Административни сведения наименование на участникаДата22.12.2018
Размер242.3 Kb.
#109385
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ1. Наименование на участника:

…………………………………………………………………………………………………….2. Седалище и адрес на управление: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

/пощенски код, град/село, община, квартал, улица No/бл., ап./

ЕИК / БУЛСТАТ: ........................................................................................

телефон No: ……………………… факс No:………………………………………………

e-mail :…………………………………………… …………………………………

2.1. Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..3. Законен представител на участника:

Трите имена: .……………………………………............................................................................

лични данни - ЕГН........................................................... л.к. N ............................................. издадена на ....................................................... от МВР - .......................................................... ........................

4. Лице за контакти:....................................................................................................

Длъжност: ..............................................................................................................

телефон/ факс ....................................................................................................

4. Обслужваща банка: ……………………………………………………………..

5. IBAN: ………………………………………………………………………………………..

6. BIC: …………………………………………………………….6. Титуляр на сметката:…………………………………………………………………………..
Дата:.......................................... Име, подпис и печат:.......................

с. ЧернооченеД Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал.1, т. 1 без б. „е” и ал. 5 от ЗОП
Долуподписаният/ната.................................................................................................... /име и фамилия на декларатора/,

в качеството ми на …………............................................................................................/посочва се качеството/

на............................................................................................................................ /наименование на участника/

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:………………………….., със седалище и адрес на управление:…………..…………………………………………………………………………..

във връзка с участие в обществена поръчка по реда на Глава осма ”а” от ЗОП с предмет:Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
І. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм1 за:

1. Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК;

2. Подкуп по чл. 301-307 от НК;

3. Участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

4. Престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК;

5. Престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК.


ІІ. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

ІІІ.Участникът_______________________________________, който представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Уведомявам Ви, че публичните регистри, в които се съдържа информация за посочените обстоятелства, или компетентният орган, който съгласно законодателството на държавата, в която съм установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя са: 1. ………………………………………………

 2. ………………………………………………


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.


Дата…………….

ДЕКЛАРАТОР :

Гр………………. ………………….

/име и фамилия, подпис и печат/3 Декларацията се подписва от всички лица, които представляват участника.
Д Е К Л А Р А Ц И Я
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният/ата........................................................................................................Име,презиме,фамилия
в качеството ми на......................................., на ............................................................... наименование на участника
- участник във възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”.


Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат/та съм със съдържанието на проекта на договор, част от документацията за участие в обществената поръчка, и приемам без възражения клаузите в него.Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Декларатор:_________________________________________/ /

Име и фамилия подпис и печат

Дата: .


Приложение № 3.

Ценово предложение

За участие в обществена поръчка по реда на Глава осма ”а” от ЗОП с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област кърджали”.
От………………………………………………………………………………………

/наименование на участника/ЕИК:…………………, седалище и адрес на управление:……………….............................,
представлявано от…………………………………………………........................................,
в качеството си на …………………………………......../посочва се качеството на представляващия/
Уважаеми дами и господа,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет:”Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”.
Ние предлагаме :

І. Обща цена за изпълнение на обществената поръчката, съгласно представената от Възложителя номенклатура, която включва общата цена на отделните позиции в размер на ............................................ лева с включен ДДС /словом: ….................................…….../, съгласно представената таблица.
ІІ. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.
ІІІ. Неразделна част от настоящата ценова оферта е таблица на единични цени. При така предложените от нас условия, в ценовата ни оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, включително транспортни разходи, разходи за натоварване и разтоварване и цената на труда.
Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в него.
Спецификация

за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”

Артикул-наименование: Единична цена на бр./кг./л./разфасовка:
І.Месо и месни продукти:

 • Месо телешко трупно - лв./кг.;

 • Месо телешко шол – лв./кг.;

 • Телешки дроб – лв./кг.;

 • Агнешки дроб /комплект/ - лв./кг.;

 • Телешки шкембе дамар - лв./кг.;

 • Колбаси – трайни – шпеков салам – лв./кг.;

 • Колбаси – трайни – луканка /суджук/ - лв./кг.;

 • Колбаси – малотрайни – лв./кг. /кренвирши, наденица-македонска, сурова наденица, кърначета, телешки салам/

 • Пастети – лв./бр..

 • Обикновена кайма – лв./кг.;

 • Телешка кайма – лв./кг.

 • Кюфтета и кебапчета – лв./кг.

 • Кайма свинка за скара – лв./кг.;

 • Пилешко месо – лв./кг.;

 • Пилешко филе – лв./кг.;

 • Пилешки дреболии – лв./кг.

 • Риба /скумрия/ - лв./кг.;

 • Риба филе – лв./кг.;

ІІ.Мляко и млечни продукти:

 • Кисело мляко – 400 гр. – лв./1 бр. ;

 • Стерилизирано прясно мляко – опаковки найлонови - лв./л.;

 • Мляко на кутии - лв./л.;

 • Сухо мляко – лв./л.

 • Сирене краве – лв./кг.;

 • Сирене вакумирано – лв./кг.;

 • Сирене „Дунавия” – лв../кг.

 • Сирене крема 0,500 кг. – лв.

 • Кашкавал – лв./кг.;

 • Извара – лв./кг.;

 • Маргарин – лв./бр.

 • Краве масло – лв./бр.


ІІІ.Плодови и зеленчукови консерви:

 • Стерилизирани краставици – 1бр. 680 гр.- лв.;

 • Мариновани гъби – лв./ 680 гр.;

 • Нектар – лв./1 бр.;

 • Оцет - лв./1 бр.;

 • Домати консерви - лв./ 680 гр.;

 • Доматено пюре - лв. /600 гр., 680 гр. – лв.;

 • Зеленчукови консерви - лв./ 680 гр.;

 • Компоти от плодове - лв./ 680 гр.;

 • Конфотюри – лв./1 бр. ;

 • Лютеница – лв./1 бр.;


ІV.Други хранителни продукти:

 • Олио – лв./л.;

 • Ориз – лв./кг.;

 • Захар – лв./кг.;

 • Брашно – лв./кг.;

 • Леща – лв./кг.;

 • Стар фасул – лв./кг.;

 • Сол – лв./кг.;

 • Яйца – лв./бр.;

 • Маргарин 0,500кг. – лв./1 бр., 0,250 кг.- лв./бр.;

 • Маргарин малки – лв./1 бр.;

 • Краве масло – лв./0,125кг..;

 • Маслини – лв./кг.;

 • Мармалад – лв./кг.;

 • Халва - лв./0,125кг., 0,500кг.- лв.;

 • Готови кори – лв./1бр.;

 • Бисквити – обикновени - лв.;

 • Бисквити петит – лв.;

 • Бисквити Престиж – лв./0,500 гр.;

 • Детска закуска «ЯБЪЛКОВ ЦВЯТ» - лв./1бр.;

 • Локум обикновен – лв.;

 • Локум с ядки – лв.;

 • Руло сладко - лв./1бр.;

 • Степ – лв.;

 • Натурален сок - лв.;

 • Бульон – лв.;

 • Кетчуп – лв./500 гр.;

 • Кетчуп – лв./л.;

 • Майонеза – лв./л.;

 • Майонеза кутии – лв./200гр.;

 • Чай – лв./1 бр .;

 • Нишесте – лв./ 0,250 гр.;

 • Гр. Мая – лв./ 0,500 гр.;

 • Суха мая – лв./ 0,100 гр.;

 • Какао – лв./1бр.п.;

 • Подправки – лв.;

 • Червен пипер – лв.;

 • Пикантина за супа – лв.;

 • Меденки – лв .;

 • Кроасан – лв.;

 • Шоколадови вафли - лв.;

 • Шоколадова вафла „Боровец” – лв.;

 • Обикновенни вафли – лв.;

 • Мед за чай – лв.бр.;

 • Суха паста «Балкан» - лв.;

 • Солети обикновени – лв.

 • Солети с кашкавал – лв.

 • Еклери – лв.

 • Подправки – лв.

 • Червен пипер – лв.;

 • Ядки: фъстъци – лв./кг.;орехи,лешници, бадеми – лв./кг.;

 • Тестени изделия – 0,400 гр. - лв., 0,500 гр. – лв.;

 • Спагети – 0,400 гр. - лв.;

 • Кус кус – лв./бр.

 • Фиде – лв./бр.

 • Макарони – лв./бр.

 • Какао на прах – лв./бр.

 • Сухи супи – лв./бр.

 • Пикантина – лв./бр.;


V.Плодове и зеленчуци:

Летен сезон – от 01.04. до 30.08.

 • Банан – лв./кг.;

 • Ябълки – лв./кг.;

 • Грозде – лв./кг.;

 • Портокали – лв./кг.;

 • Мандарини – лв./кг.;

 • Лимон – лв./кг.;

 • Магданоз – лв./връзка.;

 • Диня – лв./кг.;

 • Пъпеш – лв./кг.;

 • Киви – лв./кг.;

 • Ягоди – лв./кг.;

 • Череши – лв./кг.;

 • Сини сливи – лв./кг.

 • Круши – лв./кг.

 • Праскови – лв./кг.

 • Кайсии – лв./кг.

 • Дюли – лв./кг.

 • Тиква – лв./кг.

 • Картофи – лв./кг.;

 • Чесънов лук – лв./кг.;

 • Кромид лук – лв./кг.;

 • Тиквички – лв./кг.;

 • Домати – лв./кг.;

 • Краставици – лв./кг.;

 • Зеле – лв./кг.;

 • Пипер – лв/кг..;

 • Зелен лук – лв/1вр.;

 • Праз лук – лв./1вр.;

 • Марул – лв./бр.;

 • Моркови – лв./кг.;

 • Спанак – лв./кг.;


Зимен сезон – от 01.09. до 30.03

 • Банан – лв./кг.;

 • Ябълки – лв./кг.;

 • Грозде – лв./кг.;

 • Портокали – лв./кг.;

 • Мандарини – лв./кг.;

 • Лимон – лв./кг.;

 • Магданоз – лв./вр.;

 • Диня – лв./кг.;

 • Пъпеш – лв./кг.;

 • Киви – лв./кг.;

 • Ягоди – лв./кг.;

 • Круши – лв./кг.

 • Дюли – лв./кг.

 • Тиква – лв./кг.

 • Картофи – лв./кг.;

 • Чесънов лук – лв./кг.;

 • Кромид лук – лв./кг.;

 • Сини сливи – лв./кг.

 • Тиквички – лв./кг.;

 • Домати – лв./кг.;

 • Краставици – лв./кг.;

 • Зеле – лв./кг.;

 • Пипер – лв.;

 • Зелен лук – лв/1вр.;

 • Праз лук – лв/1вр.;

 • Марул – лв./бр.;

 • Моркови – лв./кг.;

 • Спанак – лв./кг.;

 • Магданоз – лв./1връзка.


VІ.Хляб и хлебни продукти:

 • Хляб добруджа – лв./ 0,700 кг.

 • Хляб типов – лв./0,500 кг.

 • Банички – лв.

 • Кифли – лв.

 • Гевреци – лв.

 • Бутер тесто – лв./кг.

 • Тесто – лв./кг.

 • Козунак – лв./бр.

 • Кори за баница – лв./бр.

 • И други тестени закуски – лв.Дата: ……………… 2015г. Участник: ……………………………
Гр. …………………….. ……………………………….

/ име и фамилия на представляващия, подпис и печат /
Техническо предложение

От .........................................................................................................................................

Със седалище и адрес на управление: гр. .............................., ул. .........................................,

тел./факс: ............................, ЕИК/ Булстат ………………………………………………….

представлявано от ……….……......………..........., в качеството на ......................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документите за участие в обществена поръчка с предмет:Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”, декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения.
Ние, предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:
1.Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните доставки съгласно Техническата спецификация към публичната покана.
До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с Ценовото ни предложение ще са формират нашата обвързаност и желание за изпълнение на обществената поръчка.

Дата………………….. Подпис и печат………….


предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
От .........................................................................................................................................

Със седалище и адрес на управление: гр. .............................., ул. .........................................,

тел./факс: ............................, ЕИК/ Булстат ……………, № по ЗДДС ...................................

представлявано от ……….……......………..........., в качеството на ......................................


обслужваща банка: ....................................

банкова сметка: ..........................................

банков код: ................................................

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обществена поръчка при условията и по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”.УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В отговор на публичната покана за участие в обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката.

Декларираме, че сме запознати с всички условия за участие, посочени в публичната покана и ги приемаме без възражения.


Декларираме, че разполагаме със собствена/ наета база, разположена на територията на община Черноочене, с адрес:…………………………………………………........

Отговаряме на условията, посочени в публичната покана и при подготовката на настоящата оферта сме спазили всички изисквания за нейното изготвяне.


Предлагаме да извършим доставка на заявеното от Възложителя количество в срок до ………………….. дни, считано от датата на подаване на заявка от Възложителя по посочен от нас факс номер или ел. поща.

Приемаме доставките да се изпълняват франко складовото помещение на адреса на Възложителя, след което да бъде изготвен приемо-предавателен протокол.

Съгласяваме се с обявения от Възложителя срок и начин на плащане.

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, посочена за краен срок на получаване на оферти.

До сключването на Договор настоящето Предложение за изпълнение на поръчката, заедно с Ценовото ни предложение и Техническото предложение, ще формират нашата обвързаност и желание за изпълнение на обществената поръчка.
...........2015 г. Участник: …….............................................
Гр.………… ……………………………………………….

/име и фамилия на представлявания, подпис и печат/Утвърдил:

Кмет на Община Черноочене:………………………../АЙДЪН ОСМАН/


ДОКУМЕНТАЦИЯ и УКАЗАНИЕ КЪМ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
За участие в обществена поръчка по реда на глава VІІІ „А” от ЗОП

I.Предмет на доставката за възлагане на договор: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”.
II. Изисквания към обекта по т. 1 и изпълнението на поръчката:
Избраният изпълнител следва да осъществи периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали по видовете артикули и прогнозните количества за поръчката посочени в Образеца на ценовото предложение за срок до 31.12.2016 г.

 1. Срок за изпълнение на доставка при подадена заявка, максимум 24 /двадесет и четири / часа.

2. В изпълнението на поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

3. Лица, които не отговарят на изискванията по чл. 47, ал. 1 т. 1 и ал. 5 от ЗОП, не могат да подават оферти, респективно подадените от тях оферти няма да бъдат разгледани и същите ще бъдат отстранени от участие. При подаване на офертите участниците подават декларации по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. При сключването на договора избраният изпълнител следва да представи официални документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП.

4. Всеки кандидат може да представи само едно предложение.

5. От участника се изисква да представи следните документи:  • Заверено копие от документа за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в което задължително се посочва представляващият.

  • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - приложение №.1;

  • Декларация за наличие на обект на територията на с.Черноочене.

  • Техническо предложение за изпълнение на поръчката- приложение № 2;

  • Ценово предложение - приложение № 3;6. Валидността на офертата е 90 дни от крайния срок за получаване на Офертите.


7. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е до 65 000.00 (Шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС.

8. Срок на отсрочено плащане минимум 30 дни.
ІІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Доставените хранителни продукти да отговарят на изискванията на Наредба № 37 от 21.07.2009 г на Министерството на здравеопазването/Д.В.№63/07.08.2009 г./, на Наредба № 9 от 16.09.2011 г. на Министерството на земеделието и храните/Д.В.бр.73 от 20.09.2011г./, на Закона за храните, изискванията на БДС и на РЗИ и Агенцията по храните - за безопасно, пълноценно и здравословно детско-юношеско хранене.

ІV. КРИТЕРИЯТ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерий за оценка на офертите е „най – ниска предложена цена”
V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
1. Офертата трябва да бъде адресирана до: Община Черноочене, с. Черноочене, ул.”Шеста” № 9, Център за информация и услуги на гражданите, и представена (изпратена) от участника или от упълномощено от него лице, лично или с пощенска (куриерска) пратка с обратна разписка, в сградата на Община Черноочене, на горепосочения адрес, до 16:00 часа на 17.12.2015 година.

2.Оферта представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя и се връща на участника.

3.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата, или от куриерска фирма с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и факс и предмета на поръчката:Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”.

4. Разглеждане на постъпилите ценови предложения – 18.12.2015г. от 14:00 часа в стая № 6 на общинска администрация.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ............................................................................................................. с лична карта № ........................., издадена на ....................................... от ......................................... с ЕГН.................................., в качеството ми на .................................................................................. (посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното наименование на съответния орган) на ....................................... (посочете фирмата на участника), ЕИК .................................., със седалище и адрес на управление ......................................................................................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VІІІ „А” от ЗОП с предмет:Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”.Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

 • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

4. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

7. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки


Участникът .................................................................................................................

(посочете фирмата на участника), който представлявам:

8. Не е обявен в несъстоятелност;

9. Не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

10. Не се намира в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон

11. ……………………………………………………………………………………

(Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя).
При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

При подписването на договора за обществена поръчка ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.Забележка: Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите, като в този случай останалите обстоятелства от декларацията може да бъдат премахнати от подизпълнителя.

Чуждестранните физически или юридически лица декларират само обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП и посочените по чл.47, ал. 2 от ЗОП, като в този случай останалите обстоятелства от декларацията може да бъдат премахнати.

Декларацията е една и се попълва и подписва от лицата, които представляват участника.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


............................ 2015 г. Декларатор: ­......................

(дата на подписване)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От: ..........................................................................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

с лична карта № .................................... издадена на ..........................................


от ........................................................, с ЕГН......................................................,

в качеството ми на......................................................(посочете длъжността)

на ........................................................... (посочете фирмата на участника)

с адрес: гр........................................, ул...................................................№ ..........

тел.: .............................., факс: ..........................., e – mail:..............................., Булстат: ...........................................,
УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

С настоящото Ви представяме нашата оферта съгласно публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”.

Предлагам в качеството си на изпълнител :

1. Срок за доставка след подадена заявка от Възложителя - ....................................часа.

/ посочете в часове, не повече от 24 часа /

2. Срок на отсрочено плащане ............... календарни дни.

/ посочете в дни, не по – малко от 30 дни /

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 календарни дни от датата, считано от последната обявена дата за подаване на оферти и е неразделна част от документите по процедурата.Дата........................... Подпис ......................

гр/с.…………………..…. /печат/

ПРОЕКТ!

Д О Г О В О Р
№ …………......../................ 2015 г.

Днес …………...2015 г. в с. Черноочене между община Черноочене със седалище, ул. “Шеста” № 9; ЕИК № BG 000236164; представлявана от Айдън Ариф Осман - Кмет на община Черноочене и Севинч Сеид Мехмед - гл. Счетоводител от една страна, наричан по – долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

от друга страна……………………………., ул. …………………… №……………………, ЕИК ……………………, с управител ……………………, наричан по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, във връзка с утвърден протокол от ……………………на Кмета на общината за класиране на предложенията и определяне на изпълнител и на основание чл.101е от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:I. Предмет на договора
Чл.1.(1).Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”.

II. Права и задължения на изпълнителя
Чл. 2.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява периодична доставка на хранителни продукти в количества, заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя хранителните продукти, съгласно твърдо договорените единични цени на артикулите, посочено в ценовото предложение на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, както следва: ……….. Да спазва договорените цени.

Чл. 3.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя хранителните продукти франко обект или склад на детските градини на територията на община Черноочене, след дадена заявка. Да извърши доставката от свое име и от името на подизпълнител, и на своя отговорност.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставката на посочените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ хранителни стоки в срок от ……………………час от заявяването им. Да доставя хранителни продукти, които отговарят на изискванията на БДС - Наредба № 6/2011г., и Наредба № 9/2011г. и да бъдат съпроводени с необходимите документи от РЗИ, ДВСК, РВМС, АХ и др. контролни органи.
Чл.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставката в срок …………………… /……………………/ дни от извършването й срещу надлежно попълнена фактура.

Ш. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави заявки за доставка.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приема извършените доставки и при констатирани нарушения в качеството и срока на доставката изисква тяхното отстраняване.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да закупи всички количества хранителни продукти по обществената поръчка, тъй като конкретните количества ще бъдат уточнявани с писмена заявка от възложителя.


Чл.7.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на доставката в срок …………………… / ……………………/ дни от получаването на фактурата. Да заплати стойността на доставените хранителни продукти в договорените срокове. Да представи на изпълнителя конкретно изискванията си по изпълнението на поръчката. Да приеме извършените доставки и при констатирани нарушения в качеството и срока на доставката да изисква тяхното отстраняване.


(2). Заплащането на цената се извършва по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка ........................................................., IBAN- ……………………; BIC код: ……………………
ІV. Гаранция за изпълнение и неустойки
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% от стойността на доставката за всеки ден закъснение за изпълнение но не повече от 5 /пет/ процента от стойността на доставката .

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% от стойността на доставката за всеки просрочен ден по чл. 5. но не повече от 5% пет процента от стойността на доставката.
V. Прекратяване на договора
Чл. 9.(1). Настоящият договор се прекратява:

1.С изтичане срока на действието му.

2.По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

3.С 30 дневно предизвестие от всяка една от страните при констатирано неизпълнение на което и да е задължение по настоящия договор.

4. При влязло в сила решение на съда за обявяване в несъстоятелност на Изпълнителят.

5. По силата на влязло в сила съдебно решение с което се постановява прекратяването действието на настоящият договор.

6. При настъпване на форсмажорни обстоятелства / природно бедствие, земетръс и др./ непозволяващи изпълнението на договора от всяка една от страните по него и които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора. В този случай Възложителя дължи на Изпълнителя възнаграждението за фактически извършената работа от началото на последния месец от действието на договора до прекратяването на договора.

(2) При прекратяване на договора по реда на ал. 1, т. 2 и 3 финансовите отношения между страните се уреждат на база фактическата доставка и в сроковете по чл. 5.


VI. Стойност на обществената поръчка.

Чл.10.Общата стойност на доставката на хранителни продукти не може да бъде определена, предвид спецификата на доставките, като ориентировъчно към момента на провеждане на процедурата е в размер на ……………………лв. (……………………) с ДДС. Конкретната стойност на настоящия договор ще бъде определена на база конкретните заявки и доставки, реализирани за срока на неговото действие и може да бъде по – малка или повече от сумата посочена по – горе, но не повече от 65 000 ( Шествдесет и пет хиляди) лв. без ДДС.

След подписването на договора промяна в единичните цени се прави автоматично, без подписване на анекс между страните, на всеки 3/три/ месеца от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, след надлежно представяне от изпълнителя на бюлетин на САПИ за негова сметка. Изпълнителя представя бюлетин на САПИ за актуални/усреднени цени за продуктите на едро за област Кърджали, към петнадесето число на месеца предхождащ промяната, съгласно условията, описани по-горе. При промяна на цените се изготвя протокол с новите стойности на продуктите, който се подписва от изпълнителя и от упълномощени от възложителя длъжностни лица.
VІІ. Срок на договора
Чл.11.Настоящия договор се сключи за срок до 31.12.2016 година..

VІІI. Общи правила
Чл.12.За не уредените в този договор въпроси се прилагат правилата на Закона за обществените поръчки и нормите на гражданското законодателство .
Чл. 13. (1). Приложените - “Техническо предложение за изпълнение на поръчката” и “Ценова оферта” на Изпълнителя към настоящия договор са неделима част от него.

Чл.14.(1). Всички спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на договора и Приложението към него се уреждат чрез преговори между страните.

(2). В случай, че между страните не бъде постигнато съгласие, спорът следва да бъде отнесен до съда .

Чл.15.(1).Настоящият договор влиза в сила от датата на сключване на договора и има сила за срок до 31.12.2016 г. след изтичането на което, се счита за прекратен.(2). В случай, че не е открита нова процедура по възлагане на обществена поръчка със същия предмет или откритата процедура не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до сключването на нов договор.
Настоящият договор се изготви в три идентични екземпляра с еднаква правна стойност на български език: един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………..........

/ ……….………………/
КМЕТ:...............................

/АЙДЪН ОСМАН/
Гл.Счетоводител:.......................

/СЕВИНЧ МЕХМЕД/

Съгласувал Юрисконсулт:……………..........

/ НЕДЖАТИН САЛИМ/


1 Излишното се премахва или зачертава при попълване на ръка.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница