Activities group of Activities List 1st Group: Better cooperation of organizations in bsbДата02.08.2017
Размер70.17 Kb.
ACTIVITIES

Group of Activities List

1st Group: Better cooperation of organizations in BSB

Целта на тази група дейности е да се извърши цялостен преглед на законодателството и политиките в областта на опазването на околната среда и в частност на управлението на отпадъците. Ще бъдат идентифицирани основните заинтересовани лица, участващи в процеса на управлението на отпадъци и на водите в участващите държави, както и ще се създаде база данни с основните замърсители на територията на регионите, включени в изпълнението на проекта. Планирано да се извърши проучване на „добри“, ефективни практики, чрез които се предотвратява замърсяването с отпадъци на реките и водните басейни в участващите региони.


Планираните поддейности, които ще бъдат изпълнени са следните:


  1. Survey on existing networks and cooperation initiative in to reduce river and marine litter in Black sea region
 1. Разработване на Методология за проучването и анализа на съществуващото състояние. С оглед уеднаквяване на практиката ще бъде разработена общ рамка на прочуването и единни критерии, които ще бъдат използвани за проучване на заинтересованите страни и основните замърсители в участващите региони.

 2. Проучване и анализ на законодателство, политики, заинтересовани лица и институции във всеки от участващите региони. Проучването ще бъде извършено във всеки един регион по отделно от външен експерт. Минималния обхват на проучването за всеки един от участващите региони е включва:

 • Нормативна уредба – законодателство, планове, политики, стратегии в областта на опазването на околната среда, като фокуса ще бъде поставен на управлението на отпадъците и на водите. Специално внимание в проучването ще бъде насочено към статута на природните паркове и защитени територии, тъй като голяма част от целевата територия попада в този обхват.  1. Development focus groups among the partners on the themes: waste management, illegal dumping and landfill sites on riverbanks/ protection of the important natural areas from the water pollutions, etc. • Идентифициране на заинтересовани страни (национални и местни власти, контролни органи, неправителствени/граждански организации, университети, научни институти, природни паркове), които имат отношение към управлението на отпадъците.

 • Идентифициране на основните замърсители на територията на всеки от участващите региони.

  1. Preparation a guide with the good waste management practices of local authorities and environmental organizations

В резултат на проучването за всеки партньор ще бъде изготвен доклад - анализ на съществуващото състояние, който ще бъде достъпен в електронна версия и ще се използва при създаването на он-лайн платформата.

 1. Проучване на „добри“, ефективни и работещи международни практики, включително и в участващите региони за оползотворяване на отпадъците, с цел предотвратяване на замърсяването на реките и водните басейни. Резултатите от проучването ще бъдат обобщени в Наръчник, който ще бъде достъпен за всички партньори в електронен формат./ ХАРТИЯ??

1.4 Round tables between partners and seminars on the above mentioned themes

Организиране на тематична конференция на партньорите на проекта, на която ще бъдат представени резултатите от проучванията от всеки регион и ще бъдат споделени добрите практики за справяне на проблема със замърсяването на реките и водните басейни с отпадъци.1.5 Development of online tools – platform for cooperation between interested organizations – local authorities, NGOs, civil organizations, research institutions, universities

Разработването на платформата, която ще е последната дейност и ще се яви резултат от всичко изпълнено.

Платформа за споделяне на позитиви и негативи относно състоянието на околната среда – реки, плажове, туристически обекти, горски територии, организиране на акции за почистване с доброволци и отразяване на отношението на собственици/предприемачи от туристическия сектор, промишлеността и администрацията към чистотата на околната среда. Шест езика – български, английски, турски, румънски, украински и руски. Интерактивна карта на територията на държавите на партньорите по проекта; Публикуване на информация за замърсено/чисто място, качване на снимки или организиране на събитие след създаване на профил; Мотивираща точкова система за активни доброволци и собственици на обекти; Абонамент за получаване на известия за нови акции/замърсени/почистени места/еконовини от избран регион.

Всеки потребител на уебсайта ще може да разглежда всички подадени сигнали. За да може да може да изпрати сигнал обаче/ ще трябва да се регистрира в платформата. На всички регистрирани потребители ще се съхранява история на подадените сигнали, акции, в коита са се отбелязали, че ще участват,.

Предварително в базата от данни на системата ще бъдат въведени главни категории и подкатегории на видовете нередности, за по-добра и лесна организация.

Всеки сигнал ще бъде описван с наименование, описание, координати, към коя от категориите се отнася, дата на подаване, потребител , който е пуснал сигнала.

Към всеки подаден сигнал за нередност потребителя може да образува и акция за неговото отстраняване като отбелязва приблизително колко души ще са необходими, дата и час акцията, инструменти , които ще са необходими.

Освен това се предвижда и статус съответнта нередност – дали е само подаден, дали се работи по неговото отстраняване или е вече отстранен. Този статус ще се променя от администратор на системата, който получава информация за това.

Ще бъде изработени специални икони/изображения, с които ще се отбелязват съответните видове нередности направо върху картата. Освен това потребителя, подал съответния сигнал както и администратора на системата ще могат да публикуват снимки към всеки подаден сигнал.

След като потребител подаде сигнал, той ще получава съобщение за „движението“ по него.

Всеки регистриран потребител от друга страна може да се отбелязва , че ще участва в акция по подадена сигнал за нередност. Неговите „участия“ ще се пазят като история в профила му.2nd group: Straitening capacity of local interested organizations

2.1. Small scale investment works: Good examples from Turkey: Demirkoy Municipality will make small infrastructure works for the reduction of illegal dumping and landfill sites on riverbanks that crossing the town, Longoz Forests National Park and flowing to the Black Sea2.2. Small scale investment works: Good examples from Malko Tarnovo

1. Изграждане на 9 обособени площадки на територията на гр. Малко Търново за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, включващо:

- Изливане на бетонова основа с размер 5 м./1.70 м.

- Доставка и монтаж на стоянка за 3 бр.контейнери – размери 4,90/1,50/1,50 м.

2. Закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците – контейнери тип „Бобър“ с вместимост 1,1 куб.м., жълт, син и зелен;

3. Закупуване на специализирана машина за разделно събиране на отпадъци;

2.2. Capacity building trainings: waste management of the local authorities and disposal of waste in National/protected areas

2.3. Visiting of Good examples: best solutions of local authorities related to the treatment and disposal of waste

3rd Group: Activities for increasing of the public awareness


 1. Организиране на информационни срещи във всеки регион, на които ще бъдат представени резултатите от извършеното проучване.

 2. Разработване на информационни материали, предназначени за населението на целевите територии и за туристите, с цел предотвратяване замърсяването на реките и водните басейни с отпадъци, генерирани от човешката дейност.

 3. Провеждане на по 5 информационни срещи за населението във всеки от целевите региони, на които ще бъдат представени последиците от човешката дейност, водеща до замърсяване на реките и водните басейни, както и добри практики за предотвратяването му.

 4. Разработване на обучителен пакет (примерни уроци), предназначени за ученици, с които ще се допълни учебното им съдържание в часовете по природни науки.

 5. Обучение на заинтересованите страни (Местни и регионални власти, контролни органи, браншови организации, университети, фирми) във всеки един от участващите региони.

 6. Закупуване и брандиране на пътническо превозно средство – „Еко ван“ за организиране на еко акции, еко лагери и извозване на доброволци. 8+1 места.

 7. Организиране на 5 детски еколагера за повишаване на екологичната култура на децата от целевия регион, обучени 40 деца на възраст между 10 и 14 г.

 8. Организиране на 5 акции за почистване на замърсени плажове и реки в целевия регион с доброволци. Привлечени минимум 100 доброволеца, събрани минимум 2,5 тона отпадъци.

Romania:

The Public Consultation will be organized in Galati County (3 days: 1 public consultation and visit along the reservation, 1 day working groups on preservation of the climate, nature, water and natural disasters that may occur and 1 day visit to the most important FLAG objective realized on the previous strategy - about 6000 euro per event) and the Campaign of raising awareness on Tulcea (3 days: visit on Danube Biosphere, 1 working group at the Danube Delta Research Institute, 1 public event with promotional materials that will be shared with wide public - 7500 euro) and also on Galati at schools with children 6-11 years old (2000 euro), where the Danube Delta is, because the  Lower Prut Floodplain Natural Park is connected with Danube Delta. 3.1. Campaigns for Young people / Eco bar camps– school campaigns for waste management – how to protect natural values from crushing human pollutions

3.2. Preparation ‘responsible-citizenship’ guidelines for children and students, tourists, and visitors – No wastes in the important natural areas.

3.3. River and sea-cost clean up campaigns – placing waste bins and information panels in protected areas

Малко Търново - Организиране и провеждане на кампания /ден/ за разделно събиране на отпадъци „Ненужен отпадък срещу нова книга“

Пилотни практики и проекти за намаляване на замърсяването на реките и водите на Черно море, като тук освен инвестиционните мерки в Малко Търново и Демиркьой включим и кампании за почистване на замърсени райони с участието на обществеността. Останалите партньори дали ще се съгласят да се включат в тази инициатива за почистване. При нас това ще го направи Владо, но на другите места???

Тук идеята ми е да покажем, че ефекта може да бъде постигнат както и чрез инвестиционни мерки, така и чрез дейността на хората, както и тук вече ще засегнем елемента - партньорство между местни власти, НПО и граждани.

4th Group: Visualization activities

4.1. Creating the project visual identity concept and the communication strategy

4.2. Managing mass-media communications

4.3. Printing and disseminating information and promotion materials5th Group: Project Management and Reporting activities

To report on issues related to local litter and waste treatment and solutions through articles, photographs and videos

To collaborate with other schools in order to disseminate good examples

The activity involves the overall coordination, administrative and financial management of the project, as well as steering, monitoring and reporting, and internal evaluation. The aim is to have a well-managed project reaching its objectives and indicators. Management & coordination are under the overall responsibility of the lead partner (Demirkoy Municipality Administration), however, a transparent and democratic structure will be created in order to assign substantial role to all Project Partners (PPs) in sharing responsibilities and to contribute to the successful project implementation.

The project activities are divided in ………. Groups. Each Group of Activities has a Responsible Partner, who is responsible for their overall control and execution. The Project manager from the Lead partner will manage and control the overall project implementation in all partner countries.

NGO Fund Sevastopol will be responsible for the internal project communication. Managing internal communication will be closely linked to daily project management. Internal communication rules will be developed during the kick-off meeting.

GA 1 includes the following activities:

1. Signature of the Partnership Agreements - (including arrangements for the Lead partner relations with its partners, comprising inter alia, provisions guaranteeing the sound financial management of the funds allocated to the operation; determining the roles and responsibilities of each partner). The Partnership Agreement is part of the the legal basis for the project implementation and is a prior condition for concluding the ENPI Grant Contract with the JMA.

2. Establishment of Project Management Team (PMT) - The project management structure is multi-layered. The day to day project management will be coordinated by following project staff: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Establishment of Steering Committee - The project's Steering Committee (SC) will be appointed and is responsible for strategic decisions of the project, and internal monitoring, evaluation and communication. It will closely monitor implementation, and will intervene if needed. It is composed of politicians and decision makers of the partner and associated partner organisations. Each project partner and associated partner will have one representative in the SC, who will be different from the project team members.

The Steering Committee will be chaired by the representative of the LP. Moreover, the other members will have equal level of responsibility. The Rules of Procedures for the SC will be prepared by the Transnational Working Group (TWG). The SC will meet at the project meetings.

4. Conduction of kick-off and 3 project coordination meetings – The kick off meeting will be hosted by lead partner -

Each one of the partners will host one project meeting. They will be organized together with peer-review meeting and site visit of nature protected area(s) in the relevant partner region. The project meetings will be used for decision making, the peer reviews for review and presentation of the achievements of the PPs, and the site visit will be used for exchange of experience in good practices related with environmental protection and reduction of river and marine litter.

5. Internal monitoring and evaluation – Internal monitoring, evaluation and communication mechanism will be developed during the kick off meeting and will track the project progress in terms of objectives achievement, measurement of results and outputs, internal (within the project) and external communication (with stakeholders), compliance with the set time frames. The Steering committee will be responsible for development of feedback strategy for measurement of stakeholders’ satisfaction form the project results and outputs. The roles, responsibilities and tasks will be allocated among the Project Management team. Procedures for management and storage of project documentation will be established.

6. Reporting and first level control– The reporting of the project will be carried by all partners and organised by the Project Coordinator of the Lead partner. The overall financial management will be carried out by the appointed Project Financial Manager (PFM). In addition, Partner-level Finance Managers will work closely with the PFM. The reporting of the project will be conducted according to the Guidellines of the Black Sea Joint Operational Program 2014-2020.

During the project implementation will be prepared Interim and Final technical and financial reports. Every member of the Project teams of the partners will prepare monthly timesheets for his/her activities concerning the project execution. Every partner will prepare and present a report for the progress of its tasks for every project meeting.

Deliverable:

5 Signed Partnership Agreements

Lead partner Project team – 1

Partner organisations project teams – 4

Steering Committee set up - 1

Internal Kick-off meeting organised – 1

Steering committee meeting - 3

Instructions for internal monitoring and evaluation – 1Internal monitoring and evaluation report - 1


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница