Access point a name, term, code, etc., through which bibliographic or authority data is searched and identified. Additional access point [NT], Authorized access point [NT]страница3/21
Дата20.09.2016
Размер2.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Upphovsman [UT]

DCMI Agents Working Group, modifierat från arbetsdefinitionen

20090813

Thai

ตัวแทน

บุคคล (เช่น ผู้แต่ง, ผู้พิมพ์, ผู้ปั้น, บรรณาธิการ, ผู้กำกับ, ผู้ควบคุม เป็นต้น) หรือกลุ่มบุคคล (เช่น ครอบครัว, นิติบุคคล, บริษัท, ห้องสมุด, วงดนตรี, ประเทศ, สหภาพ​เป็นต้น) หรือเครื่องมืออัตโนมัติ (เช่น อุปกรณ์พยากรณ์อากาศ, โปรแกรมแปลซอฟท์แวร์ เป็นต้น) ที่มีบทบาทในวัฏจักรทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน [NT]

คณะทำงาน DCMI Agents, คำจำกัดความ, ได้รับการปรับปรุง

20090805

Vietnamese

Chủ thể

Một người (tác giả, nhà xuất bản, nhà điêu khắc, nhà biên tập, giám đốc, soạn giả,...) hoặc một nhóm (gia đình, tổ chức, tập đoàn, thư viện, ban nhạc, đất nước, liên đoàn,...) hoặc máy móc, thiết bị (thiết bị đo thời tiết, chương trình phần mềm dịch,...) có vai trò trong vòng đời của nguồn lực.
Sáng tạo viên [Thuật ngữ hẹp]

DCMI, định nghĩa, chỉnh sửa

20090813


English

Attribute

Characteristic of an entity. An attribute can be inherent in an entity or externally imputed.FRBR

20090805

Albanian

Atribut

Karakteristikë e një entiteti. Atributi mund të jetë i brendaqënësishëm në një entitet ose i jashtëm.


20090811

Arabic

الحقل

خاصية من الكيان. قد يكون الحقل من صلب الكيان أو منسوب خارجيا.


20090805

Bulgarian

Атрибут

Характеристика на обект. Атрибутът може да бъде вътрешно присъщ на обекта или заимстван.


20100809

Catalan

Atribut

Característica d’una entitat. Un atribut pot ser inherent a una entitat o pot ser assignat externament.


20100809

Chinese

属性

一个实体的特征。属性可以是实体内在的,或由外部输入的。FRBR

20090805

Croatian

Atribut

Svojstvo entiteta. Atribut može biti urođen u entitetu ili mu može biti izvana nametnut.


20090812

Czech

Atribut

charakteristika entity. Atribut může být součástí entity či připisovaný entitě zvnějšku.


20090812

Finnish

Attribuutti

Entiteetin ominaisuus. Attribuutti voi olla olennainen osa entiteettiä tai se voi olla ulkoinen lisäys.


20100809

French

Attribut

Caractéristique d’une entité. Un attribut peut être inhérent à une entité ou lui être affecté.


20090805

German

Merkmal

Charakteristikum einer Entität. Ein Merkmal kann einer Entität innewohnen oder ihr zugeschrieben werden.


20090812

Italian

Attributo

Caratteristica di un’entità. Un attributo può essere intrinseco all’entità o assegnato esternamente.


20090812

Japanese

属性

実体の特性。属性には、実体に固有の属性と外的に付与される属性がある。  


20090805

Korean

속성

개체의 특성. 속성은 어떤 개체에 내재된 고유한 것일 수 있고, 외부에 있는 것을 따른 것일 수 있다.


20090805

Latvian

Atribūts

raksturīga entītijas iezīme. Atribūts var būt entītijai sākotnēji piemītošs vai ārēju apstākļu radīts.


20090813

Lithuanian

Atributas

entiteto charakteristika. Atributas gali būti neatskiriama entiteto dalis arba priskiriama jam išoriškai.


20100809

Norwegian

Attributt

Kjennetegn ved en entitet. Et attributt kan være en del av entiteten eller være tilført denne.FRBR

20120802

Polish

Atrybut

cecha jednostki. Atrybut może być właściwy jednostce lub nadany.


20100809

Portuguese

Atributo

Característica de uma entidade. Um atributo pode ser intrínseco a uma entidade ou ser-lhe externamente imputado.


20090812

Russian

Атрибут 

характеристика объекта. Атрибут может быть неотъемлемой частью объекта, а может быть заимствован извне.


20090805

Serbian

Atribut

Karakteristika entiteta; atribut može da bude svojstven samo entitetu ili može da mu bude nametnut spolja.


20100929

Slovak

Atribút

charakteristika entity. Atribút môže byť súčasťou entity alebo pripisovaný entite zvonka.20090805

Slovene

Atribut

lastnost entitete. Atribut je lahko lasten sami entiteti ali pa izvira od zunaj.


20090813

Spanish

Atributo

La característica de una entidad; un atributo puede ser inherente a una entidad o atribuido externamente.


20090805

Swedish

Attribut

Entitetens egenskaper. Attributen kan vara en del av entiteten eller ha tilldelats denna.


20090813

Thai

แอททริบิวท์

คุณลักษณะของเอนทิตี แอททริบิวท์สามารถสืบทอดกันภายในเอนทิตีหรือสร้าง

ขึ้นจากภายนอกได้
20090805

Vietnamese

Thuộc tính

Đặc điểm của một thực thể. Một thuộc tính có thể là đặc tính vốn có của thực thế hay là yếu tố ngoại lai.


20090813


English

Authority record

A set of data elements that identifies an entity and can be used to facilitate access to the authorized access point for that entity or the display of any access point for the entity.IME ICC

20090805

Albanian

Regjistrim termi të njësuar

Grup me elemente të dhënash që identifikojnë një entitet dhe mund të përdoren për të lehtësuar akcesin në pikën hyrëse të autorizuar (të njësuar) për atë entitet ose shfaqjen e ndonjë pikë hyrëse për entitetin.


20090812

Arabic

التسجيلة الاستنادية

مجموعة من عناصر البيانات تحدد كيان ما، ويمكن أن تستخدم لتسهيل الوصول لنقطة الوصول المقننة لهذا الكيان أو لعرض أي نقطة وصول للكيان.


20090805

Bulgarian

Контролен запис

Съвкупност от елементи от данни, която идентифицира определен обект и може да бъде използвана за улесняване на достъпа до установената точка за достъп до този обект или за визуализация на всяка точка за достъп до нея.


20100809

Catalan

Registre d’autoritat

Conjunt d’elements de dades que identifica una entitat i que es pot utilitzar per facilitar l’accés al punt d’accés autoritzat d’aquesta entitat o per visualitzar qualsevol punt d’accés assignat a l’entitat.


20100809

Chinese

规范记录

识别某一实体,并可为存取该实体的规范检索点或显示该实体的任何检索点提供便利的一组数据单元。IME ICC

20090805

Croatian

Pregledni zapis

Skup podatkovnih elemenata koji identificiraju entitet i koji se mogu upotrijebiti za olakšavanje pristupa usvojenoj pristupnici za taj entitet ili za prikaz bilo koje pristupnice za taj entitet.


20090812

Czech

Autoritní záznam

soubor datových prvků, které identifikují entitu a mohou být použity k usnadnění přístupu k autorizovanému selekčnímu údaji či zobrazení selekčního údaje pro entitu.


20090812

Finnish

Auktoriteettitietue

Tietoelementtien joukko, joka identifioi entiteetin ja joka helpottaa entiteetin auktorisoidun hakutiedon tai muun sitä koskevan hakutiedon löytämistä.


20100809

French

Notice d’autorité

Ensemble des éléments de données qui identifie une entité et qui peut être utilisé afin de faciliter l’accès au point d’accès autorisé pour cette entité ou l’affichage de tout point d’accès établi pour cette entité.


20090805

German

Normdatensatz

Ein Datensatz, der eine Entität identifiziert und dafür genutzt werden kann, den Zugang zur Ansetzungsform des Sucheinstiegs oder die Anzeige eines anderen Sucheinstiegs dieser Entität zu ermöglichen.


20090812

Italian

Registrazione di autorità

Insieme di dati che identifica un’entità e che può essere usata per facilitare l’accesso al punto di accesso autorizzato per quell’entità o per la visualizzazione di qualsiasi punto di accesso per l’entità.


20090812

Japanese

典拠レコード

実体を識別し、その実体に対する典拠形アクセスポイントへのアクセスを、またはその実体に対するどのアクセスポイントの表示をも容易にするために用いることができるデータ要素の一群


20090805

Korean

전거레코드

개체를 식별하고, 해당 개체의 전거형 접근점 혹은 해당 개체의 모든 접근점 표시에 접근을 촉진하기 위하여 사용될 수 있는 데이터 요소 집합


20090805

Latvian

Autoritatīvais ieraksts

Datu elementu kopums, kas identificē entītiju, un kuru var izmantot piekļuves atvieglošanai vai jebkura šīs entītijas piekļuves punkta parādīšanai ekrānā.


20090813

Lithuanian

Autoritetinis įrašas

duomenų elementų rinkinys, kuris identifikuoja entitetą ir

gali būti vartojamas palengvinti prieigą prie aprobuoto kreipties elemento šiam entitetui arba

bet kurio kreipties elemento entitetui išvedimą.20100809

Norwegian

Autoritetsinnførsel

Et sett opplysninger som identifiserer en entitet, og som kan brukes til å lette tilgangen til den autoriserte søkeinngangen for entiteten eller til visningen av alle søkeinngangene for entiteten.IME ICC

20120802

Polish

Rekord wzorcowy

zestaw elementów danych, który identyfikuje jednostkę i może być stosowany dla ułatwienia dostępu do ujednoliconego punktu

dostępu do danej jednostki lub wyświetlenia jakiegokolwiek punktu dostępu do tej jednostki.
20100809

Portuguese

Registo de autoridade

Conjunto de elementos de dados que identifica uma entidade e pode ser usado para facilitar o acesso ao ponto de acesso autorizado para essa entidade ou a para disponibilizar quaisquer outros pontos de acesso para a entidade.


20090812

Russian

Авторитетная запись 

совокупность элементов данных, которая идентифицирует объект и может использоваться, чтобы облегчить доступ к авторитетной точке доступа для этого объекта или вывод любой точки доступа для объекта.


20090805

Serbian

Normativni zapis

Skup elemenata podataka koji identifikuju entitet i koji mogu da se koriste da se olakša pristup normiranoj pristupnoj tački tog entiteta ili prikaz bilo koje pristupne tačke tog entiteta.


20100930

Slovak

Autoritatívny záznam

súbor údajových prvkov, ktoré identifikujú entitu a môžu byť použité na uľahčenie prístupu k autorizovanému selekčnému údaju alebo na zobrazenie selekčného údaja pre entitu.


20090805

Slovene

Normativni zapis

zbir podatkov, ki identificirajo entiteto in omogočajo dostop do normativne vstopne točke ali prikaz katerekoli vstopne točke.


20090813

Spanish

Registro de autoridad

Un conjunto de datos que identifica a una entidad y que puede ser utilizado para facilitar el acceso a los puntos de acceso autorizados para la entidad o para la visualización de cualquiera de los puntos de acceso para la entidad.


20090805

SwedishПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница