Търсене: Приложение

приложение ix
- Обяснителен меморандум на 1 април 1987 г. Комисията реши
приложение № 5
- Доклад №0700200114 за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01. 01. 2013 г до 31. 12. 2014 г декември 2015 г
Приложение № 2
- Доклад №0300002811 за извършен одит на изпълнението на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 1-02 „Квалификационни услуги и обучения
> приложение >> показалец на имената
- Хенрик Сенкеевич
Приложение 5 Приоритети на Структурните фондове 2007-2013 г
- Г община златарица
Приложение 3
- I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците
Раздел ІV - Приложения
- Учебни записки “Статистически методи във физическото възпитание” за студенти от магистърска степен на нса
Приложение 8: Доклад от Предварителната оценка на ОПРР
- Програма за реформи (нпр) 10 Национална стратегическа референтна рамка (нсрр) 10 Национална стратегия за регионално развитие 11
Приложение № 3
- Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в мтитс чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги
Видове предлагани услуги и дейности, съгласно Приложението към Директива 93/22/ЕИО
- На постъпилите в Комисията за финансов надзор Уведомления съгласно чл. 18, т. 2 от Директива 93/22/еио относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа във връзка с чл. 69з, ал
Приложение № 9-2
- У с л о в и я за участие на в открита процедура за възлагане на общестена поръчката с предмет
Приложение № 5
- Наредба №7 от 21. 10. 2003 г за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации
Espacox, 50 mg/ml суспензия за перорално приложение за прасета /
- Регистър на лицензираните за употреба ветеринарномедицински продукти в
ПриложениеПриложение
Протокол 130.15 Kb. 1
чета
Консолидиран списък приложение III; приложение iiiа, приложение iiiбКонсолидиран списък приложение III; приложение iiiа, приложение iiiб
Ii към „стария” Регламент 259/93 за превози на отпадъци и препратки към приложение IX на Базелската конвенция. Тези позиции са събрани в списъка по-долу. Съгласно Официален вестник (ОВ)
204.89 Kb. 1
чета
П о к а н а относноП о к а н а относно
Vii, кв. 30 с. Панагюрски колонии” утвърдено Техническо задание №93-00-8026/27. 08. 2010 г., Инвестиционен проект Приложение №1, Количествена сметка – Приложение №2 и Таблица на цените на основните видове материали – Приложение №3 към него
27.69 Kb. 1
чета
Образец 2091 Приложение №9 прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облаганеОбразец 2091 Приложение №9 прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане
Vііі от Приложение №10, а общата сума в колона 9 участва при формирането на годишната данъчна основа на ред 8, Част ІV от Приложение №2
107.47 Kb. 1
чета
Доклад на комисиятаДоклад на комисията
Iii, което съдържаше неизчерпателен списък с евентуални нарушения. Това приложение III бе наскоро заменено с ново приложение с Директива 2009/5/ео на Комисият Новото приложение III съдържа насоки за категоризиране на нарушенията на двата
Доклад 0.67 Mb. 5
чета
Приложение №2 опис – приложение обособена позиция №2 бкс гр. Свети ВласПриложение №2 опис – приложение обособена позиция №2 бкс гр. Свети Влас
64.1 Kb. 1
чета
Приложение №4 към чл. 6, ал. 1 и чл. 10Приложение №4 към чл. 6, ал. 1 и чл. 10
I. Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии, изготвен съгласно приложение №3
55.41 Kb. 1
чета
Приложение №1. Чл За осигуряване своевременното прилагане на установените с инструкцията изисквания, резултатите от измерванията в автоматичните пм по приложение №1Приложение №1. Чл За осигуряване своевременното прилагане на установените с инструкцията изисквания, резултатите от измерванията в автоматичните пм по приложение №1
222.08 Kb. 1
чета
Приложение №8 проект на договорПриложение №8 проект на договор
Sim картите са описани в приложен списък – Приложение №2, неразделна част от договора
82.64 Kb. 1
чета
Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (і)Компоненти, съдържащи се в отпадъците от Приложение №4Б, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в Приложение №2 (і)
20.3 Kb. 1
чета
Програма за реализация (бизнес план) Приложение №4: Матрица на бюджета на плана Приложение №5: Индикатори за наблюдение и оценка на реализациятаПрограма за реализация (бизнес план) Приложение №4: Матрица на бюджета на плана Приложение №5: Индикатори за наблюдение и оценка на реализацията
Програма 374.77 Kb. 1
чета
Заповед № рд 09-98 гр. София 26. 02. 2016 гЗаповед № рд 09-98 гр. София 26. 02. 2016 г
Gfcm 36/2012/3, с изключение на видовете по Приложение №3 и Приложение №4 към Закона за биологично разнообразие
152.05 Kb. 1
чета
Дозиране и приложение на инсулинДозиране и приложение на инсулин
H и затова са по-малко болезни; прилагат се мускулно и подкожно, а венозното им приложение е противопоказано при коматозни и прекоматозни състояния
43.14 Kb. 1
чета
Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2005/681/пвр за създаване на Европейски полицейски колеж (епк) (приложение 2). Приложение 1Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2005/681/пвр за създаване на Европейски полицейски колеж (епк) (приложение 2). Приложение 1
Регламент 91.29 Kb. 1
чета
Приложение №3А към Приложение №3 предлагана ценаПриложение №3А към Приложение №3 предлагана цена
101.86 Kb. 1
чета
Приложение №1 Образец на „Данни за кандидата“ 2 Приложение №2Приложение №1 Образец на „Данни за кандидата“ 2 Приложение №2
2.34 Mb. 17
чета

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница