A информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитентаДата28.10.2018
Размер95 Kb.
#103394
Допълнителна информация от „ХипоКредит” АД към 30.06.2018 г. съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 6 от от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), включваща:

a) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

НЯМА ПРОМЕНИб) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

НЯМА ПРОМЕНИв) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

НЯМА ПРОМЕНИг) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;
Не са публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година.
Дружеството е концентрирано върху запазване на финансовата стабилност, повишаване на събираемостта на вземанията си и редовното обслужване на задълженията си. Глобалната финансова криза се отрази върху дейността на Дружеството в следните направления:
- Рецесия - очаквания за влиянието й върху бизнес модела:

В края на 2016 г. три от големите рейтингови агенции отчетоха от една страна фискалната гъвкавост на страната, с нисък правителствен дълг и продължаващо икономическо възстановяване и от друга страна несигурността, която може да произлезе от текущата политическа ситуация, потвърждавайки кредитния рейтинг на България - Baa2 със стабилна перспектива от Moody’s, 'BB+/B' със стабилна перспектива от Standard & Poor's и BBB-' със стабилна перспектива от Fitch Ratings.

През май 2017 Moody’s отново потвърди кредитния рейтинг на България Baa2 със стабилна перспектива поради от една страна устойчивото икономическо развитие и стабилната перспектива за растежа на БВП в средносрочен план и добрата фискална позиция с ниско и намаляващо ниво на дълга и значителен фискален резерв, а от друга страна поради структурните предизвикателства пред пазара на труда, свързани с демографските промени и характеристиките на работната сила, които биха могли да се отразят негативно върху дългосрочния растеж на икономиката.

През юни 2017 S&P и Fitch Ratings повишиха перспективата на кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна.


През декември 2017 последва ново повишаване на дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута - Fitch повиши рейтинга на BBB от BBB-, докато S&P Global Ratings - до BBB-/A-3' от BB+/B.

От Fitch посочват, че перспективата и по двата показателя е стабилна, а повишеният рейтинг отразява подобрената оценка на страната по отношение на външните финанси.

Анализаторите от S&P Global Ratings посочват, че повишението на дългосрочния кредитен рейтинг отразява засилването на външната позиция на страната, благодарение на продължителната експанзия на износа и нарастването на спестяванията. Рисковете, които са свързани със значителна и внезапна промяна във финансовите потоци, които идват от чужбина, и в частност преките чужестранни инвестиции, са значително намалели, твърдят от агенцията. От нея посочват още, че публичните финанси също са оценени като стабилни и защитаващи валутния режим.

През юни 2018 S&P Global Ratings отново повиши перспективата за кредитния рейтинг на България - от стабилна на положителна. Дългосрочният и краткосрочен кредитен рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута се потвърждават на 'BBB-/A-3', съобщават от пресцентъра на министерството на финансите. S&P Global Ratings отбелязва, че положителната перспектива сигнализира за успешно подобряване на финансовите условия, както и за засилване на фискалните и външните буфери в страната. Анализаторите от S&P Global Ratings очакват стабилния икономически растеж да продължи в съответствие с  възходящата динамика на износа и благоприятните условия за кредитиране.

Според S&P Global Ratings основните фактори, които биха довели до повишаване на кредитния рейтинг на България през следващите 12-24 месеца, включват продължаващото намаляване на необслужваните кредити в банковия сектор, съчетано с допълнителен прогрес от нарастване на кредитирането за подпомагане на икономическия растеж.

Положително влияние за рейтинга ще окаже също засилването на фискалната позиция над заложените очаквания на агенцията, както и присъединяването на лева към Валутен механизъм II (ERM II), което би засилило допълнително доверието в политиката.

Рейтинговата агенция би предприела действия за ревизиране на перспективата до стабилна, при наличие на натиск върху платежния баланс на страната, отслабване на фискалните буфери или при обръщане на низходящата тенденция при необслужваните кредити.

В същото време „Fitch“ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB’ в чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива. Краткосрочният рейтинг в чуждестранна и местна валута също се запазва “F2”. Оценката за рейтинга е подкрепена от стабилната фискална позиция и политиката за поетапно присъединяване към еврозоната. Агенцията изтъква още силната позиция на икономиката, което ще допринесе за постепенен процес на сближаване с по-високите нива на дохода при страните с по-висок рейтинг.

- Риск от финансови трудности при клиентите. Значими експозиции към други контрагенти, които са или могат да бъдат значително изложени на риск.

Броят на дружествата, търсили кредити не за развитие на бизнеса си, а за преструктуриране на финансовите си задължения се увеличава поради ликвидни проблеми.

След нарастването на лошите и предоговорени кредити след 2009 г., през 2013 и 2014 са отчетени намаления на относителния им дял в общия кредитен портфейл, дължащи се както на частично подобряването на обслужването, така и на отписването им като загуба или на продажбата им. Обемът на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафтите) продължава да спада през 2015 г., като през Декември 2015 се озовава на близо четири и половина годишно дъно, показват изчисленията на Investor.bg на база паричната статистика на БНБ.

Спадът на лошите кредити се дължи на комбинацията от свито кредитиране и прочистване на портфейлите на банките. Продажбите на пакети с необслужвани кредити бяха по-интензивни в последните месеци на 2015 г. на фона на подготовката на трезорите за прегледа на качеството на активите и стрес тестовете.

Тенденцията за намаляване на необслужваните кредити в банковата система продължава и през 2016 г., като през декември 2016 делът на лошите и преструктурирани кредити без овърдрафтите вече е 20,9%, което е най-ниското ниво от май 2011 г., когато делът им е бил 19,7%.

Българска народна банка обмисля мерки за намаляване нивото на лошите кредити и е в процес на разработване на регулаторни мерки и насоки за увеличаване на провизиите за загуби по кредити, повишено отписване на несъбираеми кредити и за насърчаване на по-консервативно оценяване на кредитите и обезпеченията.

През ноември 2017 Европейската централна банка (ЕЦБ) призова за създаване на платформи за трансакции, за да се помогне на банките и инвеститорите да преодолеят препятствията при продажбата на лоши кредити. Банките в еврозоната имат около 921 млрд. евро под формата на лоши кредити, което е над 6% от кредитите като цяло.

Трансакционната платформа за лоши кредити ще бъде електронна система, която осигурява стандартизирани и валидирани данни и услуги за трансакции на необслужвани кредити, което би намалило някои разходи и би насърчило нови инвеститори да влязат на пазара на лошите кредити.

Тази платформа би довела до това, банките да свият или да продадат натрупаните лоши кредити, които вредят на балансите им. Така те биха си върнали обратно доверието на инвеститорите и ще могат да освободят фондове, с които да кредитират.

Дейността на ХипоКредит АД е пряко свързана с активността на участниците на финансовия пазар. Финансовите трудности при клиентите на ХипоКредит АД са идентични с тези на който и да е друг кредитодател.

Дружеството има експозиции към клиенти, които са изложени на риск от просрочие. С цел максимална консервативност и достоверно представяне на финансовото състояние на дружеството, ХипоКредит АД периодично обезценява своите вземания.
- Риск от условията на договорите за кредит.

Използваните привлечени средства от Хипокредит АД са предимно от облигационни заеми, на които главницата се изплаща в края на периода. Това позволява гъвкавост в условията на криза, тъй като ХипоКредит АД изплаща само лихви, а при акумулиране на средства и частично погасяване на главниците. И през 2-то тримесечие на 2018 г. ХипоКредит АД продължава да оперира със собствени средства.


Съгласно одобрените през месец януари 2013 г. промени в условията на издадените от ХипоКредит АД емисии корпоративни облигации, дружеството има право да извършва еднократно цялостно или множество частични погасявания на главницата във всякакъв размер на всяка дата на лихвено плащане, без да дължи такса за предсрочно погасяване.
Договорите за кредит с клиентите на ХипоКредит АД са в полза на кредитора, обезпечени с ипотека върху недвижими имоти, както и запис на заповед. Един от преките ефекти на финансовата криза върху ХипоКредит АД е и увеличаване на просрочените заеми, като след определен период на просрочие, дружеството търси правата си по надлежния съдебен ред, за да се удовлетвори.
- Планове за преструктуриране на дейността и намаляване на персонала.

През периода на кризата дружеството подхождаше консервативно и размерът на сключваните сделки отбеляза значително занижение. Дейността се провежда при спазване на решенията на облигационерите на двете емисии ISIN BG2100018089 и ISIN BG2100038079. Съгласно поети ангажименти към облигационерите на ОСО на 18.01.2013 г. и на 21.01.2013 г., „ХипоКредит” АД ще инвестира в основната си дейност (отпускане на нови кредити, обезпечени с ипотека на недвижими имоти), само с източник на финансиране, различен от постъпващите парични средства по обслужване на заложения в полза на банките довереници портфейл.

Критериите за клиенти и обезпечения са завишени и рестриктивни.

Дружеството посреща обичайните си нужди, използвайки собствен ресурс за навременно обслужване на лихвените плащания по емисиите облигации.


- Спад в борсовите цени на търгуемите финансови и капиталови инструменти.

Дружеството не търгува с финансови и капиталови инструменти.


ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Няма висящи административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента. Няма висящи съдебни производства, касаещи задължения на емитента.

Висящите съдебни производства, касаещи вземания на емитента, надвишават сумата от 558,3 хил. лв., представляваща 10 на сто от собствения капитал на дружеството (5583 хил. лв. към 30 юни 2018 г.).


стойност в евро

дело

330 000

I инстанция - т.д. №193/2013г.ТО, I с-в ОС - Плевен

II инстанция -т.д. № 343/2016 г. , 3 с-в, Ап.съд В. Търново

III инстанция - т.д. 1831/2017 г., 2 с-в. ВКС


1 678

I инстанция - гр.д. № 1702/2015г.

II инстанция - възз.гр.д. № 701/2017 г. ОС Пазарджик10 000

гр. дело №769/2013 г.

368 954

т. дело №165/2013 г. , II инстанция - т.д. №4273/2017г., 11 с-вз САС

36 081

гр. дело №10241/2012 г.

300 000

т.д. № 133/2015 г.

72 000

I инстанция - гр. дело №2868/2013г;II - инстанция - възз. гр.д. № 3682/2017 г. САС III - инстанция - т.д. № 1411/2018 г. на ВКС

5 000

I инстанция -гр.д. №28476/2014 г. СРС ; II - инстанция - гр.д. № 6550/2018 г. СГС

 

т.д. № 33/2013г. на ПзОС, Въззивно търговско дело 561/2015 на АС-Пловдив

355 000

т. дело №810/2013 г.

22 800

т.дело №534/2014г.

22 680

т.дело № 74/2015 г.

49 000

тр.д. № 1433/2018 г. ТО, VI-4 с-в

90 000

гр.д. № 20659/2014 г. ГО, I-7 с-в

69 000

I инстанция - т.д. № 104/2017 г. ОС Добрич II инстанция - в.тд. № 282/2018 г. АС Варна

30 032

I инстанция гр. дело № 448/2017 г. 1 с-в ОС Пловдив II инстанция в.гр.д. № 17 / 2018 г., 2 с-в АС Пловдив III инстанция Образувано е под номер 2562/2018 г. на I ГО

230 000

т.дело № 2905/2017 г., ТО, VI-18 с-в СГС

153 000

т. дело 2906/17 г., ТО, 23 състав СГС

чл. 26, ал. 1 от ЗЗД

II инстанция т.д. № 4001/2017 г., 5 с-в САС

2 145 225 евро

 общоз) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Основната дейност на дружеството е предоставяне на ипотечни кредити. Информация за размера на портфейла от ипотечни кредити е предоставена в счетоводните отчети към 30.06.2018г.

ОТ 01.01.2018г. ДО 30.06.2018г. ХИПОКРЕДИТ АД НЕ Е ПОЕМАЛО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ИЗВЪН ВЕЧЕ ОБЯВЕНИТЕ.

В периода 01.06.2016 – 30.06.2018 г. ХипоКредит АД закупи 3395 броя корпоративни облигации от емисия ISIN-код BG2100018089 с Емитент ХипоКредит АД. Към 30.06.2018 в ЦД не е отразена промяната в броя на емитираните облигации от 10000 броя с текущ общ номинал 6 300 000 евро на 6605 броя облигации с текущ общ номинал 4 161 150 евро.

Към датата на изготвяне на настоящия документ в Централен депозитар е отразено обезсилването на закупените от Хипокредит АД до 30.06.2018 г. общo 3395 бр. облигации.

В началото на юли 2018 ХипоКредит АД закупи още 170 бр. облигации от посочената емисия, с което общият брой закупени облигации е 3565, от които 3395 бр. са обезсилени.


На 29.05.2018 г. ХипоКредит АД закупи 23 броя корпоративни облигации от емисия ISIN-код BG2100038079 с Емитент ХипоКредит АД, с което общият брой на закупените облигации от тази емисия става 74. Към 30.06.2018 в ЦД не е отразена промяната в броя на емитираните облигации от 6000 броя с текущ общ номинал 4 122 000 евро на 5926 броя облигации с текущ общ номинал 4 071 162 евро.

Гр. София

26.07.2018 г.
Емилия Аспарухова Мария Цукровска

Изпълнителен директор Изпълнителен директор


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница