9. Управление на веригите за доставки scmДата10.05.2017
Размер154.2 Kb.
#21004
9. Управление на веригите за доставки

SCM (Supply Chain Management)

9.1. SCM системите - ценен инструмент за управление на бизнеса

Управление на веригите за доставки е концепция за ефективно управление на процесите по снабдяване със суровини и материали, създаване на продукти и услуги, проследяване на разпространението им в търговската мрежа и доставяне до крайния потребител. Често понятието се използва в комбинация с термините value chain (верига на добавената стойност) и virtual enterprise (виртуално предприятие), формализиращи отделни целеви пазари в рамките на общата логистика.

Концепцията SCM (управление на логистичната верига) е естествено продължение на методологиите за мениджмънт, възникнали в процеса на адаптация на съвременните информационни технологии към практиката на развиващия се бизнес. До началото на 90-те години производствената дейност традиционно се разглеждаше като съвкупност от 3 системи (производство, снабдяване и дистрибуция), които взаимодействат по между си, но са независими от гледна точка „Подготовка на данни”, необходими за определяне на ценовата политика на компанията. След широкото разпространение на системите за управление на бизнеса от клас MRP II и ERP обаче, стана ясно, че приложението на съвременните ИТ дава възможност да се постигне ново ниво на управление и висока степен на интеграция между всички бизнес системи. Наред с това пък се оказа, че за реализацията на функциите, необходими за управлението на веригата за доставки, са необходими нови продукти и такива бяха предложени на софтуерния пазар.

9.2. Сегменти на SCM

За разлика от ERP системите, които следват принципа за универсалност и приложимост към широк кръг индустриални сектори, SCM системите са фокусирани върху конкретни типове бизнес. Аналитиците на Gartner Group определят следните сегменти на SCM: • непрекъснато производство (process, asset-intensive);

 • производство за склад (discrete, make-to-stoсk);

 • производство по поръчка (discrete, make-to-order);

 • асемблиране по поръчка (discrete, assemble-to-order);

 • търговия на дребно (retail);

 • ориентиран към услугите бизнес (service-intensive);

 • дистрибуция (distribution).

Необходимо е да отбележим, че търговията на дребно преди време в много случаи (а понякога и сега) се разглеждаше като отделен функционален блок на бизнеса. В последно време обаче се наблюдава тенденция към включването на ритейла в единна интегрирана система за управление на бизнеса.

9.3. Приложение

SCM системите автоматизират логистичните операции по целия жизнен цикъл на изделието и решават следните задачи: • Взаимодействие с доставчиците - търсене на подходящи доставчици, оформление на поръчки, изчисления на цени;

 • Управление на складовете - системата контролира приемането на стоките, отчита особеностите, свързани с тяхното съхранение и т.н.;

 • Анализира транспортни маршрути, позиционирането на нови производствени цехове, складове и т.н.;

 • Оптимизира транспортните операции на базата на изчисления и анализи на стойността и сроковете за превоз с различни видове транспорт, цена на товаро-разтоварни работи и т.н.;

 • Взаимодействие с дистрибуторите - оформяне на заявки, отчети и т.н.;

 • Подготовка на данни, необходими за определяне на ценовата политика на компанията;

 • Анализ на потребностите от ресурси за производство и на базата на получените данни автоматично генериране на заявки за покупки;

 • Анализ на данни за търсенето на произвежданите продукти и при необходимост коригиране на производствените планове;

От всичко изброено се вижда, че и сама по себе си логистичната верига представлява ценен инструмент за управление на бизнеса. Но освен това, в комбинация със съответни финансови инструменти SCM осигурява база за създаване на "виртуален бизнес", обединяващ разпределените системи на няколко компании и обхващащ пълния жизнен цикъл на продуктите или пък обратно - разделяне на една компания на няколко виртуални. При това за всеки "виртуален бизнес" е възможно поддържането на пълен спектър от "виртуални системи за управление", характерни за една компания.

9.4. Потенциални ползи

Типични въпроси, които решава системата за управление на логистичните вериги, са: • Каква трябва да бъде структурата на дистрибуцията, системата от складове за суровини, материали и за готова продукция, така че да се постигне намаляване на оперативните разходи?

 • Как да оптимизираме доставките на стоки на дадения пазар и как да управляваме веригата на добавената стойност?

 • Къде да произвеждаме стоките, доставяни на конкретен регионален пазар и как да организираме системата за доставки на този пазар?

По своята същност анализът на логистичната верига не е сложен, но дава възможност да бъдат забелязани редица нетривиални факти. Цената на стоката се формира по цялата логистична верига. Най-съществено се отразява на бизнеса последният стадий - продажбата на крайния потребител, но на цената на стоката много силно се отразява и общата ефективност на операциите (търговски, маркетингови и др.), по цялата верига на доставките, а не само на етапа на конкретната продажба. Най-управляеми от гледна точка на тяхната стойност са именно началните етапи. Проведено от APICS проучване сочи, че осъществяването на всяка операция с минимални разходи зависи най-вече от два фактора: своевременна и точна доставка на качествени суровини и материали и съответствие на характеристиките на произвежданите продукти с очакванията на потенциалните им купувачи. Ако моделът SCM работи в цялата мрежа на доставчиците, тези цели се постигат автоматично благодарение на обратната връзка.

9.5. Определяне на компании, нуждаещи се от SCM система

Популярно е мнението, че от подобни решения имат нужда най-вече крупните компании с развита дистрибутоска мрежа - например, търговски вериги, транспортни компании и др. Има не малко примери обаче, за внедряване на определени модули на SCM системи в малки компании и даже Интернет магазини. Основният положителен ефект в такива случаи идва от оптималната организация на тяхната дейност.

По принцип, експертите препоръчват внедряването на SCM система на компании, в бизнеса на които работата с доставчици и дистрибутори дава съществено отражение върху себестойността на продукцията. През последните години най-активно внедряват подобни решения компаниите от тежката промишленост (особенно от сферата на металургията) и търговските вериги. Съществен дял от потребителите на SCM системи се пада и на дистрибуторските компании.

9.6. Практическата реализация

Успешното внедряване на SCM система не е лесна задача. Тя е свързана с преодоляването на множество проблеми, като само част от тях са технологични.

В български условия задачата за управление на веригата за доставки има своята специфика, във връзка с недостатъчно развитата практика за електронни разплащания, не особено високото ниво на доверие между партниращи си компании (в много случаи) и т.н. Преди да внедрявате SCM система, проучете дали връзките между партньорите по веригата са стабилни. За тази цел не е нужна никаква автоматизирана система. Лошите връзки проличават, когато например една търговска фирма провежда рекламна кампания, а нейните риселъри не знаят за това и т.н. Не трябва да се забравя също, че компаниите не биха били в състояние да управляват ефективно веригата за доставки, която стига чак до техните потребители, ако не са организирали добре вътрешните си операции.

9.7. Предимства

Успешно реализираната SCM система, съдейства за: • намаляване на разходите за закупуване на материали и тяхното съхранение на склад с 5-35%;

 • намаляване на цената и времето за обработка на поръчка с 20-40%;

 • повишаване на приходите с 5-15%

9.8. SCM на практика

Long Drug Stores е крупна фармацевтична компания с 400 точки на продажба и годишни приходи от $3,7 млрд. Дейността и е подчинена на един основен принцип - "не трябва да има празно място по рафтовете в магазина".

Преди няколко години компанията се сблъска с поредица от проблеми, свързани с увеличаване на разходите за покупка на оборудване, откриване на нови точки за продажба и усъвършенстване на съществуващите. В същото време, ръстът на цените на лекарствата и ограничения върху разработката на нови лекарства, доведоха компанията до дилемата "увеличаване на разходите или компромис с удовлетворяване на търсенето".

С цел да реши изброения кръг проблеми ръководството на Long Drug Stores взема решение за внедряване на информационно решение, което да бъде в състояние да управлява проблематичните процеси. Изискванията към системата са да предоставя поредица от средства за оптимизация на веригата за доставки - прогнозиране, управление на инвентарни записи, инструменти за проследяване и управление на транспортирането и склада. Разработката е възложена на специализираната компания NONSTOP.

При реализацията на проекта, специалистите на NONSTOP анализират всички данни за продажбите на Longs Drug Stores през последните 2 години. Разглеждането на такъв продължителен период се налага, тъй като търсенето на голяма част от продуктите има сезонен характер. Също така разработчиците отделят доста внимание на изучаването на движението на стоките и начина, по който те се възприемат от пазара.

На базата на тези анализи е разработена система, даваща възможност да се прогнозира търсенето и да се управляват складовите запаси. Ежедневно информацията за търсенето и за дневните продажби от всички точки се регистрират в обща Интернет база данни. На основата на тези данни се прогнозират необходимите доставки за една или друга стока в магазините и се вземат решения за провеждане на различни маркетингови кампании.

Една година след внедряването й SCM системата в Longs Drug Stores има славата на едно от най-успешните информационни решения от този клас. 99% от стоките на компанията са налични в нейните магазини постоянно. Поддържат се 38% по-малко складови запаси, което съкращава чувствително разходите за съхранение на стоките. Като цяло, с помощта на системата Longs Drug Stores успява да си спести $90 млн. и да насочи част от тези средства за откриване на нови магазини.

9.9. SCM – технологии за взаимодействие и концентриране на ресурси

1/ Акцентът при въвеждане на решения за управление на веригите за доставки се измества от управлението на отделните видове ресурси към интегрирана оптимизация на бизнес процесите.

От следната дефиниция за SCM: “Управлението на веригите за доставки представлява интегриране на ключови бизнес процеси, започващи от крайния потребител и обхващащи всички доставчици на стоки, услуги и информация, добавящи стойност за потребителите и други заинтересовани лица” следва формулировката, че управлението на веригите за доставки означава интеграция на осем ключови бизнес процеса:

- управление на взаимоотношенията с потребителите

- обслужване на потребителите

- управление на търсенето

- управление на изпълнението на поръчките

- поддръжка на производствените процеси

- управление на снабдяването

- управление на разработката на продукти и извеждането им на пазара

- управление на материалните потоци.2/ Концепцията 

Тя комбинира стратегия, бизнес процеси и информационни технологии, насочени към интеграцията на доставчиците на суровини и материали, производителите и дистрибуторите на продукти и услуги в един цялостен процес, включващ прогнозиране на търсенето, планиране на покупките, производство, складиране и дистрибуция. Идеята на SCM е чрез координация на дейностите на различните бизнеси, включени във веригата на доставки, да се спестят разходи, като едновременно с това се добави стойност за клиента.3/ Реализацията на SCM стратегия

Интеграцията на материални и информационни ресурси се разглежда от съвременната наука за логистиката като основен фактор за конкурентоспособността на веригите за доставки. Заедно с това, на фона на количественото нарастване на компютърната техника и увеличаването на скоростта на обработка на информацията, непосредственото управление на бизнес процесите в повечето компании все още не е достатъчно ефективно. Същевременно вече има много компании, които взаимодействат с доставчиците и потребителите в реално време, ползвайки съвременни технологии. Стратегията на дългосрочния успех предполага използване на иновационния потенциал за осигуряване на взаимодействие между различните участници във веригата за доставки и за концентриране на техните логистични ресурси. 

При организиренето на SCM акцентът се измества от управлението на отделните видове ресурси към интегрирана оптимизация на бизнес процесите. Това означава, че управлението на базовите бизнес процеси като приемане на поръчки, производство, дистрибуция, е подчинено на решаването на главните цели за повишаване на качеството на обслужване на клиентите и снижаване на разходите по цялата верига за доставки. 

При прехода към модела на интегрирана логистика компаниите провеждат систематична оптимизация на вътрешните и външните бизнес процеси, като изключват от логистичните вериги операциите, отнемащи най-много ресурси. Качественият скок към интегрираната логистика се постига чрез електронен бизнес и нови форми на взаимодействие между компаниите. Обратно, отсъствието на тези форми на взаимодействие в наши дни води до това, че клиентите нямат информация за срокове на транспортиране, текущи тарифи и т.н. 

Както стана ясно, концепцията и технологиите за SCM осигуряват координация между участниците във веригата за доставки. Това е едно много важно предимство, но не единственото. 

Друг важен аспект на интегрираното управление на веригите за доставки е оптимизацията на ресурсите на компанията и нейните логистични партньори. Именно затова концепцията и програмните продукти за SCM често се прилагат като част от системите от тип ERP и CSRP (Customer Synchronized Resource Plannig - планиране на производствените ресурси в синхрон с потребностите на клиентите) или в комбинация с тях и други решения.  4/ Няколко добри комбинации

>> SCM & ERP. Много от съвременните ERP решения имат вграден модул за управление на веригите за доставки. В тази връзка често възниква въпросът за правилното място на SCM системата в информационната инфраструктура на предприятието. Дали трябва SCM системата да бъде “външна” по отношение на доставчика на ERP решението и да се интегрира с него или трябва да се ползва SCM модул, който е част от ERP системата? Този въпрос няма еднозначен отговор - и двата варианта имат своите плюсове и минуси. При наличието на вграден в ERP системата SCM модул, компанията потребител си спестява допълнителни разходи за решаването на интеграционни задачи. От друга страна, SCM системите, разработена от водещи компани със специализация в решенията от този клас, се отличават с по-голяма функционалност и гъвкавост при настройките. В тези решения е заложена и повече отраслова експертиза. 

Така или иначе, съвременната практика в управлението на веригите за доставките е неотделимо свързана с вътрешно фирменото планиране и с оптимизацията на ресурсите и това обосновава свързаността между SCM и ERP системата. Независимо от подхода, по който се реализира корпоративната информационна среда, новите технологии в системите, реализиращи концепцията SCM са насочени към управление на доставките в реално време с използването на GPRS, безжични WAP приложения и т.н. 

>> SCM & CRM. Особено в компаниите, които се стремят да развиват електронен бизнес, сферата на действие на концепцията SCM се разширява. Електронната търговия свързва директно купувача и продавача и предоставя уникални възможности за персонално обслужване. Ефективните методи за взаимодействие с клиента, даващи възможност той сам да бъде звено в логистичната верига, изискват логистична стратегия, която дава възможност и за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и самите вериги за доставки (SCM). 

>> SCM & WMS. Внедряването на система за управление на веригата за доставки дава възможност да се повиши ефективността на логистичните дейности. В идеалният случай SCM системата осигурява мрежа, в която нужните стоки се доставят на необходимото място с минимални разходи. Затова основни потребители на SCM системите са компаниите, при които транспортирането на продукцията е свързано с високи разходи на време и пари. Тези разходи стават особенно непоносими, когато не може да бъде задоволено търсенето или в периоди, когато по някакви причини е налице спад на рентабилността на бизнеса. Системата за управление на склада (WMS), може да се счита за една от подсистемите на SCM. Но за спестяване време и пари тези системи често се внедряват отделно. WMS системата дава възможност в реално време да се следи фактическото приемане на стоките на склад, а също така - те да бъдат оптимално разполагани в складовите пространства. 

>> SCM & CPM. По принцип, прилагането на съвременни информационни и комуникационни технологии в логистиката се стреми към снижаване на цената на свързаните с тази дейност бизнес процеси. Ключов фактор за привлекателността на ИТ е, че те осигуряват услуги на по-ниски цени, в сравнение с използването на други ресурси. От тази гледна точка, към инвестициите в ИТ трябва да се прилагат същите критерии, както към всеки друг тип инвестиции. Но сляпата вяра в чудотворните възможности и бързодействието на електронните средства не трябва да заменя систематичния подход към управлението на резултатността на веригата за доставки. Необходими са ефективни механизми за управление на SCM, ориентирани към крайните резултати. Тук се появява поле за взаимодействие между решенията за SCM и тези за CPM (Corporate Performance Management), осигуряващи методологии, метрики, процеси и системи за следене и управление на ефективността. 


 

Фигура 1 илюстрира основните моменти при оценяване на резултатите от работата на SCM решението. Измерването на резултатността на SCM включва определяне на комплексни показатели на входа на този процес и тяхното преобразуване в резултати чрез критерии за оценка от типа на: приемлив риск; общи разходи; добавена стойност, свързана с удовлетвореността на потребителите; ефективност на взаимодействието с доставчиците. 9. 10. Заключение 

Ефективното управление на веригите за доставки изисква на този въпрос да се обърне специално внимание. При внедряване на подобно информационно решение могат да бъдат избрани различни подходи, но особено важно е консултантите, реализиращи проекта, да имат поглед върху бизнес процесите в предприятието и да могат да адаптират тези процеси в интегрирано информационно решение.SCM - функции

 • Изучаване търсенето и предлагането на стоки, които оптимално задоволяват потребностите на потребителя;

 • Обработка на заявки и запитвания от различни потребители;

 • Планиране доставките така, че стоката да не залежава в складовете и да липсва неудовлетворено търсене;

 • Създаване на дългосрочни отношения с доставчици, дистрибутори и крайни потребители;

 • Ефективно управление на пласментната мрежа.

SCM - задачи

SCM решава задачи по координация, планиране и управление на процесите снабдяване, производство, складиране и доставка на стоки/услуги за крайния потребител.

  SCM-системите автоматизират логистичните операции на целия жизнен цикъл на продуктите. При това те решават следните задачи:


 • Взаимодействие с доставчиците: търсене, оформяне на поръчка, сметка;

 • Управление на складове (системата контролира приемането на стоката, отчета особеностите на нейното съхранение, информира сътрудниците на склада);

 • Разработка на транспортни маршрути, места за строителство на нови производствени цехове, складово и т.н.

 • Оптимизация на транспортни операции (изчисляване стойността и сроковете за превоз с различен вид транспорт, отчитане на митнически разходи, стойността на товаро-разтоварните работи и т.н.);

 • Взаимодействие с дистрибуторите (оформяне на заявки, взаимни разплащания);

 • Подготовка на данни за разработка ценовата стратегия на организацията;

 • Точна оценка на добавената стойност, създавана от производството (SCM-системата контролира целия процес на преобразуване на суровините и материалите);

 • Анализ на производствените потребности  от ресурси и автоматично осъществяване на доставки на база получената информация;

 • Анализ на данните по търсене и предложения и на тази база коригиране на производствените планове;

 • Анализ на комплексната информация по цялата логистична верига.

 

Примери:


 • Изграждане на структура за дистрибуция и система от складове за материали и готова продукция с цел намаляване на операционните разходи;

 • Оптимизиране на разходите чрез подходяща схема на доставки стоката до определени пазари;

 • Определяне на подходящото за даден регионален пазар място за производство на стоката.

 

  Логистика

Процес  на планиране, организация и контрол движението на материалните потоци, тяхното складиране и съхранение, предоставяне на съответстваща информация за тяхното придвижване от мястото на натоварване до местоназначението, с цел осигуряване качествено удовлетворяване на очакванията на клиентите.

 

SCM - методологияSCM се явява преди всичко методология и компонент на бизнес-стратегията и след това – подсистема на корпоративната информационна система.

 • Стойността на стоката се формира в цялата логистична верига, започвайки от закупуването на материали и комплектуващи, но най-голямо влияние има последния стадий – продажбата на стоката на краен потребител;

 • Стойността на стоката зависи от ефективността на всички операции на логистичната верига, включително транспортните и  маркетинговите, а не само от  етапа на конкретната продажба;

 • Най-управляеми от гледна точка на стойността се явяват началните стадии – производството на стоката, а най-чувствителни последните – тези на продажбата.

 

SCM -принципи


 • Пласментна (дистрибуторска) мрежа, при която необходимите стоки се доставят в нужното време, на необходимото място и с минимални разходи;

 • Процес на планиране, изпълнение и контрол (от гледна точка на намаляване на разходите), на потоците от суровини, материали, незавършено производство, готова продукция, сервиз и свързаната информация  - от точката на възникване на заявката до нейното изпълнение, включително импорт, експорт, вътрешни и външни премествания, т.е. до пълното удовлетворяване на изискванията на клиента;

 • Логистична операция, обхващаща жизнения цикъл на продукта (разработка, производство, продажба и експлоатация).

 • Бизнес стратегия, осигуряваща ефективно управление на материалните, финансовите и информационните потоци с цел тяхната синхронизация в последователно свързаните или работещи в мрежа организационни структури.

 • Оптимизирани бизнес-процеси на всички нива на предприятието.Каталог: sandalski -> Biznes s Internet
Biznes s Internet -> 10. системи за управление на отношенията с клиентите (crm) 10 Определение за crm crm
Biznes s Internet -> Тема 11. Системи за информационен анализ на данни (data mining) 11 Същност на Data Mining
Biznes s Internet -> 12. Системи за съхраняване на данни – Data Warehousing 12 Основи на концепцията Data Warehousing
Biznes s Internet -> Тема Интернет маркетинг Основна функция
Biznes s Internet -> Тема Интернет икономика Основни понятия
Biznes s Internet -> Тема 14. Електронен магазин 14 Същност на електронния магазин Електронният магазин
Biznes s Internet -> 6. Маркетингови информационни системи (мис) Бизнес информационни системи определения, организиране и
Biznes s Internet -> Тема Електронна търговия Определения и влияние върху бизнес дейностите
Biznes s Internet -> Тема Електронен бизнес Същност и предпоставки За понятието електронен бизнес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница