A информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитентаДата13.10.2017
Размер64.86 Kb.
Допълнителна информация от „ХипоКредит” АД към 30.09.2011 г. съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 6 от от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), включваща:
a) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

НЯМА ПРОМЕНИб) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

НЯМА ПРОМЕНИв) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

НЯМА ПРОМЕНИг) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;

До момента Дружеството е концентрирано върху запазване на финансовата стабилност през периода на икономически спад. Настъпилата глобална финансова криза се отразява върху дейността на Дружеството в следните направления:

- Рецесия - очаквания за влиянието й върху бизнес модела:

През 2010 г. възстановяването вървеше с бавни темпове. След края на второто тримесечие на 2010 г. България официално излезе от рецесия и се появиха първите сигнали за стабилизация - регистриран ръст на износа и на промишленото производство. България изпадна в рецесия 6 месеца след останалите страни от ЕС, поради което се очаква възстановяването да е най-бавно от всички държави, членки на ЕС. Пряката зависимост от чуждестранни инвестиции, както и съществуващата все още финансова нестабилност в някои страни-членки на ЕС, също забавя процеса на възстановяване. Съгласно проучване на Виенския институт за международни икономически изследвания (WIIW), през 2010 година покачването на БВП на България беше близо до нулата в резултат на трудния период на ребалансиране на икономиката, изразяващо се предимно в продължаващо свиване на вътрешното търсене и намаляване на дефицита по текущата сметка. Подчертаното възстановяване на износа беше съпътствано от свиване както на частното потребление, така и от още по-ясно изразеното намаляване на инвестициите. Процесът на наваксване на закъснението през последното десетилетие беше прекъснат, а огромната разлика в доходите в сравнение със Западна Европа се задълбочи.

Вътрешното търсене продължи да бъде вяло, поради затруднения достъп до кредитни услуги и очакванията за последващи рестрикции във фискалната политика. През месец юли 2010 г. Международната агенция за кредитни рейтинги "Стандард енд Пуърс" потвърди стабилната перспектива пред рейтинга на България, който в момента е ВВВ. В края на 2010 г. България се оказа третата най-малко задлъжняла страна в ЕС след Естония и Люксембург, което допринесе за това рейтинговата агенция "Муудис" (Moody's) да потвърди кредитния рейтинг на България "Ваа3" с положителна перспектива, а през май и рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата на българския кредитен рейтинг. През юли 2011г. "Муудис" (Moody's) повиши още веднъж кредитния рейтинг на България от "Ваа3" на "Ваа2". На фона на свалените през последните няколко месеца кредитни рейтинги на редица европейски държави (Гърция, Португалия, Испания и Италия), България запазва относително добри макроикономическа стабилност и фискална дисциплина.

През 2011 г. възстановяването на икономиката на България стартира и се очакваше да продължи и следващите години. Въпреки това нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) остана ограничено поради слабото търсене и предлагане. През второто тримесечие на 2011 г. БВП в България нараства с 0,3% спрямо предходното тримесечие. В сравнение със същото тримесечие на предходната година, сезонно изгладените данни показват нарастване БВП с 2%. Очакваше се нарастване на икономиките на страните от Централна и Източна Европа през тази година, запазване на високите нива на безработицата, а отчетеният производствен спад беше сигнал за забавяне на излизането от кризата. Резкият спад на производството в повечето от тези страни след световната финансова криза доведе до абсолютен и относителен спад на БВП на човек от населението (per capita).

В края на изминалото тримесечие дълговата криза в еврозоната застраши умереното възстановяване на икономиката, което се наблюдава в развиващите се страни в Европа. Основният риск е от разширяване на кризата с държавния дълг в някои икономики от еврозоната. Спасителните пакети не успокоиха пазарите и несигурността продължава да властва в големите икономики. От МВФ също предупредиха, че нарастването на проблемите с държавния дълг и финансовия сектор в еврозоната може да подкопаят растежа в развиваща се Европа заради силната финансова и икономическа обвързаност.
Проблемите с държавния дълг в Западна Европа поставят предизвикателства пред възстановяването в региона. Страните в Източна Европа са особено зависими от Западна Европа като експортен пазар и източник на финанси и емиграция, поради което по-слабият растеж на Запад ще засегне и региона.

Дейността на ХипоКредит АД е пряко свързана с активността на участниците на финансовия пазар. Делът на лошите и предоговорени кредити продължи да расте и през август 2011г., но по-бавно. Това показват официалните данни на БНБ, според които делът на кредитите в графата достигна 8,726 млрд. лв., или 21,45% от всички отпуснати заеми (без овърдрафтите). Месец по-рано лошите и предоговорени кредити бяха 8,59 млрд. лв., което беше 21,23% от общия банков кредитен портфейл. Въпреки че показва ново увеличение на дела на "проблемните" заеми, данните все пак сочат, че темпът на растеж се забавя. През август обемът им се повишава с малко над 130 млн. лв., докато през юни и юли те се увеличаваха с по 340 млн. лв. месечно. Година по-рано през август 2010 г. увеличението беше със 198 млн. лв. Традиционно при фирмените кредити има най-голям дял лоши и преструктурирани кредити. В края на август той достига 22,98%. Най-малък е процентът при жилищните кредити - 18,40%, а при потребителските е 19,67%.

- Риск от финансови трудности при клиентите. Значими експозиции към други контрагенти, които са или могат да бъдат значително изложени на риск.

Броят на дружествата, търсили кредити не за развитие на бизнеса си, а за преструктуриране на финансовите си задължения се увеличава поради ликвидни проблеми. В зависимост от икономическата среда понякога рисковете са по-големи. Нивото на влошаване на кредитния портфейл на банките е свързано с икономическия растеж, измерен чрез БВП и нивото на безработицата. Финансовите трудности при клиентите на ХипоКредит АД са идентични с тези на който и да е друг кредитодател.

Дружеството има експозиции към клиенти, които са изложени на риск от просрочие. С цел максимална консервативност и достоверно представяне на финансовото състояние на дружеството, ХипоКредит АД периодично обезценява свои финансови активи.

- Риск от условията на договорите за кредит.

Използваните привлечени средства са предимно от облигационни заеми, на които главницата се изплаща в края на периода. Това позволява гъвкавост в условията на криза, тъй като ХипоКредит АД изплаща само лихви. И през тази година ХипоКредит АД продължава да оперира със собствени средства.

Договорите за кредит с клиентите на ХипоКредит АД са в полза на кредитора, обезпечени с ипотека върху недвижими имоти, както и запис на заповед. Увеличените просрочия, породени от глобалната финансова криза, не подминаха и ХипоКредит АД. След конкретен период, Дружеството търси правата си по надлежния съдебен ред, за да се удовлетвори.

- Планове за преструктуриране на дейността и намаляване на персонала.

През 2009 г., 2010г. и 2011г. дружеството подхождаше консервативно и размерът на сключваните сделки отбеляза значително занижение. Критериите за клиенти и обезпечения са завишени и рестриктивни. Дружеството посреща обичайните си нужди, използвайки собствен ресурс за навременно обслужване на лихвените плащания по емисиите облигации.

Намаление на персонала не се предвижда.

- Спад в борсовите цени на търгуемите финансови и капиталови инструменти.

Дружеството не търгува с финансови и капиталови инструменти. Всички свободни средства се влагат в срочни депозити в лева или евро.
ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

НЯМА ВИСЯЩИ ПРОИЗВОДСТВА, чиято обща сума или единичен размер да представлява най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Основната дейност на дружеството е предоставяне на ипотечни кредити. Информация за размера на отпуснатите ипотечни кредити е предоставена в счетоводните отчети към 30.09.2011г. Извън ипотечените кредити, ХипоКредит АД има предоставено финансиране на дружеството-майка в размер на EUR 300 k (м. март 2010г.), информация за което е своевременно предоставена по надлежния ред. Дъщерното дружество на ХипоКредит АД НЯМА ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ КЪМ 30.09.2011Г. ОТ 01.01.2011г. ДО 30.09.2011г. ХИПОКРЕДИТ АД НЕ ПОЕМАЛО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ИЗВЪН ВЕЧЕ ОБЯВЕНИТЕ.


Гр. София ...........................................................

07.11.2011г. Милена Ботева

Изпълнителен директорХипоКредит АД
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница