А. Халкън бебеклик заманъ битти – артък йетишкин бири гиби давранаджаклардъДата09.12.2017
Размер58.73 Kb.
Хакимлер 1:1 – 2:23

Хакимлер’ин заманъ

А. Халкън бебеклик заманъ битти – артък йетишкин бири гиби давранаджаклардъ


 • Муса ьолмюштю – Йешу ьолмюштю: о заманларда Аллах директно онлара конушмушту, ама шимди халк лазъм доğру КАРАРЛАР версин

 • заманлар ичинде бютюн халк тек бир кишийи сеслерди; ама шимди лазъм БИРЛИК ичинде чалъшмайъ ьоğренсинлер

 • ама о заман хич колай деğилди; чок янлъшлъклар яптълар

 • хер килисе де айнъ онун гиби бюйюме гьостерийор:

  • ен башта бир евангелизатор килисейи куруйор, тек ьондер вар, бютюн хер шейи о дюшюнюйор, санки бир ана гиби килисейе меме верийор

  • сонра, о айрълъйор, биркач гюдюджю бракъйор, санки килисейи сюттен кесийор, онлар артък кенди иман кувветине даянъйорлар, хершейи кендилери дюшюнюйорлар

Б. Ийи башлангъч япъйорлар – ама сонуну гетиремийорлар

1. Бютюн халк Раббе данъшъйорлар


Хакимлер 1:1

“Исраиллилер, Йешу'нун ьолюмюнден сонра РАБ'бе, "Бизим ичин Кенанлълар'ла савашмая илк ким гидеджек?" дийе сордулар.” • Ьонемли карарлардан ьондже Раббе данъшмак лазъм

 • заман насъл яптълар: Раббин Еви даха чадър бичиминде иди ве Шило касабасънда дурурду

 • Урим ве Тумим адънда ики чьоп вардъ; онларън атълмасъндан Раббин не истедиğи анлашълърдъ2. Яхуда джинси биринджидир


 • санки даха бюйюк кардешлеринден даха ьонемлидир

 • Ждг 1:2 РАБ, "Яхуда оймаğъ гидеджек" деди, "Кенан юлкесини онун елине теслим едийорум."


Яратълъш 49:8-10

"Яхуда, кардешлерин сени ьоведжек, Дюшманларънън енсесинде оладжак елин. Кардешлерин ьонюнде еğиледжек. 9 Яхуда бир аслан яврусудур. Оğлум беним! Авъндан дьонюп йере чьомелир, Аслан гиби, диши бир аслан гиби ятарсън. Ким ону уяндърмая джесарет едебилир? 10 Сахиби гелене кадар Краллък асасъ Яхуда'нън елинден чъкмаяджак.”
 • Бу, Иса Месихи гьостерийор – О Яхуда джинсинден гелен асландър3. Аллахсъз халкларъ бюсбютюн ковмадълар


(1) Йешу’нун заманънда башладълар ама сонра девам етмедилер
Хакимлер 1:28-34

Исраиллилер Кенан халкънъ тюмюйле ковмадълар; ама заманла гючлениндже онларъ ангарясъна чалъштърдълар.

29 Ефрайимоğулларъ Гезер'де яшаян Кенанлълар'ъ бурадан сюрмедилер. Кенанлълар Гезер'де Исраиллилер'ин арасънда яшадълар.

30 Зевулун да Китрон ве Нахалол халкларънъ ковмадъ.

31 Ашероğулларъ'на гелиндже, онлар да Акко, Сайда, Ахлав, Акзив, Хелба, Афек ве Рехов халкларънъ ковмадълар. 32 Бу топраклардаки Кенанлълар'ъ ковмайъп онларла бирликте яшадълар.

33 Нафтали Бейтшемеш ве Бейтанат халкънъ ковмадъ.

34 Аморлулар Даноğулларъ'нъ даğлък бьолгелерде туттулар, овая инмеğе енгел олдулар.”
(2) Кендилерине яшамак ичин герекли олан топракларъ казандълар, ама дюшманларъ йок етмедилер


 • “Аа, бу кадар бана йетер” дюшюнджеси – тамам, шимдилик сана йетер, ама дюшман елинде вар оланъ сенден кападжак.

 • “Бу кадар иман бана йетер” дийе дюшюнюйор мусун?

(3) Бир ишин башъ деğил, онун сону ьонемлидир • Иса’нън бензетмеси: ики оğул – биринджиси “Гитмем” дийор, ама ен сонунда гидийор, ьобюрю “Аа, гидеджем” дейип гитмийор.

 • Раб бир гюн сенден хесап истейиндже, сана сормаяджак “Насъл имана башладън?”, ама сораджак: “Иманлъ хаятънъ насъл битирдин?”

 • Чок иманлъ ишитийорум: “Ескиден Раб ичин нелер, нелер япардък.” – бьойле бош лафларла саде кенди кендини алдатъръйорсун – сен шимдики халине бак.

(4) иманлъ хаят узун бир саваштър • Дюшманъ бир кере йендийсен, демек деğил ондан сонра уğрашмак лазъм деğил.В. Заманла гери калан Аллахсъз халкларла компромис япмая башлъйорлар

1. Раб онларъ азарлъйор:


Хакимлер 2:1-5

РАБ'бин мелеğи Гилгал'дан Боким'е гитти ве Исраиллилер'е шьойле деди:

"Сизи Мъсър'дан чъкаръп аталарънъза сьоз вердиğим топраğа гетирдим. 'Сизинле яптъğъм антлашмайъ хичбир заман бозмаяджаğъм дедим. 2 Дедим ки, 'Бу топракларда яшаянларла антлашма япмайън; сунакларънъ йъкън. Ама сьозюмю динлемединиз. Буну неден яптънъз? 3 Онун ичин шимди, 'Бу халкларъ ьонюнюзден ковмаяджаğъм; онлар бьоğрюнюзде дикен, илахларъ да сизе тузак оладжак дийорум."

4 РАБ'бин мелеğи сьозлерини битириндже бютюн Исраил халкъ хъчкъра хъчкъра аğламая башладъ. 5 Бу йюзден орая Боким адънъ вердилер ве орада РАБ'бе курбан сундулар.
 • Раб артък отоматик онлар ичин дюшманъ ковмаяджак

 • ама айнъ заманда демийор: “Бен сизи терк едеджем”

 • Хакимлер китабънън темасъ да будур: Аллах халкъ не кадар кьотю олурса олсун, Раб гене де кенди ишини битиреджек

 • Раб азарлъйор, ама асъл джезайъ вермийор: сонсуз ьолюм

2. Раб ики шейи буйурду: Аллахсъз халкларън курбан йерлерини йъксънлар ве онларла антлашма япмасънлар

Бизим ичин: онларън адетлерини йъкалъм ве арамъзда баръш олмасън


а. курбан йерлери


 • онлар дурдукча, сен истедиğин кадар Раббе тап, ер геч гене о ески пут йерлеринде курбан кеседжен.

 • бизим ичин: адетлер: бизде йени бир иман вар, махалледе 20 сене ьонджейе кадар йокту.

 • ама арамъзда махалленин адетлери ве дюшюнджелери девам едерсе, заманла онлар Кутсал Рухун ишине енгел оладжаклар.


Ром 12:2

“Бу елалеме де уймайън. Ама дюшюнджениз йениленсин, ве бьойлеликле бамбашка кишилер олун. Ьойле ки, Аллахън ийи, хош ве кусурсуз истеğини денейесиниз.“ • Курбанлар, пишилер, бакъмджълък ве бюйюджюлюк темасънда буну анлъйоруз – уфак къзанларъмъз кадар курбан етинден узак дуруйоруз.

 • Ама даха бюйюк темаларда: къзанларъмъзъ окутурмак, еркен евленмемек, гьостериштен узак дурмак, бош вактъмъзъ насъл харджъйоруз.

б. антлашма


 • Раб ону ясак етти, чюнкю халк лазъмдъ садедже онунла антлашма япсън

 • Антлашма вар мъ, баръш вар, бирбиримизе докунмаяджаз. Антлашма йок му, саваш вар

 • Ен башта Раб инсанларла йъланън арасънда бир дюшманлък койду:


Яратълъш 3:15

“Сенинле кадънъ, онун сойуйла сенин сойуну Бирбиринизе дюшман едеджеğим. Онун сойу сенин башънъ езеджек, Сен онун топуğуна салдъраджаксън." • Аллахън халкъ лазъм хич бир заман о дюшманлъğъ унутмасънлар. Ен дерин конуларда анлашма мюмкюн деğилдир. Сен артък кенди, халкънън арасънда ябанджъсън – ве кимсе ябанджълардан азлашмаз.

Йуханна 15:19

“Сиз дюнядан олсайдънъз, дюня сизи кенди малъ гиби севеджейди. Ама сиз дюнядан деğилсиниз, бен сизи дюнядан сечтим. Иште, онун ичин дюня сизден азетмийор.”


3. Неден компромис – чюнкю йени бир кушак олушту


Хакимлер 2:10

“Бу кушактан оланларън хепси ьолюп аталаръна кавуштуктан сонра, РАБ'би танъмаян ве О'нун Исраил ичин яптъкларънъ билмейен йени бир кушак йетишти.” • Мъсър’дан чъканларън хепси чьолде ьолдю (биринджи кушак)

 • Онлар кенди къзанларъна анлаттълар, насъл Раб ишледи (икинджи кушак)

 • Йешунун ьолюмюнден сонра, ючюнджю кушак йетишти – онлара Мъсърдан чъкмак, о бюйюк куртулуш, артък бир масал гиби гелийор

 • Кьолелиğи, есир олмак недир билмейен кишилер ичин сербест олмак нормалдър, онлара хейеджан вермийор. – онун ичин сербестлиğин къйметини билмийорлар.

 • Сорен Киеркегард (Шветсядан бир язар) шьойле бир бензетме анлаттъ:

“Бир чифтликте бир сюрю каз (патка) вармъш – артък рахат хаята алъшмъшлар: хер гюн бир инсан гелип онлара йемек верийор – хер Пазар гюню топлантъ япармъшлар – гюзел конушмайъ беджерен бир казъ динлермишлер – о да бюйюк бюйюк сьозлерле анлатъръйор, насъл ескиден казлар учабилирмиш, насъл истедиклери йере гидебилирмишлер ве сербест учмак не кадар гюзелмиш – ама кимсенин аклъна гелмейеджек, канатларънъ герсинлер, учмая денесинлер”

 • Иште биз иманлълар ьойле деğил мийиз: Ибр 11 – ески Ахиттеки бюйюк адамларън хаятларъна бакъп дерин бир ах чекийоруз, ама онлар гиби иман иишлери япъйор муйуз?

 • Бизим де артък йени бир кушак иманлълар йетишийор: Къзанларъмъз доğуштан бери топлантъда бюйюмюшлер

 • Гюнах кьолелиğи недир билмийорлар – онун ичин Раббин куртулушу да недир билмийорларГ. Ама Раб гене де халкъ куртаръйор

1. Хакимлер китабъндаки тарих бир текерлек гибидир:

(1) Халкън дуруму ийидир – Раббе тапъйорлар

(2) Шъмарък олуп Рабби унутуйорлар башка танрълара тапъйорлар

(3) Раб джеза оларак изин верийор, ябанджъ халклар онлара аğър баскъ япсънлар

(4) Кьотю дурумда икен, халк тьовбе едип йениден Раббе ялвармая башлъйор

(5) Раб онлар ичин бир куртаръджъ калдъръйор – о да халкъ ябанджъларън елинден куртаръйор
 • аслънда Хакимлер сьозю ийи деğил, “куртаръджълар” сьозю даха йеринде оладжактъ

 • бютюн китапта 12 Хакимин адъ гечийор, онларън алтъсъ ьонемлидир, узун узун анлатълъйор

СОН:


 • Хакимлер китабъ Исраиил халкънън тарихинде ен зор ве дюшюк бир заман иди

 • кишилер тьовбе едийор, саде саде белалардан куртулсунлар дийе, деğил асъл йюректен

 • сенин хаятън да ьойле ми? О заман деğиш, йюреğини деğишти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница