Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината по позиции:”Дата14.01.2019
Размер243.5 Kb.
#109786
ДОКУМЕНТАЦИЯ

за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:


Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината по позиции:”
Позиция 1 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника по списък - Приложение 4;

Позиция 2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника по списък - Приложение 5;”

Раздел „Приложения”
Съдържание:

1. Приложение 1 „Критерий за оценка”

2. Приложение 2 „Образци”

3. Приложение 3 „Проект на договор”

4. Приложение 4 „Списък на техниката подлежаща на поддръжка” – за Позиция 1

5. Приложение 5 „Списък на техниката подлежаща на поддръжка” – за Позиция 2


Приложение 1
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най – изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най- много точки след осредняване на резултатите /точките/ по всеки показател.

Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА
Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като най – изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.

Формула за определяне на краен коефициент ”К”

К = Ц х 40 % + Т х 60 % където:

ЦЦенови критерий – показател за предлаганата цена от Участника. Най - висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най- малък бюджетен разход. Оценката се определя по следната формула, като максималният брой точки е 100:


Ц = Ц1 x 25 + Ц2 x 25 + Ц3 x 25 + Ц4 x 25, като:
Ц1 – ценова ставка за труд. Образува се по следната формула:
Ц1 = Ц1min , където Цmin е минималната предложена цена, която получава максималният

Ц1n брой 25 т., а Цn е цената предложена от съответния участник.
Ц2 – предложена отстъпка от цената на резервните части.
Ц2 = O2n , където О2max е предложената най-голяма отстъпка в % от цената на частите, О2max която получава максималният брой точки, а O2n е предложената отстъпка от съответния участник.
Ц3 – предложена отстъпка от цената на масла и други консумативи.
Ц3 = O3n , където О3max е предложената най-голяма отстъпка в % от цената на О3max консумативите, която получава максималният брой точки, а O3n е предложената отстъпка от съответния участник.
Ц4 – предложена отстъпка от цената при закупуване на нова техника.
Ц4 = O4n , където Оmax е предложената най-голяма отстъпка в % от цената на новата О4max техника, която получава максималният брой точки, а Оn е предложената отстъпка от съответния участник.


Т – Техническа оценка оценка на представената от участника методология, включваща организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите с обхват техниката по Приложения 4 и 5 (максимум 100).

По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката.

Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката; преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката.

Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите.
  • Участникът получава 100 точки, ако представената от него организация и методология съответства едновременно на всички по-долу представени твърдения.

- В представената от участника организация и методология за изпълнение е включено подробно и задълбочено описание на обхвата на поръчката. Участникът е разписал в предложението си видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката. Дейностите са представени по начин, от който е видно познаване на цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на задачите, като предложената организация на работата, предвидените ресурси, цялостната координация и контрол на процеса и участниците в него в максимална степен съответстват на целите и задачите по реализиране предмета на поръчката.

- Избраните от участника методи гарантират качественото изпълнение.

- Задачите и отговорностите между участниците в процеса са разпределени адекватно, като са съобразени с определените методи и етапи за изпълнение и се покриват с предложената ресурсна обезпеченост, посочена от страна на участника.

- В предложението на участника подробно и детайлно са посочени методи за отчетност и контрол, гарантиращи успешната реализация на поръчката. Представеното описание на начина на управление на процесите от участника демонстрират задълбочено познаване на методите за управление и упражняване на вътрешен контрол.

- Рискът от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката е сведен до минимум.

- Представената организация и методология като цяло е обоснована, логична и предвидените с нея дейности са реалистични и изпълними.  • Участникът получава 70 точки, когато е налице едно от следните условия:

- В представената от участника организация и методология за изпълнение на част от планираните дейности за постигане на резултатите не са описани подробно и задълбочено.

- Предложената организация на работата или на обособените етапи, или на ресурсното обезпечаване, или на координацията на дейностите и участниците в процеса не са изчерпателно и детайлно развити и/или не са обосновани.

- Избраните методи, посочени от участника, и инструментите за изпълнение на услугата са най-общо представени или неясно формулирани.

- Методите за отчетност и контрол са неясно формулирани и/или не са съобразени напълно със спецификата на поръчката, поради което не може да се направи категорична преценка дали същите могат да гарантират успешна реализация на поръчката.

- Представената организация и методология не е напълно обоснована и/или съдържа частични вътрешни противоречия. Някои от предвидените в нея дейности и методи за изпълнението им биха създали риск от реализиране на целите на възлагането.


  • Участникът получава 40 точки, когато са налице две от следните условия:

- В представената от участника организация и методология за изпълнение не е включено описание на планираните дейности за постигане на резултатите и/или същите са просто изброени.

- Предложената организация на работата, обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса не биха довели до качественото реализиране предмета на поръчката и не дават възможност да се направи категорична преценка за качественото реализиране предмета на поръчката.

- Избраните методи за контрол, посочени от участника и инструментите за изпълнение на услугата са най-общо представени или неясно формулирани и/или липсват такива.

- В предложението на участника методите за отчетност и контрол са посочени само частично и неясно или изобщо не са посочени.

- Представената организация и методология като цяло е вътрешно противоречива, нелогична, като предвидените с нея дейности са трудноизпълними, неизпълними и/или не водещи до реализиране на целите на възлагането.


  • Участника получава 10 точки, когато са налице едновременно следните условия:

Представена е организация и методология за изпълнение на поръчката, но същата е най-общо развита или схематично представена, без да дава яснота по самата реализация и изпълнение на поръчката и без да са отчетени условията на същата. Едновременно с това липсва каквато и да е информация относно обособените етапи, ресурсното обезпечаване, координацията на дейностите и участниците в процеса, или методите и инструментите за изпълнението на услугата. Липсват методи за отчетност и контрол или са неясно формулирани.
Оферти, в които липсва организация и методология няма да подлежат на оценка!
Забележка: За целите на настоящата методика, използваните определения следва да се тълкуват, както следва:

- „Подробно/Задълбочено/Детайлно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи и видове дейности /при наличие на такива/, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните други дейности, имащи отношение към предмета на поръчката, взаимовръзките между отделните дейности /вкл. между етапите и поддейностите, когато има такива.

- „Адекватно” разпределение на задачите и отговорностите - съответстващо, отговарящо на изискванията на възложителя и на целените със съответната поръчка резултати

- „Обоснован” - който е подкрепен с факти и доказателстваОферти, в които липсва организация и методология няма да подлежат на оценка
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

Приложение 2 „Образци”

Образец № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1.Наименование на участника:…………………………………………………………………….

2. Седалище и адрес на управление: град ……………………………………………………….,

улица/булевард: ”……………………………………………………………………………...….”,

№……….., вх………, етаж…………………..;пощенски код:…………………………………;

3. Адрес за кореспонденция: град …………………………………………………….………….,

улица/булевард: ”……………………………………………………………………………...….”,

№……….., вх………, етаж…………………..;пощенски код:…………………………………..;

4. Актуален телефон за контакт:………………………………………………………………….;

5.Факс……………………………………………………….………………………………………;

6. Е- mail адрес…………………………………………………………………………………….;

7. Лица, представляващи участника, съгласно приложен документ за актуална регистрация от компетентен орган / съгласно данни от търговския регистър:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8. Участника се представлява заедно или поотделно от изброените лица:……………………………………………………………………………………….

9.БУЛСТАТ/ЕИК……………………………………………………………………………

10. Обслужваща банка:……………………………………………………………………,

номер на банкова сметка …………………………………………………………………………,

Титуляр на сметката: ………………………………………………………………………………………………….;

11. Друга информация за участника: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Управител/Представител: .............................

/подпис и печат/


Образец № 2


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от ………………………………………………………..

……………...………………….………………………………………………………..………/наименование на участника/

и подписано от ………………………….………………………………………………………………………..


/трите имена и ЕГН/


…………………………………………………………………………………………………..

в качеството му на …………………………………………………………………………………...........................


Уважаеми членове на Комисията,1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….По Позиция: /посочва се позицията, за която участникът участва/
при условията, посочени в публичната покана и приети от нас.
(Участниците може да подават оферти само за една обособена позиция)
2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на ………………./……………………………….. / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата (не по-малко от 2 (два) месеца).


3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с направените от нас предложения и предлагаме срок за изпълнение на договора 1 /една/ година.
4. Предлагаме максимален срок за извършване на ремонт след постъпване на техниката в сервиза в размер на ………………………… работни дни.

5. Срок за плащане на поръчката 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата.

6. Техническо предложение, съгласно указанията по показател „Т” от методиката за оценяване:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата:……………………………. …………………………………

/ подпис и печат/


Образец № 5


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината по позиции:”


За Позиция:

Забележка: /Участникът посочва позицията, за която кандидатства./

от:........................................................................................................................................................

(наименование на участника )

с адрес: ...............................................................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................................................................................................,
Регистрация по ЗДДС: .......................................................................................................................
Разплащателна сметка:……………………………………………………………………………...

IBAN сметка.......................................................................................................................................


BIC код на банката .............................................................................................................................
Банка: ..................................................................................................................................................
Град/клон/офис: ................................................................ ...............................................
Адрес на банката:................................... …………………………………………………………..


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената чрез публична покана обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината по позиции:”

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната банкова сметка:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.
3. Предлагаме цена за труд: …………………………………….. лв./чч.
4. Отстъпка за вложени резервни части: ..….. %;

Отстъпка за масла, вериги и други консумативи: ..….. %;

Отстъпка при закупуване на нова техника: ..….. %;
(Забележка: отстъпката се прави от цените, посочени в официалния ценоразпис на Участника)
5. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.

Посоченото възнаграждение включва:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата………………. Подпис и печат:…………………………

Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И ЯПо чл. 56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки обществени поръчки
Относно обществена поръчка с предмет: ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

От:.................................................................................................................................................

/Име на представляващия кандидата или участника/

ЕГН:....................................с л.к.№.......................издадена от.................................................

в качеството ми на:.....................................................................................................................

на...................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/

Седалище и адрес на управление:............................................................................................

БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........
Декларирам, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


дата …………….... ДЕКЛАРАТОР:……………/подпис и печат/

Образец № 5


СПИСЪК
Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите или ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата с посочване на образование или професионална квалификация и професионален опит.
Име, фамилия

Роля в изпълнението

Образование или професионална квалификация и професионален опит

……………………………………… ……………………………………….(дата на подписване) подпис и печат

Образец № 6
Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2012, 2013 и 2014 г.), считано от крайната дата за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателитеДата на подписване на договора

Предмет на договора

Получатели и телефони за връзка с тях

Обща стойност на договора без ДДС

Заплатена на участника стойност за извършени услуги без ДДС


Приложение: доказателство за извършени услуги

……………………………………… ……………………………………….

(дата на подписване) подпис и печат


Образец № 7


Декларация за приемане на условията в проекта на договор

От:........................................................................................................................................................

/име на представляващия кандидата/участника/ подизпълнителя

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от........................................................

в качеството ми на:...........................................................................................................................

на........................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/ подизпълнителя

Седалище и адрес на управление:..................................................................................................

БУЛСТАТ/ЕИК: ..............................................................................................................................

телефон за връзка:……………………………..….….факс: …………………………..................


Декларирам, че:

1. Приемам условията на проекта на договор, неразделна част от документацията за участие към публична покана с предмет: ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…..………………………………………………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…..………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………..…..………………………….…………………………………………………………………………………………………


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

…………….…....... г. ДЕКЛАРАТОР: ……………………..…

/подпис и печат/


Забележка: Декларацията се представя преди сключване на договор
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Относно липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 5,
Забележка: за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

От:.................................................................................................................................................

/име на представляващия кандидата/участника/подизпълнителя

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от..................................................

в качеството ми на:.....................................................................................................................

на...................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/подизпълнителя

Седалище и адрес на управление:.............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

БУЛСТАТ/ ЕИК:.........................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: ………………………………........

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. ………………………………не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за

фирма на кандидата/участника/ подизпълнителя


предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя.

дата …………….... ДЕКЛАРАТОР: ……………………………


/подпис и печат/

Приложение № 3.1


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРЕДМЕТ: „Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината по позиции:”
Позиция 1 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника по списък - Приложение 4;

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес. …………… г. в гр.В.Търново, между:


ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес :

гр.Велико Търново, пл."Майка България" №2, с БУЛСТАТ:000133634, представлявана

от инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна,
и
……………………….., наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес

на управление: ……………………………………, тел…………………………………….. ,

ЕИК: …………………, представлявано от ………………………………………………… ,

от друга страна се сключи настоящият договор за следното:


ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Настоящият договор урежда условията, при които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва годишно абонаментно техническо обслужване на градинска, горска, паркова и земеделска техника, специфицирана в Приложение №4 на настоящия договор, представляващо неразделна част от договора. Приложение №4 може да бъде променяно и допълнително по обхват на поддържаната техника с възлагателни писма от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1.2 Конкретният набор поддържана по условията на този договор техника се регистрира с протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В протокола се отразява актуалния статут на техниката, изброяват се резервните части, които се препоръчва да бъдат сменени, изготвя се проекто-сметка на препоръчителен за сезона ремонт.
1.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира седмица в началото на съответния сезон, в която техниката, предмет на настоящия договор ще бъде доставена в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , за да извърши техническия преглед.
1.4 При писмено възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва препоръчвания от него ремонт.
1.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва тестове след направен ремонт, в присъствие на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
СРОК НА ДОГОВОРА
2.1 Договорът влиза в сила от датата на сключването и е за срок от една година.
ЦЕНА И ПЛАЩАНИЯ

3.1 Трудът за подмяната на дефектиралите или амортизирани резервни части ще се извършва на цена …………… лв./чч.


3.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи следните отстъпки от цените, които предлага:
Отстъпка за вложени резервни части: ..….. %;

Отстъпка за масла, вериги и други консумативи: ..….. %;

Отстъпка при закупуване на нова техника: ..….. %;

3.2 След приключване на ремонта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя протокол за извършените сервизни работи и спецификация на вложените материали. Възложителят превежда дължимата сума за вложените материали при този ремонт в срок до 30 дни от представяне на протокола и одобряване на фактура от съответния представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
4.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за повреди в следствие на експлоатация на поддържаната техника с неоригинални консумативи.
4.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при възможност да отстранява повредите за ………..работни дни от постъпване на техниката в сервиза.
4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изчерпателни консултации по всички въпроси от неговата компетентност, възникнали около обслужваната техника, както и възможни подобрения и модернизация.
4.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обслужва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предимство пред клиентите без договор.
4.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да извършва със свои сили или с привлечена трета страна ремонти и изменения в устройствата на техниката без писмено изразено съгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора.
4.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява на трети лица факти, данни, обстоятелства и друга информация ,свързана с предмета на дейност на Община Велико Търново и станали му известни по време и във връзка с изпълнението на този договор.
4.7 Всички плащания по този договор и договора по Позиция 2 с аналогичен предмет трябва да бъдат по-малки от 66000 лв. без ДДС.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
5.1 Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
5.2 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване , включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.При не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
5.3 Всички евентуални спорове се решават по взаимно споразумение и в духа на добра воля между двете страни. Измененията и допълненията се правят в писмен вид под формата на допълнителни анекси.
5.4 Прекратяване на Договора се извършва:

5.4.1 – По взаимно съгласие;

5.4.2 – Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;

5.4.3 – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор;


Договорът се състави и подписан два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико,

Приложение № 3.2


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРЕДМЕТ: „Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината по позиции:”
Позиция 2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника по списък - Приложение 5;”

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес. …………… г. в гр.В.Търново, между:


ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес :

гр.Велико Търново, пл."Майка България" №2, с БУЛСТАТ:000133634, представлявана

от инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна,
и
……………………….., наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес

на управление: ……………………………………, тел…………………………………….. ,

ЕИК: …………………, представлявано от ………………………………………………… ,

от друга страна се сключи настоящият договор за следното:


ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Настоящият договор урежда условията, при които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва годишно абонаментно техническо обслужване на градинска, горска, паркова и земеделска техника, специфицирана в Приложение №4 на настоящия договор, представляващо неразделна част от договора. Приложение №4 може да бъде променяно и допълвано по обхват на поддържаната техника с възлагателни писма от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1.2 Конкретният набор поддържана по условията на този договор техника се регистрира с протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В протокола се отразява актуалния статут на техниката, изброяват се резервните части, които се препоръчва да бъдат сменени, изготвя се проекто-сметка на препоръчителен за сезона ремонт.
1.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира седмица в началото на съответния сезон, в която техниката, предмет на настоящия договор ще бъде доставена в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , за да извърши техническия преглед.
1.4 При писмено възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва препоръчвания от него ремонт.
1.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва тестове след направен ремонт, в присъствие на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
СРОК НА ДОГОВОРА
2.1 Договорът влиза в сила от датата на сключването и е за срок от една година.
ЦЕНА И ПЛАЩАНИЯ

3.1 Трудът за подмяната на дефектиралите или амортизирани резервни части ще се извършва на цена …………… лв./чч.


3.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи следните отстъпки от цените, които предлага:
Отстъпка за вложени резервни части: ..….. %;

Отстъпка за масла, вериги и други консумативи: ..….. %;

Отстъпка при закупуване на нова техника: ..….. %;

3.2 След приключване на ремонта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя протокол за извършените сервизни работи и спецификация на вложените материали. Възложителят превежда дължимата сума за вложените материали при този ремонт в срок до 30 дни от представяне на протокола и одобряване на фактура от съответния представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В протокола ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочва минимален срок, в които техниката ще бъде в изправност. Възникнали повреди през този срок са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
4.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща за отстраняване на повреди в следствие на експлоатация на поддържаната техника при доставени неоригинални консумативи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност ако консумативите са закупени и използвани от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при възможност да отстранява повредите за ………..работни дни от постъпване на техниката в сервиза.
4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изчерпателни консултации по всички въпроси от неговата компетентност, възникнали около обслужваната техника, както и възможни подобрения и модернизация.
4.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обслужва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предимство пред клиентите без договор.
4.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да извършва със свои сили или с привлечена трета страна ремонти и изменения в устройствата на техниката без писмено изразено съгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора.
4.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява на трети лица факти, данни, обстоятелства и друга информация ,свързана с предмета на дейност на Община Велико Търново и станали му известни по време и във връзка с изпълнението на този договор.
4.7 Всички плащания по този договор и договора по Позиция 1 с аналогичен предмет трябва да бъдат по-малки от 66000 лв. без ДДС.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
5.1 Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
5.2 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
5.3 Всички евентуални спорове се решават по взаимно споразумение и в духа на добра воля между двете страни. Измененията и допълненията се правят в писмен вид под формата на допълнителни анекси.
5.4 Прекратяване на Договора се извършва:

5.4.1 – По взаимно съгласие;

5.4.2 – Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;

5.4.3 – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор;


Договорът се състави и подписан два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико,

Приложение №4

1. Кметство с.Арбанаси - ЩИЛ SR 420;

2. Кметство Велчево - ЩИЛ MS 350; ЩИЛ FS 350;

3. Кметство Ветренци - ЩИЛ MS 350 FS;

4. Кметство Войнежа - Храсторез ЩИЛ 290;

5. Кметство Вонеща вода - ЩИЛ FF 350;

6. Кметство Въглевци - ЩИЛ MS 270;

7. Кметство Габровци - ЩИЛ MS 230;

8. Кметство Емен - ЩИЛ MS; Шина 35см;

9. Кметство Килифарево - Клонорез; Моторна коса RS 2F; Храсторез;

Хускварна ЩИЛ;

10. Кметство Къпиново - ЩИЛ MS 270;

11. Кметство Леденик - ЩИЛ FS350 RN части;

12. Кметство Малки чифлик-ЩИЛ MS 181;

13. Кметство Миндя - ЩИЛ MS 270;

14. Кметство Ново село – ЩИЛ MS 250;

15. Кметство Никюп - ЩИЛ FS 120;

16. Кметство Плаково - ЩИЛ М 250; Моторна коса FS 80;

17. Кметство Присово - ЩИЛ MS 290; Храсторез 235 R;

18. Кметство Пушево - ЩИЛ FS 80;

19. Кметство Ресен - ЩИЛ коса FS 350;

20. Кметство Русаля - ЩИЛ 350 с диск; ЩИЛ MS 362; Шина 40см;

Косачка Викинг, Клонорез НТ 101;

21. Кметство Самоводене - ЩИЛ FS 350;

22. Кметство Хотница - ЩИЛ MS 270;

23. Кметство Церова Кория - ЩИЛ MS 270; Храсторез;

24. Кметство Шемшево - ЩИЛ MS 5270;

25. Кметство Шереметя - ШИЛ MS 230;

26. Кметство Ялово – ШИЛ MS 230;

27. ОП „Зелени системи” - МОТОРНА КОСАЧКА ЩИЛ FS 350, ХРАСТОРЕЗ FS 36 ЩИЛ, ХРАСТОРЕЗ ЩИЛ FS80 /брак/, МОТОРНА КОСАЧКА ЩИЛ FS 350, МОТОРНА КОСАЧКА ЩИЛ FS 360 С, МОТОРНА КОСАЧКА ЩИЛ FS 360 С, МОТОРНА КОСАЧКА ЩИЛ FS 350 - 204214, МОТОРНА КОСАЧКА ЩИЛ FS 350, МОТОРНА КОСАЧКА ЩИЛ FS 350, МОТОРНА КОСАЧКА ЩИЛ FS 350, МОТОРНА КОСА ВИКИНГ МВ3RC, МОТОРНА КОСАЧКА ЩИЛ FS 350, МОТОРНА КОСАЧКА ЩИЛ FS 350, КОСАЧКА ВИКИНГ МВ 3 R, КОСАЧКА ВИКИНГ МВ 3 R, КОСАЧКА ВИКИНГ МВ 3 R, КОСАЧКА ВИКИНГ, ХРАСТОРЕЗ FS350, РЕЗАЧКА ЩИЛ MS 362, РЕЗАЧКА ЩИЛ MS 192 Т, МОТОРЕН ТРИОН ЩИЛ MS361 – 40см 204216, МОТОРЕН ТРИОН ЩИЛ – 204173, ЩИЛ НТ КАСТРАЧКА – 204207, КЛОНОРЕЗ /КАСТРАЧКА/ ЩИЛ, НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ ЩИЛ, РЕЗАЧКА ЩИЛ MS 192 Т, РЕЗАЧКА ЩИЛ MS 261;

Приложение №5
1. Община Велико Търново - клонорез 327Р5Х-1бр - клонорез 327PTS5-16p

2. Км.Шереметя - храсторез 343FR -храсторез 235R - снегорин 1130STE

3. Км.Миндя - храсторез 345FR -храсторез 235 R

4. Км.Велчево - снегорин 1130STE -моторен трион -моторна коса

5. Км. Арбанаси - моторна коса

- храсторез 333

- храсторез 345 FR - косачка 152SVH

6. Км.Момин сбор - храсторез 235 R

- храсторез 345

7. км.Беляковец – храсторез Husqvarna

8. Км.Водолей

- моторна коса 323R

- моторен трион 55 -моторен трион 353

9. Км.Къпиново

- моторна коса

- храсторез 343ER

- снегорин

- храсторез 543RS

10. Км.Малки Чифлик - снегорин

- храсторез 343FR

11. Км.Балван - моторна коса 235

- храсторез 345FR

12. Км.Дичин - храсторез 232

13. Км.Емен - моторен трион – храсторезHusqvarna

14. Км.Леденик - моторен трион 55

15. Км.Присово – храсторезHusqvarna

16. Км.Пелище – моторен трион –xpacтopeз 345FR – моторна коса

17. Км.Шемшево – храсторез

- моторна косачка 152svh

18. Км.Церова кория - храсторез -моторен трион Husqvarna

19. Км.Вонеща вода - хускварна 55 - хускварна 353

20. Км.нам.Въглевци -храсторез 235

21.Км.Дебелец

-хускварна брой машини -10 бр.

-моторна коса 323

- храсторез 543RS

22. Км. Килифарево - хускварна брой машини- 13бр. - клонорез X327PTS

23. Км.Никюп - храсторез 543RS

24. Км.Ресен - хускварна брой машини-5 бр. - храсторез 345FR

25. Км.Самоводене - хускварна брой машини-4бр. -моторен трион 353, роторна косачка, клонорез – 2бр.26. ОП „Зелени системи” - МОТОРНА КОСАЧКА 235 R ХУСКВАРНА – 2бр.
Каталог: profil-na-kupuvacha -> document
document -> Становище за осъществен предварителен контрол
document -> Критерий за оценка
document -> Техническа спецификация
document -> Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет
document -> Ценово предложение
document -> Критерий за оценка
document -> Г. Пояснение Относно: Публична покана с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от пудоос по Национална кампания „За чиста околна среда”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница