А-18. Изисквания за качество на сладки пиперкиДата07.10.2016
Размер71.81 Kb.
#11182
Приложение № 2

към чл. 8


А-18. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА СЛАДКИ ПИПЕРКИ

 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на сладките пиперки се отнасят за културните сортове от вида Capsicum annuum L. var. annuum, предназначени за консумация в прясно състояние.

В зависимост от формата си сладките пиперки се класифицират в четири търговски вида, както следва: • продълговати сладки пиперки (със заострена форма);

 • квадратни сладки пиперки (със заоблена форма);

 • квадратни сладки пиперки (със заострена форма);

 • плоски сладки пиперки (с доматовидна форма).

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Сладките пиперки от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат: • цели;

 • здрави; не се допуска продукт, който е засегнат от загниване или развала и поради това е негоден за консумация;

 • чисти, практически без видими странични примеси;

 • свежи на външен вид;

 • практически без насекоми и вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • добре развити;

 • без повреди, причинени от измръзвания;

 • без незаздравели наранявания;

 • без слънчев пригор (допуска се за изискванията посочени в 2.2.2.);

 • с плодна дръжка;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Развитието и състоянието на сладките пиперки трябва да бъдат такива, че те да могат:

 • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

2.2. Класификация

Сладките пиперки се класифицират в два класа на качество.2.2.1. Клас I

Сладките пиперки от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта и/или търговския вид, по отношение на развитието, формата и оцветяването, като се обръща значително внимание на степента на зрялост.

Те трябва да бъдат:


 • твърди;

 • практически без петна.

Допуска се плодната дръжка да бъде с незначителни повреди или отрязана, но чашката трябва да остане цяла.

2.2.2. Клас II

Към този клас се отнасят сладки пиперки, които не могат да се отнесат към клас I, но съответстват на посочените минимални изисквания.

Допускат се следните дефекти при условие, че сладките пиперки запазват основните характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид:


 • дефекти във формата и развитието;

 • петна от слънчев пригор или незначителни заздравели наранявания, с дължина до 2 см за дефекти с продълговата форма и обща площ до 1 cм2 за други дефекти;

 • незначителни засъхнали повърхностни напуквания с обща дължина до 3 cм;

Сладките пиперки могат да бъдат по-малко твърди, но не трябва да бъдат завехнали.

Допуска се плодната дръжка да бъде повредена или отрязана.3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя по широчината на сладките пиперки. За плоските (с доматовидна форма) сладки пиперки терминът “широчина” означава диаметъра на най-голямото напречно сечение.

За сладките пиперки, за които се изисква определяне на размера, разликата в диаметъра между най-голямата и най-малката пиперка в една и съща опаковка не трябва да надвишава 20 мм.

Широчината на сладките пиперки не може да бъде по-малка от: • за продълговати сладки пиперки (със заострена форма) - 20 мм;

 • квадратни сладки пиперки (със заоблена форма) и квадратни сладки пиперки (със заострена форма) - 40 мм;

 • плоски сладки пиперки (с доматовидна форма) - 55 мм.

За клас II размерът не е задължителен при условие, че се спазват минималните размери.

Изискванията за размера не се прилагат за миниатюрни продукти1.4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на сладките пиперки, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на сладките пиперки да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас ІІ.4.1.2. Клас II

Допуска се до 10 % от броя или теглото на сладките пиперки да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допускат загнили или развалени сладки пиперки, негодни за консумация.4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

4.2.1. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на сладките пиперки да не съответстват на посочените размери в границите до  5 мм, включително не се допуска повече от 5% от сладките пиперки да са под определения минимален размер.4.2.2. Клас II

 • Сладки пиперки, за които се изисква определяне на размера

Допуска се до 10 % от броя или теглото на сладките пиперки да не съответстват на посочените размери в границите до  5 мм, включително не се допуска повече от 5% от сладките пиперки да са под определения минимален размер.

 • Сладки пиперки, за които не се изисква определяне на размера

Допуска се до 5 % от броя или теглото на сладките пиперки да бъдат с размер до 5 мм по-малък от определения минимален размер.

5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от сладки пиперки с един и същ произход, сорт или търговски вид, качество, размер (ако се изисква), и за клас I - сравнително с еднаква степен на зрялост и оцветяване.

Допуска се смесване на сладки пиперки с различно оцветяване, ако произходът, търговският вид, качеството и размерите им (когато се изисква определяне на размера) са еднородни.

Потребителски опаковки с нетно тегло до 1 кг могат да съдържат смеси от сладки пиперки сладките пиперки с различно оцветяване и/или търговски типове, при условие че те са еднородни само по отношение на качеството, и за всеки цвят или търговски тип - по отношение на произхода.

Когато се изисква определяне на размера, продълговатите сладки пиперки (със заострена форма) трябва да бъдат с почти еднаква дължина.

Миниатюрните сладки пиперки трябва да бъдат приемливо еднакви по отношение на размера. Те могат да бъдат смесени с други миниатюрни продукти от различен тип и произход.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Сладките пиперки могат да бъдат смесвани, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.5.2. Опаковка

Сладките пиперки трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.

6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • Когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън:

- "Сладки пиперки";

- цвят;


- търговски тип (“продълговат”, “квадратен със заоблена форма”, “квадратен със заострена форма”, “плосък”) или наименованието на сорта.

 • В случай на опаковки или потребителски опаковки, съдържащи смес от сладки пиперки с различни цветове и/или търговски тип сладки пиперки:

- “смес от сладки пиперки” или еквивалентно обозначение,

- цветове и/или търговски типове сладки пиперки и брой сладки пиперки от всеки цвят и/или търговски типове.6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен, и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

 • Когато потребителската опаковка съдържаща смес от сладки пиперки с различен цвят и/или търговски типове, с различен произход, всяка страна на произход трябва да бъде посочена непосредствено до наименованията на съответния цвят и/или търговски тип.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас;

 • Размер (когато се изисква определяне на размера), изразен чрез минимален и максимален диаметър или се отбелязва “без размер”, когато не се изисква определяне на размера;

 • “Мини сладки пиперки”, “бейби сладки пиперки” или други подходящи термини за миниатюрен продукт. Когато в една и съща опаковка са смесени няколко типа миниатюрни продукти, то всички тези продукти и техният произход трябва да бъдат посочени.

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.
1 Миниатюрни продукти означават видове или културни сортове сладки пиперки, получени чрез размножение и/или специална техника за отглеждане, като се изключват сладките пиперки от неминиатюрните сортове, които не са се развили напълно или са с недостатъчен размер. Всички останали изисквания за качество трябва да бъдат спазени.”Каталог: Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б – изисквания за качество на киви
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> А-16. Изисквания за качество на праз
Plodovezele -> А изисквания за качество на аспержи
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на банани
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми без черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на вишни
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-23. Изисквания за качество на цикория-витлуф
Plodovezele -> Приложение №2 към ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница