Ac alternating current



страница1/8
Дата05.06.2017
Размер0.94 Mb.
#22716
  1   2   3   4   5   6   7   8
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Z

AC - Alternating current

Променлив ток

Abandonment of nuclear sources

Отказ на атомните източници




Abandonment of nuclear sources

Ядрени източници, отказ от




Abnormal exposure conditions

Анормални условия на облъчване




Abnormal occurrences

Анормални събития




Absolute risk

Абсолютен риск




Absorbed dose

Погълната доза




Absorbed dose rate

Мощност на погълнатата доза




Absorber rod

Поглъщащ прът




Absorbtion

Поглъщане




AC electrical supply

Захранване с променлив ток




Acceptable limits

Приемливи граници




Acceptable risk

Приемлив риск




Accepted risk

Приет риск




Accessibility

Възможност за достъп




Accessible compartments/rooms

Достъпни помещения




Accessories

Арматура




Accident

Авария




Accident analysis

Авариен анализ




Accident mitigation

Отслабване на аварията




Accidental risk

Авариен риск




Accident-prevention

Предотвратяване на аварията




Acoustic Emission Test

Акустично изпитание




Actinides

Актиниди




Activated clay

Активирана глина




Active component/unit

Активен възел




Actuation Signal

Втори предел




Actuator

Включващо устройство




Actuator

Изпълнителен механизъм




Acute radiation syndrome

Остра лъчева болест




Adhesion

Адхезия




Advanced Gas Cooled Reactor [AGR]

Усъвършенствуван газоохлаждаем реактор




Aerosol filter

Аерозолен филтър




Aerosol sample

Аерозолна проба




Air compressor

Въздушен компресор




Air Control Valve

Пневматичен регулиращ клапан




Air Dryer

Въздухосушител




Air ejector

Въздушен ежектор




Air masses

Въздушни маси




Air Operated Valve

Клапан с пневмопривод




Air tool

Пневматичен инструмент




Air-Blast Circuit Breaker, Air-Оperated Circuit Breaker

Въздушен прекъсвач




Alarm-warning alarm

Предупредителен сигнал




Allowed risk

Допустим риск




Along the perimeter

По периметъра




Analog to Digital Converter (ADC)

Аналогово дискретен преобразовател (АДП)




Analog Trip Unit

Аналогово устройство за спиране на блока




Analysis

Анализ




Analysis trade-off

Анализ на компромисния избор




Analysis-Deterministic

Детерминистичeн анализ




Annealing

Отгрев




Annual dose equivalent limit

Граница на годишната еквивалентна доза




Annual Limit of Intake [ALI]

Предел на годишното постъпление




Annular tank

Пръстеновиден резервоар




Annulus

Пръстеновидно пространство (обем)




Annulus Seal

Пръстеновидно уплътнение




Annunciator

Устройство за сигнализация от разстояние




Anode voltage

Анодно напрежение




Anticipated operational occurrences

Очаквани нарушения на експлоатационните норми




Anticipated Transient Without Scram (ATWS)

Очакван преходен процес без сработване на АЗ на реактора




Anticipated working period

Очакван период на работа




Aquatic environment

Водна среда




Aquatic organisms

Водни организми




Area

Област




Area Radiation Monitor [ARM]

Радиационен контрол на площадката




As Low As Practicable [ALAP]

Толкова малко, колкото е практически достижимо




As Low As Reasonably Achievable [ALARA]

Толкова малко, колкото е разумно да се достигне




Assembly, Fuel

Горивна касета




Assessment-Risk

Оценка на риска




Atmosphere contamination/polution

Атмосферно замърсяване




Atom

Атом




Atom density

Атомна плътност




Audit

Проверка




Automatic Blowdown System

Автоматична система за продувки




Automatic control

Автоматичен контрол




Automatic control shutdown system

Автоматична система за аварийно спиране




Automatic Depressurization System (ADS)

Автоматична система за понижаване на налягането




Automatic power control

Автоматичен регулатор на мощността (АРМ)




Automatic self-test

Автоматично самотестване




Automatic Switch on for Auxiliary Supply

Автоматично включване на резерв (АВР)




Auxiliary Boiler (AUXB)

Пуско-резервен котел




Auxiliary Building [AB]

Спомагателна сграда




Auxiliary Control Panel

Неоперативен панел за управление




Auxiliary Control Room [ACR], Emergency Control Room (ECR)

Резервен щит за управление




Auxiliary Feedwater Control Valve

Регулиращ клапан на линията за подаване на аварийна питателна вода




Auxiliary Feedwater System [AFWS] (Emergency Feedwater System )

Спомагателна система питейна вода (Система за аварийна питателна вода)




Auxiliary Oil Pump

Спомагателна маслена помпа




Auxiliary Relay

Спомагателно реле




Average Core Thermal Output

Средна топлинна мощност на активната зона (на реактора)




Average Power Range Monitor (APRM)

Контрол за усредненото значение на мощността в енергиен диапазон




Axial Power distribution

Осево разпределение на мощността




Axial Shape Index (ASI)

Коефициент на осево разпределение





B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Z

Backflow

Обратен поток, Обратна тяга

Backwash Storage Tank

Бак за съхраняване на отработила среда

Baffle

Отражател

Baffle Plate

Отражателна плоча

Balance of plant (BOP)

Баланс на централата

Balanced risk

Балансиран риск

Barrier drainage cut off

Отсичаща дренажна завеса

Base load

Базов товар (базов режим на експлоатация)

Battery

Акумулаторна батерия

Battery Charger

Зарядно устройство на АБ

Bay

Поле

Bearing

Лагер

Behaviour

Поведение на съоръжение

Biological half life

Биологически период на полуразпад

Biological Shield Wall

Стена на биологична защита

Biological Shielding

Биологическа защита

Biomedical monitoring

Медицинско-биологичен контрол

Blackout

Обезточване на АЕЦ

Bleed

Отбор на турбината

Blocking signal

Блокиращ сигнал

Blowdown Condenser pump

Помпа за продувка на кондензатор

Blowdown Condenser Pump

Помпа на продувката на кондензатора

Blowdown Monitor tank

Контролен бак на продувката

Blower

Въздуходувка

Blowout panel

Панел на сдувките

Boiling Light Water Cooled, Heavy Water Moderated Reactor (BWCHWR)

Кипящ реактор с топлоносител лека вода и забавител тежка вода

Boiling transition

Преходен режим на кипене

Boiling Water Reactor (BWR)

Кипящ реактор

Booster Pump

Бустерна помпа

Borated Reactor Coolant

Топлоносител на реактора с разтворен в него бор

Borated Water Tank

Резервоар за аварийно подпитаване

Boric Acid Tank (BAT)

Бак борна киселина

Boric Water Reservoir

Басейн за аварийно подпитаване (БАП)

Boron

Бор

Boron Concentration Control

Контрол на концентрацията на бора

Boron Dilution

Разреждане на бора с чист концентрат

Boron Injection Recirculation Pump

Помпа за рециркулация на борната вода за впръскване

Boron Injection Surge Tank

Напорен бак за борна вода за впръскване

Boron Injection Tank (BIT)

Бак борна вода за впръскване (БАП)

Bottom plate

Бак сборен разтвор за впръск

Bottom plate

Долна плоча на реактора

Break in supply

Прекъсване на захранване

Breaker

Прекъсвач, разединител

Bridge crane

Мостов кран

Brittle failure (fracture)

Окрехкостено разрушение

Bulk of material

Основна част на материала



C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Z

Cable

Кабел

Cable Penetration

Кабелна проходка

Canned type pump

Безсалникова помпа

Carbondioxide cooling

Охлаждане с въглероден двуокис

Centralized Control System of Technological Process [CCSTP]

Автоматизирана система за управление на технологичния процес

Cermet

Металокерамика

Chain reaction

Верижна реакция

Channel by channel control

Поканално регулиране

Channel inlet

Вход на канала

Charcoal Filter

Дървесно-графитен филтър

Charcoal Filter

Филтър с активен въглен

Cheek valve

Обратен клапан

Chemical and Volume Control System [CVCS]

Система за компенсиране на обема и борно регулиране

Chief of Shift for Technologic Measures and Automation

Началник смяна технологични измервания и автоматика

Chief of Shift in Electrical Department

Началник смяна електро цех

Circuit Break Unit (CBU)

Блок за галванично разделяне

Circulating Water Pump

Помпа Вода Циркулация (ПВЦ)

Circulating Water Pump [CWP}

Помпа циркулационна вода (ПВЦ)

Circulating Water System [CW]

Система циркулационна вода

Circumferential prestressing

Периферно преднапрежение

Civil defense

Гражданска отбрана

Cladding

Покриване (с някакъв метал; плакиране; обвивка на ТОЕ)

Clean condensate tank

Бак за чист кондензат (БЧК)

Cluster

Група регулиращи пръти

Clutch

Съединител

Coating

Покритие; обмазване (за кабели)

Coil

Бобина; Соленоид; Намотка

Cold Leg

Студена нитка

Cold Shutdown

Спиране с разхлаждане

Combined Intermediate Valve (CIV)

Комбиниран клапан пред цилиндър ниско налягане

Command Initiating Unit (CIU)

Блок за формиране на команди

Command Reception Unit (CRU)

Блок за приемане на команди

Commissioning

Въвеждане в експлоатация, пуско-наладъчни операции

Common mode failure

Отказ по обща причина; пълен отказ

Common Mode Failure

Пълен отказ

Compartment (room)

Помещение

Compensation Chamber Thermocouples Compensation Box [TCB]

Компенсационна кутия на термодвойките

Component Cooling Water System [CCWS]/Service Water

Система техническа вода

Concentrated Waste (CONW)

Концентрирани отпадъци

Concentrator

Обогатител

Concrete

Бетон

Condensate Booster Pump

Бустерна помпа на кондензната помпа

Condensate Demineralizer

Блочна обезсоляваща установка

Condensate Filter [CF]

Филтър на основния кондензат

Condensate Filter Demineralizer [CFD]

Обезсолителен филтър на кондензата

Condensate Storage Tank (CST)

Бак за съхраняване на кондензат

Condensate System

Система основен кондензат

Condenser

Кондензатор

Condenser Air Removal System [CAR]

Система за отделяне на въздуха от кондензатора

Condenser Hotwell

Кондензатосборник на кондензатора

Condenser Vacuum Pump

Вакуумна помпа на кондензатора

Condition Off-normal

Анормално условие

Confinement

Бокс на парогенераторите

Confinement area

Зона на локализация (1-4 блок)

Confinement penetration

Проходка на бокса на ПГ

Consequence analysis

Анализ на последствията

Consequences limitation

Ограничаване на последиците

Constraint

Ограничение

Construction Permit

Разрешение за строителство

Containment area

Зона на локализация (5,6 блок)

Containment Atmospheric Monitoring System [CAMS]

Система за радиационен контрол на атмосферата в херметичната обвивка (Оболочката)

Containment Fan Cooler System [RCFC]

Система за въздушно охлаждане на херметичната обвивка (оболочката)

Containment Hydrogen Control System

Спринклерна система на херметичната обвивка

Containment Integrity

Цялост на херметичната обвивка (оболочката)

Containment Isolation Valve

Клапан за свръхналягане на оболочката (Запорна арматура на оболочката)

Containment Isolation Valve

Отсичащ клапан на хермообвивката (КИД)

Containment Liner (PWR)

Облицовка на херметичната обвивка (ВВЕР)

Containment Penetration

Проходка в херметичната обвивка (оболочката)

Containment Ventilation System {PWR}

Система за вентилация на херметичната обвивка (ВВЕР)

Containment Vessel {PWR} [CV] (Reactor Containment)

Херметична обвивка на реактора (ВВЕР)

Containment-penetration

Проходка на хермообвивката

Contamination

Замърсяване

Control Key [CK]

Ключ за управление

Control rod

Авариен стержен (прът)

Control Rod Cluster {PWR}[CRC]

Регулиращи пръти кластерен тип

Control Rod Drive (CRD)

Привод на регулиращ прът

Control Rod Drive Mechanism (CRDM)

Механизъм на регулиращия прът (стержен)

Control Rod Drive Mechanism Cooling

Система за охлаждане на привода на регулиращия прът

Control Rod Drop

Падане на регулиращия прът на СУЗ

Control Rod Guide Tube

Направляваща тръба за пръти на СУЗ (Направляваща втулка на прътите на СУЗ)

Control Rod Withdrawal

Изваждане на регулиращия прът на СУЗ

Control Room (MCR)

Щит за управление (БЩУ)

Control Valve

Регулиращ клапан

Controlled leakage

Организиран теч (протечка)

Controlled leakage tank

Бак за организирани протечки (БОП)

Coolant delivery

Подаване на топлоносител

Coolant Pressure Boundary (RCPB)

Защитна бариера на топлоносителя, намиращ се под налягане

Cooler

Охладител

Core

Активна зона

Core Baffle

Отражател на активната зона

Core Barrel {PWR}

Шахта на реактора

Core disrupture

Авария с разрушение на АЗ

Core distortion

Деформация на активната зона

Core flow

Поток на активната зона на реактора

Core Inlet Subcooling

Недогряване на водата на вход в активната зона (на реактора)

Core Inlet Subcooling

Поток в активната зона (на реактора)

Core Internals (Reactor Internals)

Вътрешнокорпусни устройства на реактора (ВКУ)

Core melt

Авария с разтапяне на АЗ

Core minimum critical heat flux ratio

Минимален коефициент до кризиса на топлообмена на активната зона на реактора

Core Minimum Critical Heat Flux Ratio (CMCHFR)

Минимален коефициент на запаса до кризис на топлообмена в активната зона на реактора (кипящ реактор)

Core minimum fraction of limiting power density (CMFLPD)

Минимална част от активната зона, характеризираща се с гранична плътност на енергоотделянето

Core Spray

Спринклерна система на активната зона на реактора

Core Support Columns

Опорни колони на активната зона на реактора

Core support plate

Опорна плоча на активната зона

Core-restrictive

Зона със строг режим (ЗСР)

Cost benefit analysis committee

Експертен технико-икономически съвет

Cost-benefit analysis

Анализ на рентабилността

Cost-effectiveness analysis

Анализ на ефективността на загубите

Cost-performance analysis

Технико-икономически анализ

Cost-sensitivity analysis

Анализ на измененията на загубите

Counteracting

Противодействие

Crack

Пукнатина

Critical Heat Flux (BWR)

Кризис на топлообмена (критически топлинен поток) (кипащ реактор)

Critical Heat flux ratio

Запас до кризис на топлообмена

Critical Heat Flux Ratio (BWR)

Коефициент на запаса до кризиса на топлообмена (кипащ реактор)

Cumulative table

Обобщена таблица

Current Signal Multiplication Unit (CSMU)

Блок за размножаване на токови сигнали (БРТС)

Cut-off barrier

Отсичаща бариера (завеса)

Cut-off valve

Отсичащ клапан



Каталог: ref
ref -> Специализирани микропроцесорни системи (курс лекции) Учебна година 2008/2009
ref -> Програмата Internet Explorer
ref -> Високоскоростни компютърни мрежи. Високоскоростни км-класификация
ref -> Синтетичните упражнения при изучаване на местоименията клас)
ref -> Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен саможертва в името на българия
ref -> Бройни системи основни бройни системи
ref -> Морфология и расология съдържание
ref -> Advanced ovarian cancer as a risks of primary multiple malignant tumors after the treatment of extra genital cancer
ref -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница