;

ббб) за ново застрояване до 500 м РЗП в охранителните зони на НКЦ с категория до местно значение включително или в групови НКЦ с категория местно значение - 114 лв.;

ввв) за ново застрояване над 500 м РЗП в охранителните зони на НКЦ с категория до местно значение включително - 134 лв.;

ггг) за ново застрояване до 200 м РЗП в охранителните зони на НКЦ с категория национално значение - 111 лв.;

ддд) за ново застрояване до 500 м РЗП в охранителните зони на НКЦ с категория национално значение - 161 лв.;

еее) за ново застрояване над 500 м РЗП в охранителните зони на НКЦ с категория национално значение - 191 лв.;

вв) за проекти за реконструкция, надстрояване, пристрояване, ремонт и преустройство с промяна на външния вид на строежите:

ааа) в охранителните зони на НКЦ с категория до местно значение включително или в групови НКЦ с категория местно значение - 90 лв.;

ббб) в охранителните зони на НКЦ с категория национално значение или в групови НКЦ с категория национално значение - 114 лв.;

гг) за проекти по част "Конструкции" за ново строителство в територии и охранителни зони на археологически НКЦ - 152 лв.;

дд) за инженерни проекти за сградни отклонения в територии и охранителни зони на археологически НКЦ - 112 лв.;

ее) за проекти на транспортната техническа инфраструктура и за преустройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения - пътища, улици, площади:

ааа) за територии на НКЦ до 5 дка - 112 лв.;

ббб) за територии на НКЦ до 10 дка - 158 лв.;

ввв) за територии на НКЦ над 10 дка - 198 лв.;

жж) за схеми и проекти за преместваеми обекти, включително за настилки, огради, чешми, улично осветление и други елементи на градското обзавеждане, за рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, както и за електрически и газификационни табла, външни климатични съоръжения, антени на мобилни оператори и др.:

ааа) за територии и с територии на охранителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с категория местно значение до 1 дка - 154 лв.;

ббб) за територии и с територии на охранителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с категория местно значение до 5 дка - 188 лв.;

ввв) за територии и с територии на охранителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с категория местно значение над 5 дка - 218 лв.;

ггг) за територии и с територии на охранителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с категория национално значение до 1 дка - 198 лв.;

ддд) за територии и с територии на охранителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с категория национално значение до 5 дка - 225 лв.;

еее) за територии и с територии на охранителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с категория национално значение над 5 дка - 240 лв.;

жжж) индивидуални проекти за преместваеми обекти - 68 лв.

Чл. 3. Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" събира следните такси:

1. за предоставяне на писмена тематична библиографска справка:

а) за прегледана една годишнина от библиографски указател на български език - 1,00 лв.;

б) за прегледана една годишнина от библиографски указател на чужд език - 1,00 лв.;

в) за прегледан първичен източник (вестник, книга, списание или справочник) на български език - 1,00 лв. за 1 брой;

г) за прегледан първичен източник (вестник, книга, списание или справочник) на чужд език - 2 лв. за 1 брой;

д) за всяко намерено заглавие от библиографски указател на български език - 0,50 лв.;

е) за всяко намерено заглавие от библиографски указател на чужд език - 0,50 лв.;

ж) за всяко намерено заглавие от първичен източник на български език - 0,70 лв.;

з) за всяко намерено заглавие от първичен източник на чужд език - 1,00 лв.;

2. за изготвяне на писмена фактографска справка:

а) за прегледан информационен източник на български език - 1,00 лв.;

б) за прегледан информационен източник на чужд език - 1,50 лв.;

3. за достъп до външни мрежови ресурси и бази данни с информационно търсене в локална автоматизирана система, онлайн база данни или база данни върху електронен носител и предоставяне на библиографска/пълнотекстова справка:

а) за 1 час - 10 лв.;

б) за намерено заглавие на български език - 0,50 лв.;

в) за намерено заглавие на чужд език - 0,50 лв.;

г) за една статия с пълен текст - 3 лв.;

4. за доставка на библиотечни документи от и за страната и чужбина:

а) доставка на книга от страната - 3 лв.;

б) доставка на копие от книга или статия от страната - 5 лв.;

в) доставка на книга за страната - 3 лв.;

г) доставка на копие от книга или статия за страната - 4 лв.;

д) доставка на книга от чужбина - 5 лв.;

е) доставка на копие от книга или статия от чужбина - 5 лв.;

5. за копиране на библиотечни документи:

а) предоставяне на копия на ръкописи и архивни материали - 3,00 лв. за 1 страница;

б) предоставяне на копие на произведения на културата, създадени до края на XIX век - 3,00 лв. за 1 страница;

в) предоставяне на копие на произведения на културата, създадени от края на XIX век:

аа) черно-бяло формат А4 - 0,10 лв. за 1 страница;

бб) черно-бяло формат А3 - 0,16 лв. за 1 страница;

вв) цветно копие формат А4 - 1,40 лв. за 1 страница;

гг) цветно копие формат А3 - 2,80 лв. за 1 страница.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Таксите по чл. 1 - 3 се заплащат при издаването на съответния документ, дубликат или при извършването на справката.

(2) Заплащането на таксите се извършва по банков път чрез платежно нареждане или в брой в касата на съответния културен институт.

(3) Внесените такси не подлежат на връщане.

Чл. 5. Съответният културен институт превежда на всеки 3 месеца 50 на сто от събраните такси в Национален фонд "Култура" с изключение на таксите, събирани по чл. 3, постъпленията от които остават в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".
Заключителни разпоредби
Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) Тарифата се приема на основание чл. 4, ал. 2, т. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 52, ал. 3 от Закона за обществените библиотеки, чл. 19, ал. 2 и чл. 105, ал. 3 от Закона за културното наследство и чл. 143, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 13 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. 

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2012 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЪБИРАТ МУЗЕИТЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДУБЛИКАТИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 84 ОТ 2011 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 27.09.2013 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Каталог: Pages -> For us -> Documents -> Naredbi
Pages -> Програма за болнична хигиена "Хигия" Химиотерапията на инфекциозните заболявания е лечение с химични средства, насочено срещу причинителите им
Pages -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
Pages -> St cyril and st methodius
Pages -> Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма
Pages -> Аржентина водопадите игуасу бразилия не просто танго, вода и самба
Documents -> Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (извлечение) в сила от 17. 09. 2010 г. Обн. Дв бр. 73 от 17 Септември 2010г., изм. Дв бр. 88 от 9 Ноември 2010г., изм. Дв б
Pages -> 1. един важен въпрос
Pages -> Отчет за развитието на
Naredbi -> Обн. Дв бр. 101 от 18 Декември 2009г. Раздел I. Общи положения


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница