9 октомври 2008 12: 00 РегистрацияДата24.02.2017
Размер96.21 Kb.


9 октомври 2008


12:00 Регистрация
16:00–16:30 Официално откриване
16:30–17:15 Симпозиум „Рекомбинантна Епо терапия – предимства на структурата и физиологичен профил” - Janssen Cilag
17:15–18:00 Симпозиум “Традиция и иновации” - Roche
20:00 Коктейл

10 октомври 2008


ПОСТЕРНА СЕСИЯ I
10:00 – 18:00
СЕСИЯ 1

Хронични бъбречни заболявания в България

Модератори: Ст. Кривошиев, Б. Киперова, В. Мушеков
8:00–8:20 Скрининг за хронични бъбречни заболявания в България

Ст. Кривошиев, З. Краев, В. Тодоров, В. Икономов, П. Шиков, П. Паунова, П. Ставрев, В. Бояджиев, Ц. Балдев, А. Котева, М. Янкова, П. Мартев, Г. Михайлов, Ал. Попов, Л. Камбова, Ц. Велковски, Ем. Йорданова,

Българска Бъбречна Асоциация
8:20-8:30 Хронична бъбречна недостатъчност сред хоспитализираните пациенти в нефрологична клиника, УМБАЛ „Царица Йоанна -ИСУЛ” за 5 годишен период

Б. Делийска, В. Лазаров, И. Калудина, В. Шурлиев, В. Василев, Х. Шиваров,

Клиника по нефрология, УМБАЛ „ Царица Йоанна-ИСУЛ”

8:30-8:50 Диализно лечение в България през 2007

В. Мушеков

МБАЛСМ «Пирогов»


8:50-9:00 Диализно отделение Токуда – невъзможната реалност

Ал. Осиченко, Г. Кименов, К. Анадолийски

Токуда Болница София, Отделение по хемодиализа
9:00-9:15 Преживяемост и смъртност на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност на диализно лечение

В. Тодоров, Б. Димитрова, Д. Досев

Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ "Д-р Георги Странски" Плевен
СЕСИЯ 2

Ултразвукова диагностика в нефрологията

Модератори: Р. Джераси, Б. Богов
9:15-9:30 Ултразвукова диагностика на бременността

Р.Джераси

Клиника по нефрология, УМБАЛ «Александровска» - София
9:30-9:45 «Малкият» бъбрек

Р. Кръстева

Клиника по нефрология, УМБАЛ «Александровска» - София
9:45-10:00 Значението на ултразвуковото изследване за диагностиката и проследяването на усложненията след екстракорпорална литотрипсия

Б.Богов


Клиника по нефрология, УМБАЛ «Александровска» - София
10:00-10:10 Атипизъм в ехографската находка при бъбречно-каменна болест и паранефрален абсцес

Н. Добрева, А. Рапонджиева, Ст. Илиева, А. Чавушан, Г. Кирова

МБАЛ „Токуда Болница София” АД
10:10-10:20 Перкутанната нефростомия под ехографски контрол в онкологичната ни практика - собствен опит

Р. Стефанов, Я.Семерджиев

МДОЗС, Враца
10:20-10:30 Значение на резистентния индекс при циклоспоринова нефротоксичност при бъбречнотрансплантирани пациенти

Е. Паскалев

Клиника по нефрология и трансплантацията

УМБАЛ “Александровска” - София


10:30-10:45 Кафе-пауза

СЕСИЯ 3


Лабораторна диагностика в нефрологията

Модератори: М. Шишенков, Д. Свинаров


10:45-10:55 За уринните изследвания у нас след 2000-та година

М. Шишенков


10:55-11:20 Молекулярна нефрология и диагностични стратегии в ранното откриване на бъбречните заболявания. (Molecular Nephrology and Diagnostic Strategyes in Early Detecting Renal Diseases)

Walter Guder


11:25-11:50 Частиците на уринният седимент и тяхното значение. (The importence of bedside in urinary sediment)

J.B. Fogazzi


11:50-12:00 Цистатин "С"

Т. Шипков


12:00-12:10 Биомаркери за остра бъбречна увреда

Д. Свинаров


12:10-12:20 Едновременно определяне и сравняване на серумен креатинин “колориметрично, ензимно и цистатин “С” при болни с хбз /і-іv степен/, като база за оценка на ГФ

Цачев К., П. Симеонов, Л. Ламбрева, Н. Койчева, Ем. Паскалев и К. Ангелова

УМБАЛ “Александровска”, Централна клинична лаборатория

Катедра по клинична лаборатория, МУ-София

УМБАЛ “Александровска”, Клиника по нефрология и трансплантация
12:20–13:05 Симпозиум: „Novartis – иновативен партньор в нефрологията и трансплантацията”
13:05 – 14:00 Обяд

СЕСИЯ 4


Клинична нефрология

Модератори: Б. Делийска, В. Тодоров


14:00-14:10 Автоантитела срещу глобуларните фрагменти на индивидуалните вериги на С1q при пациенти с лупусна нефропатия

В. Василев1, И. Цачева2, Б. Делийска1, В. Стоянова2, М. Раданова3, М. Чорбаджиева2, С. Петрова2,

1Нефрологична клиника, УМБАЛ “Царица Йоанна”, МУ-София; 2Биологически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”-София; 3 МУ-Варна
14:10-14:20 Честота и прогностично значение на някои антифосфолипидни антитела при пациенти със системен лупус еритематозус и лупусен нефрит

М. Николова1, М. Балева2, Т. Тодоров3, Б. Р. Джераси1, Киперова1

1 Клиника по нефрология, 2 Лаборатория по клинична имунология, 3 Катедра по клинична патология, Университетска болница “Александровска”, София
14:20-14:30 С0 и С2 нива на болни с хронични гломерулонефрити, лекувани с equoral (TEVA Pharmaceuticals)

В. Лазаров, Б. Делийска, Х. Шиваров, В. Василев, Д. Свинаров

Медицински Университет - София
14:30-14:40 Treatment with mycophenolate mofetil of lupus nephritis in comparison wih primary glomerulonephritis

L.Grcevska, M.Milovanceva-Popovska, S.Dzikova, V.Ristovska, A.Sikole, M.Polenakovic

Department of Nephrology, Clinical Center, Medical Faculty, Skopje, R.Macedonia
14:40-14:50 Клинико-генеалогично проучване на родословие с огнищна гломерулна склероза и хиалиноза

Д.Димитраков, Е.Кумчев, Д. Николов

Клиника по нефрология, Медицински университет - Пловдив
14:50-15:00 Сравнително проучване на усложненията след пункционна бъбречна биопсия, извършена с автоматична система тип gun и ръчна tru cut игла

М. Любомирова, Б. Богов, E. Андреев, Б. Киперова

Клиника по Нефрология, УМБАЛ «Александровска», София
15:00-15:10 Оправдана ли е пункционната бъбречна биопсия при болни със захарен диабет?

Н. Добрева, А. Рапонджиева, С. Илиева

Отделение по Вътрешни болести – Нефрология

МБАЛ „Токуда Болница София” АД


15:10-15:20 cefiximе при лечение на активни уроинфекции и като секвенциална терапия

Б. Богов, М. Любомирова, Р. Джераси, Б. Киперова

Клиника по нефрология,УМБАЛ “Александровска”
СЕСИЯ 5

Диализа
Модератори: В. Икономов, Е. Възелов


15:20 – 15:35 Депресия при пациенти на диализно лечение

Л. Камбова Медицински Университет - София


15:35 – 15:45 Ролята на психогенния стрес в диализното отделение

Р. Димитрова- Златкова, Св. Стайкова, Д. Паскалев, В. Икономов УМБАЛ „ Св. Марина”-Варна Клиника по нефрология и диализа


15:45 – 15:55 Високоефективни диализатори от fx-клас със синтетична мембрана helixon в заместителната терапия на бъбречната функция

В.Икономов, Г.Николова, Ст.Кривошиев, В.Тодоров, Н.Тодоров

1.УМБАЛ ”Св. Марина”- гр.Варна 2.УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” гр.София 3.УМБАЛ ”Г. Странски” –гр .Плевен 4.УМБАЛ”Св.Анна”-гр.София
15:55 – 16:05 Хемодиафилтрация и извличане на ß-2 микроглобулин при пациенти с хбн на хрониодиализа

В. Икономов, Р. Зорчева

Клиника по нефрология и диализа Медицински университет, Варна
16:05 – 16:20 Лечение на вторичния хиперпаратиреоидизъм с cinacalcet

Ст. Кривошиев1, А.М. Борисова2, Р. Ковачева2, Ц. Балдев1, Ал Шинков2, Г. Михайлов1.

1МБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, Отделение по хемодиализа; 2СБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания.
16:20 – 16:35 Контрастно индуцирана нефропатия : съвременно състояние на проблема

Д. Паскалев, Б. Касърова, С. Минкова, В. Икономов

Клиника по нефрология и диализа, МБАЛ „Света Марина” – ЕАД – гр. Варна, МУ „Проф. Д-р П. Стоянов” – гр. Варна
16:35 – 17:00 Презентация на GE Healthcare "Работен Консенсус за превенция на Контрастно Индуцирана Нефропатия"

Е. Паскалев

УМБАЛ "Александровска";
17:00–17:20 Презентация на Astellas «Prograft – базисен имуносупресор при бъбречна и чернодробна трансплантация” (Prograf- Cornerstone Immunosuppressant in Renal and Liver Transplantation)

Prof. Karel Vondrak, Prague, Czech Republic


17:20 – 17:30 Кафе-пауза

СЕСИЯ 6
Бъбречна трансплантация

Модератори: П. Симеонов, Е. Паскалев
17:30-17:50 Приложение на sirolimus при бъбречнотрансплантирани пациенти

Е. Паскалев, П. Симеонов, М. Димитров, М. Ортова, Д. Николова, Д. Генов, Ж. Филипов, Л. Христова.

Клиника по нефрология и трансплантация, УМАЛ «Александровска»
17:50-18:10 ВК полиомна инфекция при бъбречнотрансплантирани /БТ/ пациенти - честота и клинико-вирусологични корелации

Христова, Л., З. Кълвачев, С. Славов, Ем. Паскалев, П. Симеонов

УМБАЛ “Александровска”, Клиника по нефрология и трансплантация

НЦЗПБ, Отдел “Вирусология”, Лаборатория “Молекулярна вирусология”


18:10-18:30 Лечение с поликлонални антитела при пациенти с бъбречна трансплантация

Е. Паскалев, П. Симеонов, М. Димитров, М. Ортова, Д. Николова, Д. Генов,

Ж.Филипов,Л.Христова.

Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ “Александровска” – София


18:30 – 19:15 Симпозиум: „Заедно с Teva”
20:30 Коктейл
11 октомври 2008
CME COURSE
FROM CLINICAL NEPHROLOGY AND CKD RELATED PROBLEMS

TO PROLONGED KIDNEY TRANSPLANT SURVIVAL


08:40 – 09:00 Welcome address

P. Simeonov, R. Coppo, N. Lameire, G. Spasovski


09:00 – 09:35 Focal segmental glomerulosclerosis – an update J. Feehally (UK)
09:35 – 10:10 Pathogenesis and treatment of IgA nephropathy

R. Coppo (Italy)


10:10 – 10:45 Diabetic nephropathy pathophysiology

N. Lameire (Belgium)


10:45 – 11:15 Coffee break
11:15 – 11:50 HMG-CoA reductase inhibitors and the kidney

A. Covic (Romania)


11:50 – 12:25 Hyperhomocysteinaemia in CKD patients

E. Vazelov (Bulgaria)


12:25 – 12:50 Adequacy of dialysis-an update

V. Ikonomov (Bulgaria)


13:00-13:45 Симпозиум “Перитонеална диализа” - BAXTER
Lunch
14:30 – 15:05 Uremia and cardio-vascular risk

R. Vanholder (Belgium)


15:05 – 15:40 CKD-MBD and Outcomes. From Bench to Patient

J. Cannata (Spain)


15:40 – 16:15 Coffee break
16:15 – 16:50 Subclinical kidney rejections – the role of protocol biopsy

G. Spasovski (R. Macedonia)


16:50 – 17:25 Chronic allograft nephropathy

D. Goldsmith (UK)


ПОСТЕРНА СЕСИЯ II
10:00 – 18:00
18:00-19:30 ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
20:00 Гала Вечеря
12 октомври 2008
СЕСИЯ 7
ГОСТ-ЛЕКТОРИ
8:30–9:00 Интрареналната ренин-ангиотензинова система – физиологична роля и значение за бъбречната патология

Лакова,Е., Г. Кръстева

Медицински Университет – Плевен
9:00-9:20 Патогенен потенциал на polyomavirus hominis 1 (вирус вк)

З. Кълвачев,

Лаборатория по Молекулярна вирусология, НЦЗПБ-София
Клинична нефрология

Модератори: Р. Робева, Д. Монова


9:20 – 9:30 Плазмаферезни техники при лечение на имунни нефропатии

Пенков Р¹., Ил.Салтиров,¹ Св. Николов,¹ Вл.Драганов,¹ Ст.Василев¹, П.Ангелов¹ К.Пенкова²

Военно-Медицинска Академия, Катедра Урология & Нефрология ¹

МБАЛ «Александровска» Централна лаборатория по клинична имунология ²


9:30 – 9:40 Солчувствителност/солрезистентност при ренална хипертония – опит за отграничаване при продължително наблюдение

П. Симеонов Е. Паскалев

Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ «Александровска»
9:40–9:50 Чернодробни кисти и автозомна доминантна бъбречна поликистозна болест

В. Тодоров, М. Янкова, Д. Досев

Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, Плевен
9:50 – 10:00 Периферна полиневропатия при начална хронична бъбречна недостатъчност

М. Даскалов, Б. Делийска, С. Новачкова, И. Калудина, Б. Ишпекова

УМБАЛ „ИСУЛ – Царица Йоанна”, Медицински университет-София
10:00 – 10:10 Водно-електролитен баланс при възрастни индивиди

В.Тодорова, В.Маджова1, Л.Савов2

Медицински колеж, Катедра по обща медицина1, Катедра по вътрешни болести 2, Медицински Университет - Варна
10:10–10:20 Фамилност на бъбречните заболявания - клинико-генеалогичен анализ на 428 бъбречнотрансплантирани /бт/ пациенти

Симеонов П., Е. Паскалев, Хр. Лазарска, М. Ортова, Ж. Филипов, М. Димитров

УМБАЛ “Александровска”, Клиника по нефрология и трансплантация

КЦ по нефрология, МУ – София


10:20 – 10:30 Цели и насоки в лечението на бъбречната фиброза

Филипов Ж., М. Ортова, М. Димитров, Л. Христова, Д. Генов, Д. Николова, Е. Паскалев, П. Симеонов

МБАЛ „Александровска”, Клиника по нефрология и трансплантация
10:30-10:40 Възможности на комулативен /к/ делта еgfr за оценка на прогресията на бъбречното увреждане и ефекта от лечението.

П.Симеонов , Е. Паскалев и Хр. Лазарска

Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска”
10:40 – 10:50 Кафе-пауза

СЕСИЯ 8
Педиатрия

Модератори: А. Анадолийска, А. Буева, М. Лилова
10:50 – 11:00 Пренатална диагноза и постнатално поведение при вродените аномалии на отделителната система

М.Гайдарова,С.Маринова

Университетска детска болница - Клиника по нефрология и хемодиализа, София
11:00 – 11:10 Етиологичен спектър на хематурията в детската възрст

М.Лилова*, Н. Добрева*, Т. Тодоров**

МБАЛ-Токуда*, МБАЛ- Александровска**
11:10 – 11:20 CEFIXIM (Pancef) в детската възраст

М.Лилова


МБАЛ-Токуда

СЕСИЯ 9
Анемия при хронична бъбречна болест

Модератори: Д. Димитраков, Д. Паскалев
11:20-11:30 Сравнително проучване на приложението на еритропоетин стимулиращи агенти при болни на перитонеална диализа

Св. Стайкова, Д. Паскалев, И. Теодорова, В. Икономов

Клиника по нефрология и диализа

МБАЛ “Света Марина”, Варна


11:30-11:40 Влияние на Епоетин алфа върху левокамерната хипертрофия при пациенти в преддиализен стадий на хронична бъбречна недостатъчност

Киперова Б, Симеонов П, Делийска Б, Робева Р, Стоянова Н, Митков М, Сапунджиев Х, Тодоров В, Игнатова К, Велкова М


11:40-11:50 Приложение на мирцера при болни на хемодиализа

Хринчева М., Пенков Р. и Ангелов П.

ВМА- Отделение по хемодиализа - София

СЕСИЯ 10
Диализа и ХБН

Модератори: Д. Йонова, К. Ненов
11:50-12:00 Сьрдечно-съдови калцификати – количествено определяне на калицциевото натоварване при болни на хемодиализа

Д. Йонова1, И. Трендафилов1, В. Стойнова2, М. Недевска2, и С. Антонов1, Клиничен център по диализа, Медицински университет, София 1, Диагностичен сектор, УМБАЛ „Св.Екатерина”,София 2


12:00–12:10 Уремична интоксикация и хиперпролактинемия при пациенти на периодична диализа

Н.Ненчев*, Ц. Балдев*, Б. Делийска*, И. Гълъбова**, И.Средков*, Д. Трифонова*, П. Лалева*, Здр.Краев* *Медицински Университет – София, ** Военно-Медицинска Академия – София


12:10 – 12:20 STEAL – SYNDROME при пациенти на ХД – лечение с постоянен оперативен съдов достъп

Св. Стайкова, Б. Денчев*, В. Икономов

УМБАЛ "Света Марина", Клиника по нефрология и диализа, *Трета клиника по хирургия, Варна
12:20–12:30 Анализ на микробиологичната находка при пациенти на перитониална диализа с перитонит. оценка на резултатите от проведеното антибиотично лечение

А. Стоянов, С. Стайкова, С. Минкова, Р. Зорчева, К. Ненов, В. Икономов Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ “Св. Марина” - гр. Варна


12:30 – 12:40 Промени в перитониално еквилибрационния тест при пациенти на перитониална диализа, прекарали епизоди на перитонит

А. Стоянов, С. Стайкова, К. Ненов, Д. Паскалев, В. Икономов Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ “Св. Марина” - гр. Варна


12:40 – 12:50 Суицидост при болни с хронична бъбречна недостатъчност на диализно лечение

Р. Димитрова- Златкова, Св. Стайкова, Д. Паскалев, В. Икономов, К. Ненов

УМБАЛ” Св. Марина”- Варна Клиника по нефрология и диализа
13:00 – 13:15 Диабетна нефропатия - 2008

Ст. КривошиевУМБАЛ «Царица Йоана» - ИСУЛ
13:15 – 13:30 Закриване на конгреса


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница