А. Публикации в списания и периодични изданияДата18.03.2017
Размер76.46 Kb.
#17203
Списък на публикациите

Доц.д-р Даниела Драгнева ДимоваА. Публикации в списания и периодични издания


А. [1] Димова Д.Д., “Използване на възможностите на структурния статистически анализ в управлението на фирмата”, Известия на ТУ-Габрово, том XXIV, ISSN 1310-6686, Габрово, (2000), 225-229.

А. [2] D.Dimova, V.Boeva “Anwendung der Moglichkeiten der Multifaktoralen Regressions - und Korrelations analyse in der Untersuchung der Auswahl einer Hochschule von den Studienbewerbern”, Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, № 17, ISSN 1437-7624, Mittweida, (2000), 75-78.

А. [3] Димова Д.Д., “Регресионни модели на търсенето на потребителски и индустриални стоки”, Годишник на Техническия Университет във Варна, ISSN 1311-896X, Варна, (2001), 1255-1260.

А. [4] Димова Д.Д., “Статистически методи за анализ на информацията при оценяване кредитния рейтинг на фирмите”, сп.”Управление и устойчиво развитие”, бр. 3-4, ISSN 1311-4506, София, (2002), 157-159.

А. [5] Димова Д.Д., “Ролята на статистическия подход в изследването и управлението на икономическите и социалните системи”, сп.”Управление и устойчиво развитие”, бр. 3-4, ISSN 1311-4506, София, (2004), 37-40.

А. [6] Димова Д.Д., „Методика за оценяване на ефективността на инвестиционен проект в сферата на висшето техническо образование”, Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Год. ХІІ, бр.03/81, Септември 2005, ISSN 1310-3946, Созопол, (2005), 314-319.

А. [7] Димова Д.Д., „Прогнозиране на търсенето на образователни услуги в различните образователни степени и научни направления в ТУ-Габрово за периода 2006-201”, сб. Научни трудове т.44, серия 5.1.на Русенски университет, ISSN 1311-3321, Русе, (2005), 124-127.

А. [8] Димова Д.Д., „Един подход за анализ и оценка на инвестираните средства по групи образователни услуги, предоставяни от висшите технически училища”, сп.”Механика на машините”, бр.6, 2005, изд. ТУ-Варна, ISSN 0861-9727, Варна, (2005),70-73.

А. [9] Димова Д.Д., „Приложение на регресионния и корелационен анализ при изследване на зависимостта между производството на иновационни продукти и на оборудване за тяхното производство”, Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Год. ХІІІ, бр.02/85, Юни 2006, ISSN 1310-3946, Созопол, (2006), 459- 462.

А. [10] Димова Д.Д., „Един подход за прилагане на статистически методи за оценяване на надеждността, като фактор за конкурентноспособност на фирмата”, Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Год. ХV, бр.03/106, Септември 2008, ISSN 1310-3946, Семково, (2008), 407-413.

А. [11] Димова Д.Д., „Статистическо моделиране на ефективността на ресурсите в производството”, Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Год. ХV, бр.01/104, Септември 2008, ISSN 1310-3946, София, (2008), 86-88.

А. [12] Димова Д.Д., „Индексен анализ на показатели, влияещи върху конкурентоспособността на фирмата”, Годишник „Научни трудове на СУБ-Пловдив”, том 11, серия Б, ISSN 1311-9192, Пловдив, (2008).

А. [13] Димова Д.Д., „Един подход за изследване на динамиката на средната себестойност и средната цена на продукт за група предприятия”, Годишник „Научни трудове на СУБ-Пловдив”, том 11, серия Б, ISSN 1311-9192, Пловдив, (2008).

А. [14] Димова Д.Д., „Един подход за оценяване производителността на фирмата”, сп.”Управление и устойчиво развитие”, бр.1, ISSN 1311-4506, София, (2009).

А. [15] Димова, Д., Приложение на статистически методи в иновационното предприемачество, Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, юни 2009, Научни известия, год.17, брой 3/113, ISSN1310-3946, стр. 207-212.

A.[16] Панайотова С., Димова Д.Д., ИНОВАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА СУРОВИНА БАМБУК, Научна конференция с международно участие „АДП”-2009, май 2009, Научни известия, год.16, брой 2/112, ISSN 1310-3946, стр.446-451.

A.[17] Димова, Д., С. Панайотова, Осигуряването на информация – предпоставка за планиране на дистрибуционния процес на фирмата, 9-та Международна научна конференция „АМО”-2009, Кранево, юни 2009, ISSN 1313-4264, стр. 451-455.

A.[18] Димова, Д., В. М. Лаврентьев, „Гуманитарные аспекты и эфективность заработной платы на предприятии”, сп.”Управление и устойчиво развитие”, бр.1, ISSN 1311-4506, София, 2010.

A.[19] Димова, Д., Георгиева Д., „Одит в управлението на индустриалното предприятие”, Научна конференция с международно участие „АДП”-2010, юни 2010, Научни известия, год.XVIII, брой 2/116, ISSN 1310-3946, стр. 512-516.

A.[20] Д. Димова, Петрова Д., Повишаване на ефективността на влагания капитал, чрез избор на инвестиционни цели и стратегии с малък риск, VIII International scientific conference “Management and engineering’09” Созопол, 17-19 юни 2010, Издателство на ТУ–София, Година XVIII, Брой 1/117, Юни 2010, ISSN–1310–3946, pp. 574-579.

A.[20] Димова Д., Петрова, Д., Развитие на нови стратегии и визии в дадено индустриално предприятие, Международна научна конференция „Мениджмънт на иновациите” 01-02.07.2010, Варна, ISBN 978-954-635-004-6, стр. 125-128.


Б. Публикации в сборници от научни конференции, симпозиуми и конгреси

Б. [1] Димова Д.Д.,“Приложение на количествени методи в управлението на предприятието”, Сборник доклади от Научна конференция, посветена на 30-годишнината на ВМЕИ-Габрово, декември 7-9,УДК 658, Габрово, (1994), 217-224.

Б. [2] Димова Д.Д.,“Интегрирана система за вземане на решения и информационно осигуряване на управлението на производството на енергийна техника”, Сборник доклади от Научна конференция „Енергийна техника”, ТУ-Габрово, ноември 7-8,УДК 65.01, Габрово, (1996), 256-262.

Б. [3] Димова Д.Д.,“Имитационно моделиране на нетните парични потоци при разработването на инвестиционни проекти в областта на производството на енергийна техника”, Сборник доклади от Научна конференция „Енергийна техника”, ТУ-Габрово, ноември 7-8,УДК 336.6, Габрово, (1996), 247-255.

Б. [4] Димова Д.Д.,“Применение аппарата „Теории игр” в принятии управленческих решений”, (тезиси), Сборник доклади от Научно-практическа конференция „Проблемы повышения эффективности коммерческойдеятельности предприятий”,Могильовски машиностроителен институт, октомври 22-23, УДК 519.8, Могильов, Беларус, (1997), 34.

Б. [5] Стоянов В.И., Д.Д. Димова, ”Един подход за оценка на развитието на предприятието”, Сборник доклади от Научна конференция по индустриален бизнес и предприемачество “Индустрията на България-настояще и бъдеще” - УНСС, София, декември 13-14, (1999), 112-115.

Б. [6] Димова Д.Д., В.Т.Боева, “Приложение на регресионен и корелационен анализ в оценката на факторите, влияещи върху кандидатстудентския избор на ВУЗ”, Сборник доклади от III международна научно-приложна конференция по съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията, ISBN 954-20-0205X, Варна, юни (2000), 89-97.

Б. [7] Димова Д.Д., “Един подход за разработване на система за кредитен рейтинг на фирмите”, Сборник доклади от Научна конференция “Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика”-УНСС, София, 30.11-01.12, (2001), 104-107.

Б. [8] Димова Д.Д.,“Възможности за приложение на регресионния и корелационен анализ в ценообразуването”, Сборник доклади том III от Международна научна конференция УНИТЕХ, ISBN 954-683-167-0, Габрово, ноември 22-23, (2001), 96-100.

Б. [9] Димова Д.Д.,“Приложение на статистическите методи в съдебната система при оценяването на пропуснати ползи”, Сборник научни трудове от Международна научно-приложна конференция “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията” , ISBN 954-20-0205-Х, Варна, юли 2-5, (2002), 51-54.

Б. [10] Димова Д.Д.,“Прогнозиране на нетните парични потоци в условията на неопределеност”, Сборник доклади, том II, от Международна научна конференция УНИТЕХ, ISBN 954-683-167-0, Габрово, ноември 20-21, (2003), 163-164.

Б. [11] Димова Д.Д.,“Статистически анализ на професионалното развитие на работещите в системата на висшето образование”, Сборник доклади от Научна конференция - УНСС, ISBN 954-494-578-4, София, ноември 27-28, (2004), 242-256 .

Б. [12] Димова Д.Д.,“Прогнозиране на диференцираните нетни парични потоци”, Сборник доклади от Научна конференция “Съвременни управленски практики “ на Центъра за икономически и управленски науки при Бургаски свободен университет, ISBN 954-9379-04-6, Комплекс „Св Кирик и Юлита”, февруари 22-25, (2004), 170-176.

Б. [13] Димова Д.Д.,“Статистически методи за събиране и обработване на информацията в бизнес-планирането”, Сборник доклади, том IIІ, от Международна научна конференция УНИТЕХ, Габрово, ISBN 954-683-305-3, ноември 18-19, (2004), 258-259.

Б. [14] Димова Д.Д.,”Проблеми на събирането и обработването на статистическа информация, необходима при разработването на бизнес-планове в бюджетната сфера” Сборник научни трудове от Петата Международна научно-приложна конференция “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията”, ISBN 954-20-02-69-6, Варна, 29.06-1.07.(2004), 276-279.

Б. [15] Димова Д.Д.,“Моделирование методом Монте-Карло будущих чистых денежных потоков в условии неопределенности окружающей среды ”, Сборник доклади от XII Международная научно-практическая конференция “Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность”, ISBN 5-94112-016-8, Москва, Русия, април 15-16, (2004), 195-196.

Б. [16] D.D.Dimova, „RISK ASSESSMENT IN BUSINESS PLANNING”, Scientific Conference with International Participation, “Manufacturing and Management in 21st century” , ISBN 9989-2325-0-4, Ohrid, Republic of Macedonia, September 16-17, (2004), 393-396.

Б. [17] Димова Д.Д., „Статистическо изследване на смъртността в община Габрово по групи причини”, Научни публикации 2005-Икономика, Четвърти международен симпозиум „Икономика и бизнес”-2005, септември 12-17, ISBN 954-9368-12-2, Слънчев бряг, (2005), 462-487.

Б. [18] Dimova D.. Kartunov S., „AN APPROACH TO CALCULATING AND FORECASTING THE QUANTITATIVE PARAMETERS OF THE NEEDS OF PREGRADUATES, COMPANIES AND SOCIETY FOR ACQUIRING AN EDUCATIONAL DEGREE IN A GIVEN SPECIALTY IN THE AREA OF TECHNICAL SCIENCES”, Пета Международна научна конференция RaDMI 2005, ISBN 86-83803-20-1, Врънечка баня, Р Сърбия и Черна гора, септември 4-7, (2005), 410-413.

Б. [19] Димова Д.Д., Къртунов С. „Методи за математическо и статистическо моделиране при симулиране на технологични процеси”, Научни публикации 2006-Икономика, Пети международен симпозиум „Икономика и бизнес”-2006, ISBN 954-9368-17-3, Слънчев бряг, септември 11-15, (2006), 511-516.

Б. [20] Калапа Т.В., Д.Д. Димова, „Статистический подход в исследовании связи между производством инновационных продуктов и оборудования для них”, Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Управління організаційно-технічними та фінансово-економічними змінами на промислових підприємствах. – Київ: НУХТ, март 23-24, (2006), 60.

Б. [21] Kartunov S., D.D. Dimova, “A STATISTICAL MODEL OF MANUFACTURING PROCESS FOR DEPOSITION OF THICK LAYERS OVER SUBSTRATES AND FUNCTIONAL MICROCOMPONENTS”, Шеста Международна научна конференция RaDMI 2006, ISBN 86-83803-21-X, Будва, Черна гора, септември 13-17, (2006).

Б. [22] Димова Д.Д., „Приложение на статистически методи в управлението на качеството”, Шести международен симпозиум „Икономика и бизнес”-2007, ISBN 978-954-9368-27-7, Слънчев бряг, септември 10-14, (2007), 174-190.

Б. [23] D.D. Dimova, „APPLICATION OF STATISTICAL METHODS IN THE QUALITY MANAGEMENT OF A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE”, Седма Международна научна конференция RaDMI 2007, ISBN 978-86-83803-22-4, Белград, Република Сърбия, септември 16-20, (2007), 386-390.

Б. [24] Димова Д.Д., ”Применение статистического исследования сезонности и прогнозирования обема спроса, как фактор в обеспечении конкурентоспособности”, 1st International Conference SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - SED, ISBN 978-86-83573-07-3, Ужице, Република Сърбия, септември 17–18, (2008), 1-7.

Б. [25] Димова Д.Д., „Заработная плата и занятост в обрабатывающей промышлености Республики Болгарии: состояние, структурный анализ и анализ динамики”, Международна научна конференция «Актуальные вопросы социоэкономики в XXI веке», УДК 331.2, Москва, март 14-16, (2008), 120-133.

Б. [26] D.D. Dimova, „APPLICATION OF FULL FACTOR EXPERIMENT IN THE DETERMINATION OF INDICATORS INFLUENCING A COMPANY’S COMPETITIVENESS”, 49th International Scientific Conference “The Problems of development of National Economy and Entrepreneurship” ISBN 978-9984-32-567-5, Riga, октомври 9-13, (2008), 1-5.

Б. [27] D.D. Dimova, ”APPLICATION OF LOGISTIC PROBABILISTIC MODELS TO INNOVATION ENTREPRENEURSHIP ”, 9-International Scientific Conference „RaDMI”-2009, ISBN 978-86-6075-008-4, Врънечка баня, Р Сърбия, 16-19.09.2009, 750-755.В. Учебници, ръководства, учебни пособия
В. [1] Димова Д.Д.,”Статистически методи в управлението на фирмата “, Университетско издателство “В.Априлов”, ISBN 954-683-114-Х, Габрово, (2000), 119.

В. [2] Димова Д.Д.,”Математически методи в управлението на фирмата”, Университетско издателство “В.Априлов”, ISBN 954-683-127-1, Габрово, (2000), 47.

В. [3] Димова Д.Д.,”Статистика” (сборник задачи), Университетско издателство

“В.Априлов”, 954-683-157-3, Габрово, (2001),119.

В. [4] Димова Д.Д.,,Статистически методи в управлението, ГАБРОВО ПРИНТ, ISBN 954-9770-72-9, ГАБРОВО ПРИНТ, (2005), 159.

В. [5] Димова, Д., Картунов, Логистика, Учебник, ISBN 978-954-683-377-8, Университетско издателство “В. Априлов”, Габрово, (2008), стр. 236.

В. [6] Димова Д.Д.,”Статистически методи в управлението на производството”, ISBN 978-954-490-048-9, Изд.”ЕКС-ПРЕС”, ГАБРОВО, (2009), 400.

В. [7] Димова Д.Д.,”Статистика” (сборник задачи), Университетско издателство“В.Априлов”, ISBN 978-954-683-446-1, Габрово, (2010), стр.55.
Каталог: prep -> upload
prep -> От 19 октомври 1994 година относно правните аспекти на електронния обмен на данни
prep -> Гл ас д-р Ангел Шопов Образование, професионален опит и научни интереси
prep -> Проф., Д-р ик. Н. Гарабед минасян
prep -> Параметри на предпечатната подготовка
prep -> República Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
prep -> Видове лекарствени препарати Лекарствената или фармацевтичната форма
prep -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име: проф. Владимир Богданов Петров, д ю. н Академична длъжност
prep -> República Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
prep -> Проф д-р жасмин николова попова -генова
upload -> Научни резултати на ст ас инж. Нели Иванова Николова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница