Търсене: Финансови

Одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото на община Шумен за периода от 01.01.2003 г. до 30.09.2003 г
- Отчет за дейността на Сметната палата за 2003 г
Финансови пасиви
- Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение
Цели и политика за управление на финансовия риск
- Отчет за периода завършващ на 30 юни 2017 Междинния финансов отчет за периода завършващ на 30 юни 2017 от страница 1 до страница 57 е одобрени от Съвета на директорите на „инфра холдинг
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
- Г община златарица
Оценка на необходимите финансови ресурси за постигане на целите и приоритетите
- I. анализ на икономическото и социалното състояние на област кърджали 9
АНЕКС ІV: РАЗБИВКА НА БЮДЖЕТА (Модел на финансова оферта)
- Покана за участие в търг за доставка на оборудване с цел повишаване на конкурентноспособността на елан оод – бургас
Въпрос 8 Теоретични основи на финансовия мениджмънт
- Въпросник по дисциплината Финансова стратегия на корпорацията
Финансов сектор
- Програма за реформи ще зависи от определянето на подходящите мерки, както и от тяхното цялостно и бързо изпълнение с оглед на определения в програмата график
раздел vi. изисквания към техническите възможности, икономическото и финансово състояние на участника
- „Развитие на административното обслужване по електронен път”
в Изисквания за законосъобразност на финансовите актове
- Конспект от сайта на юзу
Печалби / (Загуби) от финансови активи, държани за търгуване, нетно
- Доклад за дейността 2 Баланс 20 Отчет за доходите
Инструменти на финансовия пазар
- I. Глава първа. Пазари на ценни книжа
Финансови инструменти
- Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
Специфични действия — отклонения, възникващи в резултат на подправена финансова отчетност
- Указания за финансов одит
Размер на безвъзмездната финансова помощ за подготовка, организация и управление
- Утвърдил: Нона Караджова Министър
На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 09. 2015 гНа правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 09. 2015 г
55.03 Kb. 1
чета
На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2017 гНа правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2017 г
49.5 Kb. 1
чета
На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2015 гНа правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2015 г
61.37 Kb. 1
чета
На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2016 гНа правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2016 г
61.38 Kb. 1
чета
На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 12. 2015 гНа правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 12. 2015 г
60.91 Kb. 1
чета
На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2017 гНа правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2017 г
50 Kb. 1
чета
На финансови услуги от кредитни или финансови институцииНа финансови услуги от кредитни или финансови институции
58.9 Kb. 1
чета
Заседание на Съвета по Икономически и финансови въпроси Брюксел, 13 юли 2010 Председател г-н Didier reyndersЗаседание на Съвета по Икономически и финансови въпроси Брюксел, 13 юли 2010 Председател г-н Didier reynders
Swift, като сключи въпросното споразумение със Съединените щати относно изпращането на данни за финансови съобщения за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма
Заседание 175.5 Kb. 1
чета
Програмен продукт ensi “Финансови изчисления” Информация за потребителя Версия 26 01. 03. 2005 гПрограмен продукт ensi “Финансови изчисления” Информация за потребителя Версия 26 01. 03. 2005 г
Ensi “Финансови изчисления” е компютризирана версия на изчислителните методи, описани в документа “Изчисление на рентабилността”
64.58 Kb. 1
чета
Литература за библиотеката, компютърна конфикурация и интернет 1000 лв. Общо необходими финансови средста за работа на нч \"Разметаница\"1919, с. Големо село през 2017 годинаЛитература за библиотеката, компютърна конфикурация и интернет 1000 лв. Общо необходими финансови средста за работа на нч "Разметаница"1919, с. Големо село през 2017 година
I. През 2017 година за дейността на нч "Разметаница"1919, с. Големо село са необходими финансови средства за
Литература 37 Kb. 1
чета
Прогнозиране на финансови пазариПрогнозиране на финансови пазари
46 Kb. 1
чета
Въпрос №16 Небанкови финансови посреднициВъпрос №16 Небанкови финансови посредници
160.31 Kb. 1
чета
Точково разпределение на годишните финансовиТочково разпределение на годишните финансови
124.96 Kb. 1
чета
I европейски финансови инструменти политика на сближаванеI европейски финансови инструменти политика на сближаване
Глава 1.31 Mb. 7
чета
Идентифициране на финансови кризи момчил ТиковИдентифициране на финансови кризи момчил Тиков
332.33 Kb. 1
чета

  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница