Адрес за кореспонденцияДата23.03.2017
Размер101.31 Kb.Приложение № 2


Участник: ……………………………………………………………………...........................

Седалище и адрес на управление: ...........……………...............................................................................................................

Адрес за кореспонденция: ………………………………………………….....…………....…..

тел…………………………..…/факс………………….......…….….

ЕИК ……………………… Банкова сметка........…………………

О Ф Е Р Т А

обществена поръчка - ................. обособена позицияУВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обществена поръчка с предмет:I-ва позиция: Файлов сторидж – 1 бр;

I-ра позиция: Настолни компютри – максимално възможния брой настолни компютърни кънфигурации.
Изискванията към изпълнението и обема на обществената поръчка са съгласно Техническото задание.
Декларираме, че сме се запознали с публичната покана за участие и с указанията и условията в обявената от Вас процедура.

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Съгласни сме да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни след крайния срок за представяне на оферти.

При изпълнението на поръчката ще използваме услугите на следните подизпълнители:


Наименование на подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще извършва

Размер на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението (в %)Приемаме в случай, че бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в проекта на договор, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме следните документи:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..……………………………………………………………………………………………………


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия дружеството)
Дата: ………………….

Приложение № 3


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на “Доставка на файлов сторидж и настолни компютри за нуждите на АГКК”От УЧАСТНИК: ....................................
ЕГН/ЕИК...............................................
Уважаеми Дами и Господа,

На основание Ваша публична покана в портала за обществени поръчки заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, посочени в поканата и приложенията към нея със следното техническо предложение:
1.1.

ФАЙЛОВ СТОРИДЖ – 1 бр.
Параметър

Минимални технически изисквания на възложителя

Предложени параметри в настоящото техническо предложение

Компонент:


Изискване:
Процесор

Инсталиран един X86-64 (AMD или Intel) сървърен клас процесор с минимум 4 ядра
Минимална тактова честота на процесора 2,00 GHz
RAM памет

Минимално инсталирана 16 GB
Твърди дискове

сървъра

  • 3 Tb или по-големи сървърен клас дискове SATA или SAS

2 отделни диска за инсталиране на операционна система с големина над 10GB. Не необходимо тези 2 диска да са на RAID контролер
Контролер за съхранение на данни

Поне 1 брой SATA или SAS HBAs, поддържащ expansion
Мрежови адаптери

Поне 4 броя Gigabit или с по-висока скорост
Тип на шасито

За монтаж в стандартен 19” сървърен шкаф , с включени телескопични релси в комплекта
Захранване

Минимум 2 броя резервирани захранващи модули
Подмяна на дефектирали модули по време на работа без спиране на сървъра (Hot-Swap)

Минимум захранващи блокове, вентилатори и дискове
Разширителни слотове

Поне 2 свободни PCI-Express слота след окомплектоване на конфигурацията
Гаранция

Минимум 3 години, сервизиране на място, включена 24 часа консултация по телефон


1.1. PC

Персонални компютри, ................бр.
Параметър

Минимални технически изисквания на възложителя

Предложени параметри в настоящото техническо предложение

Процесор

Intel Core i5 3.00GHz Box или по-бърз
Дънна платкаОперативна памет

2x2GB Dual Channel DDR3 1333Mhz, разширяема до 8 GB
Твърд диск

SATA III 1TB, 32MB кеш-памет, 7200rpm
Оптично устройство

DVD-RW
Видео

Външна видеокарта с минимум 1024 MB памет, D-Sub и DVI изходи (приема се преходник от DVI към D-Sub, включен в комплекта)
Network Adapter

Дискретна 100/1000 мрежова карта
Интерфейсни портове

4 x USB 2.0, 1 x parallel , 1x RJ-45 network
Кутия / захранване

Захранващ блок с мощност минимум от 350W

Mini-tower или mid-tower, 2xUSB конектора на предния панел, черна, захранващ кабел


Клавиатура, а

USB или PS2, Cyr/Lat, черна
Мишка

USB Scroll (Normal) Optical Mouse, черна
Sound

Вградена в дъното звукова карта
Сертификати на компютърната конфигурация

CE, IT ECO Декларация, ENERGY STAR 5.0, RoHS
Гаранция

3 годиниДекларираме, че предложената от нас техника е нова и неупотребявана, като прилагаме сертификат за произхода й.

Задължаваме се да осигурим гаранционна поддръжка на техниката при следните условия:


  • Време за реакция – не по-късно от ................... часа от предявяване на рекламацията;

  • Време за отстраняване на повредата – в рамките на .................. часа от приемане на рекламацията, на мястото, където се намира съответната техника. В случай че е необходим по-дълъг срок, ще предоставим за временно ползване (до отстраняване на повредата) друга оборотна техника със същите или по-добри параметри. За периода на отстраняване на повредата гаранционният срок не тече;

  • При един и същи проблем, възникнал повече от два пъти в рамките на гаранционния срок, по отношение на дадено изделие от доставката, се задлъжаваме да заменим продуктът с нов при постъпило трето рекламационно съобщение.

  • В случай че е необходимо отстраняването на рекламационния проблем да се извърши в наш сервиз, ние се задължаваме да осигурим транспорт до съответния сервиз и обратно.

Доставката ще бъде извършена в срок от ……. дни.
Настоящото предложение е валидно 60 дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Приложения към настоящото предложение (сертификати, каталози и други по преценка на оферента):

  1. .........................................................................................................

  2. .........................................................................................................

Дата: Участник:

Име на представляващия,

подпис и печат

Приложение № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за …. обособена позиция
I-ва позиция: Файлов сторидж – 1 бр;

I-ра позиция: Настолни компютри – максимално възможния брой настолни компютърни кънфигурации.

От кандидат: ......................................... БУЛСТАТ/ЕИК...............................................
Уважаеми Господа,
Представяме нашето ценово предложение за изпълнение на ……… обособена позиция от обществената поръчка с горепосочения предмет:…………………………………………………ФАЙЛОВ СТОРИДЖ

Брой

1

Общо без ДДС (словом:………..)
Общо с вкл. ДДС (словом:…………….)

Настолни компютри

Брой


Обща цена

без ДДС

(лв.)

Общо без ДДС (словом:………..)Общо с вкл. ДДС (словом:…………….)


При разлика между сбора на единичните цени за обектите и общата сума, за вярно се приема сборът на единичните цени.

Приложение № 5
………………………………………………………………………………………………………
/пълно наименование на участника/
СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ
I. Списък на основните договори с предмет, подобен на предмета на поръчката, за последните 3 години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.


Контрагент

Предмет на

договора

Дата на

на сключване

Период на

изпълнение

Стойност на

договора

1

2

3

4

5

1. ...........

2. ...........3. ...........
Каталог: sites -> default -> files -> documents -> publichnapokana
documents -> Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 г
documents -> Състояние на морската и речна индустрии в контекста на интегрираната морска политика
documents -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
documents -> Ценово предложение до Район „Централен”
documents -> Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
documents -> Закон за устройството на черноморското крайбрежие в сила от 01. 01. 2008 г
documents -> Административнопроцесуален кодекс в сила от 12. 07. 2006 г
publichnapokana -> 1. „Консултантска агенция Аргус” оод с оферта рег. №99-138/21. 05. 2013 г на първо място


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница