9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис І №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226Дата13.10.2018
Размер288.83 Kb.


9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис І”№2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226

оbshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
Приложение № 2 към чл.6 (изм. ДВ бр.3 от 2006 г.)


Май 2014г.І. Информация за контакт с възложителя:


 1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и идентификационен номер на юридическото лице.

Община Смядово, Област Шумен, ЕИК 000931657

 1. Пълен пощенски адрес – гр. Смядово, пл. “Княз Борис І” № 2

 2. Телефон, факс и е-mail – тел. 05351/2033, факс: 05351/2226, e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg

 3. Лице за контакти – Иванка Петрова Николова – Кмет на Община СмядовоII. Характеристика на инвестиционното предложение

 1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложения на Община Смядово предвижда изграждане на кръгово кръстовище с малък среден остров на вече съществуващо четириклонно пътно кръстовище при км. 2+71 на път III-7302 „Смядово- Златар- Драгоево-Велики Преслав“ с ул. „Генерал Заимов“ и ул. „Начо Гайдов“ в гр. Смядово, изграждане на тротоар и паркинг за обслужване на МПС в района на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Смядово, както и ефективно ограничаване на скоростта на движение чрез изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности от асфалтобетон по път III-7302 в регулационния план на гр. Смядово от км 2+640 до 2+660 в района на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Смядово.


Целта на инвестиционното предложение е да се подобри и осигури безконфликтно транспортно обслужване в района средното общообразователно училище в гр. Смядово.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Необходимостта от изпълнението на инвестиционното намерение е провокирана от факта, че в момента разглеждания обект представлява натоварено четириклонно кръстовище при км. 2+71 по третокласен републикански път с натоварената улица „Начо Гайдов“, по която преминава и част от транзитното движение на града. Улицата е двилентова с широчина 6,0м. В района на кръстовището по ул. „Начо Гайдов“ няма обособена лента за ляво завиващите МПС, което създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Съществуващото кръстовище е без оформени платна и маркировка и много често пешеходци, директно пресичат кръстовището и също създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия. В близост до кръстовището се намира средно общообразователно училище и често кръстовището се пресича от групи деца.

Изграждането на паркинг на СОУ „Св.св.Кирил и Методий” в гр. Смядово е наложително, тъй като всички, които посещават училището – учители и родители няма къде да паркират автомобилите си и често спират по протежението на III-7302 „Смядово- Златар- Драгоево-Велики Преслав“ и създават предпоставки на ПТП. Паркинга за МПС с капацитет 25 бр. паркоместа ще се изгради на терен, предвиден за тротоарно платно в непосредствена близост до оградата на училището.
 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Преценката се извършва във връзка с инвестиционно предложение „Изграждане на кръгово кръстовище и паркинг по път III -7302 „Смядово – Златар – Драгоево – Велики Преслав“ при км 2+711”, който включва изграждане на кръгово кръстовище с малък среден остров на вече съществуващо четириклонно пътно кръстовище, изграждане на тротоар и паркинг за обслужване на МПС в района на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Смядово, както и изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности от асфалтобетон по път III-7302 в регулационния план на гр. Смядово от км 2+640 до 2+660 в района на СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Смядово.

Инвестиционното предложение не противоречи на действащите планове и принципно съответства на дългосрочната стратегия за развитие на Област с административен център гр. Шумен, респективно на община Смядово, по отношение на бъдещите инициативи.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се постигне изпълнение на стратегическа цел 2: „Възстановяване и изграждане на модерна инженерно-техническа и екологична инфраструктура с цел подобряване на условията за живот в община Смядово” и по-конкретно спец. цел 2.2.1: „Подобряване съществуващата пътна мрежа на територията на Община Смядово до 2013 г.“ в План за развитие на община Смядово 2007-2013г.


4. Подробна информация за разгледаните алтернативи
Инвестиционното намерение ще се реализира върху вече съществуващо нерегулирано кръстовище и алтернативите са следните:

- “Нулева алтернатива” е решението инвестиционното предложение да не бъде осъществено и кръстовището остава като участък с потенциални опасности от ПТП. Не съществуват законови предпоставки или причини, свързани с рискове за околната среда и здравето на хората, които да водят до “нулева алтернатива” и като се има предвид засиления трафик по този пътен участък нулевата алтернатива е неприемлива.

- Алтернативи при реализацията, биха могли да се разглеждат основно с методите на строителство, начините на застрояване и използване на терена. В случая е избран най-икономичния метод на строителство, като изграждането на кръговото ще се извърши чрез изрязване на 15 см. ивица от асфалтовата настилка и полагане на бордюри, а паркинга чрез монтаж на паркинг - елементи, подходящи за затревяване.

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за общината и ще допринесе за ефективно ограничаване на скоростта в посочения пътен участък.


5. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството
Изграждането на кръгово кръстовище с малък среден остров е предвидено да се изпълни на съществуващото четириклонно пътно кръстовище при км. 2+711 на път ІІІ-7302 „Смядово – Златар – Драгоево – Велики Преслав” с ул.“Генерал Заимов“ и ул. „Начо Гайдов“ в гр.Смядово. Изграждане на тротоар и паркинг за обслужване на МПС в района на СОУ „Св.св.Кирил и Методий” в гр.Смядово. Както и ефективно ограничаване на скоростта на движение чрез изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности от асфалтобетон по път ІІІ-7302, в регулационния план на гр. Смядово, от км 2+460 до км 2+660. района на СОУ „Св. св. Кирил и Методий”.

За изпълнение на строително-монтажните работи не се налага ползване на допълнителна площ за временни дейности по време на строителството. Ще се въведе временна организация по безопасност на движението в определените участъци, за което е разработена част „ВОБД“ към техническия проект и е съгласувана с Областна дирекция на МВР гр. Шумен сектор „Пътна полиция“.


6. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет
Отделните елементи на проекта са разделени на три подобекта, които могат д асе изпълняват независимо един от друг:

- първи подобект – “Кръгово кръстовище”

- втори подобект – “Паркинг”

- трети подобект – “Изкуствени неравности”


За първи подобект – “Кръгово кръстовище”

За осигуряване на безопасността на движението и намаляване броя на конфликтните точки, както и за да се намали съществено скоростта на движение при приближаване и преминаване през кръстовището при км. 2+711 на път ІІІ-7302 „Смядово – Златар – Драгоево – Велики Преслав” с ул.“Генерал Заимов“ и ул. „Начо Гайдов“ в гр.Смядово се предвижда изграждане на кръгово кръстовище с малък среден остров. Външен диаметър – 28м, широчина на пътното платно – 7.0м. В проекта е даден трасировъчен план с точното месторазположение на островите, канализиращи движението. Изпълнението на островите се изпълнява в следната последователност: • Изрязване на асфалтобетоновата настилка и отстраняване на излишния материал, за оформяне на леглото на бордюрите, ограничаващи островите на кръстовището;

 • Надупчване на асфалтобетоновата настилка в рамките на острова, за постигане на дрениращ ефект;

 • Попълване острова с хумусен материал;

 • Поставяне на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална маркировка в района на кръстовището.

Върху ситуация в М 1: 500 е нанесено геометричното разположение на средния остров и прилежащите острови. На чертежа с организация на движението са означени разположението и вида на пътните знаци, въвеждащи кръгово движение в кръстовището. Площите, забранени за движение са означени с маркировка и са оградени с гумени пътеуказатели.

За втори подобект – “Паркинг”

За нуждите на населението, при подпорна стена на СОУ „Св.св.Кирил и Методий”, се оформя паркинг за МПС – 25 бр. места. За обслужване на паркинга и за преминаване на транзитно пешеходно движение в района е предвиден за изграждане нов тротоар с ширина 1.50м. На ситуацията са показани местоположенията на паркинга и тротоара. Предвижда се премахване на пласт от компрометирана и замърсена трошенокаменна настилка. Попълване и оформяне на наклоните с трошенокаменна настилка до достигане на необходимото ниво минус 10 см. Монтаж на бетонови паркинг елементи. Направа на тротоар от бетонови плочи.


За трети подобект – “Изкуствени неравности”

За ограничаване на скоростта на движение в района на СОУ „Св.св.Кирил и Методий” се предвижда въвеждане на зона с ограничение на скоростта 30 км/ч и изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности от асфалтобетон. Предвижда се монтиране на мигащи пътни знаци за засилване на вниманието.

В района на училището се предвижда освежаване на съществуващите пешеходни пътеки тип М 8.1 „зебра”.

Върху ситуация в М1:500 са нанесени местата за изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности. Сигнализацията на изпъкналите изкуствени напречни неравности с пътна маркировка се изпълнява съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (ДВ, бр. 13 от 2001 г.)., както и всички предвидени в проекта пътни знаци със съответния номер и положение съгласно Правилника. Вертикалната сигнализация се изпълнява с пътни знаци ІІ-ри типоразмер по БДС 1517. Същите ще се монтират на стоманени тръби ф60мм и ще се доставят в готов вид на обекта. На тротоара от двете страни на гърбиците се монтират предпазни стълбчета Ф 60мм Н = 840мм, PVC втулки бяло/черно. Съгласно горепосочените технически решения са изготвени количествени сметки за необходимите дейности по подобекти.


7. Схема на нова или промяна на съществуващата пътна структура
Проектът е свързан с промяна на съществуваща пътна структура.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване
Строителството ще се извърши на база одобрен технически план с подробно разработени части «пътна», «план за безопасност и здраве» с включени мерки за опазване на околната среда, «пожарна безопасност».

Планира се проектът да се изпълни в срок до 6 месеца при следните етапи за изпълнение:

- избор на изпълнител на проекта – 3 месеца;

- изпълнение на строителството – 3 месеца.


Комплексния план-график обхваща цялостното строителство, като строителните работи се разделят на следните етапи:

- първи етап – подготовка на площадката;

- втори етап – демонтаж на настилки;

- трети етап – изкопни работи;

- четвърти етап – полагане на настилки, бордюри, маркировка и вертикална сигнализация.

Проектът засяга съществуваща пътна инфраструктура, поради което не се предвиждат фази за закриване, възстановяване и не подлежи на последващо използване.9. Предлагани методи на строителство
Строителните работи са групирани в специализирани потоци, които съответстват на основните технологични етапи. Строителството на кръговото кръстовище, паркинга и пътните неравности ще е съгласно техническите параметри заложени при проектирането и при спазване на нормативните изисквания на българското законодателство.

Планираните строителни дейности включват: • Очертаване на кръговото, изрязване на 15 см. ивица от съществуващата асфалтова настилка, оформяне на леглата за бордюрите, полагане на бордюри, надупчване на асфалтовата настилка в рамките на острова и попълване на острова с хумусния материал, отнет при подготовка на площадката за паркинг;

 • Подравняване на площадката на паркинга, монтаж на бетонови паркинг елементи и направа на тротоар от бетонови плочи;

 • Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности от асфалтобетон.

 • Поставяне на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална маркиворка в целия пътен участък.

Проектът предвижда използване на безопасни материали, което ще се доказва с декларации за съответствие.

Изпълнителят на строително-монтажните работи ще бъде избран чрез провеждане на процедура, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията
Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: дизелово гориво за строителната механизация; инертни материали, като пясък, баластра, чакъл, вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта. Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми. Асфалта, бордюрите, паркинг елементите и тротоарните плочи ще се доставят и полагат в точно определени количества.

В процеса на експлоатация няма да се използват природни ресурси.


11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начини на третиране

По време на строителството ще се генерират минимални количества строителни отпадъци, а именно: • Код 17 05 04 - почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03. Изкопаните маси няма да бъдат замърсени с опасни отпадъци, тъй като ще се образуват от подравняването на прилежащия към пътното платно терен. Те ще се използват за вертикална планировка на терена;

 • Код 17 03 02 - асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01. Този отпадък ще се отдели при направата на леглата на бордюрите на кръговото кръстовище. Количеството е минимално и след надробняване асфалта ще се използва за запълване на неравности по общинската улична мрежа;

 • Код 20 03 01 Смесени битови отпадъци – ще се отделят от дейността на строителните работници, работещи на обекта. За събирането на отпадъците ще се използват съдове за битови отпадъци, разположени по уличната мрежа на гр. Смядово.

Класификацията на отпадъците е извършена съобразно Наредба № 3 за класификация на отпадъците ДВ бр. 44 / 2004 г.

При експлоатация на обекта не се очаква генериране на отпадъците.

12. Информация за разгледаните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда
С реализацията на инвестиционното намерение не се очаква съществено въздействие върху околната среда. Планираните дейности по проекта са разработени съобразно нормативните разпоредби, като е сведена до минимум вероятността от възникване на опасност за околната среда и здравето на хората.

Площите, където ще бъде реализирано инвестиционното предложение са изцяло асфалтирана, като се осигурява възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване.

За свеждане до минимум въздействие върху околната среда се планират следните мерки:

1. Поддържане на района чист и недопускане разпиляване на строителни материали и смесени битови отпадъци в и извън имота, както по време на строителството, така и при експлоатацията му.

2. Генерираните отпадни земни маси да се използват за вертикална планировка на площадката и създаване на релефни елементи.

3. Недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху почвата.

4. Регламентирано управление на генерираните отпадъци.

5. Да не се засягат площи извън предвидените в инвестиционното предложение.

6. За ограничаване на емисии от прах и замърсяване при извършваните дейности ще се извършва периодично измиване на терена.

7. Забрана за изгаряне в обекта на всякакъв вид отпадъци и спазване на изискванията на Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, ДВ бр. 44/1996 г., Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР и Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Тези мерки са насочени да минимизират евентуалното отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по строежа и при експлоатацията на обекта.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчни води)
Инвестиционното намерение не е свързано с добив на подземни богатства и строителни материали. За изпълнението на проекта не е необходимо осигуряване на електрозахранване, както и изгражда водопроводна и канализационна система. Не се предвижда изграждане на съоръжения за добив или за пренасяне на енергия. Няма да се извършва жилищно строителство.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното намерение
Проектът е съгласуван с ОПУ – гр. Шумен на 16.09.2013 г. За проекта са издадени следните становища:

- Становище за постоянна организация на движението №6544/14.08.2013 г. от ОД на МВР – ПП – гр. Шумен;

- Становище за временна организация и безопасност на движението №7115/02.09.2013 г. от ОД на МВР – ПП – гр. Шумен;

- Становище №1073/16.09.2013 г. на ОПУ – гр. Шумен;

- Разрешение за специално ползване на пътищата №1/13.01.2014 г. на ОПУ – гр. Шумен.

Очаква се Решение по преценяване необходимостта от ОВОС, издадено по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и разрешение за строеж.


15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Реализацията и експлоатацията на обекта не водят до отделяне и натрупване на промишлени и опасни отпадъци. Не се очакват емисии на вредни вещества, които да променят качеството на въздушната среда, водите, почвите, биологичното разнообразие и земните недра.

При спазване на мерките от т.12 не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда по време на строителството и при експлоатацията на обекта.

16. Риск от инциденти

При спазване на разпоредбите на Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37/2004г.) по време на строителството на обекта не се очакват инциденти.

За свеждане до минимум на аварийните ситуации по време на строителството на обекта е разработен план за безопасност и здраве, които съдържа:

- организационен план;

- ситуационен план и план на временното строителство;

- комплексен план-график;

- мерки за ликвидиране на опасности от пожар, аварии и злополуки.

Проектът съответства на изискванията на чл. 14 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР. Спазени са изискванията за безопасност за всички етапи на строителството.

Планът за безопасност и здраве отговаря на изискванията в следните нормативни документи:

- Закон за устройство на териториите;

- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР;

- Наредба №3 за инструктажа на работниците по БХТПО

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

- Противопожарни строително-технически норми

Рисковите фактори при реализацията на проекта могат да бъдат определени като стандартен риск за пребиваващите в района на строителната площадка, при нормално протичане на строителните дейности и като извънреден риск – при инциденти и аварийни ситуации.

По време на строителството е възможно възникване на рискови ситуации и травматични увреждания при неспазване на правилата за безопасност на труда. Други рискови фактори са прахът, шумът и вибрациите по време на строителните дейности, влияещи върху работещите на обекта.

Тъй като ИП не е с производствен характер, при експлоатацията няма да се създават рискове от възникване на инциденти, които да доведат до замърсяване на околната среда.


III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа
Към настоящата информация се прилагат чертежи «Ситуация» в М1:500 на кръгово кръстовище и на паркинг, отразяващи местонахождението на пътния участък, предмет на проектната разработка.
СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОДОБЕКТИ

По първи подобект – „Кръгово кръстовище” представлява натоварено четириклонно кръстовище при км. 2+711 на третокласния републикански път с натоварената улица “Начо Гайдов“, по която преминава и част от транзитното движение на града. Улицата е двулентова с широчина 6.0 м. В района на кръстовището по ул. “Начо Гайдов“ няма обособена лента за ляво завиващите МПС, което създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Габарита на път ІІІ-7302 в района на кръстовището е двулентов с ширина 8.00м. Ул. „Генерал Заимов”, също е двулентова с ширина 6.0м. Улиците влизащи в кръстовището са с асфалтова настилка.
По втори подобект – “Паркинг” - Подобекта представлява площадка с ширина 7.70 м и дължина 66 м, в ляво от третокласния път, разположена от км. 2+541 до км. 2+607, намираща се между подпорна стена към СОУ „Св. св. Кирил и Методий” и бордюра, ограничаващ пътното платно на път ІІІ-7302. Настилката е от фракции.


По трети подобект – “Изкуствени неравности” в участък от км. 2+499 до км. 2+616 на път ІІІ-7302, в района на СОУ „Св.св.Кирил и Методий”. В този участък ширината на пътното платно е 8 м.

Национална екологична мрежа включва освен съществуващите територии, обявени по Закона за защитените територии, така и територии, обявени в отговор на ангажиментите, поети от Република България по Директива № 92/43/EEC (за хабитатите) и Директива № 79/409/EEC (за опазване на дивите птици). До голяма степен Националната екологична мрежа представлява българската част от европейската мрежа НАТУРА 2000. Инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Не попада и в границите на защитена зона от Натура 2000. Строежът не попада в зони с паметници на културата.


2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционно предложение и бъдещи ползватели на земи.

Пътния участък, предназначен за реализиране на инвестиционното намерение е част от републиканската пътна мрежа и за ползването му е издадено Разрешение №1 от 13.01.2014г. за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях от Областно пътно управление - Шумен. Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото ползване на съседните имоти в района и няма да окаже негативно въздействие върху ползването на съседните терени.


3. Зониране или земеползване съобразно одобрените планове
Съгласно действащата кадастрална карта на гр. Смядово площите, предмет на инвестиция са в рамките на ПИ с идентификатор 67708.305.376, вид територия: Уранизирана, вид собственост: Общинска публична, НТП: За второстепенна улица и съгласно параграф 7 от Закона за местно самоуправление и местната администрация - улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване, както и мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на транспортната, енергийната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и инженерно-защитната система, които обслужват само територията на съответната община и не са включени в уставния фонд на търговски дружества са общинска собственост и на основание чл. 56, ал.2 от Закона за общинската собственост за тях не се съставят актове за общинска собственост.

За реализацията на инвестиционното намерение не е необходимо зониране на съседните територии и промяна на техния статут.
 1. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни земи, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др., Национална екологична мрежа

В непосредствена близост до обекта няма чувствителни и уязвими зони, както и санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са:


 • BG 0000104 “Провадийско-роякското плато“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007г., обн. ДВ бр.85/23.10.2007г.);

 • BG 0002038 “Провадийско-роякското плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед №РД -134/10.02.2012г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 26/30.03.2012г., доп. и изм. със Заповед №РД-73/ 28.01.2013г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 10/05.02.2013г.);

 • BG 0000501 “Голяма камчия “ за опазване на природните местообитания (приета с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г., обн. ДВ бр.21/09.03.2007г.);

 • BG 0000393 “Екокоридор Камчия - Емине“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007г., обн. ДВ бр.85/23.10.2007г.);

Посочените защитени зони се намират на значително отстояние от обекта, предмет на инвестиция.4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси
Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само в границите на определената територия. При изпълнението на инвестиционното намерение е възможно използването на минимални количества природни ресурси, като: пясък, баластра, чакъл и вода. Точните количества и видове строителни материали, които ще се използват за реализацията на инвестиционното предложение са определени в техническия проект. Материалите за строителството ще бъдат доставени от специализирани фирми, придружени със сертификати за качество.

По време на експлоатацията на обекта няма да се използват природните ресурси.
 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Не се разглеждани други алтернативи по местоположението, тъй като в този пътен участък е установена необходимостта от изграждане на пътни съоръжения за регулиране и ефективно ограничаване на скоростта на движение, вземайки предвид и намиращото се в близост средно общообразователно училище.

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, радиации, както и някои генетично модифицирани организми
Строителството и експлоатацията на обекта нямат вредно въздействие и няма да доведат до трайни промени на природната среда и нейните компоненти. Имотът е с обществено предназначение.
Въздействие върху хората и тяхното здраве

От бъдещата дейност не се очакват наднормени емисии във въздуха. В резултат на изкопните работи на строителната площадка ще се образуват неорганизирани прахови емисии от едродисперсен прах. Считаме, че тези неорганизирани емисии са незначителни, с периодично действие и няма да повлияят на здравното състояние на населението в разглеждания район.

Строителните работници са най-силно изложени на въздействието на неорганизирани прахови емисии, които имат дразнещ дихателните пътища ефект.

Неблагоприятен здравен ефект могат да окажат и други фактори: • неблагоприятен микроклимат - работа на открито при високи температури през лятото, водещи до прегряване на организма и топлинен удар;

 • замърсяване на въздуха – водачите на изкопните и тежкотоварни машини-самосвали, бетоновози и др. ще са експонирани на ауспуховите газове, но при работа на открито не се очаква неблагоприятен здравен ефект.

 • травматизъм – работниците, ангажирани с изкопните и монтажни работи и с дейности на височина са с най-висока честота на трудов травматизъм.

 • тежест на труда - въпреки механизацията голяма част от строителните дейности изискват тежък физически труд, свързан с пренасяне на материали на малки разстояния.

В заключение по време на строителството факторите на работната среда могат да оказват въздействие върху здравето на работниците, като ефектът ще е временен и минимален. Те трябва да са снабдени с необходимите лични предпазни средства, изискващи се съгласно Наредба № 3 от 19.04.2001 г. на МТСП -ДВ бр.46/ 2001г.
Земеползване

Не се налага промяна в начина на земеползване или начина на трайно ползване както на имота, предмет на инвестиция, така и на съседните имоти.


Климат.

В климатично отношение районът попада в континентално-средиземноморската климатична подобласт на Дунавската равнина. Районът притежава своеобразен климат. Зимата е сравнително мека, лятото прохладно, а есента продължителна и топла.

Температурните характеристики го определят като относително студен за съответната географска ширина през зимата и съответно с горещо лято. Средната годишна температура тук е 10.3 оС. Това подчертава типично континенталния характер на климата на района.

Количеството на валежите през годината е сравнително малко – 571 л/кв.м. Относителната влажност на въздуха 78 % с нисък процент на тихо време и благоприятен ветрови режим, основно от северозапад.

Компонентите на околната среда в разглеждания регион не са антропогенно повлияни. Районът е сред малкото в страната, съхранени от замърсяване, причинено от промишлени дейности.
Въздействия върху атмосферния въздух
Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента на замърсяване на въздушния басейн.

Анализът на замърсителите и замърсяването на атмосферния въздух в разглеждания район показва изключителна чистота на компонента и незначителни проблеми със състоянието му. Той не е повлиян от замърсявания с промишлен характер. Повечето от предприятията в общината или не работят или работят с минимален капацитет. Вредните емисии са доста по-ниски от средните за страната. Ниският потенциал на замърсяване на въздуха обуславя благоприятните санитарно-хигиенни условия на средата. През последните години основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са автотранспортът и битовото отопление.

Възможните въздействия са свързани с изпълнението на строително-монтажните работи на обекта. Очаква се въздействие върху атмосферния въздух от отделяне на прах и газове от МПС и строителна техника, но въздействието е ограничено във времето и е върху работниците, извършващи строителството. Малкият обхват на замърсяването и неговата кратка продължителност са основание да се прогнозира, че строителните работи няма да окажат значително въздействие на въздуха в района. Не се очаква превишаване пределно допустимите концентрации на замърсители в атмосферния въздух.
При експлоатация на пътния участък и паркинга емисии във атмосферния въздух ще се отделят от преминаващите автомобили. Съществено повишаване на фоновото замърсяване не се очаква, тъй като и сега трафика от МПС по този участък е голям.

От изложеното е видно, че по компонент «атмосферен въздух» реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значимо въздействие върху околната среда и здравето на хората.


Въздействия върху водите

В хидрогеоложко отношение проучвания район се намира в басейна на река Камчия и притоци. Главна отводнителна артерия е р.Голяма Камчия и притоците /Лесковска река, Селска река и р.Брястова/. Водният режим е непостоянен, функция от климатичните особености. Голяма част от рекичките и потоците пресъхват през лятото.

Не се очаква въздействие върху повърхностни или подземни водни обекти при реализиране на инвестиционното намерение. В района на пътния участък и паркинга и в близост до него няма определени санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или източници на минерални води за ползване от населението. За обекта не е необходимо водоснабдяване и няма да се генерират отпадъчни води.

От реализацията на инвестиционно предложение не се очаква значително въздействие върху водите.


Въздействия върху геоложка основа

Вида и разположението на пътните съоръжения, позволяват да се направи извода, че реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до значимо въздействие върху геоложката основа.


Въздействия върху почвите

Основните източници на замърсяване и увреждане на земеделските земи са неправилното използване на изкуствени и естествени торове, некомпетентното използване на препарати за растителна защита, паленето на стърнищата преди основната обработка на почвата, както и животновъдните ферми – свинекомплекси и птицеферми.

По време на строителството ще има незначително въздействие върху почвите при подравняване на терена за паркинга. Обхвата на въздействието е с локален характер само в границите на имота и се изразява в изземване на горен повърхностен слой от 10-15 см., които представлява минимално количество почва смесена с трошено-каменна настилка. Отнетото количество земна маса ще се използва за запълване на оформения среден остров на кръговото кръстовище. Периода на въздействие е интензивен и кратък – само по време на строителството, а степента на въздействие е ниска.

При експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване на почвите с отпадъци и отпадни води.

С реализацията на инвестиционното предложение няма да се окаже въздействие върху почвите на терени извън имота, предмет на инвестиция.
Въздействие върху ландшафта

Инвестиционното предложение не съдържа обекти или дейности, които да доведат до поява на нови, значими по количество замърсители в разглежданата територия. Имайки предвид настоящото състояние на ландшафта в разглеждания район може да се твърди, че изграждането на кръговото кръстовище, паркинга и изкуствените неравности по пътя няма да доведе до значими негативни изменения в състоянието на ландшафта. Измененията в елементите на ландшафта ще бъдат основно по отношение на визуалната среда. Очакваното визуално въздействие ще доведе до изменение в облика на средата, но няма да окаже влияние върху продуктивността, емкостта на ландшафта, а също и на възможностите му за развитие.


Въздействие върху биологичното разнообразие

Не се очаква въздействие върху биологичното разнообразие, тъй като в близост до обекта няма територии, обитавани от защитени, застрашени и редки видове на флората и фауната, както и характерни местообитания и екосистеми.

Инвестиционното намерение ще се изпълни в урбанизираната територия върху част от съществуващата пътна инфраструктура, поради което не се очаква въздействие върху биологичното разнообразие в района в резултат на реализацията на инвестиционното предложение:

- няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие или приоритетни за опазване местообитания на растителни видове от приложение 2 на същия закон.

- не се очаква отрицателно въздействие, тъй като не се засяга земеделска територия, където се срещат местообитания на видове с природозащитен статус;

- няма да се засегнат площи с естествена растителност;

- унищожаването на рудералната растителност няма да се отрази върху състоянието на автохтонната (коренна) флора в района и растителното биоразнообразие като цяло;

- няма да бъдат унищожени местообитания на индивиди от редки и застрашени от изчезване видове животни, потенциално защитени по Натура 2000.

При реализацията на проекта не се очаква отрицателно въздействие върху местообитания на растителните и животински видове или за нарушаване на биологичното разнообразие в резултат от реализацията на ИП.

В непосредствена близост до имота, където ще се реализира инвестиционното намерение няма елементи на Националната екологична мрежа. Няма обекти, защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна или друга ценност.


Въздействие върху минерално разнообразие

Разглежданата територия не се характеризира с минерално разнообразие.Историческите и културни паметници

В разглеждания район не е констатирано наличие на исторически, архитектурни или археологически обекти върху които реализирането на проекта би оказало вредно въздействие. При реализация на инвестиционното предложение ще се следи за откриването и запазването на исторически и археологически културни паметници, и своевременно ще се уведомяват компетентните органи.


Отпадъци
По време на строителството ще се генерират минимални количества строителни отпадъци, а именно:

 • Код 17 05 04 - почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03. Изкопаните маси няма да бъдат замърсени с опасни отпадъци, тъй като ще се образуват от подравняването на прилежащия към пътното платно терен. Те ще се използват за вертикална планировка на терена;

 • Код 17 03 02 - асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01. Този отпадък ще се отдели при направата на леглата на бордюрите на кръговото кръстовище. Количеството е минимално и след надробняване асфалта ще се използва за запълване на неравности по общинската улична мрежа;

 • Код 20 03 01 Смесени битови отпадъци – ще се отделят от дейността на строителните работници, работещи на обекта. За събирането на отпадъците ще се използват съдове за битови отпадъци, разположени по уличната мрежа на гр. Смядово.

При експлоатация на обекта не се очаква генериране на постоянен поток отпадъци. Възможно е замърсяване с опаковки от преминаващите автомобили, но поддържането и почистването на замърсени прилежащи терени към пътя ще се извършва от Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“.

Вредни физични фактори – шум, вибрации, електромагнитни полета, светлинни ефекти
Шумът е един от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в околната среда. Произходът му се определя от видовете дейности, при които той е генериран. В градската територия в общинския център, където най-много се отразяват и въздействат нивата на наднормен шум, се различават промишлен (производствен), транспортен, битов шум и шум от строителни дейности.

Основен източник на шумово замърсяване в Община Смядово е транспортният шум. На площадката, където се предвижда реализация на инвестиционното предложение, няма източници на шум и/или вибрации. По време на изпълнение на строително-монтажните работи е възможно повишаване на показателите за шум и вибрации, но те са ограничени във времето и само върху обекта и работниците, участващи в изграждането и ще има периодичен и локален характер.

Шумовото натоварване на средата зависи от интензивността на транспортните средства преминаващи през пътния участък, но имайки предвид, че се предвижда изграждане на пътни съоръжения за ограничане на скоростта на движение се очаква шумовото натоварване в този участък да намалее.
2. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното проектиране

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са: • BG 0000104 “Провадийско-роякското плато“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007г., обн. ДВ бр.85/23.10.2007г.);

 • BG 0002038 “Провадийско-роякското плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед №РД -134/10.02.2012г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 26/30.03.2012г., доп. и изм. със Заповед №РД-73/ 28.01.2013г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 10/05.02.2013г.);

 • BG 0000501 “Голяма камчия “ за опазване на природните местообитания (приета с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г., обн. ДВ бр.21/09.03.2007г.);

 • BG 0000393 “Екокоридор Камчия - Емине“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка от ЗЗ приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007г., обн. ДВ бр.85/23.10.2007г.);

Посочените защитени зони се намират на значително отстояние от обекта, предмет на инвестиция.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, комулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

По време на строителството въздействието е пряко и краткотрайно само в границите на конкретния поземлен имот. При спазване изискванията на нормативната уредба, отнасяща се до експлоатация на този вид обекти не се очаква вредно въздействие. • пряко;

 • краткотрайно и временно;

 • незначително, допустимо;

 • с малък териториален обхват;

 • възстановимо;


4. Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)
Област Шумен, Община Смядово, гр. Смядово в рамките на ПИ с идентификатор №67708.305.376 - обхвата на въздействието ще е ограничен изключително в границите на имота и минимален за съседните територии. Не се очакват негативни въздействия върху населението на гр. Смядово и съществуващата флора и фауна.
5. Вероятност на проява на въздействието
Вероятността от поява на въздействието е сведена до възможният минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване на аварийни ситуации или намаляване и ликвидиране на последствията.

Необходимата информация е посочена в т. IV 1 от този документ. Няма вероятност от поява на вредно въздействие.


6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на строителните дейности, а при експлоатацията е сведена до минимум. Малка вероятност от поява на отрицателно въздействие. Възможни вредни въздействия могат да бъдат реализирани при форсмажорни обстоятелства, свързани с природни бедствия и катастрофи, както и от действия предизвикани от субективни фактори.


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда.

Необходимата информация е посочена в раздел IІ т. 12 от този документ.8. Трансграничен характер на въздействията

Не се очаква въздействие с трансграничен характер.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иванка Николова

Кмет на Община Смядово
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница