А. Списък на научните публикации и научноизследователската дейностДата24.10.2018
Размер119.5 Kb.
ТипАвтореферат

А. Списък

на научните публикации и научноизследователската дейност

на доц. дпн Нели Стоянова Иванова


СУ „Св. Кл. Охридски” – Факултет по педагогика
(за периода 1988 – 2010 г.)


 • Кандидат на педагогическите науки – от 1987 г.

 • Доцент – от 1996 г.;

 • Доктор на педагогическите науки – от 2005 г.

(Автореферат на дисертация на тема: „Литературното развитие на учениците в 1.-4. клас чрез изучаването на художествен текст”, С., 2004 г., за придобиване на научната степен „Доктор на педагогическите науки”)
От 1986 до 2000 г. – преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски” ЦИУУ (ДИУУ);

От 2000 до 2010 г. – доцент в СУ „Св. Кл. Охридски” – Факултет по педагогика


Публикации на доц. дпн Нели Иванова:

  • Монографии:

 1. Иванова, Н. Обучението по български език и литература в мултикултурна среда в началния етап на основната образователна степен. С., Планета 3, 2010.

 2. Иванова, Н. Съвременното обучение по български език и литература в началния етап на образование. Български език. Част първа, С., ИК „Образование”, 2007.

 3. Иванова, Н. Методика на литературното образование в 1-4. клас, С., ИК „Гея-Либрис”, 2005.

 4. Иванова, Н. Учителят – интерпретатор на художествен текст – 1.-4. клас, С., Планета 3, 2004.

 5. Иванова, Н. Подходът на учителя към художествен текст и литературното развитие на учениците в 1-4 клас, С., ИК „Гея-Либрис”, 2003.
 • Студии:

 1. Иванова, Н. Постиженията по български език и литература в мултикултурна среда в началния етап на основната образователна степен. В: Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ФП, книга Педагогика, т. 103, С., 2010, (под печат)

 2. Иванова, Н. Методическият подход в съвременното родноезиково и литературно обучение в началния етап на образование – традиции и иновация. В: Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ФП, книга Педагогика, т. 101, С., 2009, с. 5-26.

 3. Иванова, Н. Очакваните резултати от обучението по български език в началния етап на образование и реалните постижения на учениците в четвърти клас. В: Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ФП, книга Педагогика, т. 100, С., 2009, с. 35-66.

 4. Иванова, Н. Методическият подход в процеса на възприемане и осмисляне на лингвистична и художествена информация в 1.-4. клас от деца билингви. В: Българската педагогическа практика пред предизвикателствата на увеличаващия се брой деца от етнически малцинства в училищата, С., 2008, ИК „Образование”, с. 65-87.

 5. Иванова, Н. Литературното развитие на учениците в контекста на литературното образование в 1.-4. клас. В: Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ФП, книга Педагогика, т. 97, С., 2005, с. 125-149.
 • Учебници (за студенти и за специалисти в областта на образованието – учители, експерти)

 1. Иванова, Н. Съвременното обучение по български език и литература в началния етап на образование. Литература. Част втора, С., ИК „Образование”, 2008.

 2. Иванова, Н. Образование в междуетническа среда чрез средствата на художествената литература. Методическо помагало (към учебното помагало „Искри от огъня. Фолклорни и авторски литературни произведения), С., ИК „Гея- Либрис”, 2003.

 3. Иванова, Н. Литературният вид на началния етап на образование, С., ИК „Гея-Либрис”, 2002.

 4. Иванова, Н. Урокът по литература в началното училище. Част І. Урокът за възприемане и осмисляне на литературно произведение. Методическо помагало за начални учители и студенти от специалностите „Начална училищна педагогика” и „Педагогика”, С., ИК „Гея-Либрис”, 2001.

 5. Иванова, Н. Урокът по литература в началното училище. Част ІІ. Урокът за обсъждане на самостоятелно прочетено литературно произведение. Методическо помагало за начални учители и студенти от специалностите „Начална училищна педагогика” и „Педагогика”, С., ИК „Гея-Либрис”, 2001.

 6. Иванова, Н. Възприемане и осмисляне на художествен текст на началния етап на образование. С., Труд, 2000.

 7. Иванова, Н. Урокът по литература в началното училище, част ІV: Урокът за формиране на комуникативно-речевите умения на учениците в І-ІV клас, С.,1999.

 8. Иванова, Н. Урокът по литература в началното училище, част ІІІ: Урокът за обобщение и преговор по литература. С., ИК „Гея-Либрис”, 1998.

 9. Иванова, Н. Мястото на кратките фолклорни и литературни жанрове в обучението по литература в началните класове. С., „Образование” ООД, 1993.
 • Статии в специализирани научнометодически списания, издавани в България:

 1. Иванова, Н. Приемственост във формирането на комуникативна компетентност чрез обучението по български език и литература в началния и прогимназиалния етап на образование. – Български език и литература, С., 2010, кн.1, с. 63-71.

 2. Иванова, Н. Анализ на реализираното досега външно оценяване по български език и литература в началния етап на основната образователна степен. - Начално училище, С., 2010, кн. 2, с. 51-61.

 3. Иванова, Н. Оценяване постиженията на учениците в процеса на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен. - Начално образование, С., 2009, кн. 6, с. 19-32.

 4. Иванова, Н. Културният плурализъм и етноцентризмът в обучението по литература в началния етап на образование. – Начално училище, С., 2009, кн. 3, с. 3-15.

 5. Иванова, Н. Превенция на агресията и насилието сред децата в процеса на обучението по български език и литература в началния етап на образование. – Организация и управление на училището и детската градина, С., 2009, кн. 3, с. 130-42.

 6. Иванова, Н. Своеобразие на методическия подход на учителя в контекста на съвременното родноезиково обучение в началния етап на образование. – Начално училище, С., 2008, кн. 1, с. 5-21.

 7. Иванова, Н. Методическата компетентност на учителя и съвременното обучение по литература в началния етап на образование. – Начално училище, С., 2008, кн. 1, с. 60-71.

 8. Иванова, Н. Комиксът в учебното съдържание по български език и литература в началния етап на образование. – Образование, С., 2008, кн. 4, с. 8-16.

 9. Иванова, Н. Критерии при оценяване постиженията на учениците в процеса на литературното образование в начална училищна възраст. – Начално училище, С., 2008, кн. 4, с. 4-9.

 10. Иванова, Н. Своеобразие на методическия подход в обучението по български език и литература в мултикултурна среда в началния етап на образование. - Образование, С., 2008, кн. 5, с. 9-28.

 11. Иванова, Н. Равнище на овладяване на учебното съдържание по български език в началния етап на образованиеочаквания и реалности. – Начално училище, С., 2007, кн. 1, с. 4-23.

 12. Иванова, Н. Учебниците по български език за 1-4 клас. – Книгите днес, 2007, бр. 1, с. 44-46.

 13. Иванова, Н. Реалните постижения от обучението по български език на учениците в четвърти клас. - Начално училище, С., 2007, кн. 2, с. 3-24.

 14. Иванова, Н. Формиране умения у учениците в начална училищна възраст за идентификация, разграничаване и правилна употреба на видовете изречения по цел на изказване. - Начално училище, С., 2007, кн. 4, с. 5-16.

 15. Иванова, Н. Комуникативната компетентност и интерактивните методи в контекста на обучението по български език и литература в началния етап на образование. – Образование, С., 2007, кн. 4, с. 7-22.

 16. Иванова, Н. Думата като лексикална единица в учебното съдържание по български език и литература в началния етап на образование. – Начално училище, С., 2007, кн. 5, с. 5-12.

 17. Иванова, Н. Видовете изречения по състав и главните части на изречението в учебното съдържание по български език в началния етап на образование. – Образование, С., 2007, кн. 6, с. 5-9.

 18. Иванова, Н. Обучението по български език на бежанци. – Образование, С., 2006, кн. 1.

 19. Иванова, Н. Възприемане и осмисляне на легенда в началния етап на образование. – Начално училище, С., 2006, кн. 2, с. 18-28.

 20. Иванова, Н. Изучаване на мит в началния етап на образование. – Начално училище, С., 2006, кн. 3, с. 3-18.

 21. Иванова, Н. Формирането на начална езикова компетентност в 1-4 клас – очаквани резултати и предизвикателства. – Начално училище, С., 2006, кн. 4, с. 6-23.

 22. Иванова, Н. Очакваните резултати от обучението по български език в началния етап на образованиереалности и проблеми. - Образование, С., 2006, кн. 6, с. 77-94.

 23. Иванова, Н. Буквари и читанки – професионална (не)компетентност. За потребността от четене и читателската култура в І-ІV клас. – Книгите днес, 2005, кн. 3, с. 39-41.

 24. Иванова, Н. 200 години от рождението на Ханс Кристиян Андерсен. Равнище на възприемане и осмисляне на приказките на Андерсен в начална училищна възраст, - Образование, 2005, кн. 4, с. 105-112.

 25. Иванова, Н. Ранното ограмотяване в предучилищна възраст – за и против?!... – Предучилищно възпитание, 2005, кн. 5, с. 27-30.

 26. Иванова, Н. Новата учебна програма по български език и литература за 4. клас. – Начално училище, С., 2005, кн. 5, с. 62-78.

 27. Иванова, Н. Учебниците по български език и литература за 1-4. клас - професионализъм и отговорност?!... – Образование, С., 2005, кн. 5, с. 101-112.

 28. Иванова, Н. Литературно развитие на учениците в 1.-4. клас. – Начално училище, 2004, кн. 1, с.39-62.

 29. Иванова, Н. Анализ на допуснатите грешки (в учебниците по български език и литература за 3. клас) и несъответствия с учебната програма по български език и литература за 3. клас. – Образование, 2005, кн. 3, с. 96-104.

 30. Иванова, Н. Учебниците по български език и литература за трети клас на издателство „Планета 3”. Част І – Начално училище, 2004, кн. 5, с. 101-112.

 31. Иванова, Н. Учебниците по български език и литература за трети клас на издателство „Планета 3”. Част ІІ – Начално училище, 2004, кн. 6, с. 93-111.

 32. Иванова, Н. Литературното образование в междуетническа среда в 1.-4. клас чрез учебното помагало „Искри от огъня”. – Образование, 2004, кн. 1, с. 7-21.

 33. Иванова, Н. Новата учебна програма по български език и литература за първи клас. – Начално училище, 2003, кн.1, с.3-12.

 34. Иванова, Н. Новата учебна програма по български език и литература за втори клас. – Начално училище, 2003, кн.1, с.13-21.

 35. Иванова, Н. Новата учебна програма по български език и литература за трети клас. – Начално училище, 2003, кн. 5, с.42-51.

 36. Иванова, Н. Художествената литература и образованието в междуетническа среда. – Образование, 2003, кн. 5, с. 3- 9.

 37. Иванова, Н. Критерии за диагностика на читателското възприемане в начална училищна възраст – Образование и квалификация, 1999, кн. 3, с. 37-43.

 38. Иванова, Н. Дейности в преговорния урок по литература – Образование и квалификация, 1998, кн. 4, с. 23-29.

 39. Иванова, Н. Изучаване на художествен текст в І-ІV клас в съответствие с жанра. – Образование и квалификация, 1996, кн. 5, с. 40-49.

 40. Иванова, Н. Откриване на авторовото присъствие при възприемане и осмисляне на художествен текст от учениците. - Начално образование, С., 1995, кн. 4, с. 35-42.

 41. Иванова, Н. Формиращо значение на общуването в обучението по литература (четене). - Начално образование, С., 1995, кн. 9, с. 39-45.

 42. Иванова, Н. Специфика на урока по литература (четене). - Начално образование, С., 1993, кн. 5, с. 13-18.

 43. Иванова, Н. Съдържание и структура на урока за изучаване на народна песен в началните класове. – Начален учител, С., 1993, кн. 1, с. 37-45.

 44. Иванова, Н. Мястото и ролята на пословицата и поговорката при обучението в началните класове. – Образование, С., 1993, кн. 1, с. 16-27.

 45. Иванова, Н. Методически похвати и форми на работа с художествения текст. – Начално образование, 1992, кн. 1, с. 29-35.

 46. Иванова, Н. Идеи за усъвършенстване на методическия подход на началния учител като предпоставка за демократизиране на литературното обучение в І-ІV клас. – Образование, С., 1992, кн. 1, с. 39-45.

 47. Иванова, Н. Изучаване на басня в началните класове. - Начално образование, 1991, кн. 3, с. 16-22.

 48. Иванова, Н. Проучване на читателското възприемане на учениците. - Начално образование, 1989, кн. 6, с. 26-32. • Статии в специализирани научнометодически списания,

издавани в чужбина:

 1. Иванова, Н. Комикс в контексте современного образования. – Вестник образования (Ежемесячный научно-практический и информационно-методический журнал), М., 2008, кн. 6, с. 53-56.

 2. Иванова, Н. Обучение языку в болгарской школе. Состав слова. – Пачатковая школа, М., 2007, кн.12 (192), с. 54-55.
 • Материали, публикувани в сборници от международни научни конференции, проведени в България (участие с доклади):

 1. Иванова, Н. Модернизация на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен. В: Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция. Материали от научно-практическа конференция с международно участие (16 и 17.04.2010 г.), С., ИК „Образование”, 2010, с. 79-87.

 2. Иванова, Н. Обучението по съвременен български език – предпоставка за хуманизация и демократизация на образованието на студентите педагози. В: Хуманизация и демократизация на университетското образование (Сборник с научни статии от международна научно-практическа конференция на тема „Хуманизация и демократизация на университетското образование”, четвърта книга), С., 2009, с. 243-246.

 3. Иванова, Н. Хуманизацията и демократизацията на образованието на студентите педагози като предпоставка за адекватна интерпретация на учебното съдържание по литература в началния етап на образование. В: Хуманизация и демократизация на университетското образование, (Сборник с научни статии от Международна научно-практическа конференция на тема: „Хуманизация и демократизация на университетското образование”), С., 2008, с. 302-307.

 4. Иванова, Н. Методическият подход на учителя в съвременното обучение по литература в началния етап на образование. В: Науката, образованието и времето като грижа. Част І: Език, литература, методика на обучението по език и литература, 2007. (Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие, посветена на 45 години педагогическо образование в Смолян и 10 години Филиал на ПУ „П. Хилендарски”), См., 2008, с. 217-222.

 5. Иванова, Н. Формирането на комуникативна компетентност като предпоставка за хуманизация и демократизация на обучението на студентите педагози. В: Хуманизация и демократизация на университетското образование (Сборник с доклади и статии от международна научно-практическа конференция на тема: „Хуманизация и демократизация на университетското образование”), С., 2007, с. 195-200.

 6. Иванова, Н. Очакваните резултати от обучението по български език в началния етап на образование и реалности. В: Педагогическото образование в България: Състояние и тенденции (Сборник с доклади от международна конференция, посветена на 30-годишнината на Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград, 2007), Бл, 2007, с. 479-483.

 7. Иванова, Н. Хуманизация и демократизация на подготовката на студентите педагози като бъдещи начални учители, В: Хуманизация и демократизация на педагогическия процес в условията на университетското образование. (Сборник с доклади и съобщения от Международна научно-практическа конференция на тема: „Хуманизация и демократизация на педагогическия процес в условията на университетското образование”), С., 2006, с. 130-134.

 8. Иванова, Н. Изграждане на ценностна система чрез литературното обучение в начална училищна възраст. Във: Филологически и методически изследвания. Badania filologiczne i metodyczne. (Сборник с доклади от международната научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов, проведена в гр. Смолян), Смолян-Люблин, 2007, с. 428-434.

 9. Иванова, Н. Партньорството между студентите, преподавателите и базовите учители – очаквания и реалности. В: Университетското образование: предизвикателства и перспективи през ХХІ век. (Сборник с доклади от Международна научно-практическа конфепенция на тема: „Университетското образование: предизвикателства и перспективи през ХХІ век”, СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 2006), С., 2006, с. 309-316.

 10. Иванова, Н. Съвременното обучение по български език в началното училище - очаквания и предизвикателства. В: Сборник с доклади от юбилейна национална научна конференция с международно участие на тема: „20 години СУБ – клон Смолян”, USB National Scietific Conference with Internacional Participation under the heading “20 Years Union of Scientists in Bulgaria – Branch Smolyan, October, 20th -21st, 2006, Smolyan, 2006, scientific papers ISBN 978-954-8329-87-3, p. 92-104.

 11. Иванова, Н. Качеството на преподаване на литературата като учебен предмет – фактор за развитието личността на детето в 1.-4. клас. В: Качеството на образованието – дидактически измерения. (Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция на тема: „Качеството на образованието – дидактически измерения”), С., 2005, с. 124-131.

 12. Иванова, Н. Превантивна възпитателна дейност чрез изучаването на художествен текст в 1.- 4. клас. В: сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция „Превантивната педагогика – теория и практика”, С., 2005, с. 212-217.

 13. Иванова, Н. Формиране на потребност от самостоятелно четене на художествен текст чрез литературното обучение в началния етап на образование. В: Свободното време на учениците – проблеми и възможни решения. Сборник с доклади и съобщения (Национална конференция с международно участие на тема: „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век”), В., 2005, с. 99-104.

 14. Иванова, Н. Художественият текст в литературното обучение на началния етап на образование. Във: Възпитание и институции. Сборник с доклади и съобщения (Международна научно-практическа конференция на тема: „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век”), В., 2004, с. 130-134.

 15. Иванова, Н. Превенция на агресията сред децата чрез средствата на художествената литература. В: Превенция на агресията сред децата (Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията сред децата”), С., 2004, с. 306-310.

 16. Иванова, Н. Подготовка на студентите педагози за интерпретация на художествен текст в началното училище. В: Превантивната педагогика като научно познание, ч. 3 (Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция на тема: „Превантивната педагогика като научно познание”), С., 2003, с. 247-250.
 • Материали, публикувани в сборници от международни научни конференции, проведени в чужбина (участие с доклади):

 1. Иванова, Н. Новая парадигма образования родному языку и литературе в начальной школе. В: Paradygmaty wspolczesnej pedagogikiq czesc 1, (Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция – Полша, Siedllce, 2009 г.), с. 65-70.

 2. Иванова, Н. Ст. Практические задания в обучении болгарскому языку на начальном этапе образования //Слово-Личность-Социум: Материалы 1Х Международной научно-практической конференции (Минск, 29-30 апреля 2009 г.). В 2-х частях, ч. 2. - Минск: Паркус плюс, 2009. - 163 с. - С. 70-73.

 3. Иванова, Н. Формирование комуникативно-речевых умений посредством обучения болгарскому языку и литературе в 1-4-х классах. В: Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований. Материалы ІV Международной научно-практической конференции. Т. 3, Т., 2009, с. 217-221.

 4. Иванова, Н. Современное литературное обучение на начальном этапе образования – традиции и инновации. В: Jezuk wspotczesnej pedagogiki, czesc 2, 2008 (Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция – Полша, 2008 г.), с. 57-61.

 5. Иванова, Н. Литература как важнейший фактор формирования личности ученика. В: Труды Беларусского государственного технологического университета. Серия V Политология, Философия, История, Филология. Выпуск ХVІ), Минск, 2008, с. 175-177.

 6. Иванова, Н. Оценивание достижений учеников в процессе литературного образования в начальной школе//Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований: Материалы IIІ Всероссийской научно-практической конференции: в 5 т./.- Тула: Изд-во Тулгоспедуниверситета им. Л.Н.Толстого, 2008. – Т.2. – 360 с. – C.52-58.

 7. Иванова, Н. Равнище на постигане на очакваните резултати от обучението по български език от учениците в четвърти клас в началния етап на образование. В: Язык, культура, коммуникация (Материалы Международной научной конференции „Славянские языки и культура”), Т., 2007, с. 198-201.

 8. Иванова, Н. Современное обучение болгарскому языку в начальной школе – ожиданные результаты и проблемы. В: Ciaglosc i zmiana w pedagogice XXI wieku, czesc 2, S., 2006 (Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция – Полша, 2007 г.), с. 137-142.

 9. Иванова Н. И. Изучение частей речи в начальном школьном возрасте //Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции: в 3 т./.- Тула: Изд-во Тулгоспеуниверситета им. Л.Н.Толстого, 2007. – Т.2. – 364 с. – C.123-127.

 10. Иванова, Н. Конфликт между поколениями и формирование нравственных и эстетических ценностей посредством литературного обучения в начальном школьном возрасте. В: Konflikt pokolen czy roznic cywilizacyjnych?,Czesc 1: Wzory I wartoschi aktualne I uniewaznione, S., 2006 (Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция – Полша, 2006 г.), с. 99-106.

 11. Иванова, Н. Исследование уровня владения современным болгарским языком и обучение болгарскому языку в начальной школе. В: Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований (Материалы І Всероссийской научно-практической конференции), т. 3, Т., 2006, с. 73-76.

 12. Иванова, Н. Современные тенденции в обучении болгарскому языку в начальной школе. В: Совершенствование учебно-методической работы в университете при переходе на многоуровневую систему реализиции профессиональных программ высшего профессионального образования (Материалы ХХХІІІ учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава ТГПУ им. Л.Н. Толстого), ч. 2, Т., 2006, с. 188-194.

 13. Иванова, Н. Педагог – посредник между художественным текстом и школьниками начальных классов. В: Pedagog – jednej czy wielu drog? Czesc 2. Pedagog w praktyce i na rozdrozu, S., 2005 (Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция – Полша, 2005 г.), с. 71-76.

 14. Иванова, Н. Музыка на уроках литературы в начальной школе. В: Личность и музыка. Материалы ІV Международной научно-практической конференции, Минск, 2005, с. 240 – 242.

 15. Иванова, Н. Литературное развитие школьников в контексте литературного образования І-ІV класса. В: Mity dziecinstwa – dramaty socjalizacji. Czesc druga, S., 2004, (Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция – Полша, 2004 г.), с. 175-179.

 16. Иванова, Н. Подготовка студентов педагогических специальностей к интерпретации художественного текста в начальной школе. В: Качество высшего педагогического образования: проблемы и пути повышения. Материалы международной научно-практической конференции, М., 2004, с. 152-154.
 • Материали, публикувани в сборници от национални конференции (участие с доклади):

 1. Иванова, Н. Възможности за превенция на агресията и насилието сред децата чрез обучението по български език и литература. В: Съвременната педагогическа реалност – резултати и очаквани постижения. Сборник с материали от Национална научно-практическа конференция. Разград (29 и 30.10. 2009 г.), Р., 2010, с. 47-63.

 2. Иванова, Н. Детската книга и учениците читатели в началния етап на образование. В: Детската книга на 21 век и нейните читатели (Сборник доклади от кръгла маса – Десети национален фестивал на детската книга, Сливен, 2008), Сл., 2008, с. 123-132.

 3. Иванова, Н. Формиране на комуникативна компетентност в процеса на литературното и езиковото обучение в началния етап на образование – традиции и иновации. В: Между традицията и новите реалности, С., 2008, (Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция „120 години специалност Педагогика”), С., 2008, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, с. 53-59.

 4. Иванова, Н. Игровият подход в процеса на възприемане и осмисляне на лингвистична и художествена информация в 1.-4. клас. В: сборник „Епископ-Константинови четения „Игри и играчки”, т. 13, Ш., 2008, Университетско издателство „Еп. К. Преславски, с. 413-427.

 5. Иванова, Н. Оценяване постиженията на учениците в обучението по български език и литература в началния етап на образование. В: Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век (Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век. Оптимизация, оценяване, децентрализация – научни, образователни, иновационни аспекти), В., 2008, С., Булвест 2000, с. 301-308.

 6. Иванова, Н. Морфемният състав на думата в контекста на обучението по български език и литература в началния етап на образование. В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България (Сборник с доклади на Петата есенна научна конференция на ФНПП, 2007.) , С., 2007, с. 190-196.

 7. Иванова, Н. Романът за деца в учебното съдържание по литература за началния етап на образование. В: Съвременният детски роман – образци, тенденции, предизвикателства (Сборник с доклади от кръгла маса – Осми национален фестивал на детската книга, Сливен, 2006), с. 85-100.

 8. Иванова, Н. Обучението по български език в началния етап на образование – очаквания и реалности. В: Сборник с доклади от четвърта есенна научна конференция на СУ „Св. Кл. Охридски” – ФНПП, на тема: „Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция”, С., 2006, с. 164-169.

 9. Иванова, Н. Възприемане и осмисляне на художествен текст в начална училищна възраст. В: Годишник на педагогически колеж „Св. Ив. Рилски” – Дупница, Технически университет – София, 70 години, Д., 2005, с. 148-152.
 • Учебници за учениците в 1.-4. клас на СОУ (в съавторство):

 1. Иванова, Н. и колектив, Български език 4 клас, ИК „Планета 3”, 2005.

 2. Иванова, Н. и колектив, Читанка 4 клас, ИК „Планета 3”, 2005.

 3. Иванова, Н. и колектив, Български език 3 клас, ИК „Планета 3”, 2004.

 4. Иванова, Н. и колектив, Читанка 3 клас, ИК „Планета 3”, 2004.

 5. Иванова, Н. и колектив, Български език 2 клас, ИК „Гея-Либрис”, 2003.

 6. Иванова, Н. и колектив, Читанка 2 клас, ИК „Гея-Либрис”, 2003.

 7. Иванова, Н. и колектив, Читанка 1 клас, С., ИК „Гея-Либрис”, 2002.
  • Учебни помагала за учениците в 1.-4. клас (самостоятелни):

 1. Иванова, Н. Тестове по български език 4. клас, ИК „Образование”, 2007.

 2. Иванова, Н. Тестове по български език 3. клас, ИК „Образование”, 2007.

 3. Иванова, Н. Тестове по български език 2. клас, ИК „Образование”, 2007.

 4. Иванова, Н. Тестове по български език и литература за 4. клас. С., Планета 3, 2005.

 5. Иванова, Н. Занимателна тетрадка към читанката за трети клас. Учебно помагало с тестове, кръстословици, игрословици, лабиринти, загадки и творчески задачи. С., Просвета, 2001.

 6. Иванова, Н. Тетрадка №1 към Читанка за втори клас. С., Просвета, 2001.

 7. Иванова, Н. Тетрадка №2 към Читанка за втори клас. С., Просвета, 2001.
  • Учебни помагала за учениците в 1.-4. клас (в съавторство). Осъществено научно ръководство, съставителство и авторство:

 1. Иванова, Н. и колектив, Искри от огъня, ИК „Гея-Либрис”, С., 2003. (Научно

ръководство, съставителство)

 1. Иванова, Н. и колектив, Пъстроцветни странички. Христоматия 2 клас, ИК

„Труд”, 2001. (Научно ръководство, съставителство)

 1. Иванова, Н. и Ст. Вълкова. Учебен енциклопедичен речник на термините 1.-4.

клас. Първа част: Български език и литература, ИК „Гея-Либрис”, С.,

2001. (авторство на частта, свързана с литературните термини). 1. Иванова, Н. Л. Черкезова, Ст. Миленова През чудно прозорче ще гледам света.

Сборник художествени произведения за допълнително четене в началното училище, С., ИК „Гея-Либрис”, 1997. (Научно ръководство, съставителство)

 1. Иванова, Н. Л. Черкезова, Ст. Миленова В света на книгите. Част І „Български

писатели и творчеството им за деца”. (В помощ на литературното обучение в І-ІV клас), С., 1995. (Научно ръководство, съставителство)

130. Иванова, Н. Л. Черкезова, Ст. Миленова В света на книгите. Част ІІ

„Писателите по света и творчеството им за деца”. (В помощ на литературното

обучение в І-ІV клас), С., 1995. (Научно ръководство, съставителство)

131. Иванова, Н. Пл. Ангелова, М. Йончева, И. Славейкова Христоматия по

литература за учениците в началните класове. С., 1993. (Научно ръководство, съставителство)
  • Методически помагала – за начални учители (самостоятелни):

132. Иванова, Н. Книга за учителя по български език и литература за 4 клас, С.,

ИК „Планета 3”, 2005.133. Иванова, Н. Книга за учителя по български език и литература за 2 клас, С.,

ИК „Гея-Либрис”, 2003.

134. Иванова, Н. Книга за учителя по български език и литература за 1 клас, С., ИК

„Гея-Либрис”, 2002.

135. Иванова, Н. Проблеми на езиковото и литературното обучение в началната училищна степен, Глава втора, С., 1990, с. 35-68.


  • Съставителство и научна редакция на сборници с материали от научно-практически конференции (с осъществено научно ръководство от доц. дпн Нели Иванова):

136. „Съвременната педагогическа реалност – резултати и очаквани постижения” Национална научно-практическа конференция (29 и 30.10.2009 г. – гр. Разград). Сборник с материали от научно-практическата конференция. С., ИК „Образование”, 2010.

137. „Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция.” Научно-практическа конференция с международно участие (16 и 17.04.2010 г.). Материали от научно-практическата конференция. С., ИК „Образование”, 2010. 1. „Художественият текст в урока по литература І-ІV клас.” Из опита на началните учители. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 1999.

 2. „За литературното обучение в началните класове”. (Из опита на начални учители), С, 1994.


Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница