A информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитентаДата02.06.2018
Размер85.17 Kb.
Допълнителна информация от „ХипоКредит” АД към 31.03.2010 г. съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 6 от от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), включваща:
a) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

НЯМА ПРОМЕНИб) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

НЯМА ПРОМЕНИв) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

НЯМА ПРОМЕНИ КАТО ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВА ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА, АПОРТНИ ВНОСКИ, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМУЩЕСТВО, ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ.г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;

Вероятното бъдещо развитие на Дружеството е свързано със запазване на финансова стабилност през периода на икономическа криза, както и евентуално разширяване на дейността чрез привличане на нови клиенти и запазване на водещата си позиция на пазара. Настъпилата глобална финансова криза се отразява върху дейността на Дружеството в следните направления:


- Рецесия - очаквания за влиянието й върху бизнес модела:

България официално е в рецесия. След отбелязване на средногодишен ръст от 6% за периода 2005-2008, българската икономика се сви до 4.2% на годишна база за първо тримесечие на 2009 поради слабо външно търсене и незначителни постъпления. През трето тримесечие икономиката изпадна в още по-дълбока рецесия и се сви до 5.4% на годишна база. Забавянето в икономиката доведе до дефицит по текуща сметка около 12% от БВП към края на 2009г. С цел укрепване на доверието във валутния борд, правителството предприе затягане на фискалната политика. Благодарение на тези мерки, реализираният бюджетен дефицит от 0.8% от БВП е най-ниският сред 27-те държави, членки на ЕС.

Значителното забавяне в темпа на нарастване на БВП през 2009г. се дължи на:

1) намалелите постъпления от външни инвестиции;

2) понижен износ;

3) намален темп на нарастване на реалния доход и увеличаваща се безработица.

Въз основа на тези наблюдения се очаква, че през 2010г. възстановяването ще бъде бавно и постепенно. Вътрешното търсене ще продължи да бъде вяло, поради затруднения достъп до кредитни услуги и очакванията за последващи рестрикции във фискалната политика.

Високият процент на лоши кредити в банковата система и завишеният кредитен контрол е възможно да удължат периода за възстановяване на България. Фирмените фалити, както и увеличаващата се безработица, ще допринесат за увеличението на лошите кредити, чийто пик през 2010 г. се очаква да стигне до 10% от общия размер на отпуснатите кредити.

Поради наличието на валутен борд в страната, местната валута поддържа фиксиран курс, който елиминира пазарните флуктуации и поставя България в по-неблагоприятна позиция спрямо конкурентите държави от региона. Износът на България е повлиян и от рецесията, засегнала търговските партньори на страната.

Редуцираното кредитиране се отразява пряко на вътрешното търсене. Очаква се, че комбинацията от увеличаваща се безработица, срив на пазара на недвижимите имоти и слабия ръст на кредитирането, ще доведе до отрицателен ръст на БВП за 2010г.

Дефицитът по текущата сметка на страната, който през 2008г. беше най-висок за целия ЕС (25% от БВП), прогресивно намалява. Въпреки това зависимостта от външни инвестиции продължава да бъде много силна. Чуждестранните преки инвестиции, макар и намалели с над 50% през 2009, все още покриват дефицита по текущата сметка, който е в размер на 12% от БВП за 2009 г.

След пика на инфлацията през 2008г. (12%), тя беше овладяна до размер от 2.8% за 2009г. и се очаква да запази нивата си около 2% и през 2010 г.

За да се избегне евентуален натиск върху валутния борд, бяха предприети поредица от мерки, целящи съкращаване на разходите и увеличение на приходите за 2009г. В пряк отговор бюджетният дефицит към края на 2009г. беше свит до 0.8% от БВП и е най-ниската стойност сред всички 27 държави, членки на ЕС. И през 2010г. се очаква да се запази рестриктивната фискална политика с цел постигане на балансиран бюджет.

Оценявайки положените услия за запазване на фискална стабилност, през декември 2009г. Standard & Poor's повиши дългосрочния рейтинг на страната от отрицателен на стабилен.

Анализите предвиждат ефектът на кризата да отслабне през втората половина на 2010 г.

Рецесията оказа пряко влияние върху ХипоКредит АД и контрагентите му по следните направления:  • Силната зависимост на България от външни инвестиции я направи уязвима по отношение на наличието им, както и по отношение на спад на износа на стоки. Силно се влоши състоянието на експортно ориентирани или зависими от чужди инвестиции икономически отрасли (строителство, туризъм, транспорт, текстилна промишленост, химическа промишленост);

  • Достъпът до финансиране на дейността бе затруднен за всички участници в икономическия живот;

  • Увеличи се броят на клиентите с влошено финансовото състояние, ликвидни проблеми, междуфирмената задлъжнялост нарасна. Дружествата се сблъскват с все повече проблеми, свързани със събираемостта на вземания и обслужване на задълженията.

През 2010 година се очаква да започне постепенно раздвижване на пазара на бизнес кредитите. Очаква се да се възобнови активната кредитираща дейност на финансовите институции, като тегленето на кредити за покупка на обезценени активи или завоюване на дял от конкуренцията ще бъде с преимуществен дял. Тенденцията за по-консервативен анализ на финансиращите институции спрямо предходни години ще се запази и това ще се отрази положително на качеството на отпусканите кредити и ще доведе до по-голяма сигурност на пазара. Положително ще повлияе и включването на небанковите дружества в Централния кредитен регистър. Това ще подобри финансовата дисциплина като цяло и клиентите с добра кредитна история ще имат улеснен достъп до кредитни продукти. Кредиторите ще включат нов критерий при анализа на потенциалните си клиенти, а именно как дружеството се справя в условията на криза. Този анализ ще дава допълнителна информация за рисковия профил и гъвкавостта на една компания, за това може ли тя да се адаптира успешно в силно динамчиния пазар;

  • Стагнацията на пазара на недвижими имоти затруднява избора на консервативна политика за оценяване на обезпеченията. Раздвижване в този сектор се очаква да дойде по линия на сделки с иззети имоти от финансовите институции. На пазара се наблюдават опити, макар и все още плахи, за възобновяване на ипотечното кредитиране. Тъй като моментът предлага опции за разрастване на финансово стабилни компании, се очаква през 2010г. да се увеличи интересът към бизнес ипотечните кредити;

През второ и трето тримесечие на 2009г. се регистрира увеличение на трудностите при реализацията на обезпечения, придобити по съдебен път. Отбеляза се силен спад, намаляване на обема на сделките, както и преустановяване на търговията с определен тип имоти. Периодът за реализация на единична сделка бе увеличен, а достъпът до кредитен ресурс за крайни клиенти – затруднен, поради свитото/преустановено кредитиране от страна на банките. През четвърто тримесечие на 2009г. бе регистрирано леко увеличение на обема на сделките, което дава основания за надежди, че през 2010г. ситуацията ще се стабилизира.
- Риск от финансови трудности при клиентите. Значими експозиции към други контрагенти, които са или могат да бъдат значително изложени на риск.

Изминалата 2009г. може да бъде отчетена като „по-различна” и за кредитополучателите, и за кредиторите. Нарасна броя на дружествата, търсили кредити не за развитие на бизнеса си, а за преструктуриране на финансовите си задължения поради ликвидни проблеми. Това има и положителни страни, тъй като отношението към пазара на имоти от страна на кредиторите е по-трезво и рационално, в сравнение с предходните две - три години. Причините са свитият пазар на недвижими имоти и намаляването на стойността на обезпеченията. Друго важно събитие от изминалата година е изместването на фокуса на финансиращите институции от задачата за експанзия и пазарен дял към по-консервативното управление на риска на кредитите.

Финансовите трудности при клиентите на ХипоКредит АД са идентични с тези на който и да е друг кредитодател. Рискът е минимизиран, подбирайки ликвидни обезпечения с подходяща локация. Обезпечения по българското черноморие и планинските курорти (Банско, Боровец, Пампорово), където е най-голям спадът в цените на недвижимите имоти, са малко на брой и/или приети с нулева стойност в групата на обезпеченията. Достатъчното ниво на обезпеченост, позволяващо мин. 20% спад в оценките на имотите, както и диверсифицирният портфейл, позволяват на ХипоКредит АД да запази финансова стабилност в условията на рецесия.

Дружеството има експозиции към клиенти, които са изложени на риск от просрочие. С цел максимална консервативност и достоверно представяне на финансовото състояние на дружеството, Съветът на директорите на ХипоКредит АД през м. февруари 2010г. взе решение да обезцени свои финансови активи.


- Риск от условията на договорите за кредит.

Понастоящем за ХипоКредит АД не е налице риск от влошаване на условията по сключени договори за кредит, било то с кредитори или с клиенти на дружеството. Използваните привлечени средства са предимно от облигационни заеми, на които главницата се изплаща в края на периода. Това позволява гъвкавост в условията на криза, тъй като ХипоКредит АД изплаща само лихви. Договорът за револвираща банкова кредитна линия през 2009 г. не е продължен. Предвид пазарната ситуация, вероятно през 2010г. ХипоКредит АД ще продължи да оперира предимно със собствени средства и такива, набрани от вече емитираните облигационни заеми.

Договорите за кредит с клиентите на ХипоКредит АД са изцяло в полза на кредитора, обезпечени с ипотека върху недвижими имоти, както и запис на заповед. При просрочие, ХипоКредит АД има право да обяви договора за предсрочно изискуем и да заведе дело по съдебен път, за да се удовлетвори.
- Планове за преструктуриране на дейността и намаляване на персонала.

С цел максимална консервативност, кредитната дейност на дружеството през 2009г. бе редуцирана. Размерът на сключените сделки отбеляза занижение с цел максимална диверсификация на портфейла. Критериите за клиенти и обезпечения са завишени и осезаемо рестриктивни. Дружеството посреща всички свои обичайни нужди и осигурява собствен ресурс за навременно обслужване на лихвените плащания по емисиите облигации. Това е видно и от представените финансови отчети на дружеството.

За 2010г. дружеството възнамерява да запази консервативността си при оценка на потенциални клиенти, както и да се старае в максимална степен да диверсифицира новоотпусканите кредити.

Намаление на персонала не се предвижда.


- Спад в борсовите цени на търгуемите финансови и капиталови инструменти.

Дружеството прилага консервативен подход при инвестиране на свободните си средства – не търгува с финансови и капиталови инструменти. Всички свободни средства се влагат в срочни депозити в лева или евро.ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

НЯМА ВИСЯЩИ ПРОИЗВОДСТВА, чиято обща сума или единичен размер да представлява най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Основната дейност на дружеството е предоставяне на ипотечни кредити. Информация за размера на отпуснатите ипотечни кредити е предоставена в счетоводните отчети към 31.03.2010г. Извън ипотечените кредити, дружеството или негово дъщерно дружество НЯМАТ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ КЪМ 31.03.2010Г. ОТ 01.01.2010г. ДО 31.03.2010г. ДРУЖЕСТВОТО Е ПОЕЛО СЛЕДНИТЕ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (информацията е с натрупване) :За периода от 01.01.2010г. до 31.03.2010г. ХипоКредит АД няма поети допълнителни задължения, извън описаните в предходни периоди.
Гр. София ...........................................................

27.05.2010г. Милена Ботева – пълномощник наИзпълнителните директори
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница