99Библейски курс “Защото Бог толкова възлюби света част първа – невероятно добрата вест на Евангелието „Ето Божият агнец, който носи греха на света.”страница1/13
Дата25.10.2018
Размер0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
99Библейски курс “Защото Бог толкова възлюби света»

част първа – невероятно добрата вест на Евангелието
Ето Божият агнец, който носи греха на света.”
Въведение

Светът днес е обезпокоен както никога досега. Навсякъде мъже и жени търсят разрешение на своите непреодолими проблеми: лични, социални, национални и международни. Зад всичко това се крие едно неудовлетворено желание да се открие истинския смисъл на живота и преодолее неизбежността към която той ни води.

Как е възникнал този свят и как е започнал животът? Защо хората постоянно са в състояние на войни и защо има толкова ненавист между различните раси и етнически групи? Има ли някаква надежда за мир в света? Защо нашата човешка природа се колебае между надеждата за нещо по-добро и склонността да върши зло?

Без помощ отвън човечеството, никога не ще намери задоволителни отговори на тези въпроси. Но има надежда, защото във всяко сърце е вложено желание за поклонение на някаква висша сила, желание да се поклони на Бога. И Бог има отговорите.

Този библейски курс е предназначен да доведе мъже и жени при Бога и при Неговата вест за спасение. Открийте за себе си, колко много може Той да допринесе за мира, надеждата и радостта във вашия живот. Чуйте, как Бог говори чрез Своето слово и ви съобщава, че Той “толкова е възлюбил света, че е дал Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16).

Тъй като грехът е измамлив, мозина са заблуждават, като мислят, че могат да се спасят чрез своите собствени добри дела. Но Библията ясно утвърждава: “защото чрез дела по закона няма да се оправдае нито едно създание” (Галатяни 2:16). Евреите по времето на Христос допуснаха трагичната грешка разчитайки, че могат да се спасят чрез съблюдаване на закона.

По тази причина Исус им заяви: “Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя” (Матeя 11:28). Единствената надежда за спасение на човека – това е Евангелието на нашия Господ Исус Христос.

Но преди да се зарадваме на тази добра вест за спасение, ние трябва да разберем нашия проблем с греха. Само когато изоставим напълно всяко упование в себе си, ще можем да приемем от щедрите Божии ръце невероятния дар на спасение в Христа. В нашето първо изследване ние съзнателно ще търсим, какво ни казва Библията за универсалния проблем на греха, като предпоставка към разбирането на добрите вести на Евангелието. Само тогава, когато небето е тъмно, звездите сияят най-ярко. Така и за да можем истински да оценим великолепната истина на Евангелието, ние трябва да я разгледаме, като я противопоставим на нашето абсолютно падение.

„Идете и научете ...”
1. Защо се нуждаем от Спасител
1. Кой е създал човека и с каква цел?

Битие 1:26:“Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.”2. Какво е направил Бог след като е оформил човека от пръстта на земята?

Битие 2:7. “И Господ създаде човекът от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.”

Думата “живот”, в еврейската Библия е в множествено число. Бог е вдъхнал на човека “жизнени дихания”. По този начин Бог е сътворил всички хора в един човек. Този човек е назован Адам, което означава човечество.

3. Как Бог е създал жената и от какъв материал е била създадена?

Битие 2:21-22.“Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека.”

Библията ни казва, че с изключение на мъжа и жената всичко, Бог е създал чрез “Своето Слово”. Адам е бил оформен от Божиите ръце от пръста на земята, а Ева, която означава майка на всички е била оформена от Адамовото ребро.

Библията ни представя, че цялото човечество е свързано чрез общ живот и го разглежда като едно цяло. Човешката раса, към която всеки един от нас принадлежи се явява умножения живот на Адам.

В Деяние 17:26 четем: “Бог, Който е направил света и всичко що е в него, ... понеже сам Той дава на всички и живот и дишане и всичко; Направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята ...”

4. Какво не е било позволено на Адам и Ева да ядат, след като Бог ги заселил в прекрасната Едемска градина?

Битие 2:16,17. “От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване на доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.”5. Тъй като цялото човечество било сътворено в Адам, колко хора са били поразени от греха на Адам?

Римляни 5:12 - “Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха.”6. Макар че в резултат на греха на Адам смъртната присъда е засегнала всеки, как Бог е променил този статус на човечеството?

Римляни 5:19 - “Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот.”

Оправданието е свободен дар от Бога и произхожда от праведната постъпка на един Човек – съвършения живот и себепожертвувателната смърт на Исус Христос. От това, което Исус е направил, надеждата за спасение е била предложена на цялото човечество. Това са добрите вести на Евангелието.

7. В резултата на грехопадението много ли са праведните или добрите в Божиите очи?

Римляни 3:10-12 - ”... Няма праведен ни един. Няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха... Няма кой да прави добро, няма ни един.”

Думата “под” означаво да бъдеш управляван или да бъдеш под властта на. Използвания тук термин е имал отношение към робите в библейски времена. Тъй както робът не е имал никаква свобода, но е бил управляван от своя господар, точно така и цялото човечество се намира под управлението на греха. В това се състои универсалния проблем на греха и нашата единствена надежда за избавление – това е Спасител.

8. Във връзка с този универсален проблем на греха, колко са хората, които са виновни или осъдени от Божия закон?

Римляни 3:23 - “Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.”9. Кой е нашата единствена надежда за спасение?

Римляни 3:24 - “А чрез Неговата благодат се оправдават даром, чрез изкуплението, което е в Христа Исуса.”

Библията ясно утвърждава, че единствената надежда за спасение на човечеството е в Исус Христос.

10. Какво казва Давид за себе си, което е валидно и за всеки от нас?

Псалм 51:5 - “Ето родих се в нечестие, и в грях ме зачна майка ми.”

Грехът – това е състояние, което ние сме наследили по рождение. Това е, което носим в себе си от грехопадението на Адам. Ние не можем да направим нищо, за да се избавим от това състояние и да се спасим. Тъй като това не е наша грешка Бог не ни обвинява, че ние сме се родили грешници. Ние сме се родили отделени от Бога. И макар, че сме зли по рождение, Бог ни дава право на избор да се избавим от този проблем чрез Евангелието на Исус Христос.

11. Подобно на овце, в какви две състояния ние грешниците се намираме?

Исая 53:6 - “Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”

Ние сме егоцентрични по природа - тръгваме по свой собствен път от самото си рождение, но имаме надежда, защото Бог е възложил всички наши беззакония на Христос.

12. Защо не можем да се доверим на нашите собствени сърца?

Еремия 17:9 - “Сърцето е измамливо повече от всичко, и е страшно болно; кой може да го познае.”13. Какво заявява Исус – Истинния Свидетел за нашата собствена самооценка?

Откровение 3:17 – “Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол.”

Проблемът на повечето от нас се състои в това, че не знаем колко сме грешни. Затова не осъзнаваме нашето собствено окаяно състояние. Ето защо се налага Бог в началото да изобличи нашата пълна греховност преди да ни предложи дарът на спасение.

14. Колко хора търсят свой собствен път, вместо пътя на Исус?

Филипяни 2:21 - “Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово.”

Този проблем е свойствен за всеки човек. Даже бебетата от самото си рождение търсят и искат своето.

15. Кой единствено може наистина да ни освободи от нашия проблем с греха?

Йоан 8:32 - “Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.”16. Какво доказва фактът, че въпреки нашето желание да вършим правда ние извършваме грях?

Йоан 8:34 - “Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха.”17. В кого единствено можем да намерим освобождение от робството на греха?

Йоан 8:36 - “Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.”

Исус това е единствения отговор на нашия проблем с греха. Без Него ние си оставаме роби, които грешат и заплатата за това е смърт.

Защото заплатата на греха е смърт.” Римляни 6:23.18. Защо Исус дойде в този свят?

1 Тимотей 1:15 - “Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.”

Вие приемате ли този факт? Забележете, че даже Павел, великият апостол се съгласява с това, че той е главният или най-лошия от всички грешници.

19. Кaкво казва Библията за тези, които твърдят:„нямаме грях”?

1 Йоаново 1:8 - “Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.”20. В какво обвиняваме Бога, когато твърдим, че не сме съгрешили?

1 Йоаново 1:10 - “Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.”

Единствената причина поради която Божието слово ни съобщава, че сме грешници е тази да ни покаже нашата нужда от Спасител. Само когато признаем нашата пълна греховност, тогава Евангелието става за нас най-добрата вест, която някога сме чували.

21. Кои две неща Бог ще направи за нас, ако изповядаме нашите грехове?

1 Йоаново 1:9 - “Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и до ни очисти от всяка неправда.”

Заключение: Повечето хора мислят, че са грешници, защото са извършили грях; но фактически ние извършваме грях, защото сме родени грешници. Единствената надежда за разрешение на универсалния проблем с греха – това е Исус Христос, Спасителя на света.

Нашето изследване на Библията обхваща разкриването на Божия план за спасение на човечеството. В следващите няколко занятия ние ще изследваме Божията безусловна любов към нас, която е мотивът за нашето спасение, а също ще узнаем, как Бог ни спасява в Христа.

Заповядайте на нашето следващо изследване на Божието слово.

«Идете и научете ...»
2. Божията любов
За мнозина е трудно да разберат – как Бог може да спаси грешниците. По тази причина повечето хора се страхуват и бягат от Бога. Така дяволът – врага на човешките души скрива добрите вести на Евангелието от мъже и жени. Затова за всички нас е важно да разберем, че мотива за нашето спасение – това е безусловната Божия любов към нас, а не нашите добродетели. Сам Исус заявява:

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” Йоан 3:16.

Савел, който е преследвал християнската църква е формулирал това мъдро заявление след като е станал Христов апостол – той пише на младия Тимотей по следния начин:

Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.” 1 Тимотей 1:15.

Причината, поради която ние грешниците не трябва да се боим от Бога и поради която можем да дойдем при Него с пълно доверие е в това, че Бог е любов.

В това изследване ние ще разкрием истинската Божия любов, която се явява основанието за нашето спасение. Само когато пред нашите очи се разкрие този факт, Евангелието ще стане фантастична или невероятно добра вест. Нека да погледнем как тази истина е представена в Божието слово.1. Кого обича Бог?

Йоан 3:16 - “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

Светът – човечеството, което Бог така е възлюбил – това е света, който е възстанал срещу Него. Затова ние сме спасени не защото заслужаваме или защото сме добри, но защото Бог е любов. Това е основата за правилното разбиране на Евангелието.

2. След като Павел ни показва, че всички ние сме грешници по природа, заслужаващи Божия гняв, каква причина той представя, поради която Бог е изкупил човечеството в Христос?

Ефесяни 2:4-6 - Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа и като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса;

Въпреки, че Библията заявява, че ние всички сме грешници тя също ни уверява, че Бог ни обича безкрайно. Именно поради това Бог ни е оживотворил в Христа, възкресил ни е и ни е поставил на небесата в Него и всичко това заради Своята безусловна любов към човечеството.3. Ако ние не се спасяваме чрез праведни дела или правилни постъпки, тогава благодарение на какво Бог ни спасява?

Тит 3:3-5 - “Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни, и се мразехме един друг. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух...”

Основанието на нашето спасение – това е Божията любов към грешниците. Библията заявява, че “Бог е любов” 1 Йоан. 4:8. Тази любов не се явява една от Неговите характеристики, но тя е същността на Неговия характер и затова всичко което Той прави го извършва в контекста на тази Своя любов.

4. Какво са учили хората по времето на Христос?

Матея 5:43 - “Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си“.

Думата “ближен” се отнася за вярващите евреи, а думата “неприятел” за езичниците. Хората знаят как да обичат своите, но за нас е невъзможно да обичаме неприятелите като себе си.

5. За разлика от тази човешка любов, какво трябва да прави християнина по думите на Исуса?

Матея 5:44 - Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;

Именно този вид любов ще изяви истинското християнство пред света. Такава любов отразява любовта, която Бог изпитва към грешниците. Това е най-силното доказателство за силата на Евангелието и на факта, че ние сме последователи на Христос.

Йоан 13:34-35 - Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.”6. Колко далече се простира Божията любов?

Матея 5:45 - за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.

Божията любов се простира зад всички бариери. Тя е напълно противоположна на човешката любов. Бог обича и се грижи за Своите врагове, като удовлетворява всички техни нужди. Божията любов е безусловна; тя не зависи от нашето съвършенство. Затова в разбирането ни за Божията любов към нас, ние никога не трябва да проектираме нашите човешки идеали за любов. В това отношение мнозина допускат грешки.

7. В какви четири състояния сме били, когато Бог е изявил Своята любов към нас, като ни е примирил със Себе Си чрез смъртта на Своя Син?

Римляни 5:6-10 - “Понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите ... Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Защото, ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!”

Този текст потвърждава, че когато сме били немощни и нечестиви грешници и неприятели на Бога, Той ни е изкупил чрез смъртта на Своя Син. Тази любов е извън нашето разбиране, но тя е реална защото Бог не само я е изявил в Свещеното писание, но и я е демонстрирал на Голготския кръст.

8. Колко пъти думата “любов” се появява във вашите Библии в следващия текст?

Йоан 21:15-17 Симоне Ионов, любиш ли Ме повече отколкото Ме любят тия? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми. Пак му каза втори път: Симоне Ионов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му казва: Паси овцете Ми.Казва му трети път: Симоне Ионов, Обичаш ли Ме? Петър се наскърби за гдето трети път му рече: Обичаш ли Ме? и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси овцете Ми.”

За съжаление, повечето преводи на Библията не са в състояние да разкрият реалното значение на този диалог между Христос и Петър. Причината е, че в повечето езици има само една дума за определяне на любовта. Но в гръцкия език на Новия Завет, авторите са имали на разположение и са използвали четири различни думи. В първите два въпроса към Петър, Исус използва думата “агапе” , която се явявя безусловна любов. Отговора на Петър и на двете запитвания на Исус е “филео”, която означава човешка привързаност, която в този случай е ненадеждна (спомнете си как Петър се зарича, че никога няма да се отрече от Исус). В своя отговор, Петър признал, че не притежава безусловна любов към Христос. В третия въпрос Исус използвал думата “филео” и Петър се наскърбил, че Исус е използвал по-нисшата дума “филео” третия път и неговия отговор бил: “Да Господи Ти знаеш всичко. Ти знаеш, че всичко на което аз съм способен е тази ненадеждна любов. Но за разлика от Петър Христовата любов към нас е безусловна и никога не ще се промени.9. Какво ни привлича към Бога?

Еремия 31:3 - Господ ми се яви отдавна и рече: Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост.

Повечето хора бягат от Бога, защото си мислят, че Той ги наказва. Но истината е в това, че Той ни обича и е отдал за нас Своя единствен Син, за да може всеки, който вярва в Него да не загине, но да има вечен живот. Това е което ни привлича към Бога.

10. Какъв внушаващ любов израз използва Бог за Своя народ?

1 Йоаново 3:1,2 - “Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца; и такива сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ше бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, какъвто е.”

Не само, че Бог ни люби безусловно, но Той ни е дал ново положение. Всеки, който е приел да стане Божие дете чрез вяра в Христа, трябва да има високо самоуважение. Ние сме деца на Царя на Царете и това ни дава надежда и защита. Сега можем смело да вървим напред с издигната глава.

11. В делото на нашето спасение, на какво основание ние трябва да уповаваме на Бога?

1 Йоаново 4:16 - “И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него.”

Бог не само ни обича с неизменна любов, но Той самия е любов. Всеки аспект на Божия характер, в който се изявява Неговата слава е свързан с безусловната Му любов. Има няколко неща, които ние не можем напълно да разберем, но всичко, което Той прави е в контекста на израза – “Бог е любов”.

12. Какво изгонва съвършената Божия любов?

1 Йоаново 4:17-18 - “В това се усъвършенствува любовта в нас, когато имаме дръзновение в съдния ден, защото, както е Той, така сме и ние в тоя свят. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.”

Страхът – това е резултат от греха. Тъй като всички от нас са съгрешили – ние всички сме жертва на страха от смъртта - Евреи 2:14,15. Само изкупителната Божия любов може да ни избави от този страх.

13. По думите на апостол Павел има ли нещо, което може да ни отдели от Божията любов?

Римляни 8:35-39 - Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож? Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

Обърнете внимание: като християни ние можем да срещнем много трудности в този свят, но нашата радост и нашият мир произтичат от увереността, че нищо не може да ни отлъчи от Божията любов. Бог е вечен и затова Неговата любов е постоянна – това е основанието на нашето спасение. Той ни предлага своя дар на спасение в Христа Исуса въз основа на Своята безусловна любов към нас. Ние можем да възпрепятстваме преживяването на тази опитност, като отхвърлим Неговата благодат.
КАК БОЖИЯТА ЛЮБОВ Е БИЛА ИЗВРАТЕНА

За да можем в пълнота да оценим добрите вести на Евангелието е важно да се узнаем как сатана е извратил Божията любов, за да опорочи Евангелието. Накратко историята за това.

В гръцкият език, на който е бил написан Новия Завет са използвани четири думи за определяне на любовта: ерос, сторге, филео и агапе. В разбиранията на гърците ерос е била най-възвишената форма на любовта. Както я описва Платон ерос е любовта с която човек търси Бога и това е основата на всички езически религии.

Авторите на Новия Завет не са използвали думата ерос нито веднъж. Това се е оказало неприемливо за някои от църковните отци, които са станали водители след като апостолите умряли. Някои от тези отци, които били гърци пожелали да променят ключовата дума агапе използвана в Новия Завет за Божието самоотдаване и безусловна любов, като използват думата ерос. Така започнала голямата борба в историята на църквата между ерос и агапе.

През четвъртото столетие Августин разрешил проблема. Като използвал гръцката логика той синтезирал концепцията ерос с концепцията агапе и произвел нова концепция, която назовал каритас. Тази концепция била приета от християнската църква и в резултат каритас станала доминираща дума определяща Божията любов през мрачното средновековие. По този начин, променяйки истинското значение на Божията любов сатана е успял да изврати чистото Евангелие, превръщайки добрите вести в добър съвет – Аз трябва да се старая - Бог ще допълни това, което не ми достига.

Нека да разгледаме различията между човешката любов ерос и Божията любов агапе и да видим, как любовта каритас е извратила Евангелието.

ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ ЕРОС:

А. УСЛОВНА

Тя зависи от красотата или от съвършенството на обекта и затова трябва да бъде подбудена. Когато тази любов се преписва на Бога, това извръщава Евангелието в условна добра вест или добър съвет: Спомнете си случая, когато при Исус дойде богатия младеж? На въпроса «Какво да сторя за да имам вечен живот?» ние често даваме съвета: «Пази заповедите!», но отговорът на Исус е:

Матея 19:16-27 - “А учениците, като чуха това, зачудиха се твърде много и думаха: Като е тъй, кой може да се спаси? А Исус ги погледна и рече им: За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно.”

Йоан 9:14-31 - Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша.

Б. ИЗМЕНЧИВА

Колеблива и ненадеждна:

Лука 22:34 – “А Той рече: Казвам Ти, Петре, петелът няма да пее днес, докато не си се отрекъл три пъти, че Ме не познаваш.

В. ЕГОЦЕНТРИЧНА

Егоизма винаги се изявява в социалната сфера, в политиката, в образованието, в икономиката, и даже в религията.

Исая 53:6; - Всички ние се заблудихме както овце, oтбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.

Филипяни 2:21 - Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е Исус Христово.

Сатана е автор на този себелюбив принцип с който е инфектирал човека при грехопадението.

#41 Исая 14:12-14 - А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата,Ще възвиша престола си над Божиите звезди, И ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, Ще възляза над висотата на облаците, Ще бъда подобен на Всевишния.

БОЖИЯТЯ ЛЮБОВ АГАПЕ:

А. БЕЗУСЛОВНА

Изявена непосредствено, без причина и е независима от нашето съвършенство. Имено затова Бог ни е изкупил. Римляни 5:6-10; Ефесяни 2:1-6,8,9; Тит 3:5.

Б. НЕИЗМЕННА

Постоянна и никога не изпитва загуба Еремия 31:3; 1 Коринтяни 13:8; Йоан 13:1; Римляни 8:35-39;

В. СЕБЕПОЖЕРТВУВАТЕЛНА

Безкористна и затова не търси изгода за себе си но за другите. 1Коринтяни 13:5; 2 Коринтяни 8:9; Филипяни 2:6-8;

Мария разбра тази истина в подножието на кръста.

АГАПЕ И ВЕЛИКАТА БОРБА В ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА.  1. Борбата между любовта агапе и любовта ерос приключила любовта каритас.

  2. Тези три вида любов произвели три Евангелия обхванали съвременните световни религии.

А) Евангелие Ерос – спасение чрез дела

Б) Евангелие Каритас – спасение чрез вяра плюс дела

В) Евангелие Агапе – спасение изключително по благодат

Евангелието престанало да въплъщава принципа “Не аз, но Христос” - Гал. 2:20. То започнало да се възприема, като “Аз и Христос”. Тази концепция за Евангелието съществува и днес.

Това е вечното Евангелие – Еремия 31:3.

Само вечното Евангелие, такова, каквото е в Христос единствено има сила да спасява не само от вината и наказанието за греха, но и от силата и хватката на греха.«Идете и научете ...»
3. Как Бог ни спасява “в Христа”?
Когато преди две хиляди години Исус е дошъл в този свят, Той е трябвало да стане Спасителят на света. Бог избрал апостол Павел, за да обясни тези добри вести за спасение – това е Евангелието. При четене на писмата на апостол Павел ние откриваме една кючова фраза, която преминава през всички негови послания. Ако отстраните тази фраза, то останалото ще е твърде малко за да обясни Евангелието. Тази фраза е “в Христа” или “в Христа Исуса”. Наистина, какъв е смисъла на тази фраза и на някои други подобни изрази, като “в Него”, “във възлюбения”, “в Който” и т.н? Тези изрази представят една и съща идея – “в Христа”.

Тази истина представена с фразата “в Христа” е била представена още от самото начало от Самия Христос, когато е призовал учениците Си да пребъдват в Него. Ако ние не разберем, какво в Новия Завет се разбира под израза “в Христа” ние никога няма да бъдем способни напълно да разберем добрите вести на Евангелието. Ако ние като християни притежаваме нещо, то всичко това го имаме “в Христа”. Всичко на което се радваме и се надяваме като вярващи е наше винаги в Христа. Вън от Него имаме само грях, осъждение и смърт.

Но фразата “в Христа” е трудна за разбиране. Също като израза “трябва да се родиш отгоре”, който е бил труден за разбиране от Никодим, един от висшите еврейски религиозни водачи, концепцията “в Христа” е много трудна идея за нашето разбиране. Това е особено характерно за западното мислене. Как е възможно аз като индивид да се намирам още и в някой си? Нещо повече, как е възможно аз, родения през двадесетото столетие да се намирам в Христа, който е живял 2000 години преди това? Това е абсолютна безмислица за нашето западно мислене. Тъй като не можем да разберем тази истина, ние я отбягваме или я игнорираме. Но така или иначе, на нашето разбиране на добрите вести на Евангелието съществено влияят тези две жизнено важни думи – в Христа.

Концепцията ”в Христа” е основана на библейската идея за единство, т.е идеята, че всички хора се явяват съпричастни към един общ живот. Това е нещото към което ние се докоснахме в нашия първи урок, когато говорихме за проблема с греха. Затова, ако желаем да разберем фразата “в Христа” ние първо трябва да разберем това, което Библията ни казва за единството. В посланието към Евреите 7:7-10 ние четем, че Левий е дал десятък на Мелхиседек “в лицето на Авраам” тъй като той е бил в чреслата на своя дядо Аврам, когато е дал десятък на Мелхиседек. Това е основата на библейската идея за единство.

Свещеното Писание ни открива три фундаментални факта:

1. Бог е създал всички хора в един човек – в Адам.

2. Сатана е погубил всички хора в един човек - в Адам.

3. Бог е изкупил всички хора в един човек – в Христа.

Последният факт съставлява добрите вести на Евангелието и ни дава една постоянна надежда. Ние ще изучаваме Божието Слово фокусирайки се върху идеята “в Христа”, затова нека нашите очи да бъдат открити за несравнимото очарование на нашия Господ и Спасител Исус Христос.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница